oferujemy pomoc w zakresie: udzielamy pomocy

Komentarze

Transkrypt

oferujemy pomoc w zakresie: udzielamy pomocy
OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE:




Profilaktyki
Diagnozy
Terapii indywidualnej, grupowej, rodzin
Doradztwa zawodowego
UDZIELAMY POMOCY:
 Dzieciom i młodzieży
 Rodzicom
 Nauczycielom
Korzystanie z naszej pomocy jest dobrowolne i bezpłatne
W przypadku wyboru odpowiadającej potrzebom
i oczekiwaniom formy pomocy,
prosimy o kontakt telefoniczny z osobą realizującą tę formę,
wskazaną w ofercie lub z opiekunem placówki dziecka.
Istnieje także możliwość zgłoszenia swojego udziału w wybranej
formie warsztatowej poprzez stronę internetową:
www.ppp1.bydgoszcz.pl.
1
Wczesne wspomaganie rozwoju oraz pomoc dzieciom
i młodzieży niepełnosprawnej.
PROPONUJEMY DZIECIOM I MŁODZIEŻY:
 TERAPIĘ INDYWIDUALNĄ:
 terapia metodą integracji sensorycznej - mgr A. Krawczyk,
mgr A. Nowacka-Opłat
 terapia indywidualna w ramach wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka - mgr M. Kozłowska, mgr M. Piesiewicz,
mgr A. Krawczyk, mgr A. Grzmot-Bilska, mgr E. Gabruś Tłoczyńska,
 terapia indywidualna behawioralna dla dzieci z autyzmem i
zaburzeniami ze spektrum autyzmu poniżej 6 r ż. - mgr M.
Kozłowska
 terapia indywidualna zaburzeń lękowych dla dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym - mgr M. Kozłowska
 Masaż Shantala - mgr M. Kozłowska
 terapia ogólnorozwojowa- mgr M. Kozłowska, mgr M.
Piesiewicz, mgr A. Krawczyk, mgr A. Grzmot-Bilska, mgr E.
Gabruś-Tłoczyńska
 terapia surdopedagogiczna (dla dzieci i młodzieży
z uszkodzonym narządem słuchu) – mgr B. Markiewicz
 terapia logopedyczna dla dzieci niepełnosprawnych – mgr A.
Laskowska, mgr W. Gredżuk
 terapia logopedyczna dla dzieci z opinią o potrzebie
wczesnego wspomagania rozwoju – mgr S. Dysarz, mgr W.
Gredżuk, mgr A. Laskowska
 terapia logopedyczną dzieci autystycznych – mgr S. Dysarz
 TERAPIĘ GRUPOWĄ:
 terapia ogólnorozwojowa dla dzieci z opóźnionym rozwojem
psychoruchowym (wiek 3-4 lata) oraz dla dzieci z autyzmem
(wiek 4-5 lata) - mgr E. Gabruś-Tłoczyńska, mgr M.
Piesiewicz,
 terapia ogólnorozwojowa realizowana w
ramach
Autorskiego Programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju
Dzieci z Zespołem Downa - mgr A. Krawczyk, mgr E. Gabruś
Tłoczyńska
 terapia w diadzie dla dzieci w wieku przedszkolnym i
uczniów szkoły podstawowej z wysokofunkcjonującym
autyzmem i z Zespołem Aspergera – mgr M. Kozłowska
 Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z autyzmem i
z zespołem Aspergera - mgr A. Grzmot – Bilska, mgr A.
Krawczyk
 zajęcia plastyczno- muzyczne dla uczniów z uszkodzonym
narządem słuchu (kl. I-III szkoły podstawowej) – mgr B.
Markiewicz
PROPPONUJEMY NAUCZYCIELOM:
 WARSZTATY:
 Praca z dzieckiem z autyzmem i z zespołem Aspergera - mgr
M. Kozłowska
 Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży - mgr M. Kozłowska
 Trudne zachowania – jak z nimi pracować w szkole - mgr A.
Grzmot-Bilska
 Metody oraz formy oddziaływania terapeutycznego w
ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili
2






wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. mgr E. Gabruś-Tłoczyńska, mgr H. Woźniak, mgr S. Dysarz
Metody oraz formy oddziaływania terapeutycznego w pracy
z uczniem słabowidzącym, uczęszczającym do szkoły
ogólnodostępnej - mgr E. Gabruś-Tłoczyńska, mgr H.
Woźniak
Metody oraz formy oddziaływania terapeutycznego w pracy
z uczniem ze sprzężoną niepełnosprawnością, pod postacią
upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim oraz wadą
wzroku – dziecko słabowidzące uczęszczające do placówki
ogólnodostępnej lub integracyjnej - mgr E. GabruśTłoczyńska, mgr H. Woźniak
Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej - mgr B.
Markiewicz
Jak wspomagać rozwój dziecka niemówiącego z
zastosowaniem ACC? - mgr A. Laskowska, mgr W. Gredżuk
Wykorzystanie piosenki w celu wspomagania rozwoju
komunikacji za pomocą gestów – mgr A. Laskowska
inna tematyka –zgodnie z zapotrzebowaniem placówek (do
uzgodnienia z opiekunami)
PROPONUJEMY RODZICOM:
 WARSZTATY:
 Integracja sensoryczna – warsztaty dla rodziców – mgr A.
Nowacka – Opłat
 Metody i formy stosowane w procesie wspomaganie
rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do
podjęcia nauki w szkole (adresowany do rodziców dzieci
objętych opieką terapeutyczną w formie indywidualnej oraz




