Monoclonal Rabbit Anti-Human Terminal Deoxynucleotidyl

Komentarze

Transkrypt

Monoclonal Rabbit Anti-Human Terminal Deoxynucleotidyl
Monoclonal Rabbit
Anti-Human
Terminal Deoxynucleotidyl Transferase
Clone EP266
Nr kat. M3651
Przeznaczenie
Do badań diagnostycznych in vitro.
Przeciwciała Monoclonal Rabbit Anti-Human Terminal Deoxynucleotidyl Transferase, Clone EP266, są przeznaczone do
stosowania w immunohistochemii. Przeciwciała przeciwko terminalnej transferazie dezoksynukleotydowej (TdT) mogą być
pomocne w klasyfikacji chłoniaka limfoblastycznego/ostrej białaczki limfoblastycznej z komórek B i T (WSZYSTKIE) i
grasiczaka (1-5). Interpretacja kliniczna wystąpienia barwienia lub jego braku musi być uzupełniona o badania morfologiczne z
wykorzystaniem odpowiednich prób kontrolnych i powinna być przeprowadzana przez doświadczonego patologa z
uwzględnieniem historii choroby pacjenta i innych badań diagnostycznych. Przeciwciała te przeznaczone są do stosowania po
pierwotnym rozpoznaniu guza w konwencjonalnym badaniu histopatologicznym z zastosowaniem barwników do
nieimmunologicznych barwień histochemicznych.
Synonimy
antygenu
TdT (3), nukleotydyloegzotransferaza DNA, DNTT (6).
Streszczenie
i informacje
ogólne
TdT to enzym jądrowy, który katalizuje niezaleŜną od matrycy polimeryzację trifosforanów deoksynukleotydów do końca
3' jednoniciowego DNA. Enzym TdT uczestniczy w wytwarzaniu receptorów komórek T i róŜnicowaniu przeciwciał (7).
NajwyŜszą aktywność enzym wykazuje we wczesnych komórkach B i T podczas fazy reorganizacji genów kodujących
immunoglobuliny i receptory komórek T, co najczęściej ma miejsce w prawidłowych tkankach komórek T grasicy. TdT
występuje głównie w tymocytach korowych, niezróŜnicowanych komórkach szpiku kostnego oraz w niektórych postaciach
białaczki. Najbardziej znamiennym przykładem ekspresji TdT w guzach ludzkich jest chłoniak limfoblastyczny/białaczka
limfoblastyczna, jednakŜe opisano równieŜ nieczęstą ekspresję jądrową w przypadkach ostrej białaczki szpikowej, niektórych
przypadkach rdzeniaka oraz w rzadkich przypadkach mięśniakomięsaka prąŜkowanokomórkowego i mięsaka Ewinga u dzieci
(3, 4, 8-10).
Patrz dokument General Instructions for Immunohistochemical Staining (Ogólne instrukcje wykonywania odczynów
immunohistochemicznych) firmy Dako (www.dako.com/IHC-instructions) lub instrukcje do systemu detekcji IHC.
Dostarczony
odczynnik
Królicze przeciwciało monoklonalne wyizolowane metodą powinowactwa, dostarczane w postaci ciekłej w buforze z dodatkiem
0,015 mol/L azydku sodu. Produkt zawiera białko stabilizujące.
Klon: EP266, znany równieŜ jako EPR9732. Izotyp: królicze IgG.
StęŜenie mg/L: Patrz informacja podana na etykiecie fiolki.
StęŜenie białek w róŜnych partiach moŜe się róŜnić bez wpływu na rozcieńczenie optymalne. W celu zapewnienia jednolitości
odczynów immunohistochemicznych wykonywanych przy uŜyciu róŜnych partii produktu, miano kaŜdej partii jest porównywane
i dostosowywane do partii referencyjnej.
Immunogen
Fragment białka rekombinowanego zawierający aminokwasy 10–124 ludzkiego TdT.
Swoistość
W badaniach metodą Western blot lizatów komórkowych Jurkat, przeciwciało przeciwko TdT, klon EP266, znakuje prąŜek o
masie 58 kDa odpowiadający oczekiwanej masie cząsteczkowej TdT.
