Zasady zaliczenia kursu powtórkowego Algebra z Geometrią

Komentarze

Transkrypt

Zasady zaliczenia kursu powtórkowego Algebra z Geometrią
Zasady zaliczenia kursu powtórkowego
Algebra z Geometrią Analityczną
Zasady zaliczania ćwiczeń
•
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Nieusprawiedliwiona nieobecność na więcej
niż dwóch ćwiczeniach powoduje ich niezaliczenie. Usprawiedliwienia należy przedstawiać
na pierwszych zajęciach po ostatnim dniu zwolnienia, a o przyczynie długotrwałej
nieobecności należy powiadomić prowadzącego ćwiczenia w trakcie jej trwania np. emailem.
•
Ocena wystawiana jest na podstawie kolokwiów, kartkówek i aktywności. W czasie kursu
przeprowadzane są dwa 45-minutowe kolokwia. Na każdym z nich student rozwiązuje
3 zadania, za które może otrzymać maksymalnie 15 punktów.
•
Za kartkówki lub aktywność można uzyskać dodatkowo do 5 punktów. W przypadku
nieprzygotowania studenta do zajęć, prowadzący ćwiczenia może dawać punkty ujemne.
•
Uzyskanie w czasie kursu co najmniej 15 punktów pod warunkiem uzyskania minimum 5
punktów za każde kolokwium pozwala studentowi zaliczyć ćwiczenia z oceną ustaloną wg
poniższej tabeli:
Punkty
[0, 15)
[15, 18,5)
[18,5, 21,5)
[21,5, 24,5)
[24,5, 27,5)
[27,5, 34]
Ocena
ndst
dst
dst +
db
db +
bdb
•
Dla studenta, który nie zaliczył ćwiczeń na podstawie kolokwiów, ale miał prawo do
zaliczenia poprawkowego, egzamin jest jednocześnie zaliczeniem poprawkowym ćwiczeń.
W takiej sytuacji pozytywna ocena z egzaminu zalicza ćwiczenia na ocenę dst.
Student, który nie zaliczył ćwiczeń z powodu przekroczonego dopuszczalnego limitu
nieobecności (2 nieobecności) nie uzyska zaliczenia ćwiczeń, pomimo pozytywnego
wyniku egzaminu.
Wykład i egzamin
•
Obecność na wykładzie jest obowiązkowa i może być kontrolowana.
•
Student, który uzyskał ocenę co najmniej 3,5 z ćwiczeń może, ale nie musi zostać
zwolniony z egzaminu. W takiej sytuacji ocena z egzaminu jest nie wyższa, niż ocena z
ćwiczeń. Decyzja o zwolnieniu z egzaminu będzie uzależniona m. in. od frekwencji na
wykładach. Ostateczna decyzja o przepisaniu niektórych ocen z ćwiczeń zostanie podjęta
przez wykładowcę na końcu kursu.
•
Student, który chce poprawić zaproponowaną ocenę pozytywną, może to zrobić wyłącznie
na egzaminie podstawowym.
•
Na egzaminach (podstawowym i poprawkowym) trwających 75 minut student otrzyma do
rozwiązania 5 zadań (ocenianych od 0 do 5 pkt). Ocena ustalona będzie wg tabeli:
Punkty
[0, 12,5)
[12,5, 15,5)
[15,5, 18)
[18, 20,5)
[20,5, 23)
[23, 25]
Ocena
ndst
dst
dst +
db
db +
bdb
•
Ocenę dst może ( ale nie musi ) otrzymać również student, którego suma punktów z
egzaminu i 20% punktów z kolokwiów (bez punktów za aktywność) jest nie mniejsza niż
12,5. Liczba punktów dodanych do wyniku egzaminu nie może być wyższa niż 3.
UWAGI:
1. Na kolokwiach oraz egzaminach należy mieć przy sobie legitymację studencką.
2. Nieobecność na egzaminie należy bezzwłocznie usprawiedliwić u wykładowcy.
3. Sprawdziany (kolokwia, egzaminy) muszą być pisane przez studenta samodzielnie i mogą
być weryfikowane ustnie.
4. Student, który dopuści się oszustwa podczas kolokwium lub egzaminu (podrzucenie pracy,
podstawienie innej osoby, korzystanie z telefonu komórkowego itp.) otrzymuje ocenę
niedostateczną i nie ma prawa do pisania kolejnych sprawdzianów (kolokwiów,
egzaminów).

Podobne dokumenty