pobierz pełne informacje

Komentarze

Transkrypt

pobierz pełne informacje
Ramowa Dyrektywa Wodna – jej rola w przygotowaniu inwestycji
i powiązanie z innymi dyrektywami.
Miejsce: Warszawa
Termin:
21.10.2016, piątek (09.00-16.00)
Masz pytania odnośne tego szkolenia? Skontaktuj się z nami:
22 / 845 52 53, [email protected]
Opis:
Ramowa Dyrektywa Wodna jest szczególną dyrektywą, której zapisy mają wpływ na proces
przygotowania inwestycji, a przede wszystkim na możliwość uzyskania pozwolenia na realizację
przedsięwzięcia. Wpływ na cele środowiskowe określone dla wód jest jedną z przesłanek stanowiących
o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku, kiedy przedsięwzięcie
ma negatywny wpływ na możliwość realizacji celów środowiskowych dla wód, konieczność jego
realizacji musi być przesądzona w dokumencie strategicznym – Planie Gospodarowania Wodami.
Spełnienie celów środowiskowych określonych dla wód, to nie tylko kwestie powszechnie uznawane za
związane ze skutkami oddziaływania na wody. Ramowa Dyrektywa Wodna łączy aspekty m.in.
przyrodnicze (dyrektywy siedliskowa i ptasia) z technicznymi (m.in. wody do chłodzenia elektrowni, z
odwadniania kopalń, wody do i z przemysłowych procesów technologicznych) z podstawowymi
potrzebami człowieka – jakością wody pitnej.
Warsztat na temat Ramowej Dyrektywy Wodnej skierowany jest do osób biorących udział w procesie
przygotowania inwestycji, m.in:
●
●
●
●
●
●
przedstawicieli organów administracji publicznej biorących udział w procesie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko oraz ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
inwestorów, planujących pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji z funduszy UE
bądź banków inwestycyjnych,
specjalistów, którzy przygotowują dokumenty strategiczne oraz dokumenty SOOŚ,
projektantów i konsultantów przygotowujących dokumentację techniczną, środowiskową i finansową
dla przedsięwzięć,
przedstawicieli instytucji sprawdzających dokumentację oceny oddziaływania na środowisko we
wnioskach o dofinansowanie z funduszy unijnych,
wszystkich zainteresowanych tematyką transpozycji Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Celem warsztatu jest wskazanie czynników, które mają wpływ na proces przygotowania inwestycji, w
tym jej harmonogram, koszty i jakość.
Po szkoleniu uczestnicy będą posiadać:
J.G.Training, ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, tel. / fax: 22 / 845 52 53, www.jgt.pl
NIP: 898-150-56-07, REGON: 932958345,
BRE BANK S.A - mBank: 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883
●
●
●
wiedzę na temat czynników, które wpływają na przygotowanie inwestycji do dofinansowania, a
wynikają z rozumienia wymagań RDW,
praktyczną możliwość sprawnej weryfikacji jakości dokumentacji pod kątem spełniania wymagań
RDW,
umiejętność wskazania dobrych i słabych stron procesu SOOŚ i OOŚ pod kątem spełniania wymagań
RDW wraz z efektywnym określeniem obszarów, które powinny podlegać szczególnej uwadze na
dalszych etapach przygotowania inwestycji.
Zajęcia prowadzone są w sposób interaktywny, co w znacznym stopniu poprawia ich efektywność.
Metody prowadzenia zajęć:
●
●
●
●
wykłady – prezentacje oparte na przykładach praktycznych z możliwością zadawania pytań na
bieżąco,
dyskusja moderowana – w zależności od potrzeb grupy,
warsztaty praktyczne angażujące uczestników, podsumowujące partie materiału,
ćwiczenia, w tym również w oparciu o rzeczywiste problemy uczestników – jeśli zostaną zgłoszone
wcześniej do wykładowców.
Program:
1. Wymagania Ramowej Dyrektywy Wodnej:
❍
❍
❍
podejście do problematyki gospodarowania wodami,
regulowane zagadnienia,
przepisy wykonawcze i transpozycja do prawa polskiego.
2. RDW a kwestia zmian klimatu i bioróżnorodności:
❍
❍
Powiązanie RDW z zagadnieniami regulowanymi w innych dyrektywach i dokumentach
strategicznych: 7. EAP, Strategia morska, Dyrektywa przeciwpowodziowa, Dyrektywa o wodzie
pitnej, Dyrektywa azotanowa, Dyrektywa o ściekach, Siedliskowa i Ptasia, Dyrektywa SOOŚ i OOŚ,