Środki
ostroŜności
1.
2.
Przechowywanie
(124459-002)
Do stosowania przez wyszkolony personel.
Opisywany produkt zawiera azydek sodu (NaN3), związek silnie toksyczny w czystej postaci. Azydek sodu zastosowany
w produkcie w stęŜeniu, które nie jest sklasyfikowane jako niebezpieczne, moŜe reagować z elementami kanalizacji
wykonanymi z ołowiu i miedzi, powodując nagromadzenie silnie wybuchowych azydków metali. Po usunięciu spłukać
duŜą ilością wody, aby zapobiec nagromadzeniu się azydków metali w kanalizacji.
3. Podobnie jak w przypadku wszelkich materiałów pochodzących ze źródeł biologicznych, naleŜy stosować właściwe
procedury postępowania.
4. W celu uniknięcia kontaktu z oczami i skórą naleŜy nosić odpowiednie osobiste wyposaŜenie ochronne.
5. Niewykorzystany roztwór usuwać zgodnie z rozporządzeniami lokalnymi, wojewódzkimi i krajowymi.
Przechowywać w temperaturze 2–8°C. Nie nale Ŝy uŜywać odczynników po upływie terminu waŜności podanego na fiolce. Jeśli
odczynniki są przechowywane w warunkach innych niŜ podane powyŜej, uŜytkownik powinien zweryfikować te warunki. Nie
ma wyraźnych oznak wskazujących na niestabilność produktu. Dlatego jednocześnie z badaniem próbek pochodzących od
pacjenta naleŜy wykonywać kontrole pozytywne i negatywne. W przypadku uzyskania nieoczekiwanego wyniku odczynu,
którego nie moŜna wyjaśnić róŜnicami w procedurach laboratoryjnych, i gdy podejrzewa się problem z przeciwciałem, naleŜy
skontaktować się z działem wsparcia technicznego firmy Dako.
P02829PL_02_M3651/2014.03 s. 1/4
Skrócona
instrukcja
uŜytkownika*
Krok
Utrwalanie
Obróbka wstępna
Formalina
EnVision FLEX™, High pH (nr kat. K8004)
Komentarze
ND
20 min HIER, 3 w 1 z uŜyciem PT Link i PT
Link Rinse Station
Rozcieńczenie
1:50
Inkubacja 20 min
Bufor do
rozcieńczania
Kontrola ujemna
Primary Antibody Diluent (nr kat. S0809)
Rozcieńczyć bezpośrednio przed uŜyciem
Negative Control, Rabbit Immunoglobulin Fraction
(Solid-Phase Absorbed) (nr kat. X0936)
EnVision™ FLEX, High pH (nr kat. K8000/K8010)
Inkubacja 20 min
Wizualizacja
Inkubacja 20 min, inkubacja w odczynniku
DAB+ 2x5 min
Barwnik
kontrastowy
Tkanka kontrolna
EnVision™ FLEX Hematoxylin (nr kat. K8008/K8018)
Inkubacja 5 min
Grasica
Odczyn jądrowy
Szkiełka
FLEX IHC Microscope Slides (nr kat. K8020)
Zaleca się stosowanie w celu uzyskania
lepszego przylegania skrawków
tkankowych do szkiełek.
Zatapianie
preparatu
Wymagane niewodne, trwałe zatapianie preparatów
Po przeprowadzeniu barwienia skrawki
muszą zostać odwodnione, oczyszczone i
zatopione w środku do trwałego zatapiania.
Oprzyrządowanie
Autostainer Link 48 i Autostainer Plus
NaleŜy stosować fiolki dostosowane do
aparatu
(nr kat. SK200-SK203 i S3425)
*UŜytkownik jest zobowiązany przeczytać ulotki dostarczane do opakowań, które zawierają dokładne instrukcje
przeprowadzania procedury barwienia i postępowania z produktem.
