dragon15 - Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych

Komentarze

Transkrypt

dragon15 - Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych
Projekt i teksty: ppłk Marek PIETRZAK (DG RSZ). Zdjęcia: chor. Rafał MNIEDŁO (11. DKPanc), st.szer. Łukasz KERMEL (1. 7BZ)
Skład i druk: Zespół Wydawniczy DG RSZ
Informator o ćwiczeniu
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych
ul. Żwirki i Wigury 103/105, 00-912 Warszawa
tel. +48 261-825-750
email: [email protected]
www.dgrsz.mon.gov.pl
#DRAGON15
13–23 października 2015 r.
Szanowni Państwo,
„Głównym celem szkolenia
jest przygotowanie żołnierza do wojny”
Instrukcja Szkolenia Kawalerii
Warszawa, 1937 rok
DRAGON-15 jest głównym przedsięwzięciem szkoleniowym Dowództwa
Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
w 2015 roku, jednocześnie jest największym tegorocznym ćwiczeniem Wojska
Polskiego.
Jest to pierwsze ćwiczenie z wojskami
przygotowane i przeprowadzone przez
Dowództwo Generalne Rodzajów SZ po zmianach wprowadzonych
reformą systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP.
Wpisuje się ono w wieloletni, realizowany w systemie ciągłym,
proces przygotowania do realizacji konstytucyjnych zadań sił zbrojnych związanych z obroną państwa.
Dragon jest ćwiczeniem cyklicznym, prowadzonym co dwa lata.
W ostatnim czasie ćwiczenie ewaluowało dopasowując się do współczesnej sztuki wojennej wymagającej prowadzenia działań połączonych na dzisiejszym, zróżnicowanym polu walki.
W odróżnieniu od wcześniejszych podczas tegorocznej edycji
ćwiczenia szczególne znaczenie nadane zostanie przedsięwzięciom
związanym z przygotowaniem sił przed wybuchem kryzysu. W tym
celu uruchomiony i sprawdzony zostanie system mobilizacyjny wybranej jednostki wojskowej: powołani będą żołnierze rezerwy, sprawdzona
zostanie gotowość dywizyjnej grupy zabezpieczenia logistycznego
oraz pobrane zapasy materiałowe. Wszystkie te zadania stanowią
priorytetowy obszar odpowiedzialności Dowództwa Generalnego
Rodzajów SZ w fazie narastania kryzysu.
Kierownik Ćwiczenia
Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych
gen. broni dr Mirosław Różański
MIĘDZYNARODOWY WYMIAR ĆWICZENIA
Dragon jest ćwiczeniem narodowym, ale biorą w nim udział również
pododdziały wojsk sojuszniczych, które będą wykonywały zadania
w strukturze Wielonarodowej Grupy Bojowej.
TEMAT ĆWICZENIA
Planowanie, organizowanie i prowadzenie działań taktycznych
przez dywizję jako odwód dowódcy komponentu lądowego w ramach
operacji obronnej we współdziałaniu z układem pozamilitarnym.
CEL
Sprawdzenie zdolności 11. Dywizji Kawalerii Pancernej
do realizacji zadań oraz doskonalenie umiejętności żołnierzy
do działań w środowisku międzynarodowym.
GŁÓWNY ĆWICZĄCY
11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej
SCENARIUSZ ĆWICZENIA
Tłem manewrów jest hipotetyczny scenariusz rozwoju międzynarodowej
sytuacji kryzysowej, umiejscowiony w sztucznie wygenerowanym
środowisku geopolitycznym.
Scenariusz zakłada, że pomiędzy dwoma blokami państw doszło
do konfliktu o złoża surowców naturalnych. Zabiegi dyplomatyczne
nie przyniosły rezultatu. Doszło do działań zbrojnych. Zadaniem
żołnierzy reprezentujących sojusz jest odparcie agresji przeciwnika
i skuteczny kontratak.
NIEMCY – 400 żołnierzy
21. Brygada Pancerna z Augustdorfu
Wzmocniona kompania zmechanizowana
Zasadnicze uzbrojenie:
• Bojowe Wozy Piechoty MARDER (8)
• Czołgi LEOPARD 2A6 (4)
• Samoloty bojowe TORNADO (2)
• Samoloty transportowe C-160 (2)
WIELKA BRYTANIA – 500 żołnierzy
12. Brygada Zmechanizowana z Bulford
Stanowisko dowodzenia batalionu
Wzmocniona kompania zmechanizowana
Zasadnicze uzbrojenie:
• Bojowe Wozy Piechoty WARRIOR (14)
• Czołgi CHALLENGER (4)
STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI – 40 żołnierzy
173. Brygada Powietrznodesantowa z Vicenzy
Pluton piechoty
KANADA – 12 żołnierzy
3. batalion z 22. Pułku Piechoty z Quebecu
Strzelcy wyborowi
SKALA ĆWICZENIA
Blisko 7 tys. żołnierzy, w tym 900 sojuszników z Kanady, Niemiec,
Wielkiej Brytanii i USA. Wykorzystywać będą ponad 700 egzemplarzy
uzbrojenia i sprzętu wojskowego.
