Puls Walutowy FITDM 281207

Komentarze

Transkrypt

Puls Walutowy FITDM 281207
2007-12-28
10:31
PULS WALUTOWY
Złoty nieco mocniejszy w końcówce roku
Przedostatnia w tym roku sesja na rynku złotego przynosi nieznaczne umocnienie naszej waluty. To w duŜej
mierze zasługa nadal taniejącego dolara na rynkach światowych, zwłaszcza w relacji do euro. Kurs EUR/USD
ustanowił dzisiaj rano lokalne maksimum na 1,4673 i zbliŜa się w prognozowane wczoraj okolice 1,47001,4720. Spadki wartości amerykańskiej waluty to wynik rozczarowujących danych makroekonomicznych z
USA, gorszych nastrojów na nowojorskiej giełdzie, ale i takŜe destabilizacji w Pakistanie po wczorajszym
zamachu na byłą premier. Wczoraj o godz. 14:30 Departament Handlu USA poinformował o dynamice
zamówień na dobra trwałego uŜytku w listopadzie, która wyniosła zaledwie 0,1 proc. m/m wobec
spodziewanych 2,0 proc. m/m. Gorsze od prognoz były takŜe dane o cotygodniowym bezrobociu, które
wzrosło do 349 tys. Nastrojów nie zdołały poprawić informacje o indeksie zaufania konsumentów w grudniu.
Wskaźnik sporządzany przez instytut Conference Board nieznacznie wzrósł do 88,6 pkt. z 87,8 pkt. po
korekcie w listopadzie. Na rynek powróciły „stare demony”, czyli obawy związane z kryzysem na rynku hipotek
i jego wpływu na całą gospodarkę, a zwłaszcza przyszłą politykę FED. Oczywiste jest, Ŝe polityka obniŜek
stóp procentowych będzie kontynuowana, co będzie ujemnie wpływać na kondycję dolara. Z kolei wczorajsze
ostrzeŜenia Goldman Sachs na temat moŜliwości większych od zakładanych strat czołowych amerykańskich
banków w IV kwartale, doprowadziły do powrotu spadków na nowojorskie giełdy. Tym samym zwyczajowy
„window dressing” w tym roku raczej się nie udał, chociaŜ jeszcze nie wszystko stracone. Dzisiaj uwaga
inwestorów skupi się na kilku publikacjach z USA. O godz. 15:45 poznamy grudniową wartość indeksu
Chicago PMI obrazującą aktywność sektora wytwórczego w tym regionie USA. Wartość niŜsza od 51,8 pkt.
zostanie odebrana negatywnie. Podobnie jak odczyt niŜszy od 0,720 mln w przypadku sprzedaŜy domów na
rynku pierwotnym w listopadzie, który zostanie opublikowany o godz. 16:00. W tym przypadku istotniejsze
mogą okazać się jednak dane z poniedziałku, 31 grudnia, dotyczące sprzedaŜy na większym pod względem
wolumenu transakcji rynku wtórnym (progn. 4,97 mln).
W najbliŜszych dniach nie nadejdą Ŝadne istotne informacje z kraju. Jedynie dopiero 2 stycznia o godz. 10:00
resort finansów opublikuje grudniową prognozę inflacji. JeŜeli wyniesie ona 4 proc. r/r to nasilą się spekulacje
związane ze kształtem polityki prowadzonej przez RPP w 2008 r. I ten fakt będzie wspierał złotego, o ile nic
złego nie wydarzy się w pierwszych dniach stycznia na globalnych rynkach akcji. W piątek, 28 grudnia o godz.
10:28 za jedno euro płacono średnio 3,6050 zł, za dolara 2,4580 zł, a za franka 2,1670 zł. Potaniał takŜe
brytyjski funt, który był wart 4,9170 zł. Dzisiaj i w poniedziałek zmiany kursów nie powinny być zbyt duŜe z racji
ograniczonej aktywności inwestorów. Nadal tanieć moŜe USD/PLN w ślad za tendencją na rynkach
światowych. To moŜe sprawić, Ŝe EUR/PLN spadnie poniŜej 3,60 zł.
Marek Rogalski ● Główny Analityk
First International Traders Dom Maklerski S.A.
Al. Jana Pawła II 15 ● 00-828 Warszawa
E-mail: [email protected] ● www.fitdm.pl
Tel.: (+48) 22 697-66-66 ● Fax. (+48) 22 697-66-60
2007-12-28
10:31
PULS WALUTOWY
Kalendarz najwaŜniejszych publikacji i wydarzeń
Polska
Dzień
Godzina
Publikacja
Prognoza
Poprzednio
Aktualnie
Rewizja
Prognoza
Poprzednio
Aktualnie
Rewizja
0,3%
0,8%
Strefa euro
Dzień
Godzina
Publikacja
28.12.07
08:45
Francja - PKB w III kwartale (kw/kw)
31.12.07
Niemcy - święto
Wielka Brytania
Dzień
Godzina
Publikacja
Prognoza
Poprzednio
Aktualnie
28.12.07
08:00
Ceny domów w XII (m/m)
-0,6%
-0,8%
-0,5%
28.12.07
08:00
Ceny domów w XII (r/r)
5,1%
6,9%
4,8%
Rewizja
USA
Dzień
Godzina
Publikacja
Prognoza
Poprzednio
Aktualnie
Rewizja
27.12.07
14:30
Zamówienia na dobra trwałego uŜytku w XI (m/m)
2,0%
-0,2%
0,1%
-0,4%
27.12.07
14:30
Cotygodniowe bezrobocie
342 tys.
346 tys.
349 tys.
348 tys.
27.12.07
16:00
Indeks zaufania konsum. Conference Board w XII
86,5 pkt.
87,3 pkt.
88,6 pkt.
87,8 pkt.
28.12.07
15:45
Indeks Chicago PMI w XII
51,8 pkt.
52,9 pkt.
28.12.07
16:00
Indeks Help Wanted w XI
22 pkt.
23 pkt.
28.12.07
16:00
SprzedaŜ nowych domów w XI
0,720 mln
0,728 mln
31.12.07
16:00
SprzedaŜ domów na rynku wtórnym w XI
4,97 mln
4,97 mln
Dzień
Godzina
Publikacja
Prognoza
Poprzednio
Aktualnie
Rewizja
28.12.07
00:30
Japonia - wydatki gospodarstw domowych w XI (m/m)
0,40%
0,60%
-0,60%
28.12.07
00:30
Japonia - inflacja bazowa w XI
0,30%
0,10%
0,40%
28.12.07
00:30
Japonia - stopa bezrobocia w XI
4,00%
4,00%
3,80%
28.12.07
00:50
Japonia - produkcja przemysłowa (wstępne) w XI
-1,70%
1,70%
-1,60%
Inne
31.12.07
Japonia - świeto
Prezentowany raport został przygotowany przez First International Traders Dom Maklerski S.A. tylko i wyłącznie w celach informacyjnych. Jego treść jest wyrazem
osobistych poglądów autora i nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie
informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r., Nr 2006, poz. 1715). Tym samym First
International Traders Dom Maklerski S.A. oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za działania podjęte na podstawie informacji zawartych w prezentowanym
raporcie.
Marek Rogalski ● Główny Analityk
First International Traders Dom Maklerski S.A.
Al. Jana Pawła II 15 ● 00-828 Warszawa
E-mail: [email protected] ● www.fitdm.pl
Tel.: (+48) 22 697-66-66 ● Fax.: (+48) 22 697-66-60
First International Traders Dom Maklerski S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)

Podobne dokumenty