KARTA ZGŁOSZENIA Konkurs fotograficzny „Nasze drzewa” Dane

Komentarze

Transkrypt

KARTA ZGŁOSZENIA Konkurs fotograficzny „Nasze drzewa” Dane
KARTA ZGŁOSZENIA
Konkurs fotograficzny „Nasze drzewa”
Dane uczestnika konkursu (prosimy wypełniać drukowanymi literami):
Imię i nazwisko
Adres
Numer telefonu
Adres email
Data urodzenia
Opis zgłaszanych prac (gatunek fotografowanego drzewa):
1.
2.
3
Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z regulaminem konkursu fotograficznego „Nasze drzewa” i akceptuje jego
warunki. Zezwalam na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wynikających z niniejszego regulaminu zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
Oświadczam, że w całości przysługują mi autorskie prawa osobiste do wszystkich fotografii załączonych do niniejszego
formularza. Z chwilą przekazania pracy konkursowej udzielam organizatorom konkursu nieodpłatnej i nieograniczonej w
czasie licencji na korzystanie z przesłanych fotografii w zakresie umożliwiającym ich rozpowszechnianie poprzez
wystawienie oraz publikacje mające na celu promocję i informowanie o niniejszym konkursie i realizowanym projekcie w
mediach oraz w publikacjach. Wyrażam zgodę na druk w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, prezentację na
wystawie pokonkursowej oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechnienia, z zachowaniem praw
autorskich.
…………………………………………………………………………………………………
(data i podpis uczestnika)
Zgoda na uczestnictwo osoby niepełnoletniej na udział w konkursie „Nasze drzewa” (wypełniają prawni opiekunowie):
Wyrażam
zgodę
na
uczestnictwo
w
konkursie
fotograficznym
mojego
dziecka
…………………………………………………………….. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
w celach wynikających z regulaminu konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz.
926 z późn. zm.)
…………………………………………………………………………………………………
(data i podpis rodzica / opiekuna)

Podobne dokumenty