Warszawa, 9 sierpnia 2012 r. Temat: Nabycie akcji

Komentarze

Transkrypt

Warszawa, 9 sierpnia 2012 r. Temat: Nabycie akcji
Warszawa, 9 sierpnia 2012 r.
Temat: Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcji na akcjach K2 Internet S.A.
Raport bieżący nr 26/2012
Zarząd K2 Internet S.A. (Spółka) informuje, że w dniu wczorajszym Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy
z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
Treść przekazanych informacji jest następująca:
1. IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ZOBOWIĄZANEJ: Andrzej Kosiński
2. WSKAZANIE WIĘZI PRAWNEJ ŁĄCZACEJ OSOBĘ ZOBOWIĄZANĄ Z EMITENTEM: Członek Rady Nadzorczej K2 Internet S.A.
3. IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA (FIRMA) PODMIOTU DOKONUJĄCEGO TRANSAKCJI NABYCIA / ZBYCIA: transakcja zawarta
przez osobę zobowiązaną
4. WSKAZANIE INSTRUMENTU FINANSOWEGO ORAZ EMITENTA, KTÓRYCH DOTYCZY INFORMACJA: Akcje Spółki K2 Internet
S.A.
5. DATA I MIEJSCE SPORZĄDZENIA INFORMACJI: 08.08.12, Warszawa
6. OPIS TRANSAKCJI:
Data transakcji
Kupno/sprzedaż
Wolumen
Średnia cena za 1 akcję
03.08.2012
Kupno
31.000
12,50 PLN
7. MIEJSCE TRANSAKCJI: Inne
8. TRYB ZAWARCIA TRANSAKCJI: Poza rynkiem regulowanym, inna czynność prawna
9. INNE UWAGI: Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii I i
objęcie akcji serii I zgodnie z umową z datą pewną z dnia 30.07.2012 r. pomiędzy mną a K2 Internet S.A., zobowiązującą
mnie do nabycia (objęcia) akcji w liczbie 31.000.
Podstawa prawna:
art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 z 2005, poz. 1538)

Podobne dokumenty