Przygotowanie
próbek
Skrawki parafinowe: przeciwciała mogą być wykorzystane do znakowania skrawków tkanek ludzkich utrwalonych w formalinie i
zatopionych w parafinie. Preparaty tkankowe naleŜy pociąć na skrawki o grubości około 4 µm.
Obróbka wstępna: wymagane jest poddanie utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie skrawków tkankowych
cieplnemu odmaskowaniu antygenu (HIER). Optymalne wyniki uzyskuje się w wyniku wstępnej obróbki HIER tkanek przy
uŜyciu roztworu EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x) (nr kat. K8004). Odparafinowanie, nawodnienie i
cieplne odmaskowanie determinanty antygenowej (HIER) moŜna przeprowadzić z uŜyciem aparatu Dako PT Link (nr kat.
PT100/PT101). Szczegółowe informacje zawiera instrukcja uŜytkownika aparatu PT Link (PT Link User Guide). W aparacie PT
Link naleŜy ustawić następujące parametry pomiarowe: temperatura wstępnego ogrzewania: 65°C; temperatura i czas
odmaskowania determinanty antygenowej: 97°C przez 2 0 minut (±1 min); schłodzenie do 65°C. Usun ąć statyw z preparatami
ze zbiornika PT i natychmiast zanurzyć preparaty w naczyniu/zbiorniku (np. PT Link Rinse Station, nr kat. PT109)
zawierającym rozcieńczony bufor EnVision™ FLEX Wash Buffer (20x) (nr kat. K8007) o temperaturze pokojowej. Zostawić
szkiełka w buforze Wash Buffer na 1–5 minut.
Procedura
barwienia
W trakcie przygotowywania oraz podczas procedury znakowania immunohistochemicznego skrawki nie powinny wyschnąć. W
celu uzyskania lepszego przylegania skrawków do szkiełek podstawowych zaleca się stosowanie szkiełek FLEX IHC
Microscope Slides (nr kat. K8020). Po przeprowadzeniu barwienia skrawki muszą zostać odwodnione, oczyszczone i
zatopione w środku do trwałego zatapiania.
Rozcieńczenie: Zaleca się rozcieńczenie przeciwciała Monoclonal Rabbit Anti-Human Terminal Deoxynucleotidyl Transferase,
Clone EP266, nr kat. M3651, w stosunku 1:50. Przeciwciało naleŜy rozcieńczyć z uŜyciem rozcieńczalnika Dako Antibody
Diluent (nr kat. S0809). Skrawki tkankowe poddane obróbce wstępnej inkubować przez 20 minut w temperaturze pokojowej.
Są to jednak wyłącznie wytyczne. Optymalne warunki mogą się zmieniać w zaleŜności od rodzaju materiału i sposobu jego
przygotowania i powinny być zatwierdzone indywidualnie w kaŜdym laboratorium.
Kontrola ujemna: Zalecana kontrola ujemna to odczynnik Dako Negative Control, Rabbit Immunoglobulin Fraction
(Solid-Phase Absorbed) (nr kat. X0936) rozcieńczony do tego samego stęŜenia IgG, co przeciwciało pierwotne. O ile nie
potwierdzono stabilności rozcieńczonych przeciwciał i kontroli ujemnej w rzeczywistej procedurze wykonania odczynu, naleŜy
rozcieńczyć te odczynniki bezpośrednio przed uŜyciem. Równolegle z odczynami na materiale pochodzącym od pacjentów
naleŜy wykonywać pozytywne i negatywne próby kontrolne.
Wizualizacja: Zalecanym systemem wizualizacji jest EnVision FLEX, High pH (nr kat. K8000/K8010) przy zastosowaniu
trwającego 20 minut okresu inkubacji w temperaturze pokojowej. Postępować zgodnie z procedurą dostarczoną z wybranymi
systemami do wizualizacji .
Automatyzacja: Przeciwciała są dobrze dostosowane do wykonywania odczynów immunohistochemicznych w systemach
zautomatyzowanych, takich jak Dako Autostainer, Autostainer Plus oraz Autostainer Link, a takŜe PT Link do obróbki wstępnej.
