Opis szkolenia

Komentarze

Transkrypt

Opis szkolenia
Kompendium Prawa Pracy dla zaawansowanych
KORZYŚCI DLA
UCZESTNIKÓW :
Zmiany w umowach na czas określony oraz w zakresie badań
profilaktycznych, uprawnień rodzicielskich, czasu pracy
oraz urlopów pracowniczych
25-26 października 2016 r.
Omówienie
szczegółowych
sytuacji związanych
z przyjęciem
pracownika,
zawieraniem umów,
prowadzeniem
dokumentacji
kadrowej,
określaniem czasu
pracy, uprawnieniach
i obowiązkach
pracodawcy i
pracownika.
Nowe zasady
podnoszenia
kwalifikacji
pracowniczych oraz
dostarczania ezwolnień lekarskich.
Program szkolenia:
Dzień I:
1. Nawiązywanie stosunku pracy w świetle nowych uregulowań prawnych
a) umowy na czas określony:*nowe limity dopuszczalnego czasu zatrudnienia (33
miesiące bądź 3 umowy) *czy wprowadzony limit będzie „odnawialny”?
*umowy terminowe niepodlegające limitowaniu ze względu na ich liczbę ani
czas trwania
*formy uzasadnienia okoliczności zawarcia umowy dłuższej niż przewidywalne
limity zatrudnienia czasowego (umowy na zastępstwo, umowy o pracę
dorywczą lub sezonową itp.) *zawarcie dłuższej umowy terminowej a
obowiązek powiadomienia PIP o obiektywnych przyczynach leżących po stronie
pracodawcy, uzasadniających taką umowę
b) ograniczenie rodzajów umów o pracę
c) zmiany dotyczące umów na okres próbny
d) nowe uprawnienia pracodawcy w przypadku zwolnienia z obowiązku
świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
e) przepisy przejściowe – zasady przekształcenia umowy terminowej w umowę na
czas nieokreślony
f) równoległa umowa o pracę z własnym pracownikiem w świetle zasad
dopuszczalności
g) umowa o praktyki absolwenckie i możliwość nieodpłatnego wykonywania pracy
przez absolwenta
h) umowa o pracę a umowy cywilnoprawne w ocenie sądów pracy oraz PIP - która
forma umowy jest korzystniejsza
2. Badania profilaktyczne pracowników – zasady kierowania i honorowania orzeczeń
lekarskich
a) kryteria wyboru zakładu opieki zdrowotnej
b) ważność orzeczenia lekarskiego wydanego na podstawie skierowania od
poprzedniego pracodawcy
c) umowy cywilnoprawne a zasady kierowania na badania profilaktyczne
d) badania profilaktyczne pracowników wykorzystujących samochody w celach
służbowych w świetle nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia
e) nowy wzór skierowania na badania lekarskie(wstępne/okresowe/kontrolne)
3. Rozwiązywanie stosunku pracy w świetle najnowszych uregulowań prawnych
a) ustawowe okresy wypowiedzenia dla umów na czas określony
 zależności pomiędzy wypowiedzeniem umowy o pracę a okresem
zatrudnienia
u
danego
pracodawcy
w
aspekcie
uprawnień pracowniczych i obowiązków pracodawcy,
 umowa na zastępstwo – kiedy i na jakich zasadach wypowiedzieć umowę o
pracę na zastępstwo?
 wypowiedzenie umowy na czas określony i umowy bezterminowej w aspekcie
obowiązku pracodawcy do wskazania przyczyny wypowiedzenia
b) prawo pracownika do ochrony przed wypowiedzeniem
c) rozwiązanie umowy o pracę w przypadku długotrwałej choroby pracownika
d) rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie dyscyplinarnym z inicjatywy pracodawcy
oraz pracownika
e) rozwiązanie umowy o pracę z powodu długotrwałej nieobecności pracownika
f) rozwiązanie umowy o pracę zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu pracy oraz tzw. ustawy o
zwolnieniach grupowych
g) skuteczne wręczenie wypowiedzenia (również w przypadku nieobecności pracownika)
4. Nowe zasady wystawiania świadectw pracy
a)
b)
c)
d)
e)
praktyczne przykłady wystawiania świadectw pracy po umowach terminowych
zasady wydawania zbiorczego świadectwa pracy
prawidłowe dokonywanie korekty świadectwa pracy
zasady wydawania duplikatów i odpisów świadectwa pracy
uprawnienia dodatkowe wykorzystane przez pracownika, które należy wskazać w świadectwie
pracy
f) urlop wypoczynkowy wykazywany w świadectwie pracy w przypadku trwającej kolejnej umowy o
pracę zawartej
między stronami
5.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
Uprawnienia rodzicielskie pracowników
zwiększony wymiar urlopu rodzicielskiego - włączenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i
dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego do urlopu rodzicielskiego
nowe zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego oraz z urlopów z tytułu pełnienia funkcji
rodzicielskich - dopuszczalna liczba wniosków oraz terminy ich składania;
dopuszczalność rezygnacji pracownika z urlopu rodzicielskiego
zasady dzielenia się uprawnieniami rodzicielskimi pomiędzy rodzicami
poszerzenie kręgu pracowników uprawnionych do urlopów z tytułu pełnienia funkcji
rodzicielskich.
wydłużenie urlopu rodzicielskiego maksymalnie do 64 bądź 68 tygodni w przypadku łączenia
korzystania z takiego urlopu z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy
prawo do 2 dni zwolnienia od pracy w przypadku wychowywania przynajmniej jednego dziecka w
wieku do 14 lat
nowe zasady korzystania z urlopu ojcowskiego