grupowej) - mgr M. Piesiewicz, mgr E. Gabruś-Tłoczyńska,
mgr S. Dysarz
Konsekwencja wychowawcza, nagradzanie, karanie - rodzice
dzieci objętych opieką terapeutyczną – mgr M. Piesiewicz,
mgr E. Gabruś-Tłoczyńska, mgr S. Dysarz
Sposoby stymulowania rozwoju dziecka w codziennych
sytuacjach - rodzice dzieci objętych opieką terapeutyczną w
formie indywidualnej oraz grupowej - mgr M. Piesiewicz,
mgr E. Gabruś-Tłoczyńska, mgr S. Dysarz
Różnorodność uczuć rodziców w stosunku do dziecka rodzice dzieci objętych opieką terapeutyczna w formie
indywidualnej oraz z grupowej - mgr M. Piesiewicz, mgr E.
Gabruś-Tłoczyńska
Zrozumieć dziecko z autyzmem - mgr A. Grzmot-Bilska, mgr
A. Krawczyk
INNE:
 Spotkania mediacyjne – mgr M. Borowska, mgr S. Szczurek,
mgr R. Latos-Boenigk,
 Poradnictwo i doradztwo zawodowe – mgr D. Korowiecka,
mgr M. Urbańska-Huk, mgr I. Szumińska- Reps, mgr A.
Tokarska, mgr J. Serafinowicz
 Terapia rodzin – mgr L. Stobrawa, mgr A. Zaręba, mgr M.
Kulczyńska, mgr A. Tokarska
 Interwencje kryzysowe – mgr M. Stobrawa
3
Pomoc dzieciom w wieku przedszkolnym
PROPONUJEMY DZIECIOM:
 TERAPIĘ INDYWIDUALNĄ:
 Rozwijanie gotowości szkolnej dziecka - mgr K. Czajewska,
mgr B. Murzynowska, mgr J. Kochańska
 terapia indywidualną dzieci przejawiających trudności
emocjonalne oraz mających problemy w nawiązywaniu
prawidłowych relacji społecznych - mgr D. Bem, mgr M.
Czarnecka, mgr J. Kochańska, mgr M. Malak
 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - mgr K. Czajewska, mgr
M. Czarnecka, mgr M. Malak
 symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania - mgr D. Bem,
mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka
 pomoc logopedyczna – mgr S. Dysarz, mgr I. Frankowska,
mgr J. Gizińska, mgr Z. Kańkowska, mgr S. Kwiatkowska, mgr
M. Mej-Olejniczak, mgr E. Padee, mgr M. Wadowska,
mgr M. Zielińska
 terapia dziecka jąkającego się – mgr E. Padee, mgr A. Zaręba
 TERAPIĘ GRUPOWĄ:
 Zajęcia dla dzieci sprawiających trudności wychowawcze
oraz mających problemy w nawiązywaniu prawidłowych
relacji społecznych - mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka,
mgr M. Malak
 Zajęcia usprawniające grafomotorykę - mgr K. Czajewska,
mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska
 Zajęcia realizowane programem Przyjaciele Zippiego mgr K. Czajewska, mgr M. Malak
 Zajęcia
ogólnorozwojowe korekcyjno-kompensacyjne mgr K. Czajewska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska
 Terapia logopedyczna realizowana na terenie przedszkola
Terapii grupowej dla dzieci towarzyszą odbywające się raz w
miesiącu warsztaty dla rodziców, prowadzone według programu
wsparcia rodziców małego dziecka zagrożonego zaburzeniami
zachowania.
PROPONUJEMY NAUCZYCIELOM:
 SZKOLENIA I PRELEKCJE:
 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej - mgr J.
Kochańska, dr N. Wyrwicz
 Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na
poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - mgr J.
Kochańska
 Metody badania ryzyka dysleksji u dzieci w wieku
przedszkolnym - mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M.
Czarnecka, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska
 Inna tematyka – zgodnie z zapotrzebowaniem placówek (do
uzgodnienia) - mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M.
Czarnecka, mgr J. Kochańska, mgr M. Malak, mgr B.
Murzynowska, dr N. Wyrwicz
 WARSZTATY:
 Przygotowanie dziecka do rozpoczęcia nauki czytania
i pisania w wieku sześciu lat - dr N. Wyrwicz
 Ćwiczenia ortofoniczne i usprawniające narządy mowy jako
profilaktyka wad wymowy – cały zespół logopedów
4
 Ćwiczenia ortofoniczne i usprawniające narządy mowy jako
profilaktyka wad wymowy – cały zespół logopedów
 Stymulacja rozwoju słuchu fonemowego z uwzględnieniem
syntezy i analizy głoskowej – mgr M. Grześkowska
 Stymulacja rozwoju mowy u dziecka z opóźnionym
rozwojem mowy – cały zespół logopedów
 Co powinno zaniepokoić nauczycieli dzieci w wieku
przedszkolnym? – rozwój mowy dziecka – mgr M.
Wadowska, mgr M. Zielińska
 Wykorzystanie literatury dziecięcej w kształtowaniu mowy dzieci –



mgr S. Kwiatkowska

PROPONUJEMY RODZICOM:

 Pomoc terapeutyczna rodzinom – dr N. Wyrwicz
 Pomoc psychologiczna i pedagogiczna w rozwiązywaniu
problemów wychowawczych, edukacyjnych i rodzinnych:
mgr D. Bem, mgr M. Czarnecka, mgr J. Kochańska,
dr N. Wyrwicz, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska,
mgr K. Czajewska
 PRELEKCJE:
 Adaptacja dziecka do przedszkola - mgr J. Kochańska, dr N.
Wyrwicz
 Gotowość szkolna dziecka sześcioletniego - mgr J.
Kochańska, dr N. Wyrwicz
 Wczesne symptomy ryzyka dysleksji - mgr D. Bem, mgr K.
Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J. Kochańska, mgr M.
Malak, mgr B. Murzynowska
 Normy rozwojowe dziecka w wieku przedszkolnym - mgr D.
Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J.