Barwienie kontrastowe: Zalecanym barwnikiem kontrastowym jest EnVision FLEX Hematoxylin (nr kat. K8008/K8018). W
celu uzyskania optymalnych wyników zaleca się stosowanie bezwodnego, trwałego środka do zatapiania.
Kontrole: Równolegle z odczynami na materiale pochodzącym od pacjentów naleŜy wykonywać pozytywne i negatywne próby
kontrolne z uŜyciem identycznego protokołu. Tkankowa kontrola pozytywna powinna obejmować łagodne zmiany grasicy, a
komórki/struktury powinny wykazywać odczyn taki, jak opisany dla tej tkanki w części „Charakterystyka pracy”.
Interpretacja
wybarwienia
(124459-002)
Odczyn komórkowy ma charakter głównie jądrowy.
P02829PL_02_M3651/2014.03 s. 2/4
Charakterystyka
działania
Tkanki prawidłowe: Tymocyty korowe i podtorebkowe grasicy powinny wykazywać odczyn wyraźnie jądrowy o nasileniu od
umiarkowanego do silnego, natomiast tymocyty rdzeniowe powinny wykazywać odczyn ujemny (11). W strefie
międzygrudkowej migdałków niektóre komórki okołozatokowe mogą wykazywać odczyn wyraźnie jądrowy. Wszystkie
pozostałe komórki migdałków powinny wykazywać odczyn ujemny (12). Dodatni odczyn cytoplazmatyczny zaobserwowano w
przypadku komórek śródbłonkowych wielu typów tkanek, co nie zostało zawarte w poniŜszej tabeli. Immunoreaktywność w
postaci rozlanego odczynu cytoplazmatycznego zaobserwowano równieŜ w przypadku zrazików trzustkowych i mięśni
szkieletowych (13).
Rodzaj tkanki
Składniki tkankowe
Rodzaj tkanki
Składniki tkankowe wykazujące
(liczba badanych
wykazujące odczyn
odczyn dodatni
(liczba badanych
przypadków)
dodatni
przypadków)
Nadnercza (3)
0/3
Trzustka (3)
0/3
Szpik kostny (3)
0/3
Przytarczyce (3)
0/3
MóŜdŜek (3)
0/3
Przysadka mózgowa (2)
0/2
Mózgowie (3)
0/3
Gruczoł krokowy (3)
0/3
Jelito grube (3)
0/3
Ślinianki (3)
0/3
Przełyk (3)
0/3
Skóra (3)
0/3
Nerki (3)
0/3
Jelito cienkie (2)
0/2
Wątroba (2)
0/2
Śledziona (3)
0/3
Płuca (3)
0/3
śołądek (3)
0/3
Komórki międzybłonka
0/2
Jądra (8)
1/8 Komórki Leydiga (90%), jądrowy
(2)
Mięsień sercowy (3)
0/3
Grasica (5)
5/5 Tymocyty podtorebkowe i korowe
(100%), jądrowy
Mięśnie szkieletowe (3)
0/3
Tarczyca (3)
0/3
Nerwy obwodowe (2)
0/2
Migdałki (3)
3/3 Komórki okołozatokowe (<1%),
jądrowy
Tkanki nieprawidłowe: Przeciwciało znakowało jądra komórek nowotworowych w 5/5 przypadków ostrej białaczki
limfoblastycznej, 1/5 przypadków ostrej białaczki szpikowej, 0/6 przypadków przewlekłej białaczki limfocytowej, 0/5 przypadków
przewlekłej białaczki szpikowej, 0/5 przypadków mięsaka Ewinga, 1/1 przypadek raka z komórek Merkla, 0/2 przypadki
nerwiaka płodowego (węchowego), 0/1 przypadek mięśniakomięsaka prąŜkowanokomórkowego, 0/5 przypadków raka
drobnokomórkowego, 5/5 przypadków grasiczaka, 2/2 przypadki nasieniaka, 1/1 przypadek rozrodczaka oraz 2/2 przypadki
raka zarodkowego (14). Podczas oceny guzów nieznanego pochodzenia naleŜy zachować ostroŜność z uwagi na to, Ŝe
nowotwory pochodzące z komórek zarodkowych mogą wykazywać umiarkowany odczyn jądrowy.
