Czytaj więcej

Komentarze

Transkrypt

Czytaj więcej
Numer 9/2015
Data sporządzenia: 23.04.2015
Temat: Rejestracja akcji serii H i I w KRS
Zarząd Spółki Adiuvo Investment S.A. (“Emitent”, ”Spółka”) informuje, iż w dniu 23.04.2015r.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS dokonał
rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 100.000 (sto tysięcy) zł w
drodze emisji:
1. 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10
zł (zero złotych dziesięć groszy) każda oznaczonych jako seria H o łącznej wartości
nominalnej 50.000 (pięćdziesięciu pięć tysięcy) zł,
2. 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10
zł (zero złotych dziesięć groszy) każda oznaczonych jako seria I o łącznej wartości
nominalnej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł,
W związku z powyższym Zarząd Adiuvo Investment S.A. informuje, że obecnie kapitał
zakładowy Emitenta wynosi 807 018,00 zł i dzieli się na 8.070.180 akcji w tym: 1.000.000 akcji
serii A, 4.529.160 akcji serii B, 297.550 akcji serii C, 495.970 akcji serii E, 250.000 akcji serii
F, 200.000 akcji serii G, 297.500 akcji serii J, 500.000 akcji serii H i 500.000 akcji serii I.
W załączeniu aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców.
Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje
bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę:


Marek Orłowski - Prezes Zarządu
Anna Aranowska-Bablok – Członek Zarządu