7Rejestracja pojazdu marki „SAM”

Komentarze

Transkrypt

7Rejestracja pojazdu marki „SAM”
KARTA USŁUG NR SO/40
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA
OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Strona nr 1
Stron 4
Wydanie nr
2
1. Nazwa usługi: Rejestracja pojazdu marki „SAM”
2. Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz.U.2013.267).
2) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz.
1137).
3) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1282).
4) Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz.
1152 z późn. zm.).
5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania
pojazdów (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322 z późn. zm.).
6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych
czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w
tych sprawach (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 968 z późn. zm.).
7) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty
ewidencyjnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 447).
8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za
wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów
(Dz. U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2302 z późn. zm.).
9) Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613
z późn. zm.).
3. Wymagane dokumenty:
I. Nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu:
1) Wniosek właściciela o wydanie decyzji w sprawie nadania cech identyfikacyjnych pojazdu.(wzór
wniosku w załączeniu)
2) Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające, że jest właścicielem zespołów i części służących
do zbudowania tego pojazdu.
3) Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje
pełnomocnik (wzór przykładowego pełnomocnictwa).
II. Rejestracja pojazdu (docelowa):
1) Wniosek właściciela o rejestrację pojazdu.(wzór wniosku w załączeniu)
2) Dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu
albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu. (załatwiane w PIOMOT i ITS).
3) Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje
pełnomocnik (wzór przykładowego pełnomocnictwa).
W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba fizyczna wymagany jest dokument tożsamości: dowód
osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).
W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego
Rejestru Sądowego (do wglądu).
Sprawy związane z rejestracją pojazdu w imieniu osoby prawnej mogą załatwić wyłącznie osoby do tego
upoważnione.
W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba fizyczna wymagany jest dokument tożsamości: dowód
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, ul. Kościuszki 29b, 82-500 Kwidzyn,
tel. 55 646 50 00, fax. 55 646 50 02
www.powiatkwidzynski.pl; http:// http://bip.powiatkwidzynski.pl/
KARTA USŁUG NR SO/40
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA
OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Strona nr 2
Stron 4
Wydanie nr
2
osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).
W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego
Rejestru Sądowego (do wglądu).
Sprawy związane z rejestracją pojazdu w imieniu osoby prawnej mogą załatwić wyłącznie osoby do tego
upoważnione.
W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest cudzoziemiec nieposiadający stałego pobytu na terenie RP,
firma zagraniczna lub zagraniczne: ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi wymagane są:
1) dokument tożsamości cudzoziemca: paszport oraz wiza pobytowa i potwierdzenie czasowego
pobytu lub karta czasowego pobytu lub potwierdzenie czasowego zameldowania cudzoziemca (do
wglądu) – osoba fizyczna.
2) zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych
wydane przez Ministra Gospodarki lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla oddziału
zagranicznego przedsiębiorcy (do wglądu) – firma zagraniczna. Ośrodki kultury, fundacje,
korespondenci prasowi – umowy międzynarodowe, zaświadczenia z ambasad, akredytacje (do
wglądu).
4. Opłaty:
4.1. Rejestracja pojazdu:
Przyczepa/
naczepa/
Opłaty za wydanie:
Samochód
Motocykl
Motorower
Ciągnik
rolniczy
Tablice rejestracyjne zwyczajne
80,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
30,00 zł
1000,00 zł
-
500,00 zł
-
Dowód rejestracyjny
54,00 zł
54,00 zł
54,00 zł
54,00 zł
Pozwolenie czasowe
13,50 zł
13,50 zł
13,50 zł
13,50 zł
Nalepka kontrolna
18,50 zł
-
-
-
Nalepka legalizacyjna
12,50 zł
12,50 zł
12,50 zł
12,50 zł
Opłata ewidencyjna
2,00 zł
1,50 zł
1,50 zł
1,50 zł
180,50 zł
121,50 zł
121,50 zł
111,50 zł
Tablice rejestracyjne indywidualne
RAZEM (w przypadku zwyczajnych tablic
rej.)
RAZEM (w przypadku indywidualnych
1100,50 zł
581,50 zł
tablic rej.)
4.2. Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę
rejestracyjną:
Opłaty za wydanie:
Samochód
Dodatkowa tablica rejestracyjna
40,00 zł
Nalepka legalizacyjna
12,50 zł
Opłata ewidencyjna
0,50 zł
Opłat można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w
Kwidzynie, bądź bezpośrednio w kasie Starostwa.
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, ul. Kościuszki 29b, 82-500 Kwidzyn,
tel. 55 646 50 00, fax. 55 646 50 02
www.powiatkwidzynski.pl; http:// http://bip.powiatkwidzynski.pl/
KARTA USŁUG NR SO/40
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA
OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Strona nr 3
Stron 4
Wydanie nr
2
17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta
Kwidzyna.
