Odpowiedzi na zapytania dotyczące SIWZ „Budowy budynku sali

Komentarze

Transkrypt

Odpowiedzi na zapytania dotyczące SIWZ „Budowy budynku sali
Odpowiedzi na zapytania dotyczące SIWZ
„Budowy budynku sali gimnastycznej przy ZSO w Im. Henryka Sienkiewicza w Grabowie
Szlacheckim wraz z łącznikiem i zapleczem”
W toku prowadzonego postępowania przetargowego wpłynęły następujące pytania do SIWZ a
mianowicie:
Zapytania I Wykonawcy
1.Czy wyposażenie sportowe ujęte w projekcie objęte jest przetargiem.
2. Czy ujęta w opisie krata lub siatka ochronna na okna od wewnątrz sali gimnastycznej objęta jest
przetargiem.
3. Prosimy o podanie klasy odporności ogniowej zabezpieczenia konstrukcji stalowych.
4. Czy ujęte są w przedmiarach ( które pozycje) prace dotyczące przyłącza co i ct wynikające z
aneksu do projektu? W projekcie budowlanym nie ma wzmianki a z aneksu wynika, że należy
wybudować kanał z odejściami bocznymi z przykryciem, rury przyłącza preizolowane na podkładzie
z bloczków betonowych.
5. Na parterze budynku zgodnie z opisem zaplanowano WC z natryskiem i umywalką dla
niepełnosprawnych . Czy należy uwzględnić to wyposażenie dostosowane do potrzeb
niepełnosprawnych łącznie z uchwytami czy jest ono ujęte w przedmiarach.( które pozycje)
Zapytania II Wykonawcy
1. W zestawieniu stolarki okiennej – sala gimnastyczna jest zabezpieczenie okien od wewnątrz kratą
z prętów lub siatką w przedmiarach brak jest tej pozycji. Prosimy o podanie jakie szyby zastosować
w w/w oknach.
2. W ścianach warstwowych jest ściany nośne połączyć kotwami stal. ocynk fi 4.5 mm w
przedmiarach brak jest w/w pozycji czy ją ujmować?
3. W przedmiarach nie jest ujęte lakierowanie podłogi sali oraz malowanie pasów boisk, czy
ujmować w kosztorysach ofertowych.?
4. Czy przedmiar poz. 95 Sali gimn. Deskowanie ścian podkładek betonowych 342 ,0 m 2 jest
prawidłowy?
5. Prosimy o podanie zabezpieczenia opraw elektrycznych w sali gimnastycznej.
6.W przedmiarach instal. Sanitarnych kan. Przyjęte są rury żeliwne oraz grzejniki żeliwne TA czy
takie materiały przyjąć do wyceny.
Zapytania III Wykonawcy
1. Przedmiar robót budowlanych sala gimnastyczna pozycja 80 drzwi aluminiowe z wykazu stolarki
drzwiowej wynika, że drzwi odpowiadające temu obmiarowi to D3 i D4 jednak ich konstrukcja jest
płytowa i drewniana klepkowa , proszę o sprecyzowanie konstrukcji wyżej wymienionych drzwi i
jeżeli mają to być drzwi aluminiowe proszę o podanie koloru, rodzaju szklenia, rodzaju
profilu,(ciepły , zimny) oraz podziału skrzydeł.
2. Przedmiar robót budowlanych sala gimnastyczna pozycja 81ościeżnice drewniane do jakich
skrzydeł drzwiowych należy przypasować wyżej wymienione ościeżnice.
3. Przedmiar robót budowlanych sala gimnastyczna pozycja 74, 75, 76 montaż okien proszę o
rysunek konstrukcji okien w jeden otwór montażowy elewacji wschodniej i zachodniej określenie
schematów otwierania okien, określenie które skrzydła okienne mają być wyposażone w otwieracze
z poziomu podłogi (w skrzydłach rozwieranych nie można zastosować takiego otwieracza) proszę
takzę o określenie koloru i rodzaju szkła w stolarce PCV.
4. Przedmiar robót budowlanych sala gimnastyczna pozycja 63, 89 izolacje z płyt styropianowych
stropodachu Sali gimnastycznej oraz posadzki zaplecza Sali gimnastycznej proszę o określenie
gęstości styropianu użytego do izolacji.
5. Przedmiar robót budowlanych sala gimnastyczna pozycja 95 posadzki z deszczułek na gwoździe
czy należy wykonać na posadzce linie boisk zgodnie z rysunkiem Nr 1 boisko do siatkówki i
koszykówki , proszę o podanie wymiaru klepki dębowej oraz sposobu zabezpieczenia posadzki.
6. Przedmiar robót budowlanych sala gimnastyczna pozycja 96 proszę o określenie parametrów
technicznych dla wykładziny z tworzyw sztucznych.
7. Przedmiar robót budowlanych sala gimnastyczna pozycja 113, 114 malowanie natryskiem
pneumatycznym farbami do gruntowania termoodporną oraz emalią ftalową nawierzchniowych
konstrukcji pełnościennych powyższą powłoką została zabezpieczona (wykończona ) konstrukcja
stalowa , czym zamawiający zamierza wykończyć strop nad salą gimnastyczną brak w przedmiarze
robót pozycji proszę o wyjaśnienie.
8. Brak w przedmiarze robót malowania (wykończenia) elewacji zewnętrznej z tynku cementowo
wapiennych w opisie technicznym jest malowanie ścian farbą klejową proszę o sprecyzowanie , w