W ćwiczenie zaangażowane są wojska pancerne i zmechanizowane,
aeromoblilne, żołnierze wojsk specjalnych, artylerzyści, przeciwlotnicy,
saperzy, lotnicy, zwiadowcy, operatorzy bezzałogowców, łącznościowcy,
logistycy, wojskowi medycy i chemicy, grupa współpracy cywilno-wojskowej
jak również elementy działań psychologicznych oraz żandarmi.
Na potrzeby manewrów, w ramach krótkotrwałych ćwiczeń powołanych
zostanie kilkuset żołnierzy rezerwy, którzy sformują batalion obrony
terytorialnej oraz wzmocnią trenujące jednostki wojskowe.
W strukturze ćwiczących jednostek zadania będzie realizowało kilkuset
żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych.
Zasadnicze uzbrojenie i sprzęt Wojska Polskiego:
• czołgi Leopard 2A5 (14)
• transportery opancerzone ROSOMAK (66)
• armatohaubice DANA (4)
• wyrzutnie artyleryjskie LANGUSTA (6)
• zestawy artylerii plot (8)
• samoloty i śmigłowce (21)
• pojazdy specjalne (191)
• wozy dowodzenia (85)
GŁÓWNE ZAGADNIENIA
W części przygotowawczej ćwiczenia:
1.Przygotowanie elementów bazy mobilizacyjnej do działania oraz
przyjęcie żołnierzy rezerwy
2.Pobieranie zapasów materiałowych przez wybrane pododdziały
z magazynów
3.Przemieszczenie pododdziałów do rejonu operacyjnego przeznaczenia
4.Zabezpieczenie bojowe i logistyczne przemieszczenia
5.Odtworzenie zdolności bojowej po przemieszczeniu
6.Realizacja zadań ogniowych przez ćwiczące pododdziały
W części głównej ćwiczenia:
1.Załamanie natarcia przeciwnika
2.Prowadzenie kontrataku i kierowanie walką
3.Działania na połączenie z desantem spadochronowym
4.Połączone wsparcie ogniowe
5.Przejście do obrony w opanowanym obszarze
6.Odparcie kontrataku
6.Współdziałanie z pododdziałami obrony terytorialnej
7.Zmiana dyslokacji stanowisk dowodzenia
8.Przedsięwzięcia zabezpieczenia logistycznego
9.Współdziałanie z organami administracji państwowej
10.Walka z grupami dywersyjno-rozpoznawczymi przeciwnika
11.Odzyskiwanie zaginionego personelu
12.Realizacja przez dywizję zadań obrony przed bronią masowego
rażenia
Głównym ćwiczącym jest
11. DYWIZJA KAWALERII PANCERNEJ
KIEROWNIK ĆWICZENIA
Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych
gen. broni dr Mirosław RÓŻAŃSKI
DOWÓDZTWO GENERALNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH
Odpowiada za zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie
ćwiczenia. Pełni rolę kierownictwa ćwiczenia.
Dowództwo zostało sformowane 1 stycznia 2014 roku i zgodnie
z zasadą cywilnej i demokratycznej kontroli nad wojskiem podlega
bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej.
Jest dowództwem połączonym, odpowiedzialnym za ogólne dowodzenie
jednostkami wojskowymi w czasie pokoju i kryzysu, a w czasie wojny
jednostkami pozostałymi w jego podporządkowaniu po przekazaniu
pozostałych sił w podległość Dowódcy Operacyjnego RSZ.
Do kompetencji DG RSZ należą szkolenie dowództw i sztabów, wojsk
oraz rezerw osobowych, kształcenie zawodowe i wykonywanie zadań
gestorów uzbrojenia oraz sprzętu wojskowego.
DG RSZ tworzą: dowództwo, sztab oraz inspektoraty Wojsk Lądowych,
Marynarki Wojennej, Sił Powietrznych, Wojsk Specjalnych, a także
Rodzajów Wojsk i Szkolenia. Dowództwu podlegają Inspektorat
Wsparcia Sił Zbrojnych, Inspektorat Systemów Informacyjnych oraz
polska część Wielonarodowego Korpusu Północny Wschód, dywizje,
flotylle, skrzydła, samodzielne brygady, pułki i centra szkolenia.
zwana również „Czarną Dywizją”,
jest największym Związkiem Taktycznym
Wojsk Lądowych i jedynym o strukturze pancernej.
