Instytut Psychologii Uniwersytet Wrocławski

Komentarze

Transkrypt

Instytut Psychologii Uniwersytet Wrocławski
Instytut Psychologii
Uniwersytet Wrocławski
ROK AKADEMICKI 2011/2012
Tryb studiów
Studia stacjonarne
Kod przedmiotu 1.1 /10
WSTĘP DO PSYCHOLOGII ŚRODOWISKOWEJ
Nazwa
przedmiotu
Status
Przedmiotu
Przedmiot kierunkowy
Autor
programu
dr Dagmara Łupicka-Szczęśnik
Rok
I
Semestr
1
Liczba godzin
30
Forma zajęć
Wykład faktultatywny
Prowadzący
dr Dagmara Łupicka-Szczęśnik
Wymagania
wstępne
Brak
Założenia i cele
celem wykładu jest: przedstawienie psychologii środowiskowej na tle innych
dziedzin, omówienie warunków środowiskowych i ich wpływu na zachowania
ludzkie, dokonanie analizy tych zachowań na podstawie wybranych środowisk
oraz zwrócenie uwagi na praktyczne wykorzystanie wiedzy w modyfikowaniu
ludzkich zachowań szkodliwych dla środowiska.
Formy
zaliczenia
Kolokwium
Warunki
zaliczenia
przedmiotu


ECTS
2
Obecność na wykładzie
pozytywna ocena z kolokwium pisemnego
Treści Programowe:
1. Charakterystyka psychologii środowiskowej i jej znaczenie dla rozwoju innych nauk.
2. Sposoby prowadzenia badań w ramach psychologii środowiskowej. Wykorzystanie metod
eksperymentalnych i obserwacji; zasady opracowywania uzyskanych danych.
3. Percepcja środowiskowa oraz wpływ psychologicznych mechanizmów na regulowanie
zachowania człowieka w środowisku: percepcja wielkości, głębi i odległości; podejście
całościowe; psychologia postaci (figura – tło); wprowadzenie do map poznawczych; społeczne
uczenie się; dopasowanie środowiska.
4. Przegląd najważniejszych teorii dotyczących kształtowania relacji środowisko-zachowanie
1
(wpływ warunków środowiska na zachowanie); poziom pobudzenia, poziom obciążenia,
poziom adaptacji, poziom ograniczeń, stres środowiskowy, psychologia ekologiczna Barkera,
Gibsona.
5. Uwarunkowania pogodowo – klimatyczne w funkcjonowaniu osoby. Krótka charakterystyka
tych środowisk.
6. Zagrożenie
środowiskowe
a
zachowania
ludzkie
(klęski
żywiołowe,
katastrofy,
zanieczyszczanie środowiska).
7. Znaczenie przestrzeni osobistej w rozwoju jednostki (definicja, rodzaje dystansu – tworzenie
granic, konsekwencje naruszenia przestrzeni osobistej, konsekwencje związane z
zatłoczeniem).
8. Przestrzeń domu – znaczenie dla rozwoju osobistego. Koncepcje domu: doświadczenie
egzystencjalne domu M. Heideggera, symboliczne doświadczanie – Mircea Eliade, oniryczne
doświadczanie domu (dom marzeń i snów) – Gaston Bachelard; odmienna perspektywa
domu: rodzinne domy dziecka, Domy św. Brata Alberta, MARKOT-y; problematyka
bezdomności – doświadczanie bezdomności.
9. Charakterystyka psychologiczna najistotniejszych środowisk dla osoby: środowisko
zamieszkania, rodzinne, szkolne, zawodowe.
10. Wpływ środowiska społecznego na zaburzenia w zachowaniu (uzależnienia, przestępczość,
przemoc, ryzykowne zachowania seksualne – prostytucja).
11. Podejmowane oddziaływania środowiskowe – profilaktyka pierwszorzędowa (promocja
zdrowia, wykształcenie i rozwijanie umiejętności życiowych oraz kompetencji społecznych,
tworzenie grup wsparcia – działania prewencyjne z wykorzystaniem środowiska lokalnego).
12. Działania interwencyjne w środowisku społecznym.
13. Podejmowanie działań prewencyjnych i terapeutycznych dla rozwiązywania wybranych
problemów zdrowotnych (strategie postępowania).
14. Zmiana zachowań społecznych dla zachowania równowagi w środowisku.
Literatura
obowiązkowa



