l/A $,ililI. - Instytut Adama Mickiewicza

Komentarze

Transkrypt

l/A $,ililI. - Instytut Adama Mickiewicza
l/A $,ililI.,^
Warszawa, dnia 30 sierpnia 2016 roku
UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA
Instytut Adama Mickiewicza, z siedzibq w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25,
,,Sprzedawca", pafstwowa instytucja kultury, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 70/2006 dzialajqc na podstawie:
-
aft.27 ust. 2 ustawy
kulturalnej
-
(t
j.,
z dnia 2 5
paidziernika 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci
Dz.U. z2OL2 r., poz. 406 ze zm.l,
rozporzEdzenia Rady Ministr6w z dnia
5 paidziernika 1993 r. w sprawie
zasad organizowania
przetargu na sprzeda2 Srodk6w trwalych przez przedsiqbiorstwa paristwowe oraz warunk6w
odstapienia od przetargu (Dz.U. z 1993 r., nr 97, poz.443 ze zm.l,
oglasza
uniewainienie postepowania
dotyczqce sprzedaiy majqtku ruchomego Instytutu Adama Mickiewicza: samochodu osobowego
Chrysler Grand Voyager, rok produkcji 2010.
W terminie wyznaczonym w ogloszeniu o przetargu tj. do 22 sierpnia 2015 roku nie wplynqla 2adna
oferta. Zgodnie z 5 5 ust.8 Ogloszenia z dnia 04 sierpnia 2016 roku, w przypadku w kt6rym,,w
podonym terminie nie wplynie iodno oferto lub iodno z ofert nie osiqgnie kwoty minimalnej przetorg
zostonie uniewoiniony''
W zwiqzku z powyzszym niniejsze postepowanie nale2alo uniewa2nid.
ZASTEFCA DYREKTORA
:=--€----.-.Mluszbbbwie
l+48) 22 44 16 1A0
l+48) 22 44 16 152
!1. Mokotowska 25
00-560 Warszawa
www.cr]llLrre
pl
(4\
PN EN ls0 900r
200!