Wojciechowska Daria

Komentarze

Transkrypt

Wojciechowska Daria
Oświadczenie o stanie majątkowym
Ja, niżej podpisany (a) ..
Vfc... a) O i .o, j . e . c t t a u s k : A ...........................................
( imiona, nazw iskfy przypadku kobiet podać nazwisko panieńskie)
. . Z . . $ & b . u . . . . . ó f c Q . \ M . Q A s k . h ................................................................................
urodzony(a) ...
.-. w .. f/S S S S S S S S S ^ ........ ............ ... p ......................
OtcpjąG-O^ lv P
6-O tZo k) i& /Ji-fcr .
zatrudniony (a) w ..a&G>.,fc<ULźk£rXQ.J?v. !%5&Q.La.R.AfTU&A. . . & J ? X ę > 7 Y . Q h t . C l M C k C l ł
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
P
O
zamieszkały (a) w .|
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2006r. Nr 216, poz. 1584
z późn.zm.), zgodnie z art.10 tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności ustawowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
i.
u f ta p o u itDormTpowierzchni:
.
. *.. £&?.
.hlm 2 położony
.n a . ,
, RĄf
adres: .
tytuł prawny: .. h ). b. h.^?N .o.b> C i.
2. Mieszkanie (własnościowe, spółdzielcze własnościowe lub inne)
adres;
powierzchnia całkowita..................................m2
tytuł prawny (własność, współwłasność, wielkość udjriału):
3. Gospodarstwo rolne
rodzaj gospodarstwa:
powierzchnia...........................m
adres;
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, inny tytuł, podać
jaki):
Z tego tytułu osiągi
ległym przychód i dochód w wysokości:
Strona 1 z 4
Egz. nr 1
4. Inne nieruchomości (place, działki): . . J l i - U k ó
5%
powierzchnia: Q t© 3 * S ... ja3' b o ,
t t k k 5 N ..o .€ .Q . ..............
(adres, tytuł prawny: własność, współwłasność, inny ty tu ł-p o d ać jaki oraz inne dane)
5. Zasoby pieniężne
,
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
- papiery wartościowe
na kw otę
....................
.777777777................................................
"7777777777.......................................................................................
.77777..............
n
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek) mienie od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej,
jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu :
tak *
Podać rodzaj mienia, datę nabycia, od kog o ...........
m
1. f a y N i e jestem członkiem zarządu ani rady nadzorczej, komisji rewizyjnej spółki prawa
Ntóndlowego, ani też członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą
b* Jestem członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa
handlowego, członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą:
(wymienić pełnione funkcje i stanowiska wraz z nazwami spółek i fundacji)
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości
2©
Nie jestem zatrudniony(a) ani też nie wykonuję innych zajęć w spółkach prawa
handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o moją stronniczość lub interesowność.
b* w spółkach prawa handlowego wykonuję niżej wymienione zajęcia:
Strona 2 z 4
3.
ie jestem członkiem zarządu, rady nadzorczej ani komisji rewizyjnej spółdzielni1
b* Jestem członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni:
(podać pełnioną funkcję, nazwę i adres spółdzielni)
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości.............. !77."...........
4. W następujących spółach prawa handlowego posiadam niżej podane udziały lub akcje:
(nazwa spółki - adresy, wielkość udziałów, ilość akcji)
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości
Równocześnie oświadczam, że w spółce
TTTrrrrrTT^........................
moje udziały (lub akcje) przekraczają 10 %.
W pozostałych spółkach prawa handlowego posiadane udziały lub akcje nie stanowią 10 %
kapitału.
IV
ie prowadzę działalności gospodarczej na własny rachunek ani wspólnie z innymi osobami,
zarządzam również taką działalnością ani nie jestem przedstawicielem czy też
pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności2
2, Prowadzę w wyżej określony sposób działalność polegającą na:
u le
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości
V
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcii
Egz. nr 1
VI
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
Ar P o l H C i k ]
N U JL l l o i ź l ? f i
o ś .Q S ,m S r,
:L .ir ^ ..b u tl.e r .r .o .f L £ iŁ .M & L k ^ .Y ..3 ^
, Xo. l & Q Ł E M . .1B.H..U..kłX$.o.Ł&s.ci.
.? J . Q . H . O . O . l . l N M
o p o *9£>,^4. -
i . O O k . . H J k . . . ~ ? r . k ^ . ? O t a .J .& M j . G . .
-
^...
...
k U rl. B cfif.
i. L i i . •
. ^ h S ^ l ? k t Q .Q ....T X . ......................
h i. Y $ £?.. i.' I i!<£> ^ '
vn
Inne dodatkowe dane o stanie majątkowym................
Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
(Dz.U. z 2006r. Nr 216 poz. 1584 z późn.zm.) grozi kara pozbawienia wolności.
"T
5.Mftl.C/E..v.9.?..-..9.>:.k 2 l k s .} ..
(miejscowość, data)
U
(podpis)
Wykonano w 2 egz.
Egz. Nr 1 - Prokuratura-Apelaeyja a* O W ęęouC t,
Egz. Nr 2 - Urząd Skarbowy
1Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych
2Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie
* Niewłaściwe skreślić i uzupełnić, wpisując w poszczególnych punktach odpowiednie dane.
Strona 4 z 4