W tytule wpłaty należy wpisać markę, model pojazdu i jego numer rejestracyjny bądź w przypadku braku
numeru rejestracyjnego - numer VIN.
5. Przewidywany termin załatwienia sprawy:
1. Niezwłocznie – sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień.
2. Do 1 miesiąca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.
3. Do 2 miesięcy – sprawy szczególnie skomplikowane
6. Odpowiedzialność za załatwienie spraw:
Wydział /Stanowiska: Wydział Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania
Kryzysowego/stanowiska ds. rejestracji pojazdów
Nr pokoju: 19, 20
Nr telefonu: 55 646 50 11, 15
Godziny pracy: 7.00-16.00
7. Tryb odwoławczy:
Za pośrednictwem Starosty do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w terminie 14 dni od
dnia doręczenia decyzji.
8. Uwagi:
Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów są obowiązane do przeprowadzania kontroli spełnienia
obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (nieokazanie ważnej
polisy OC nie wpływa na pozytywne załatwienie sprawy, skutkuje natomiast powiadomieniem
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o nieprzedłożeniu dokumentu).
Osoby fizyczne i prawne będące właścicielami samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 3,5 tony, ciągników siodłowych i balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 tony, przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton, autobusów są zobowiązane do uiszczenia podatku od środków transportowych.
Opłatę podatku należy wnieść w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby
fizycznej bądź siedzibą firmy.
W przypadku gdy właścicielem ww pojazdów jest cudzoziemiec lub oddział / przedstawicielstwo firmy
zagranicznej opłatę podatku od środków transportowych należy wnieść w Urzędzie Dzielnicy zgodnie z
miejscem zamieszkania cudzoziemca lub siedziby oddziału / przedstawicielstwa firmy zagranicznej.
Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.
W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.
9. Miejsce na notatki:
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, ul. Kościuszki 29b, 82-500 Kwidzyn,
tel. 55 646 50 00, fax. 55 646 50 02
www.powiatkwidzynski.pl; http:// http://bip.powiatkwidzynski.pl/
KARTA USŁUG NR SO/40
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA
OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Strona nr 4
Stron 4
Wydanie nr
2
Imię i nazwisko
Podpis
1) Autor
……………………………………
.................................
2) Zatwierdził:
Bogdan Dubik
.................................
Nr
wydania
1.
2.
Przyczyna wydania
Pierwsze wydanie
Wydanie drugie – aktualizacja zapisów w związku ze zmianą
przepisów prawa:
1) w pkt 4 w nazwie kolumny pierwszej wykreślono słowo
„komunikacyjne”;
2) zmodyfikowano wzory wniosków.
Data
15.10.2015 r.
31.12.2015 r.
UWAGA:
Oryginał karty usługi znajduje się w punkcie informacyjnym Starostwa Powiatowego w Kwidzynie
Zabrania się kopiowania dokumentu bez konsultacji z pracownikiem w/w. stanowiska.
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, ul. Kościuszki 29b, 82-500 Kwidzyn,
tel. 55 646 50 00, fax. 55 646 50 02
www.powiatkwidzynski.pl; http:// http://bip.powiatkwidzynski.pl/
Kwidzyn, dnia………………….
Właściciel
Współwłaściciel
………………………………………………
……………………………………………………
imię i nazwisko lub nazwa właściciela
imię i nazwisko lub nazwa właściciela
………………………………………………
…..………………………………………………
adres/siedziba właściciela
adres/siedziba współwłaściciela
………………………………………………
….....……………………………………………...
PESEL /REGON*/data urodzenia właściciela**
PESEL/REGON*/data urodzenia współwłaściciela**
telefon/adres e-mail………..…………………
telefon/ adres e-mail………………………………..
Starosta Kwidzyński
WNIOSEK
Jako właściciel pojazdu
Rodzaj pojazdu
Marka, typ, model
Nr identyfikacyjny (VIN),
nadwozia, podwozia, ramy
Nr rejestracyjny
wnoszę o:
1) nadanie cechy identyfikacyjnej pojazdu oraz wydanie skierowania do upoważnionej stacji kontroli pojazdów celem
nabicia numeru nadwozia, podwozia lub ramy dla w/w pojazdu w związku (ze)z:
□
□
□
□
zbudowaniem pojazdu marki „SAM” przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej,*
wymianą ramy lub podwozia na ramę lub podwozie bez numeru fabrycznego,*
odzyskaniem po kradzieży pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu*,
nabyciem na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku na rzecz Skarbu
Państwa pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,*
□
prawomocnym orzeczeniem sądu ustalającym prawo własności pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna
uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
□
wypadkiem drogowym lub naprawą podczas których cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została
zniszczona,
□
nie umieszczeniem cechy identyfikacyjnej w pojeździe zabytkowym.
2) wyrażenie zgody na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej w związku z:
□
□
brakiem / utratą / zniszczeniem tabliczki znamionowej*,
utratą aktualności treści tabliczki znamionowej w zakresie określenia cech identyfikacyjnych pojazdu.
