785.485 (siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta

Komentarze

Transkrypt

785.485 (siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta
UCHWAŁA NR 1
Zarządu B3System S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 maja 2015 r.
w sprawie zamiany akcji zwykłych na okaziciela serii N na akcje imienne zwykłe serii N
Działając na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 5 ust. 4 i 5 Statutu Zarząd
Spółki B3System S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:
§1
1. Dokonuje
się
zamiany
785.485 (siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta
osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach 000001 do 785485, o
wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda na akcje zwykłe imienne serii N.
2. Akcjonariusze, którzy złożyli wniosek o zamianę
N otrzymają
785.485 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii
785.485 akcji zwykłych imiennych serii N o numerach 000001 do 785485, o
wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda.
§2
Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Podobne dokumenty