Opis szkolenia Dane o szkoleniu Program

Komentarze

Transkrypt

Opis szkolenia Dane o szkoleniu Program
BDO - informacje o szkoleniu
Opis szkolenia
Dane o szkoleniu
Kod szkolenia: 548014
Temat: Prawo pracy na początku 2015 r. ze szczególnym uwzględnieniem zasad tworzenia regulaminu
pracy
18 Grudzień Rybnik, Rybnicki Inkubator Technologiczny, Kod szkolenia: 548014
Koszt szkolenia: 350.00 + 23% VAT
Program
- Szkolenie ma na celu szczegółowe omówienie najważniejszych problemów występującej w prawie pracy.
I. Regulamin pracy
1. Jak prawidłowo ustalić czy pracodawca ma obowiązek wydania regulaminu pracy ?
2. Zasady uchwalania regulaminu pracy:
- Kiedy pracodawca ma obowiązek uzgadniania treści ze związkami zawodowymi
- Jak postąpić w przypadku gdy w firmie działa kilka związków zawodowych?
- Dotychczasowy regulamin a nowopowstałe związki zawodowe
3. Regulamin pracy - zakres obowiązkowej regulacji
4. Regulamin pracy - zakres modyfikowania dotychczasowych zapisów po zmianie przepisów
- organizacja pracy
- zasady przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy po jej zakończeniu
- wyposażanie pracowników w narzędzia i materiały
- czas pracy:
- system czasu pracy
- rozkład czasu pracy (ruchomy czas pracy, łamanie doby pracowniczej)
- okres rozliczeniowy czasu pracy
- zasady ustalania i zmiany harmonogramów czasu pracy
- pora nocna
BDO - informacje o szkoleniu
- zlecanie pracy ponadwymiarowej
- sposób potwierdzania obecności w pracy
- zasady udzielania i rozliczania wyjść prywatnych
- termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia za pracę
- przepisy dot. równego traktowania w zatrudnieniu
- wykaz prac wzbronionych kobietom i młodocianym
5. Regulamin pracy - zapisy fakultatywne (nieobowiązkowe):
- zasady udzielania urlopu na żądanie
- przeciwdziałanie mobbingowi
- badanie trzeźwości pracowników
6. Najczęstsze błędy w regulaminach pracy kwestionowane w trakcie kontroli PIP
II. Prawo pracy
1. Profilaktyczne badania lekarskie - planowane zmiany, stan obecny
- obowiązek przeprowadzania badań nowozatrudnianych
- profilaktyczne badania lekarskie osób użytkujących samochód służbowy
- profilaktyczne badania lekarskie a czas pracy
2. Umowy terminowe - planowane zmiany, stan obecny
- Dopuszczalność zatrudnienia pracownika na podstawie kolejnej umowy na okres próbny - orzecznictwo Sądu
Najwyższego
- Limitowanie umów na czas określony - najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego
- Maksymalny okres zatrudnienia na podstawie terminowej umowy o pracę
- Wypowiedzenie umowy na czas określony
- Wydawanie świadectwa pracy po zakończonej umowie na czas określony - stanowiska PIP
3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika
BDO - informacje o szkoleniu
- przesłanki stosowania przepisów kodeksu pracy
- studia podyplomowe a obowiązek udzielenia urlopu szkoleniowego
- prawo do urlopu szkoleniowego
- prawo do zwolnień od pracy
- umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych - treść
Prowadzący
Michał Olesiak
Doświadczony prawnik (ukończona aplikacja administracyjna, złożony egzamin sędziowski) i praktyk z zakresu
prawa pracy (od 6 lat na rynku). Były rzecznik oraz specjalista Państwowej Inspekcji Pracy. Cechą
charakterystyczną wykładowcy jest umiejętność przedstawiania skomplikowanych zagadnień prawnych w
przystępny sposób.
Informacje organizacyjne
Kalendarz zajęć:
Informacje i zgłoszenia

Podobne dokumenty