RAPORT BIE ĄCY Nr 93/07 Data sporządzenia: 22.10.2007 Temat

Komentarze

Transkrypt

RAPORT BIE ĄCY Nr 93/07 Data sporządzenia: 22.10.2007 Temat
RAPORT BIEŻĄCY Nr 93/07
Data sporządzenia:
22.10.2007
Temat:
Wprowadzenie do obrotu na GPW i ustalenie daty pierwszego notowania
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych, w związku z § 34 ust.2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych.
Informacja:
Zarząd Emperia Holding S.A. informuje, że uchwałą nr 820/2007 z dnia 22 października
2007 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił:
1. wprowadzić z dniem 24 października 2007 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na
rynku podstawowym 1.500.000 praw do akcji serii L oznaczonych kodem PLELDRD00033.
2. notować prawa do akcji serii L w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą
EMPERIA-PDA i oznaczeniem EMPA.
Zarząd Emperia Holding S.A. informuje, że uchwałą nr 821/2007 z dnia 22 października 2007
r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. stwierdził, że do obrotu
giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są następujące akcje Emperia Holding:
–
2.085.323 akcji serii H,
–
4.203.562 akcji serii I,
–
55.747 akcji serii J,
–
290.468 akcji serii K
o wartości nominalnej 1 zł każda, oznaczone kodem PLELDRD00017
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił wprowadzić z dniem
24 października 2007r., w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym
ww. akcje pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
w dniu 24 października 2007r. rejestracji tych akcji i oznaczenia kodem PLELDRD00017.