OŚWIADCZENIE Jako przedstawiciel ustawowy syna/córki

Komentarze

Transkrypt

OŚWIADCZENIE Jako przedstawiciel ustawowy syna/córki
OŚWIADCZENIE
Jako przedstawiciel ustawowy syna/córki oświadczam, że zapoznałem się z
regulaminem pola gry, organizowanym przez „Salamandra” Anna Kula.
Akceptuję wszystkie punkty regulaminu, zobowiązuję się, że syn/córka będzie
go przestrzegał(a) i stosował(a). Syn/córka bierze udział w grze na moją
odpowiedzialnośd. Oświadczam też, że syn/córka nie ma jakichkolwiek
przeciwwskazao zdrowotnych do aktywnego wypoczynku.
Numer dowodu osobistego rodzica:
Czytelny podpis rodzica:
Telefon rodzica:

Podobne dokumenty