Upoważnienie pośrednie - Agencja Celna ANNEBERG Sp. z oo

Komentarze

Transkrypt

Upoważnienie pośrednie - Agencja Celna ANNEBERG Sp. z oo
………………………………….......…..
(miejscowość, data)
UPOWAŻNIENIE
do działania w formie przedstawicielstwa pośredniego
Upoważniam Agencję Celną ANNEBERG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kostrzyńskiej 8, 65-127 Zielona
Góra, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028263, NIP: 973-07-11-824, REGON: 977920095, do podejmowania na rzecz:
•
• • •
...............................................................…………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………........................................................
……………………………………………………………………………………………………..................................................
……………………………………………………………………………………………………..................................................
(Nazwa, siedziba, NIP, Regon osoby udzielającej upoważnienia)
wszelkich czynności i formalności przewidzianych przepisami Unijnego Kodeksu Celnego na podstawie art.
5, art. 18, art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października
2013r., ustanawiającego unijny kodeks celny oraz do składania wszelkich wniosków do organów celnych.
Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie dalszego upoważnienia stosownie do art. 77 Prawa Celnego.
Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 ustawy kodeks karny oświadczam, że w przypadku zmian w firmie zobowiązuję się w trybie natychmiastowych zawiadomić Agencję Celną Anneberg Sp. z o.o. oraz właściwy organ celny i dokonać aktualizacji danych.
Prawo do wykonywania działań objętych niniejszym pełnomocnictwem przynależy do wszystkich agentów
celnych zatrudnionych w Agencji Celnej Anneberg Sp. z o.o. bez względu na rotacje kadrowe.
Niniejsze upoważnienie ma charakter* : stały, jednorazowy, terminowy do dnia ......................................................
.....................................................
(pieczęć i podpis
upoważniającego)
Potwierdzenie przyjęcia upoważnienia:
...............................................................................................................................
(data i podpis agenta celnego działającego w imieniu agencji celnej)
*) niepotrzebne skreślić
Uwaga: Przy składaniu niniejszego upoważnienia należy uiścić stosowną opłatę skarbową w wysokości 17 zł
973-07-11-824
AGENCJA CELNA ANNEBERG SP. Z O.O.
ul. Kostrzyńska 8, 65-127 Zielona Góra
NIP: 973-07-11-824, REGON: 977920095
T +48 68 451 99 66
F +48 68 451 99 65
E [email protected]
www.ac.anneberg.com.pl

Podobne dokumenty