Piśmiennictwo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Arber DA, Jenkins KA. Paraffin section immunophenotyping of acute leukemias in bone marrow specimens. Am J Clin
Pathol 1996; 4:462-68.
Soslow RA, Bhargava V, Warnke RA. MIC2, TdT, bcl-2, and CD34 expression in paraffin-embedded high-grade
lymphoma/acute lymphoblastic leukemia distinguishes between distinct clinicopathologic entities. Hum Pathol 1997;
28:1158-65.
Orazi A, Cattoretti G, John K, Neiman RS. Terminal deoxynucleotidyl transferase staining of malignant lymphomas in
paraffin sections. Mod Pathol 1994; 7:582-86.
Orazi A, Cotton J, Cattoretti G, Kotylo PK, John K, Manning JT et al. Terminal deoxynucleotidyl transferase staining in
acute leukemia and normal bone marrow in routinely processed paraffin sections. Am J Clin Pathol. 1994; 102:640-45.
Yamada Y, Tomaru U, Ishizu A, Kiuchi T, Kasahara M, Matsuno Y. Expression of thymoproteasome subunit β5t in type
AB thymoma. J Clin Pathol 2013; Dec 10; 1-3 (epub ahead of print).
Isobe M, Huebner K, Erikson J, Peterson R, Bollum FJ, Chang LMS et al. Chromosome localization of the gene for
human terminal deoxynucleotidyltransferase to region 10q23-q25. Proc Natl Acad Sci USA 1985; 82:5836-40.
Kunkel TA, Gopinathan KP, Dube DK, Snow ET, Loeb LA. Rearrangements of DNA mediated by terminal transferase.
Proc Natl Acad Sci USA 1986; 83:1867-71.
Braziel RM, Keneklis T, Donolon JA, et al. Terminal deoxynucleotidyl transferase in non-Hodgkin’s lymphoma. Am J Clin
Pathol. 1983; 80:655-59.
Suzumiya J, Ohshima K, Kikuchi M, Takeshita M, Akamatsu M, Tashiro K. Terminal deoxynucleotidyl transferase staining
of malignant lymphomas in paraffin sections: a useful method for the diagnosis of lymphoblastic lymphoma. J Pathol.
1997; 182:86-91.
Mathewson RC, Kjeldsberg CR, Perkins SL. Detection of terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT) in
nonhematopoietic small round cell tumors in children. Pediatr Pathol Lab Med. 1997; 17:835-44.
Bradstock KF, Janossy G, Pizzolo G, Hoffbrand AV, McMichael A, Pilch JR et al. Subpopulations of normal and leukemic
human thymocytes: An analysis with the use of monoclonal antibodies. J Natl Cancer Inst 1980; 65:33-42.
Strauchen JA, Miller LK. Lymphoid progenitor cells in human tonsils. In J Surg Pathol 2003; 11:21-4.
Report of Normal Tissue Immunohistochemical Testing Using Dako Monoclonal Rabbit Anti-Human Terminal
Deoxynucleotidyl Transferase (TdT), Clone EP266; In-house document D20933.
Report of Abnormal Tissue Immunohistochemical Testing Using Dako Monoclonal Rabbit Anti-Human Terminal
Deoxynucleotidyl Transferase (TdT), Clone EP266; In-house document D19755.
Przeciwciała Monoclonal Rabbit Anti-Human Terminal Deoxynucleotidyl Transferase, Clone EP266, są produkowane w firmie
Epitomics Inc. przy uŜyciu własnej technologii produkcji króliczych przeciwciał monoklonalnych, chronionej patentami nr 5, 675,
063 i 7, 402, 409.
(124459-002)
P02829PL_02_M3651/2014.03 s. 3/4
Wydanie 03/14
(124459-002)
P02829PL_02_M3651/2014.03 s. 4/4

Podobne dokumenty