Kochańska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska, dr N.
Wyrwicz
Rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym - mgr
D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J.
Kochańska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska, dr N.
Wyrwicz
Komunikacja z dzieckiem - mgr D. Bem, mgr K. Czajewska,
mgr M. Czarnecka, mgr J. Kochańska, mgr M. Malak, mgr B.
Murzynowska
Trudności emocjonalne: nieśmiałość, brak tolerancji na
porażkę, wybuchy złości itp. - dr N. Wyrwicz
Wyznaczanie granic i konsekwencja w wychowaniu dziecka mgr J. Kochańska, dr N. Wyrwicz
Sposoby organizowania dzieciom wolnego czasu - dr N.
Wyrwicz
Nawyki żywieniowe dzieci w wieku przedszkolnym - mgr D.
Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J.
Kochańska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska
 WARSZTATY:
 Jak przygotować dziecko do pójścia do przedszkola/szkoły? mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J.
Kochańska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska
 Komputer i telewizja w życiu przedszkolaka – odróżnianie
prawdy od fikcji - mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M.
Czarnecka, mgr J. Kochańska, mgr M. Malak, mgr B.
Murzynowska
 Rozwój seksualny dziecka w wieku przedszkolnym - mgr D.
Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J.
Kochańska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska
5
 Jestem siostrą, jestem bratem, czyli o prawidłowych
relacjach między rodzeństwem - mgr D. Bem, mgr K.
Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J. Kochańska, mgr M.
Malak, mgr B. Murzynowska
 Jak uwolnić dziecko od narzuconych mu ról? - mgr D. Bem,
mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J. Kochańska,
mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska
 Jak pomóc dziecku, by radziło sobie z własnymi uczuciami?
mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J.
Kochańska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska
 Jak rozmawiać z dzieckiem? - mgr D. Bem, mgr K. Czajewska,
mgr M. Czarnecka, mgr J. Kochańska, mgr M. Malak, mgr B.
Murzynowska
 Jak zachęcać dziecko do współpracy? - mgr D. Bem, mgr K.
Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J. Kochańska, mgr M.
Malak, mgr B. Murzynowska
 Trudne zachowania - powody powstawania i sposoby
panowania nad nimi- mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M.
Czarnecka, mgr K. Kochańska, mgr M. Malak, mgr B.
Murzynowska
 O tym, czy powinno się karać dzieci i jak mądrze je chwalić? mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J.
Kochańska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska
 Nie mam przyjaciół! – sposoby na nieśmiałość - mgr D. Bem,
mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J. Kochańska, mgr
M. Malak, mgr B. Murzynowska
 Nie uda mi się! – od samodzielności do wiary w siebie - mgr
D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J.
Kochańska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska
o
o
o
o
o





Cykl warsztatów dla rodziców pt. Szczęśliwy rodzic to
szczęśliwe dziecko - mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M.
Czarnecka, mgr J. Kochańska, mgr M. Malak, mgr B.
Murzynowska
Cykl warsztatów dla rodziców pt. Wychowanie bez klapsa –
jak być dobrym rodzicem? - mgr D. Bem, mgr K. Czajewska,
mgr M. Czarnecka, mgr J. Kochańska, mgr M. Malak, mgr B.
Murzynowska
Cykl warsztatów dla rodziców pt. Bezpieczny maluch – czyli
jak chronić dziecko przed zagrożeniami? - mgr D. Bem, mgr
K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J. Kochańska, mgr M.
Malak, mgr B. Murzynowska
Cykl siedmiu warsztatów dla rodziców prowadzonych
według programu wsparcia rodziców małego dziecka
zagrożonego zaburzeniami zachowania - mgr D. Bem, mgr K.
Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J. Kochańska, mgr M.
Malak, mgr B. Murzynowska
Cykl pięciu warsztatów dla rodziców pt. Rodzicielstwo przez
zabawę - mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka,
mgr J. Kochańska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska
Coaching rodzicielski - mgr D. Bem
Jak wspomagać rozwój dziecka niemówiącego z
zastosowaniem ACC? - mgr W. Gredżuk, mgr A. Laskowska
Komunikacja alternatywna – mgr A. Laskowska
Przyczyny najczęściej występujących wad i zaburzeń mowy –
cały zespół logopedów
Opieka logopedyczna od urodzenia – stymulowanie rozwoju
mowy dziecka, profilaktyka logopedyczna – mgr M.
Wadowska, mgr M. Zielińska
6
 Poprawna mowa czynnikiem warunkującym sukcesy
edukacyjne dziecka – mgr I. Frankowska
 Rola zabawy w rozwoju mowy dziecka i mgr S. Dysarz, mgr I.
Frankowska, mgr A. Laskowska, mgr M. Wadowska, mgr M.
Zielińska
 Znaczenie wczesnej interwencji logopedycznej dla udanego
startu dziecka w procesie edukacji – mgr S. Dysarz, mgr M.
Grześkowska, mgr Z. Kańkowska, mgr E. Padee, mgr S.
Kwiatkowska
 Ćwiczenia i zabawy stymulujące rozwój mowy dziecka - mgr
S. Dysarz, mgr I. Frankowska, mgr Z. Kańkowska, mgr E.
Padee, mgr S. Kwiatkowska, mgr M. Wadowska, mgr M.
Zielińska
 PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNY PUNKT
KONSULTACYJNY prowadzony na terenie placówki
- mgr D. Bem, mgr K. Czajewska, mgr M. Czarnecka, mgr J.
Kochańska, mgr M. Malak, mgr B. Murzynowska, dr N. Wyrwicz
 LOGOPEDYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY prowadzony
na terenie placówki – wszyscy opiekunowie placówek
INNE:
Terapia rodzin – mgr L. Stobrawa, mgr A. Zaręba, mgr M.
Kulczyńska, mgr A. Tokarska
 Interwencje kryzysowe – mgr M. Stobrawa