Jej dowódcą jest gen. dyw. Jarosław Mika.
Czarna Dywizja jest siłą uderzeniową mogącą prowadzić walkę
z przeciwnikiem w dzień i w nocy, w dowolnych warunkach
atmosferycznych.
Do tych zadań dywizja dysponuje dwoma brygadami pancernymi:
10. Brygadą Kawalerii Pancernej (10. BKPanc)
ze Świętoszowa oraz 34. Brygadą Kawalerii Pancernej z Żagania.
Ponadto wsparciem dla ciężkich oddziałów jest 17. Wielkopolska
Brygada Zmechanizowana (17. WBZ) z Międzyrzecza
oraz 2 pułki – 4. Zielonogórski pułk przeciwlotniczy (4. pplot),
a także 23. Śląski pułk artylerii (23. pa) z Bolesławca.
Funkcjonowanie i ciągłość dowodzenia zapewnia żagański
11. Batalion Dowodzenia (11. bdow).
Atut Czarnej Dywizji stanowią jej żołnierze, a siłą bojową są czołgi
2A4 i 2A5 LEOPARD. Wsparcie dla pododdziałów piechoty zapewniają
kołowe transportery opancerzone KTO ROSOMAK oraz bojowe
wozy piechoty BWP-1.
Wsparcie artyleryjskie i przeciwlotnicze gwarantują min: 152 mm
armatohaubice DANA, 122 mm haubice samobieżne 2S1 GOŹDZIK,
a osłonę zapewniają przeciwlotnicze zestawy rakietowe GROM.
Przeciwpancerne wsparcie stanowią pociski kierowane PPK SPIKE.
Dowództwo dywizji znajduje się w Żaganiu.
OŚRODEK SZKOLENIA POLIGONOWEGO
(Bemowo Piskie)
Powierzchnia ogólna: Powierzchnia pola roboczego: Głębokość: Szerokość: Pojemność szkoleniowa: Baza kwaterunkowa i żywieniowa:
• obiekty hotelowo-internatowe: • budynki koszarowe: • wyżywienie: • obozowiska (pod namiotami): 16 tys. ha
8 tys. ha
20 km
15 km
do brygady
do
do
do
do
120 osób
1200 osób
1300 osób
1500 osób
DZIEŃ DOSTOJNYCH GOŚCI (16 października)
W odróżnieniu od poprzednich edycji zostanie przeprowadzony na początku ćwiczenia, a nie jak do tej pory po jego zakończeniu. Będzie to
okazja do obserwacji działań połączonych realizowanych przez współczesne siły zbrojne.
Plan
do 9.50 Przybycie zaproszonych gości
10.10–11.25 Dynamiczna prezentacja możliwości bojowych współczesnego sprzętu wojskowego będącego na wyposażeniu
Wojska Polskiego
11.25–12.00 Statyczna prezentacja sprzętu wojskowego (kilkadziesiąt
najnowszych egzemplarzy uzbrojenia i sprzętu wojskowego pododdziałów Wojska Polskiego oraz sojuszników)
12.00–13.00 Żołnierski poczęstunek
13.00 Zakończenie
Miejsce
Pas taktyczny WIERZBINY (Ośrodek Szkolenia Poligonowego – Bemowo Piskie)
Elementy bazy szkoleniowej:
1.Pas ćwiczeń taktycznych
2.Kierunek strzelań artylerii i moździerzy
3.Strzelnica wozów bojowych WIERZBINY
4.Dwie strzelnice piechoty do strzelań szkolnych
i bojowych GAUDYNEK, BEMOWO
5.Plac ćwiczeń ogniowych WIERZBINY
6.Ośrodek szkolenia rozpoznania KLUSY
7.Dwie rzutnie granatów bojowych
8.Kanał do nauki pokonywania przeszkód wodnych
9.Poligonowy ośrodek szkolenia wojsk z obrony
przed bronią masowego rażenia
10.Ośrodek szkolenia inżynieryjno-saperskiego
11.Ośrodek strzelań sytuacyjnych
INFORMACJE DLA MEDIÓW
Zapraszamy przedstawicieli mediów do relacjonowania działań połączonych realizowanych przez współczesne siły zbrojne podczas Dnia
Dostojnych Gości oraz w kolejnych dniach ćwiczenia.
Akredytacji udziela:
Rzecznik Prasowy Ćwiczenia – ppłk Marek Pietrzak
kom.: 727-401-293 e-mail: [email protected]
Aktualne informacje o ćwiczeniu:
www.dgrsz.mon.gov.pl
www.facebook.com/dowodztwo.generalne
twitter.com/DGeneralneRSZ
Multimedia dostępne na serwerze ftp:
91.208.93.150 login: allied_shield2 hasło: allied_shield2_2015
Hashtag: #Dragon15

Podobne dokumenty