Zakończenie subskrypcji obligacji na okaziciela serii GHEL D

Komentarze

Transkrypt

Zakończenie subskrypcji obligacji na okaziciela serii GHEL D
Raport 10/2015 Wykup i umorzenie obligacji serii C i D
20-04-2015
Zarząd spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. („Emitent”) informuje, że w dniu 20 kwietnia 2015 r.
Emitent zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii C - GHEL C 200415 oraz Warunkami
Emisji obligacji serii D - GHEL D 200415, dokonał wykupu i umorzenia wszystkich obligacji
serii C oraz serii D, tj. odpowiednio:
1. 558 (pięćset pięćdziesiąt) sztuk obligacji na okaziciela serii C - GHEL C 200415 (ISIN:
PLGHLMC00032), o wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych) każda i łącznej
wartości nominalnej 55.800.000,00 zł (pięćdziesiąt pięć milionów osiemset tysięcy
złotych);
2. 32 (trzydzieści dwie) sztuki obligacji na okaziciela serii D - GHEL D 200415 (ISIN:
PLGHLMC00040), o wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych) każda i łącznej
wartości nominalnej 3.200.000,00 zł (trzy miliony dwieście tysięcy złotych).
Obligacje serii C - GHEL C 200415 i D - GHEL D 200415 były wprowadzone do obrotu w
Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez spółkę BondSpot S.A.
Raport sporządzono na podstawie: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące
i okresowe
Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Podobne dokumenty