KARTA UCZESTNIKA KONKURSU NA ,,NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ

Komentarze

Transkrypt

KARTA UCZESTNIKA KONKURSU NA ,,NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ
Załącznik do regulaminu
KARTA UCZESTNIKA KONKURSU NA
,,NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ”
Imię i nazwisko autora pracy ………………………………………………………………….
Adres ……………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………….
Nazwa i adres szkoły…………………………………………………………………………...
Klasa …………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko nauczyciela/ instruktora ……………………………………………………...
- wyrażam zgodę na umieszczenie danych adresowych w bazie danych organizatora
i o przetwarzanie ich do celów konkursowych
- oświadczam, że posiadam prawa autorskie na pracę wysłaną do konkursu
- wyrażam zgodę, aby prawo majątkowe na pracę wysłaną do konkursu przeszły na rzecz
Gminy Międzyrzec Podlaski
- oświadczam, że uznaję regulamin powyższego konkursu plastycznego
,,Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikacje pracy i wykorzystanie danych osobowych
dla celów niniejszego konkursu, zgodnie z art. 6 z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami”.
……………………………………………..
(podpis rodzica bądź opiekuna prawnego)
……………………………………………..
(pieczątka szkoły)