struktura_akcjonariatu 109 kB

Komentarze

Transkrypt

struktura_akcjonariatu 109 kB
FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.
2. Struktura Akcjonariatu, stan na dzień 02.09.2015 r.
Tabela nr 1.
*akcjonariat-stan na dzień 02.09.2015
Akcjonariusz
Romualda Zielińska
BRW Trading Sp. z o.o.
Grupa Luka Sp. z o.o.
Akcjonariusze serii A2 i B
Łącznie
Seria
A1, A2
A2
A2
A2, B
A1, A2, B
Liczba akcji
Proc. akcji
7 869 405
291 825
65 031
476 323
8 702 584
90,43%
3,35%
0,75%
5,47%
100,00%
Liczba
głosów
7 869 405
291 825
65 031
476 323
8 702 584
Proc. głosów
90,43%
3,35%
0,75%
5,47%
100,00%
Wartość
nominalna, PLN
786 940,50
29 182,50
6 503,10
47 632,30
870 258,40
Obecnie kapitał zakładowy wynosi 870 258,40 PLN i dzieli się na:
• 4 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,10 PLN każda,
• 4 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,10 PLN każda,
• 702 584 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.
• Wszystkie akcje wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, uprawnione do oddania 1 głosu na WZA
Spółki
4

Podobne dokumenty