POMOC UCZNIOM SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW
PROPONUJEMY UCZNIOM:
 FORMY INDYWIDUALNE:
 terapia dziecka z zaburzeniami emocjonalnymi w tym
lękowymi - mgr W. Bramska, mgr K. Chabowska, mgr M.
Kulczyńska, mgr D. Jaskulska
 terapia indywidualna zaburzeń depresyjnych –
mgr D. Jaskólska
 terapia indywidualna zaburzeń odżywiania mgr D. Jaskólska
 behawioralna modyfikacja zachowań - mgr W. Bramska
 terapia dla rodziców i dzieci z diagnozą ADHD mgr K. Chabowska, mgr L. Stobrawa
 trening relaksacyjny. Stres i sposoby radzenia sobie ze
stresem- zajęcia indywidualne - mgr S. Szczurek
 rozmowy terapeutyczne (trudności w kontaktach
społecznych) - zespół psychologów
 terapia dla dzieci z problemem moczenia nocnego – mgr A.




Zaręba, mgr L. Stobrawa
spotkania mediacyjne – mgr S. Szczurek, mgr M. Borowska,
mgr R. Latos- Boenigk
terapia indywidualna dla dzieci z problemami wychowawczymi zespół do spraw profilaktyki i resocjalizacji
terapia dla dzieci jąkających się – psycholog- mgr A. Zaręba
i logopeda- E. Padee
Opieka logopedyczna – cały zespół logopedów
7
 pomoc uczniom niezdecydowanym co do dalszej ścieżki
edukacyjnej – mgr I. Szumińska- Reps, mgr D. Korowiecka, mgr A.
Tokarska, mgr J. Serafinowicz, mgr M. Urbańska- Huk
 diagnoza i opiniowanie uczniów III klasy gimnazjum z chorobami
przewlekłymi pod kątem dalszego wyboru kierunku kształcenia –
mgr D. Korowiecka , mgr M. Urbańska – Huk, mgr I. SzumińskaReps
 ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE terapia grupowa dla uczniów:
 szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych mgr K. Skowrońska; mgr D. Kaszewska-Bosiacka,
mgr M.Stęc- Sikorska
 szkół podstawowych - klas IV-VI, szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych - mgr J. Gniewkowska-Mońko
 ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE terapia indywidualna dla uczniów :
 ryzyka dysleksji i głęboką dysleksją rozwojową –
mgr K. Skowrońska, mgr B. Bauman-Bielawska,
mgr D. Kaszewska-Bosiacka
 ryzyka dysleksji rozwojowej kl. I-III; dysleksją rozwojową
kl. IV-VI - mgr R. Bandoch; mgr K. Tłok;
mgr B. Markiewicz
 z dysleksją rozwojową kl. IV-VI i dla uczniów szkół
gimnazjalnych z głęboką dysleksją rozwojową –
mgr J. Gniewkowska-Mońko
 TERAPIĘ PEDAGOGICZNĄ indywidualna - mgr E. Szot, mgr B. Markiewicz
 TERAPIĘ DLA UCZNIÓW Z TRUDNOŚCIAMI Z MATEMATYKĄ –
( terapię grupową i indywidualną) -mgr K. Skowrońska,
mgr D. Kaszewska- Bosiacka
 FORMY GRUPOWE:
 Bajkoterapia- mgr W. Bramska
 Terapia grupowa dla dzieci szkół podstawowych, rozwijająca
kompetencje społeczne - mgr K. Chabowska
 Grupa rozwoju osobistego dla młodzieży - mgr M. Borowska
 trening antystresowy (zespół do spraw profilaktyki i
resocjalizacji)
 usprawnianie umiejętności radzenia i resocjalizacji sobie w
sytuacjach konfliktowych (zespół do spraw profilaktyki i
resocjalizacji)
 zajęcia wspierające dla uczniów w okresie
adolescencji(zespół do spraw profilaktyki i resocjalizacji)
 profilaktyka uzależnień(zespół do spraw profilaktyki i
resocjalizacji)
 zajęcia integracyjne dla klas I gimnazjum i zespołów
klasowych(zespół do spraw profilaktyki i resocjalizacji)
 zajęcia pt „ Sztuka autoprezentacji” (zespół do spraw
profilaktyki i resocjalizacji) (zespół do spraw profilaktyki i
resocjalizacji)
 jak sobie radzić w klasie IV(zespół do spraw profilaktyki i
resocjalizacji)
 zajęcia psychoedukacyjne „ Jak być tolerancyjnym ” (zespół
do spraw profilaktyki i resocjalizacji)
 grupa socjoterapeutyczna (zespół do spraw profilaktyki i
resocjalizacji)
8
 zajęcia interwencyjne na terenie szkoły (zespół do spraw
profilaktyki i resocjalizacji)
w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego:
 Poznajemy świat zawodów ( kl. VI) - mgr I. Szumińska-Reps,
mgr J. Serafinowicz
 Giełda zawodów (kl.I gimnazjum) - mgr J. Serafinowicz
 Kim zostanę w przyszłości? Samopoznanie w zakresie
zainteresowań zawodowych. ( Kl. II gimnazjum) - mgr I.
Szumińska-Reps, mgr J. Serafinowicz
 Zmiany w kształceniu ponadgimnazjalnym oraz rekrutacja do
szkół ponadgimnazjalnych. (kl. III gimnazjum) – prelekcja
mgr D. Korowiecka, mgr I. Szumińska-Reps,
mgr J. Serafinowicz
 Kim być? - kształtowanie decyzji zawodowej uczniowie
I i II klasy gimnazjum - mgr D. Korowiecka,
mgr J. Serafinowicz
 WARSZTATY:
 Rozwijanie umiejętności interpersonalnych i cech
osobowości - dla uczniów I klas gimnazjum mgr M. Stęc – Sikorska
 Rozwijanie kreatywności w twórczym myśleniu - dla uczniów
kl. VI oraz I i II kl gimnazjum - mgr D. Jaskólska
 Rozwijanie samoświadomości, wyznaczanie celów i wartości - dla
uczniów kl. VI oraz I i II kl. gimnazjum - mgr D. Jaskólska
 Jak uczyć się efektywnie? IV-VI SP oraz I-III gimnazjum mgr I. Szumińska-Reps
 Jak skutecznie podejmować decyzje oraz wyznaczać i
realizować cele? (gimnazjum) -mgr I. Szumińska-Reps,
mgr A. Tokarska
 Sposoby i techniki walki ze stresem. (gimnazjum) –
mgr I. Szumińska-Reps, mgr A. Tokarska