uprawnienia ojca do urlopu rodzicielskiego oraz zasiłku macierzyńskiego w przypadku zgonu lub
porzucenia dziecka przez matkę niebędącej pracownicą
uprawnienia ojca do urlopu rodzicielskiego i zasiłku macierzyńskiego w przypadku stanu zdrowia
matki uniemożliwiającego sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem (orzeczenie lekarskie o
niezdolności do samodzielnej egzystencji)
urlop wychowawczy w świetle zmian w Kodeksie pracy w zakresie przyznania nieprzenaszalnej
części tego urlopu dla każdego z rodziców
ochrona stosunku pracy podczas korzystania przez pracowników z uprawnień rodzicielskich
urodzenie dziecka w trakcie urlopu rodzicielskiego bądź wychowawczego
omówienie przepisów przejściowych
planowane zmiany dotyczące prac szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia kobiet
6. Urlop wypoczynkowy
a) najnowsze zmiany w zakresie nabywania prawa i udzielania urlopu wypoczynkowego po urlopie
wychowawczym
b) zasady wykorzystywania i udzielania urlopów zaległych w świetle najnowszego orzecznictwa SN
c) najnowsza wykładnia PIP w sprawie udzielania urlopu wypoczynkowego
d) odwołanie pracownika z urlopu, przesunięcie terminu wykorzystania urlopu
e) zasady ustalania wymiaru urlopu oraz nabywania prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego
(zaokrąglanie)
f) kryteria ustalania urlopu proporcjonalnego
g) urlop na żądanie w świetle najnowszego orzecznictwa SN; możliwość odmowy udzielenia urlopu
na żądanie
h) urlop wypoczynkowy po długotrwałej chorobie (najnowsze orzecznictwo SN)
i) zwolnienie pracownika z obowiązku wykonywania pracy, a urlop wypoczynkowy
j) zasady nabywania; oraz ustalania proporcji urlopu w przypadku pracowników z orzeczonym
stopniem niepełnosprawności
Dzień II
1.
Zagadnienia dotyczące czasu pracy, w tym czasu pracy pracowników niepełnosprawnych
a) wydłużenie okresu rozliczeniowego indywidualne rozkłady czasu pracy, gwarancje
wynagrodzeniowe
b) zasady wprowadzania nowego ruchomego systemu czasu pracy
c) aktualna wykładnia dotycząca prawidłowego sporządzania harmonogramów czasu pracy
d) gwarancja okresu odpoczynku dobowego i średniotygodniowego, zasady oddawania
równoważnego okresu odpoczynku
e) co to jest doba pracownicza i dzień wolny w świetle najnowszego orzecznictwa SN dotyczącego
pojęcia dnia wolnego obejmującego część poprzedniej doby pracowniczej
f) dopuszczalne systemy czasu pracy w świetle orzecznictwa SN zakazującego tworzenia tzw.
mieszanych systemów czasu pracy)
g) praca w godzinach nadliczbowych (dopuszczalność i ograniczenia, rekompensowanie pracy w
godzinach nadliczbowych)
h) praca w „wolną sobotę” - zasady dopuszczalności i prawidłowa rekompensata
i) praca w niedzielę i święto – zasady dopuszczalności i rekompensata
j) czas pracy a oddelegowanie pracownika na szkolenia (bhp i inne)
k) czas pracy a podróże służbowe pracowników (podróż służbowa w nocy – najnowsze stanowisko
MPiPS)
l) dyżur (prawidłowe zlecanie i rekompensata)
m) czas pracy kadry kierowniczej (problematyka nadgodzin)
n) prawidłowe zasady dotyczące odpracowania prywatnych wyjść pracowników
o) pracownicy z orzeczonym stopniem niepełnosprawności a dopuszczalne systemy czasu pracy
2. Nowe zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników
a) zasady zawierania umów szkoleniowych
b) świadczenia obowiązkowe na rzecz pracownika podnoszącego kwalifikacje zawodowe
c) katalog oraz zasady przyznawania świadczeń dodatkowych
d) uprawnienia pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
e) konsekwencje niewywiązania się przez pracownika z umowy szkoleniowej
f) ograniczenia świadczeń wobec pracowników podnoszących kwalifikacje na studniach
podyplomowych
3. Zmiany dotyczące dostarczania pracodawcy e-zwolnień lekarskich pracowników
Prowadzący: trener z 17 letnim doświadczeniem. Niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz prawa
pracy. Właściciel firmy AUDITOR zajmującej się doradztwem, weryfikacją i przeglądem stanu dokumentacji prawnopracowniczej pod kątem zgodności z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Proponuje kompleksowe
rozwiązania zmierzające do poprawy stanu dokumentacji.
Miejsce: Centrum Szkoleniowe FRDL w Szczecinie, ul. Kolumba 86
Czas trwania: godz. 9.00-14.00 każdego dnia
Cena: 580 zł netto/os. przy zgłoszeniu do 11 października 2016 r.
630 zł netto/os. przy zgłoszeniu po 11 października 2016
Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek
organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały
szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, lunch i serwis kawowy.
RABAT 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.
Zgłoszenia: należy dokonywać najpóźniej do 18 października 2016 r., drogą elektroniczną ze strony
www.frdl.szczecin.pl, bądź faksem (091 4878522).
Brak pisemnej rezygnacji w ustalonym powyżej terminie spowoduje obciążenie jednostki zgłaszającej
pełnymi kosztami szkolenia.