Efekty kształcenia (EK) dla przedmiotu

Komentarze

Transkrypt

Efekty kształcenia (EK) dla przedmiotu
KARTA PRZEDMIOTU
1. Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod (wg
planu studiów):
Kuchnie świata R.D2.4
Kierunek studiów:
Rolnictwo
Specjalność:
agroekonomia, ochrona i kształtowanie krajobrazu
Poziom kształcenia:
studia pierwszego stopnia
Profil kształcenia:
Forma studiów:
Obszar kształcenia:
Koordynator przedmiotu:
Prowadzący przedmiot:
praktyczny
stacjonarna, niestacjonarna
nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne
mgr inż. Bernadetta Bienia
mgr inż. Bernadetta Bienia
2. Ogólna charakterystyka przedmiotu
inne przedmioty/moduły do wyboru
Przynależność do modułu:
Status przedmiotu:
swobodnego wyboru
Język wykładowy:
polski
Rok studiów, semestr:
II, 4
Forma i wymiar zajęć
według planu studiów:
s. stacjonarne - wykład 15 h, ćw. praktyczne 15 h
s. niestacjonarne - wykład 9 h, ćw. praktyczne 6 h
Przedmioty wprowadzające:
Nie określa się
B. Poszczególne typy zadań do samokształcenia studenta (niewymagających bezpośredniego udziału nauczyciela) wraz z planowaną
średnią liczbą godzin na każde i sumaryczną
liczbą ECTS
niestacjonarne
A. Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela z podziałem na typy zajęć oraz całkowita liczba punktów ECTS
osiąganych na tych zajęciach
2
stacjonarne
3. Bilans punktów ECTS
Całkowita liczba punktów ECTS
wykład
ćwiczenia praktyczne
konsultacje:
15
15
1
9
6
1
w sumie:
ECTS
przygotowanie ogólne do ćwiczeń praktycznych
przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego
przygotowanie wniosku
przygotowanie prezentacji multimedialnej
31
1,0
6
16
0,5
12
10
15
7
6
11
6
29
1,0
15
6
7
6
34
1,1
44
1,5
6
12
10
6
34
1,1
w sumie:
ECTS
C. Liczba godzin praktycznych/laboratoryjnych w ramach przedmiotu
oraz związana z tym liczba punktów ECTS
ćwiczenia praktyczne
przygotowanie ogólne do ćwiczeń praktycznych
przygotowanie wniosku
przygotowanie prezentacji multimedialnej
w sumie:
ECTS
4. Opis przedmiotu
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest wykształcenie u studentów umiejętności sprawnego poruszania się w tematyce kuchni
świata, identyfikowania pochodzenia wybranych potraw i produktów kuchni światowej oraz nabycie kompetencji w zakresie przygotowywania wybranych potraw kuchni światowej.
Metody dydaktyczne:
Wykład multimedialny, ćwiczenia praktyczne
Treści kształcenia
Wykłady:
1. Kuchnie azjatyckie
2. Kuchnie europejskie
3. Kuchnia amerykańska
4. Kuchnia australijska
5. Kuchnia żydowska
6. Kuchnia polska
7. Kuchnia bożonarodzeniowa
Ćwiczenia praktyczne:
1. Prezentacja i klasyfikacja produktów regionalnych i tradycyjnych chronionych prawem Unii Europejskiej.
2. Wypełnianie wniosku aplikacyjnego o wpis produktu na Listę Produktów Tradycyjnych.
3. Przygotowywanie potraw z wybranej kuchni światowej.
5. Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji
Efekty kształcenia
Efekt
przedmiotu
R.D2.4_K_W01
R.D2.4_K_W02
R.D2.4_K_U01
R.D2.4_K_U02
R.D2.4_K_K01
Student, który zaliczył przedmiot (spełnił minimum wymagań)
Wiedza:
1. Wymienia produkty i potrawy charakterystyczne dla poszczególnych
kuchni świata
2. Wymienia charakterystyczne cechy poszczególnych kuchni świata
Umiejętności