 Rozwinąć skrzydła - rozwijające twórcze myślenie,
przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych mgr D. Kaszewska-Bosiacka
 Organizacja czasu wolnego - dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalistów - mgr J. Skierska.
 Rozwijające umiejętności radzenia z sobie ze stresem
(uczniowie gimnazjum) - mgr J. Skierska.
 Nasze diamenty – rozwijające twórcze myślenie (uczniowie
gimnazjum)
mgr J. Serafinowicz.
 Rozwijanie umiejętności interpersonalnych” mgr J. Skierska.
 Zajęcia wspierające zdolności twórcze (klasy V- VI)
mgr K. Tłok
PROPPONUJEMY NAUCZYCIELOM:
 WARSZTATY:
 Praca z uczniem grupy ryzyka dysleksji w szkole mgr J. Gniewkowska-Mońko, mgr B. Bauman-Bielawska,
mgr K. Skowrońska, mgr R. Bandoch, mgr D. KaszewskaBosiacka, mgr K. Tłok, mgr J. Skierska
 Praca z dzieckiem z dysleksją rozwojową w szkole mgr J. Gniewkowska-Mońko, mgr B. Bauman-Bielawska,
mgr K. Skowrońska, mgr R. Bandoch, mgr D. KaszewskaBosiacka, mgr K. Tłok, mgr W. Bramska
9
 Praca z dzieckiem z trudnościami w matematyce w szkole mgr K. Skowrońska, mgr D. Kaszewska-Bosiacka
 Znaczenie komunikacji w relacjach między ludźmi – jak
rozmawiać z rodzicami? - mgr K. Skowrońska
 Interpretacja opinii psychologiczno-pedagogicznej mgr J. Gniewkowska-Mońko, mgr K. Skowrońska ,
mgr R. Bandoch, mgr D. Kaszewska-Bosiacka, mgr K. Tłok
mgr E. Szott, mgr J. Skierska
 Praca metodą symultaniczno-pedagogiczną wg J.
Cieszyńskiej. (dla dzieci z ryzyka dysleksji i dysleksją
rozwojową) - mgr B. Bauman-Bielawska, mgr D. KaszewskaBosiacka
 Praca z zachowaniami trudnymi - mgr S. Szczurek,
mgr K. Chabowska
 Jak pracować z dzieckiem nadpobudliwym w szkole mgr L. Stobrawa
 PRELEKCJE, WARSZTATY:
 Zaburzenia lękowe w funkcjonowaniu szkolnym mgr D. Jaskólska
 Specyficzne problemy okresu adolescencji - mgr D. Jaskólska
 Diagnoza predyspozycji, zdolności uczniów - mgr J. Skierska,
mgr J. Serafinowicz
 Potrzeby dziecka zdolnego - mgr J. Skierska,
mgr J. Serafinowicz
 Jak radzić sobie z trudnymi emocjami u ucznia zdolnego mgr J. Skierska
 Kształtowanie prawidłowych relacji dziecka zdolnego z
otoczeniem - mgr J. Skierska, mgr J. Serafinowicz
 Jak skonstruować dobrą opinię na temat ucznia zdolnego mgr J. Skierska
 Zapobieganie zachowaniom agresywnym w szkole (zespół do
spraw profilaktyki i resocjalizacji)
 Skuteczne porozumiewanie się z rodzicami trudnych uczniów
(zespół do spraw profilaktyki i resocjalizacji)
 Zmiany w kształceniu ponadgimnazjalnym oraz rekrutacja do
szkół ponadgimnazjalnych. - mgr I. Szumińska-Reps
 INNE:
 Spotkania konsultacyjne dla nauczycieli pracujących z
dziećmi nadpobudliwymi (indywidualne lub zespołowe)- L.
Stobrawa
 Wczesne symptomy dysleksji rozwojowej dla nauczycieli klas
I- III- J. Skierska
 Punkty konsultacyjne, porady indywidualne - cały zespół
 inna tematyka –zgodnie z zapotrzebowaniem placówek (do
uzgodnienia z opiekunami)
PROPONUJEMY RODZICOM:
 WARSZTATY
 Praca z uczniem z dysleksją rozwojową w domu mgr J. Gniewkowska-Mońko, mgr B. Bauman-Bielawska,
mgr K. Skowrońska, mgr R. Bandoch, mgr D. KaszewskaBosiacka, mgr K. Tłok
 Praca z dzieckiem z trudnościami w matematyce w domu mgr K. Skowrońska, mgr D. Kaszewska-Bosiacka
 Praca metodą symultaniczno-pedagogiczną wg J.
Cieszyńskiej (dla dzieci z ryzyka dysleksji i dysleksją
10
rozwojową) - mgr B. Bauman-Bielawska, mgr D. KaszewskaBosiacka
 Rozwijanie kompetencji wychowawczych mgr K. Chabowska, mgr W. Bramska
 Motywowanie do nauki - mgr K. Chabowska
 Rozwój dziecka poprzez zabawę ( rodzice dzieci klas I- III) mgr K. Chabowska
 Być rodzicem dziecka z ADHD- grupowe spotkania edukacyjnowarsztatowe dla rodziców dzieci nadpobudliwych- cykl 10 spotkań
- mgr L. Stobrawa
 Grupa edukacyjno- warsztatowa wzmacniająca relacje rodzinne
dla rodziców nastolatków – cykl 10 spotkań- mgr E.S. Szczurek,
mgr M. Borowska
 usprawnianie umiejętności porozumiewania się z dziećmi
(zespół do spraw profilaktyki i resocjalizacji)
 trening umiejętności wychowawczych
(zespół do spraw profilaktyki i resocjalizacji)
SZKOŁA DLA RODZICÓW dzieci z klas I-III zagrożonych dysleksją
rozwojową ( spotkania cyklicznie co miesiąc od X 2014r. do V.
2015r.)
 Ćwiczenia Funkcji słuchowych (2 spotkania)
mgr K. Skowrońska, mgr J. Gniewkowska-Mońko
 Metoda symultaniczno-sekwencyjna (2 spotkania)
mgr B. Bauman-Bielawska, mgr D. Kaszewska-Bosiacka
 ćwiczenia grafomotoryczne, ćwiczenia wzrokowe
(2 spotkania) mgr J.Gniewkowska-Mońko,
mgr D. Kaszewska-Bosiacka
 FORMY GRUPOWE:
 Odkrywanie zdolności mojego dziecka - mgr J. Serafinowicz,
mgr J. Skierska.
 Wspieranie rozwoju dziecka zdolnego - mgr J. Skierska.
 Grupa wsparcia dla rodziców dzieci zdolnych –
mgr J. Skierska.
 Zmiany w kształceniu ponadgimnazjalnym oraz rekrutacja do
szkół ponadgimnazjalnych. (rodzice uczniów II klas
gimnazjum) - mgr I. Szumińska-Reps, mgr J. Serafinowicz
 Rozwój zainteresowań dziecka. (rodzice uczniów klas IV-V
SP) - mgr D. Korowiecka, mgr M. Urbańska-Huk