Podejście do inwestycji w zależności od ich charakteru i lokalizacji (inwestycje miejskie,
przemysłowe, przemysłowe, w energetyce, w rolnictwie, turystyce itp.)
3. Spełnienie wymagań RDW w procesie przygotowania inwestycji:
❍
❍
RDW i inwestycje na poziomie strategicznym, zdefiniowanie celu,
RDW na etapie uzyskiwania zezwolenia na realizację przedsięwzięcia, określenie możliwych
rozwiązań wariantowych, określenie oddziaływań na jednolite części wód.
4. Warsztaty: Wpływ zapisów RDW na przygotowanie inwestycji. Analizy przypadków. Lista kontrolna
procesu przygotowania inwestycji pod kątem spełniania wymagań RDW.
J.G.Training, ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, tel. / fax: 22 / 845 52 53, www.jgt.pl
NIP: 898-150-56-07, REGON: 932958345,
BRE BANK S.A - mBank: 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883
Wykładowca:
Specjalizuje się w tematyce ocen oddziaływania na środowisko i przygotowania dokumentacji
merytorycznej procesu OOŚ, czyli prognoz i raportów ooś oraz kart informacyjnych przedsięwzięcia.
Od dwudziestu lat zajmuje się procedurą oceny oddziaływania na środowisko dla różnych inwestycji
infrastrukturalnych (głównie transportowych, energetycznych i hydrotechnicznych). Koordynuje pracę
interdyscyplinarnych zespołów opracowujących dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji
administracyjnych oraz dofinansowania inwestycji. Pracowała jako konsultantka Jaspers – inicjatywy
Komisji Europejskiej i kluczowych banków europejskich mającej na celu poprawę jakości dokumentacji
aplikacyjnej. Prowadziła również nadzory środowiskowe podczas realizacji dużych inwestycji
infrastrukturalnych.
Szczególną uwagę zwraca na logiczny ciąg i całościowe podejście do wielowątkowych informacji
prezentowanych w ramach dokumentacji projektowej, środowiskowej i finansowej przedsięwzięcia.
Spójność i konsekwencję postrzega jako jeden z najważniejszych elementów efektywnego włączenia
kwestii środowiskowych (społecznych, przyrodniczych i krajobrazowych) do procesu inwestycyjnego.
Należy do Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko – organu doradczego
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Stowarzyszenia Konsultantów Ocen
Środowiskowych.
Jest absolwentką architektury krajobrazu SGGW, podyplomowych studiów planowania przestrzennego
Politechniki Warszawskiej, specjalistycznych kursów oceny oddziaływania na środowisko oraz kursów
trenerskich i mediacyjnych. Szkolenia prowadzi w charakterystyczny, żywy, interaktywny sposób
stosując autorskie metody warsztatowe z wykorzystaniem wiedzy popartej praktyką zawodową.
Miejsce:
Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego
- około 5 minut.
Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy
szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.
Hotele w pobliżu miejsca szkolenia:
Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w Hotelu.
Koszt od 279 zł (jedynka ze śniadaniem),
tel. 22 582 72 00, http://www.campanile-warszawa.pl/pl
J.G.Training, ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, tel. / fax: 22 / 845 52 53, www.jgt.pl
NIP: 898-150-56-07, REGON: 932958345,
BRE BANK S.A - mBank: 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883
Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w Hotelu.
Koszt od 315 zł (jedynka ze śniadaniem),
tel. 22 582 75 00, http://www.goldentulipwarsawcentre.com/default.aspx
Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w Hotelu.
Koszt od 177 zł (jedynka ze śniadaniem),
tel. 22 624 08 00, http://www.premiere-classe-warszawa.pl/pl/index.aspx
Cena:
590,00 zł + 23% VAT = 725,70 zł brutto
590,00 zł + VAT zw = 590,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co
najmniej w 70% ze środków publicznych.
Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia
szkolenia, możliwość konsultacji poszkoleniowych.
J.G.Training, ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, tel. / fax: 22 / 845 52 53, www.jgt.pl
NIP: 898-150-56-07, REGON: 932958345,
BRE BANK S.A - mBank: 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883

Podobne dokumenty