jaki sposób należy wykończyć elewacje zewnętrzne sali gimnastycznej i zaplecza.
9. Z uwagi na brak wykazu stolarki w łączniku proszę o udostępnienie powyższego zestawienia na
stronie internetowej U.G.
Zapytania IV Wykonawcy
1. Co należy rozumieć pod pojęciem stolarka „Aluplast”, czy chodzi o stolarkę kategorii okna
plastikowego czy aluminiowe powlekane warstwą plastiku oraz rodzaj szyb w nich użytych –
czy chodzi o szybę bezpieczną.
2. Czy dopuszcza się rozwiązanie równoważne dotyczące zmiany ściany warstwowej ujętej w
projekcie na rzecz ściany z gazobetonu ( grubość 24 cm + ocieplenie 14 cm z wełny
mineralnej w technologii lekko- mokrej )
3. Brak parametrów technicznych użytej wełny mineralnej i styropianu.
4. Czy dopuszcza się rozwiązanie równoważne zamiany technologii krycia dachu, czyli papa
klejona na lepiku na rzecz papy termozgrzewalnej.
5. Brak parametrów technicznych klepki podłogowej oraz powłok je zabezpieczających.
6. Brak parametrów jakościowych farb wewnętrznych i zewnętrznych.
7. Co należy rozumieć pod pojęciem „ posadzek kamiennych”- czy chodzi o posadzki typu
„Gres” i o jakich parametrach ścieralności, czy podłogi z kamienia naturalnego , czy płytek
„lastrico”.
8. Jak należy wycenić balustrady zabezpieczające nie mając szczegółów rysunków
konstrukcyjnych oraz użytych materiałów.
Odpowiedzi ZAMAWIAJĄCEGO:
Ad I
1. NIE
2. Siatki ochronne nie są objęte przetargiem i będą przedmiotem oddzielnego zamówienia
razem z wyposażeniem sportowym.
3. Wymagana klasa odporności ogniowej zabezpieczenia konstrukcji stalowych to R 30
4. Brak pozycji kosztorysowej dotyczącej przyłącz co i ct (rury ø 65 – 6szt., l = 7,8m) w/g
kalkulacji własnej.
5. Należy uwzględnić uchwyty dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy WC z natryskiem i
umywalką.
Ad II
1. Zabezpieczenie okien od wewnątrz będzie wykonane siatką ochronną w oddzielny
zamówieniu razem z wyposażeniem sportowym.
2. Tak , należy ująć łącznie z kotwami stal. ocynk fi 4,5 mm w ścianach warstwowych.
3. Nie ujmować
4. Nie jest prawidłowy – winno być 570x4x0,15x0,06=19,44m2.
5. Według projektu 5LG 318 2-2E SIMENS-winny posiadać zabezpieczenia przed
uszkodzeniem mechanicznym (w przypadku braku dobrać o podobnych parametrach).
Ad III
1.Drzwi odpowiadające obmiarowi D3 i D4 są to drzwi aluminiowe dwudzielne ( zgodnie z
przedmiarem robót poz. 80) drzwi wewnętrzne kolor brąz ( 4szt) drzwi zewnętrzne kolor brąz
(1szt.)- profil ciepły, podział skrzydeł jak w projekcie, przeszklenie szybą bezpieczną.
2. Ościeżnice z poz. 81 metalowe FD-8W-9, przypasować do pozycji 77,78 i 79 – w ilościach
8+1+3=12 szt. –KNR 2 -02 Tak.
3. Schemat otwierania okien PCV powinien być zgodny z projektem, który przewiduje na Sali
sportowej okna z rzędu dolnego uchylne(01), dzielone ( elewacja wschodnia ) a pozostałe to
okna rozwierne.
W skrzydłach uchylnych należy zamontować otwieracze umożliwiające otwieranie okien z
poziomu podłogi. Szkoło bezbarwne z szybą zespoloną, bezpieczną.
4. Gęstość styropianu w pozycji 63 – M20 i w poz. 89 – M30
5. Linie boisk zgodnie z Rys Nr 1 będą wykonane w ramach oddzielnego zamówienia. Wymiar
klepki dębowej to 55 mm x 450 mm x 22 mm grubość - w klasie I.
Zabezpieczenie deszczułek dębowych po cyklinowani i odpyleniu jednokrotne malowanie
caponem i trzykrotne malowanie lakierem antypoślizgowym,
6. Pozycja koszt. 96 – TARKET grubości min. 3 mm.
7. Projekt nie przewiduje malowania – wykończenia powierzchni płyt korytkowych
(alternatywnie malowanie jak w poz. 111 zwiększyć obmiar o 355m2)
8. Projekt Sali WB-2061 i przedmiar nie przewiduje malowania elewacji.
9. Wykaz stolarki łącznika w załączniku.
Ad IV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Okna PCV z szybą zespoloną bezpieczną.
Nie
Gęstość styropianu w ścianach warstwowych M 20, w posadzkach M 30
Tak
Parametry techniczne klepki zawarte w pkt. III pp.punkt 5
Parametry jakościowe farb wewnętrznych dostępne do stosowania w obiektach użyteczności
publicznej (jak szkoły). Zewnętrzne farby fasadowe (malowanie jak łącznika)
7. „Gres” antypoślizgowe parametr ścieralności IV.
8. W budynku głównym ujęto w poz. 120 balustradę z rur stalowych wg. kalkulacji własnej
wysokość pochwytów h=90 i h=75cm ø 32 balustrady chromowane oparte na słupkach z rur
ø 32.
9. Wykaz stolarki łącznika w załączniku.

Podobne dokumenty