PRELEKCJE:
Jak rozpoznawać zagrożenia u dzieci i młodzieży
Problemy okresu dojrzewania
Jak zapobiegać zachowaniom agresywnym u dzieci i
młodzieży
Profilaktyka uzależnień / alkohol, narkotyki, komputer
Jak pomóc dziecku przekroczyć próg klasy IV
Gimnazjum jako nowy etap w życiu nastolatka.
Motywowanie dziecka do nauki
 FORMY INDYWIDUALNE
 Spotkania psychoedukacyjne dla rodziców i dzieci mgr M. Borowska
 Grupa edukacyjno- warsztatowa dla rodziców z elementami
grupy wsparcia - mgr M. Borowska, mgr S. Szczurek
 Pomoc psychologiczna i wsparcie dla rodzin doznających
przemocy - mgr J. Skierska
 Rozmowy terapeutyczne - zespół psychologów
11
 Spotkania mediacyjne - mgr M. Borowska, mgr S. Szczurek,
mgr R. Latos- Boenigk
 Indywidualne spotkania diagnostyczno- psychoedukacyjnoterapeutyczne dla rodziców i dzieci nadpobudliwych mgr L. Stobrawa
 Terapeutyczne sesje rodzinne w ujęciu systemowym mgr L. Stobrawa, mgr A. Zaręba, mgr M. Kulczyńska,
mgr A. Tokarska
 inna tematyka –zgodnie z zapotrzebowaniem placówek (do
uzgodnienia z opiekunami)
 Rozwijające umiejętności radzenia z sobie ze stresem
(uczniowie gimnazjum) - mgr J. Skierska.
 Nasze diamenty – rozwijające twórcze myślenie (uczniowie
gimnazjum)
mgr J. Serafinowicz.
 Rozwijanie umiejętności interpersonalnych” –
 mgr J. Skierska
 Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne - mgr J. Skierska
 Zajęcia wspierające zdolności twórcze – klasy V – VI mgr K. Tłok
INNE:
 Terapia rodzin – mgr L. Stobrawa, mgr A. Zaręba,
mgr M. Kulczyńska, mgr A. Tokarska
 Interwencje kryzysowe – mgr M. Stobrawa
Opieka nad uczniem zdolnym.
PROPONUJEMY UCZNIOM:
 WARSZTATY:
 Rozwinąć skrzydła - rozwijające twórcze myślenie,
przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych mgr D. Kaszewska-Bosiacka
 Organizacja czasu wolnego - dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalistów - mgr J. Skierska.
Istnieje możliwość poprowadzenia zajęć warsztatowych na terenie
szkoły w przypadku zebrania się grupy liczącej minimum 8 uczniów.
PROPONUJE NAUCZYCIELOM:
 WARSZTATY, PRELEKCJE:
 Diagnoza predyspozycji, zdolności uczniów - mgr J. Skierska,
mgr J. Serafinowicz
 Potrzeby dziecka zdolnego - mgr J. Skierska,
mgr J. Serafinowicz
 Jak radzić sobie z trudnymi emocjami u ucznia zdolnego mgr J. Skierska
 Kształtowanie prawidłowych relacji dziecka zdolnego z
otoczeniem - mgr J. Skierska, mgr J. Serafinowicz
 Jak skonstruować dobrą opinię na temat ucznia zdolnego mgr J. Skierska
12
PROPONUJEMY RODZICOM:
 FORMY GRUPOWE:
 Odkrywanie zdolności mojego dziecka - mgr J. Serafinowicz,
mgr J. Skierska.
 Wspieranie rozwoju dziecka zdolnego - mgr J. Skierska.
 Grupa wsparcia dla rodziców dzieci zdolnych –
mgr J. Skierska.
Pomoc w zakresie profilaktyki i resocjalizacji
PROPONUJEMY UCZNIOM:
 FORMY INDYWIDUALNE:
 terapia indywidualna, rozmowy terapeutyczne z dziećmi
i młodzieżą z problemami wychowawczymi –
mgr R.Latos- Boenigk, mgr J. Pisarska, mgr E. Stachurska,
mgr m. Stobrawa
 Spotkania mediacyjne – mgr E. S. Szczurek, mgr M. Borowska,
Mgr R. Latos- Boenigk
 FORMY GRUPOWE:
 trening antystresowy
 usprawnianie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach
konfliktowych
 zajęcia wspierające dla uczniów w okresie adolescencji
 profilaktyka uzależnień
 zajęcia integracyjne dla klas I gimnazjum i zespołów
klasowych
 zajęcia pt „ Sztuka autoprezentacji”
 jak sobie radzić w klasie IV
 zajęcia psychoedukacyjne „ Jak być tolerancyjnym ”
 grupa socjoterapeutyczna –mgr J. Pisarska, mgr R. LatosBoenigk
PROPONUJEMY NAUCZYCIELOM:
(prowadzą wszyscy członkowie zespołu)
 WARSZTATY:
 Zapobieganie zachowaniom agresywnym w szkole
 Skuteczne porozumiewanie się z rodzicami uczniów trudnych