Nabicia cech identyfikacyjnych dokonam w Stacji Kontroli Pojazdów Nr GKW - …………………..
Do wniosku załączam:
1) …………………………………………………………………………………..................................
2)……………………………………………………………...................................................................
3) ………………………………………………………………………………………………..............
Oświadczam, że dane i informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.
.........…………………………....
(podpis właściciela pojazdu)
Instrukcja wypełnienia wniosku:
W formularzu wniosku należy zakreślić znakiem X kratkę, z określeniem faktycznego uzasadnienia konieczności nadania cech
identyfikacyjnych pojazdu i/lub wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej.
* numer REGON podaje się gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca
** datę urodzenia wpisują tylko cudzoziemcy, którzy nie maja nadanego numeru PESEL
*** niepotrzebne skreślić
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, ul. Kościuszki 29b, 82-500 Kwidzyn,
tel. 55 646 50 00, fax. 55 646 50 02
www.powiatkwidzynski.pl; http:// http://bip.powiatkwidzynski.pl/
Tożsamość osoby/osób ustalono na podstawie dowodu osobistego:
właściciel/osoba upoważniona*
współwłaściciel
seria ………… numer ………………….
seria ………… numer ………………….
wydany przez …………………………..
wydany przez …………………………..
dnia ……………………………………..
dnia ……………………………………..
Kwidzyn, dnia ………………………….
…………………………………..
(podpis pracownika)
*niepotrzebne skreślić
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, ul. Kościuszki 29b, 82-500 Kwidzyn,
tel. 55 646 50 00, fax. 55 646 50 02
www.powiatkwidzynski.pl; http:// http://bip.powiatkwidzynski.pl/
Kwidzyn, dnia ……..……..………
Właściciel
Współwłaściciel
………………………………………………
……………………………………………………
imię i nazwisko lub nazwa właściciela
imię i nazwisko lub nazwa właściciela
………………………………………………
…..………………………………………………
adres/siedziba właściciela
adres/siedziba współwłaściciela
………………………………………………
….....……………………………………………...
PESEL /REGON*/data urodzenia właściciela**
PESEL/REGON*/data urodzenia współwłaściciela**
telefon/adres e-mail………..…………………
telefon/ adres e-mail………………………………..
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
WNIOSEK
Wnoszę o ***:
□
□
□
□
Rejestrację
wraz z wydaniem dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika zakrywającego
tylną tablicę rejestracyjną
Czasową rejestrację w celu .........................................................................................................
Wyrejestrowanie z powodu ……………………………………………………………………
następującego pojazdu:
1.
..
2.
RODZAJ POJAZDU I PRZEZNACZENIE:………………………………………………………………………………
3.
NR IDENTYFIKACYJNY VIN/ NR NADWOZIA:.………………………………………..…….......................................
4.
ROK PRODUKCJI:………….…………………………………..……………………………...............................................
5.
DOTYCHCZASOWY NR REJESTRACYJNY:…..………………..………………………………………………………
6.
NR KARTY POJAZDU:…….……………………………………...…………………………................................................
7.
LICZBA OSI: ……………..
MARKA, TYP, MODEL:………………………..……………………………………..…………………………………….
8. RODZAJ NADWOZIA:...................................... 9. PALIWO:………………………...
Do wniosku załączam następujące dokumenty:
1. .................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................
3. .................................................................................................................................................
4. .................................................................................................................................................
5. .................................................................................................................................................
6. .......................................................................................................................................................................................................................
Wnoszę o wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych o następującym wyróżniku pojazdu:
..............................................................
****
………………………………………………….
podpis właściciela/właścicieli
* - Numer REGON podaje się, gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca.
** - Datę urodzenia wpisują tylko cudzoziemcy, którzy nie mają ustalonego nr PESEL
*** - Właściwe zakreślić
**** - Wypełnia właściciel, jeżeli wnosi o wydanie tablic indywidualnych zamiast tablic zwyczajnych.
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, ul. Kościuszki 29b, 82-500 Kwidzyn,
tel. 55 646 50 00, fax. 55 646 50 02
www.powiatkwidzynski.pl; http:// http://bip.powiatkwidzynski.pl/
Tożsamość osoby/osób ustalono na podstawie dowodu osobistego:
właściciel/osoba upoważniona*
współwłaściciel
seria ………… numer ………………….
seria ………… numer ………………….
wydany przez …………………………..
wydany przez …………………………..
dnia ……………………………………..
dnia ……………………………………..
Kwidzyn, dnia ………………………….
…………………………………..
(podpis pracownika)
*niepotrzebne skreślić
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, ul. Kościuszki 29b, 82-500 Kwidzyn,
tel. 55 646 50 00, fax. 55 646 50 02
www.powiatkwidzynski.pl; http:// http://bip.powiatkwidzynski.pl/