1. Wypełnia wniosek o wpis produktu na Listę Produktów Tradycyjnych
2. Potrafi przygotować prostą potrawę wybranej kuchni światowej
Kompetencje społeczne
1. Wykazuje odpowiedzialność za powierzone mu zadania
Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:
Lp.
Efekt przedSposób weryfikacji
miotu
1
Efekt
kierunkowy
R.D2.4_K_W01
Sprawdzian wiedzy
2
R.D2.4_.K_W02 Sprawdzian wiedzy
3
R.D2.4_K_U01
Wypełnianie wniosku aplikacyjnego
4
R.D2.4_K_U02
Przygotowanie potrawy
5
R.D2.4_K_K01
Wypełnianie wniosku aplikacyjnego
Ocena formująca
– przykładowe
sposoby jej wystawienia poniżej
Ocena cząstkowa
ze sprawdzianu
wiedzy
K_W02
K_U01
K_U03
InzP_U01
K_K03
Ocena końcowa
przykładowe
sposoby jej wystawienia poniżej
Ocena końcowa
ze sprawdzianu
wiedzy
Ocena cząstkowa
ze sprawdzianu
wiedzy
Ocena umiejętno- Ocena umiejętści
ności
Ocena umiejętności
Samodzielność w
wypełnianiu wniosku
Ocena umiejętności
Ocena umiejętności
Kryteria oceny
w zakresie wiedzy
Na ocenę 3,0
Na ocenę 5,0
Na ocenę 3,0
Na ocenę 5,0
Na ocenę 3,0
Efekt
kształcenia
Wymienia produkty i potrawy charakterystyczne dla poszcze- R.D2.4_K_W01
gólnych kuchni świata.
Wymienia, charakteryzuje produkty i potrawy charakterystyczne R.D2.4_K_W01
dla poszczególnych kuchni świata, potrafi wymienić surowce
wykorzystywane do wyrobu potraw kuchni światowej.
Wymienia charakterystyczne cechy poszczególnych kuchni R.D2.4_K_W02
świata.
Wymienia i opisuje charakterystyczne cechy poszczególnych R.D2.4_K_W02
kuchni świata
w zakresie umiejętności
Wypełnia wniosek o wpis produktu na Listę Produktów Trady- R.D2.4_K_U01
cyjnych, ale nie wypełnia szczegółowo wszystkich punktów
Na ocenę 5,0
Na ocenę 3,0
Na ocenę 5,0
Wypełnia wniosek o wpis produktu na Listę Produktów Trady- R.D2.4_K_U01
cyjnych, szczegółowo opisuje poszczególne punkty, przedstawia
informacje dotyczące tradycji i pochodzenia produktu
Potrafi przygotować proste potrawy, ale robi to chaotycznie i R.D2.4_K_U02
niedbale
Potrafi przygotować proste potrawy, planując poszczególne eta- R.D2.4_K_U02
py jej wykonywania, prawidłowo organizuje sobie pracę
w zakresie kompetencji społecznych
Na ocenę 3,0
Wypełnia wniosek, korzystając z pomocy nauczyciela.
Na ocenę 5,0
Samodzielnie wypełnia wniosek, wykazując przy tym duże za- R.D2.4_K_K01
angażowanie
R.D2.4_K_K01
Ocena końcowa z ćwiczeń
Ocena ze sprawdzianu wiedzy – 35 %
Ocena z wniosku – 35%
Przygotowanie potrawy tradycyjnej – 30 %
Zalecana literatura
Literatura podstawowa:
1. Łozińska M. Smaki dwudziestolecia: zwyczaje kulinarne, bale, bankiety. PWN, Warszawa, 2011
2. Barecki A., Łebkowski M., Urbański M. Kuchnia włoska. Wyd. TEN, Warszawa, 1989.
3. Gąsiorowski M., (red). O produktach tradycyjnych i regionalnych – Możliwości a polskie realia. Fundacja
Fundusz Współpracy, Warszawa, 2005.
Literatura uzupełniająca:
1. Strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.minrol.gov.pl
2. Portal kulinarny www.gotujmy.pl
3. Portal kulinarny www.kamis.pl
Informacje dodatkowe:
Dodatkowe obowiązki prowadzącego wraz z szacowaną całkowitą liczbą godzin:
Przygotowanie wykładów – 30 godzin
Ocena wniosków – 5 godzin
Przygotowanie ćwiczeń praktycznych – 6 godzin
Ocena sprawdzianu wiedzy – 5 godzin
W sumie: 46 godzin

Podobne dokumenty