OPIS STANOWISKA PRACY PRACOWNIKA OŚRODKA POMOCY

Komentarze

Transkrypt

OPIS STANOWISKA PRACY PRACOWNIKA OŚRODKA POMOCY
Załącznik Nr 1
OPIS STANOWISKA PRACY PRACOWNIKA
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Łaziskach Górnych
1
Komórka organizacyjna
2
Proponowane stanowisko
3
Zakres obowiązków
4
Przełożeni
5
Warunki pracy
Ośrodek Pomocy Społecznej
Księgowy
(liczba osób planowanych do zatrudnienia - 1)
sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem
formalno-rachunkowym,
ewidencja dokumentów finansowo-księgowych,
sprawdzanie i klasyfikacja wydatków strukturalnych,
prowadzenie syntetyki i analityki do kont
pozabilansowych,
prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych,
prowadzenie statystyki i sprawozdawczości w zakresie
środków trwałych,
inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów
prawa, regulaminów i zarządzeń.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
- wymiar czasu pracy – pełny wymiar czasu pracy,
- miejsce pracy – Łaziska Górne, ul. Energetyków 5,
(I piętro – w budynku znajduje się podjazd dla
niepełnosprawnych niemniej jednak brak windy),
- charakter pracy – praca przy stanowisku
komputerowym, pod presją czasu, wymagająca
wysokiego stopnia samodzielności.
UWAGA!
Zgodnie z art. 16 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.:
1. Stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nawiązuje się na
czas nieokreślony lub na czas określony.
2. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym
stanowisku urzędniczym, w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych z
dnia 21 listopada 2008 r. umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z
możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
3. Przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę, rozumie się osobę, która nie była wcześniej zatrudniona w
jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r., na
czas nieokreślony albo na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, i nie odbyła służby przygotowawczej
zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.

Podobne dokumenty