Rosja wygrywa polską energetykę

Komentarze

Transkrypt

Rosja wygrywa polską energetykę
Region Gda
ski NSZZ „Solidarno
http://www.solidarnosc.gda.pl
Rosja wygrywa polsk
energetyk
Po tragedii z 10 kwietnia 2010 roku, kiedy w tragicznym locie rz dowego Tu-154M zako czyły
ycie czołowe osoby w pa stwie i generalicja natowskiego, nie moskiewskiego chowu, wektory
polskiej polityki zmieniły si diametralnie. Polska polityka zagraniczna jest szcz tkowa i
prowadzona przez Radosława Sikorskiego poprzez wpisy na Twitterze. W lad za tym idzie
energetyczne uzale nienie od Rosji. Szczególnie ostatnio wyra ne z perspektywy budowy
elektrowni atomowej w obwodzie królewieckim, rezygnacji gda skiej ENERGI z rozbudowy
elektrowni w Ostroł ce oraz dyktatu cenowego Gazpromu przy jednoczesnym zablokowaniu dla
du ych tankowców portu w winouj ciu przez niemiecko-rosyjski ruroci g Nord Stream. S na
uko czeniu analityczne zwi zane z budow wartej kilkaset milionów złotych linii energetycznej z
rosyjskiego Kaliningradu do Polski.
Energia miałaby pochodzi z nowej elektrowni atomowej . Do 2010 roku o imporcie energii
elektrycznej z Rosji nie było mowy. Gazoport w winouj ciu zostaje zablokowany dla du ych
tankowców. Z kolei projekt budowy siłowni atomowej na Litwie pozostaje otwarty. Główny cel
rosyjskiej polityki zagranicznej zostaje osi gni ty. To bowiem energetyka jest narz dziem
polityki Rosji. Przed trzema miesi cami ruszył projekt budowy nowej elektrowni atomowej koło
Królewca. Plan Rosji jest czytelny. Po gazie i ropie Rosja próbuje uzale ni kraje Unii
Europejskiej od kolejnego no nika energii - od elektryczno ci.
Polska znalazła si w defensywie.We wrze niu Energa SA wycofała si z projektu budowy w
Ostroł ce nowego bloku elektrowni w glowej. Idzie to w sukurs najbardziej po
danej przez
Rosj opcji, czyli przesyłania energii do Polski. Przyj ty i wchodz cy w przyszłym roku pakiet
klimatyczny najpewniej zadusi polsk energetyk opart na w glu.
- Koncern ENERGA SA, stuprocentowa spółka Skarbu Pa stwa, podj ł niekorzystn decyzj z
punktu widzenia bezpiecze stwa energetycznego pa stwa polskiego, wstrzymuj c kluczow
inwestycj dla całego koncernu ‒ budow elektrowni Ostroł ka C. Parlamentarzy ci z Ostroł ki i
Gda ska próbowali dowiedzie si na miejscu, dlaczego podj to tak decyzj . Pomimo
wielokrotnych prób, z tygodniow przerw , nie uzyskali my dokumentu. Jednak e mam
informacje, wła nie z Grupy ENERGA SA, dlaczego nie udost pniono nam tych dokumentów.
Otó w dokumentach strategicznych, które s w posiadaniu koncernu ENERGA SA, s zawarte
nast puj ce tezy. Zakłada si budow elektrowni Ostroł ka C w latach 2012‒2015, z rokiem
2014 jako szczytowym dla zaanga owania finansowego grupy. Bezpiecze stwo energetyczne
Polski wymaga, eby nast pował wzrost nie tylko pod k tem przyrostu mocy, ale równie pod
k tem miejsc wytwarzania tej mocy. To te s elementy zawarte w strategii, któr ENERGA ma.
Rz d o nich wie. W Polsce krajowy system elektroenergetyczny jest tak zbudowany, e
konieczny jest przyrost mocy w okre lonych lokalizacjach. Podkre lam, w okre lonych
lokalizacjach. W Polsce północnej jest dramatyczny niedostatek mocy wytwórczych. Dodatkowo
Ostroł ka pracuje w generacji wymuszonej, a to oznacza, e dla prawidłowego funkcjonowania
krajowego systemu energetycznego budowa w Ostroł ce jest niezb dna. W 2010 r. Grupa
ENERGA SA zawarła umow z PSE Operator na przył czenie elektroenergetyczne Ostroł ki do
krajowego systemu elektroenergetycznego. W umowie zostały ustalone warunki i zasady
przył czenia nowej jednostki wytwórczej do krajowego systemu elektroenergetycznego. W tym
1/2
Region Gda
ski NSZZ „Solidarno
http://www.solidarnosc.gda.pl
celu PSE Operator zmodernizuje urz dzenia elektroenergetyczne. Uwaga, z tej umowy wynika,
i tu znowu cytat, e: powy sze inwestycje s niezb dne dla zapewnienia bezpiecze stwa
energetycznego kraju, a zwłaszcza jego północno-wschodniej cz
ci ‒ ENERGA SA, 2010 r.
17 pa dziernika dostałem odpowied z PSE Operator, której fragment zacytuj : W celu ‒
uwaga ‒ poprawy bezpiecze stwa energetycznego Polski PSE Operator zaplanował m.in.
szereg inwestycji sieciowych w północno-wschodniej cz
ci kraju, które oprócz przył czenia
nowego bloku energetycznego w elektrowni Ostroł ka umo liwiaj uruchomienie poł czenia
transgranicznego Polska ‒ Litwa i wymian mocy wysoko ci 1000 MW. A zatem PSE dalej
twierdzi, e jest to zgodne z bezpiecze stwem energetycznym pa stwa i konieczne dla
poł czenia Polski z Litw i całej opaski wokół Bałtyku ‒ mówił w Sejmie 24 pa dziernika poseł
Arkadiusz Czartoryski (PiS)
Có . Niewiele zostało te z planów polsko-litewskiej współpracy energetycznej, które zacz ły
si , gdy polski Orlen kupił rafineri w Mo ejkach. Inicjatywa została storpedowana. Na
koncepcj ORLEN Lietuva, na współprac miedzy Polska z Litw Rosja nie mogła pozwoli .
Zabrakło te nam determinacji do przedłu enia nitki ropoci gu Odessa - Brody dalej do Płocka i
Gda ska i wł czenie w ten ropoci g Litwy. O przedłu eniu ropoci gu Odessa-Brody nie
zdecydowali udziałowcy „Sarmatii , spółki współtworzonej przez firmy z Ukrainy, Gruzji,
Białorusi, Azerbejd anu, Litwy i Polski. Brak alternatywy i planu modernizacji sektora
energetycznego spowoduje, e rosyjska elektrownia j drowa w obwodzie królewieckim b dzie
w przyszło ci zaopatrywa Litw w pr d. Siłownia ma by pot
na i b dzie wytwarza a 2300
MW pr du. Takiej ilo ci energii niewielka, zamieszkała przez milion mieszka ców, enklawa
królewiecka nie potrzebuje. Rosjanom zapewne uda si sprzeda wytwarzany pr d na Litw i
Łotw , do Polski, a tak e do Niemiec, które zamykaj swoje elektrownie atomowe. Strategia
Rosjan jest długookresowa. Wy cig z czasem Rosjanie wygrywaj .
ASG
2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)