PROPONUJEMY RODZICOM:
(prowadzą wszyscy członkowie zespołu)











WARSZTATY:
usprawnianie umiejętności porozumiewania się z dziećmi
trening umiejętności wychowawczych
PRELEKCJE:
Jak rozpoznawać zagrożenia u dzieci i młodzieży
Problemy okresu dojrzewania
Jak zapobiegać zachowaniom agresywnym u dzieci i
młodzieży
Profilaktyka uzależnień / alkohol, narkotyki, komputer
Jak pomóc dziecku przekroczyć próg klasy IV
Gimnazjum jako nowy etap w życiu nastolatka.
Motywowanie dziecka do nauki
13






INNE:
Udział pracowników Poradni w „ Drzwiach otwartych”,
Zespołach Wychowawczych.
Punkty Konsultacyjne w szkołach dla rodziców, nauczycieli,
wychowawców, pedagogów – na życzenie szkół.
Grupa wsparcia dla pedagogów szkół podstawowych i
gimnazjum
Interwencje kryzysowe – mgr M. Stobrawa
Terapia rodzin – mgr L. Stobrawa, mgr A. Zaręba,
mgr M. Kulczyńska, mgr A. Tokarska
Pomoc uczniom szkół ponadgimnazjalnych
PROPONUJEMY UCZNIOM:
 FORMY INDYWIDUALNE:
 Pomoc uczniom z chorobami przewlekłymi i ich rodzicom w
wyborze dalszego kierunku kształcenia - mgr D. Korowiecka,
mgr M. Urbańska-Huk
 Pomoc uczniom niezdecydowanym co do dalszej ścieżki
edukacyjnej – mgr A. Zaręba, mgr D. Korowiecka, mgr M.
Urbańska-Huk, mgr A. Tokarska, mgr I. Szumińska-Reps
 Terapia dla uczniów jąkających się –
psycholog- mgr A. Zaręba, logopeda- mgr E. Padee
 Terapia dla uczniów z dysleksją rozwojowąmgr J. Gniewkowska-Mońko
 Terapia dla uczniów z problemem moczenia nocnego –
mgr A. Zaręba
 Rozmowy terapeutyczne z uczniami z problemami
emocjonalnymi, trudnościami w kontaktach społecznychmgr A. Zaręba, mgr D. Korowiecka, mgr M. Urbańska-Huk,
mgr A. Tokarska, mgr I. Szumińska-Reps
 Punkt konsultacyjny dla uczniów niezdecydowanych co do
wyboru zawodu i dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej
poniedziałek: godz.16-18 - mgr I. Szumińska-Reps
wtorek: godz. 16-18 – mgr J. Serafinowicz
ul. Jana III Sobieskiego 10 gabinet 38 (I piętro)
 WARSZTATY:
 Jak skutecznie podejmować decyzje oraz wyznaczać i
realizować cele? (uczniowie gimnazjum, szk. ponadgimn.) mgr I. Szumińska-Reps, mgr A. Tokarska
 Sposoby i techniki walki ze stresem (uczniowie gimnazjum i
szk. pondgimnazj.) - mgr I. Szumińska-Reps, mgr A. Tokarska
 Usprawnianie umiejętności autoprezentacji (uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych) - mgr I. Szumińska-Reps, A. Tokarska
PROPONUJEMY NAUCZYCIELOM:
 FORMY GRUPOWE:
 Zmiany w kształceniu ponadgimnazjalnym oraz rekrutacja do
szkół ponadgimnazjalnych. - mgr I. Szumińska-Reps
 Nauczyciel przedmiotu doradcą zawodowym. mgr I. Szumińska-Reps, mgr J. Serafinowicz
14
INNE:
 Spotkania mediacyjne – mgr M. Borowska, mgr S. Szczurek,
mgr R. Latos- Boenigk
 Terapia rodzin – mgr L. Stobrawa, mgr A. Zaręba,
mgr M. Kulczyńska, mgr A. Tokarska
 Interwencje kryzysowe – mgr M.Stobrawa
Pomoc w zakresie poradnictwa i orientacji zawodowej
PROPONUJEMY UCZNIOM:
 FORMY INDYWIDUALNE:
 Pomoc uczniom z chorobami przewlekłymi i ich rodzicom w
wyborze dalszego kierunku kształcenia - mgr D. Korowiecka,
mgr M. Urbańska-Huk
 Diagnoza i opiniowanie uczniów III klasy gimnazjum z
chorobami przewlekłymi pod kątem wyboru dalszego
kierunku kształcenia – mgr D. Korowiecka, mgr I. Szumińska
Reps
 Pomoc uczniom niezdecydowanym co do dalszej ścieżki
edukacyjnej – mgr A. Zaręba, mgr D. Korowiecka, mgr M.
Urbańska-Huk, mgr A. Tokarska, mgr I. Szumińska-Reps
 FORMY GRUPOWE:
 Poznajemy świat zawodów (kl. VI) - mgr I. Szumińska-Reps,
mgr J. Serafinowicz
 Giełda zawodów (kl.I gimnazjum) - mgr J. Serafinowicz
 Kim zostanę w przyszłości? Samopoznanie w zakresie
zainteresowań zawodowych. (kl.III gimnazjum) –
mgr I. Szumińska-Reps, mgr J. Serafinowicz
 Zmiany w kształceniu ponadgimnazjalnym oraz rekrutacja do
szkół ponadgimnazjalnych. (kl. III gimnazjum) – prelekcja
mgr D. Korowiecka, mgr I. Szumińska-Reps,
mgr J. Serafinowicz
Kim być? - kształtowanie decyzji zawodowej (uczniowie I i II
klasy gimnazjum) - mgr D. Korowiecka, mgr J. Serafinowicz
 WARSZTATY:
 Jak uczyć się efektywnie? (IV-VI SP oraz I-III gimnazjum) mgr I. Szumińska-Reps
 Jak skutecznie podejmować decyzje oraz wyznaczać i
realizować cele? (uczniowie gimnazjum, szk. ponadgimn.) mgr I. Szumińska-Reps, mgr A. Tokarska
 Sposoby i techniki walki ze stresem (uczniowie gimnazjum i
szk. pondgimnazj.) - mgr I. Szumińska-Reps, mgr A. Tokarska
 Usprawnianie umiejętności autoprezentacji (uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych) - mgr I. Szumińska-Reps, A. Tokarska
PROPONUJEMY NAUCZYCIELOM:
 FORMY GRUPOWE:
 Zmiany w kształceniu ponadgimnazjalnym oraz rekrutacja do
szkół ponadgimnazjalnych. - mgr I. Szumińska-Reps
 Nauczyciel przedmiotu doradcą zawodowym. mgr I. Szumińska-Reps, mgr J. Serafinowicz
15
 SZKOLNI LIDERZY DORADZTWA ZAWODOWEGO:
 grupa wsparcia mgr I. Szumińska- Reps, mgr J. Serafinowicz
PROPONUJEMY RODZICOM:
 FORMY GRUPOWE:
 Zmiany w kształceniu ponadgimnazjalnym oraz rekrutacja do
szkół ponadgimnazjalnych (rodzice uczniów II klas gimnaz.) mgr I. Szumińska-Reps, mgr J. Serafinowicz
 Rozwój zainteresowań dziecka. (rodzice uczniów klas IV-V
SP) - mgr D. Korowiecka, mgr M. Urbańska-Huk
POZA WYŻEJ PROPONOWANYMI FORMAMI PPP -1
REALIZUJE:




Badania przesiewowe pod katem ryzyka dysleksji
Badania przesiewowe „Widzę, słyszę”
Przesiewowe badania logopedyczne
Terapia EEG Biofeedback
W związku ze Strategią Rozwoju Miasta Bydgoszczy
na lata 2013-2020 [2.5.4.6] w roku szkolnym 2014/15
organizujemy dla pedagogów szkól podstawowych i
gimnazjów
cykliczne
grupowe
spotkania
konsultacyjne z elementami wsparcia, których celem
jest wymiana doświadczeń, analizowanie sytuacji
trudnych, dzielenie się dobrymi praktykami i
poszukiwanie optymalnych rozwiązań.
!!! Pierwsze spotkanie odbędzie się 30.09.2014 r.
godz. 9.00 w siedzibie Poradni, ul Obrońców
Bydgoszczy 1, sala 28
ZAPRASZAMY
16
17

Podobne dokumenty