Literatura
uzupełniająca


Bell P.A., Greene Th.C., Fisher J.D., Baum A. (2004). Psychologia
środowiskowa. Gdańsk: GWP.
Benedyktowicz D., Benedyktowicz Z. (1992). Dom w tradycji ludowej.
Encyklopedia Kultury Polskiej XX wieku. Studia i materiały. Wrocław:
Wiedza i kultura.
Lewicka M., Bańka A. (2008). Psychologia środowiskowa. W: D. Dolinski, J.
Strelau (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki.
Formański J. (2004). Psychologia środowiskowa. Warszawa: Wydawnictwo
Lekarskie PZWL.
McWhirter J.J., McWhirter B.T., McWhirter A.M., McWhirter E.H. (2001).
Zagrożona młodzież. Warszawa: PARPA
2
Instytut Psychologii
Uniwersytet Wrocławski
ROK AKADEMICKI 2009/2010
Tryb studiów
Studia niestacjonarne
Kod przedmiotu 3.5 /6
METODY DIAGNOZY – TESTY PROJEKCYJNE I DIAGNOZA
DYSFUNKCJI ORGANICZNYCH
Nazwa
przedmiotu
Status
Przedmiotu
Przedmiot kierunkowy
Autor
programu
dr Urszula Dębska - cz. II - Testy projekcyjne
Rok
III
Semestr
5
Liczba godzin
15 ( z 30 godzin)
Forma zajęć
Warsztat
Prowadzący
dr Urszula Dębska, dr Dorota Chmielewska-Łuczak; (dr Olga Bąk, dr Marcin
Czub, 15 godz. – cz. I , testy projekcyjne – osobny syllabus)
Wymagania
wstępne
Ukończony II rok
Założenia i cele
Wprowadzenie studentów w wybrane zagadnienia metod projekcyjnych;
poznanie wybranych metod.
Formy
zaliczenia
Ocena
Warunki
zaliczenia
przedmiotu




Kolokwium pisemne oraz badanie i interpretacja poznanymi metodami
pozytywna ocena z kolokwium pisemnego,
zaliczenie prac cząstkowych,
przygotowanie do zajęć
UWAGA: ocena końcowa, wpisywana do indeksu, będzie średnią
3
ECTS
arytmetyczną z zajęć „Metody diagnozy psychologicznej – diagnoza dysfunkcji
organicznych” oraz „Metody diagnozy psychologicznej - testy projekcyjne”.
4 (po zaliczeniu obu części warsztatu - 30 g.)
Treści Programowe:
1. Wprowadzenie do metod projekcyjnych
Rozumienie projekcji, możliwości badania projekcji; rodzaje metod projekcyjnych; mocne i słabe
strony metod projekcyjnych; cele stosowania metod projekcyjnych.
2. Metody projekcyjne jako przykład jakościowych badań w psychologii
3. Test Drzewa K. Kocha:
 podstawowe założenia
 cel badania testem
 sfery ujmowane przy pomocy testu
 instrukcja i przebieg badania testem
 etapy interpretacji: ogólna charakterystyka rysunku, rozmieszczenie rysunku na kartce,
wysokość rysunku drzewa, stosunek wielkości pnia do korony; wskaźnik Wittgensteina;
podłoże i korzenie; pień, powierzchnia pnia i gałęzi; korona i gałęzie; wychylenie drzewa;
dodatki
 formy wczesnodziecięce
 wskaźniki regresji
 wskaźniki cech intelektualnych
4. Test Zdań Niedokończonych J. Rottera
 podstawowe założenia
 cel badania testem
 polskie wersje testu
 procedura badania
 analiza ilościowa wyników
 zasady oceny odpowiedzi
 analiza jakościowa odpowiedzi
5. Berufsbildertest M. Achtnich
 podstawowe założenia
 cel badania
 polskie adaptacja testu
 procedura badania
 analiza wyników
Literatura
obowiązkowa



Literatura
uzupełniająca






Jaworowska A., Matczak A. (1998). Test niedokończonych zdań Rottera
(RISB). Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych
Koch K. (1997). Test Drzewa. Warszawa: ERDA
Sęk H. (red.). (1984). Metody projekcyjne. Tradycja i współczesność.
Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznaniak W. (1984). Metody projekcji rysunkowej, w: H. Sęk (red.).
Metody projekcyjne. Tradycja i współczesność. Poznań: Wydawnictwo
Naukowe UAM
Oster G., Goud P. (1999). Rysunek w psychoterapii, Gdańsk: Gdańskie
Wydawnictwo Naukowe.
Pietkiewicz B., Sokołowska E. (1997). Nowe spojrzenie na Test Zdań
Niedokończonych Rottera. Nowiny Psychologiczne, nr 1
Szustrowa T. (red.). (1987). Wybrane zagadnienia testów projekcyjnych.
Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych
Wallon P., Cambier A., Engelhart D. (1993). Rysunek dziecka. Warszawa:
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Koch K., der Baumtest, Bern 1997
4
5