PDF, 128 KB - Kocmyrzów

Komentarze

Transkrypt

PDF, 128 KB - Kocmyrzów
Zapewnienie dostawy wody
Miejsce
załatwienia
sprawy:
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
II piętro, pokój 28
Podinspektor Michał Ból
tel. 012 387-14-00 wew. 16
Godziny
urzędowania:
Poniedziałek:
8:00 – 16:00
Wtorek – Piątek:
7:00 – 15:00
Czwartek:
dzień wewnętrzny
RGG 04
Podstawa prawna: Na podstawie:
➢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami)
➢ Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (Dz. U.z 2002 Nr 75, poz. 690 z późniejszymi
zmianami)
➢ ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków” (Dz. U. z 2006 r. Nr 123,
poz. 858 z późniejszymi zmianami)
➢ Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2006
r. Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami)
Wymagane
dokumenty:
➢ Wniosek o zabezpieczenie dostawy wody na działkę (imię, nazwisko,
adres, nr telefonu, nr działki, miejscowość w której leŜy działka),
➢ Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 (ksero),
➢ Kserokopia aktu własności działki lub wypis z rejestru gruntów,
➢ Oświadczenie sąsiadów o braku sprzeciwu na wejście na teren
ich działki wykonawcy robót
Opłaty:
Na podstawie art.2 ust.1 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z poźn. zm)
niniejsze zaświadczenie nie podlega opłacie skarbowej.
Termin
załatwienia
sprawy:
do 14 dni
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje
Uwagi:
brak
Załączniki:
Zał. Nr 1 - wniosek