80119 Polisa nr

Komentarze

Transkrypt

80119 Polisa nr
Polisa nr 80119 ……………
Niniejsza polisa jest potwierdzeniem zawarcia umowy Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych
Wypadków dla Organizacji Sportowych oraz Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywania zawodu
Trenera pomiędzy stronami wymienionymi poniżej:
Ubezpieczyciel:
Generali T.U. S.A., ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa
Ubezpieczający:
………………….
Okres ubezpieczenia:
1 rok
I. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
Ubezpieczeni (liczba
osób):
24
Forma ubezpieczenia:
gupowa/imienna
Przedmiot
ubezpieczenia:
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków zaistniałe w trakcie trwania ochrony
ubezpieczeniowej.
Dyscyplina sportu
objęta ochroną
ubezpieczeniową:
Narciarstwo i pływanie
Miejsce ubezpieczenia: Generali obejmuje Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową od następstw
nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na terytorium całego świata: w drodze z
domu na trening; z treningu do domu; z domu/klubu na zawody oraz w trakcie
zajęć sportowych i treningów zorganizowanych i prowadzonych przez
uprawnione do tego osoby z ramienia klubu sportowego.
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte zdarzenia w życiu codziennym.
Ochrona
ubezpieczeniowa:
Generali udziela ochrony od dnia wskazanego w polisie ubezpieczeniowej, nie
wcześniej jednak niż od dnia następnego po opłaceniu w należytej wysokości
składki ubezpieczeniowej.
W przypadku osób przystępujących do ubezpieczenia w trakcie trwania okresu
ubezpieczenia odpowiedzialność Generali rozpoczyna się od 1-go dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym ubezpieczony został zgłoszony do
ubezpieczenia i została za niego opłacona składka w należytej wysokości.
Płatność składki:
Składka płatna przez Ubezpieczającego z góry przelewem jednorazowo/ w
dwóch ratach/ w czterech ratach.
Składka za osoby nowo przystępujące naliczana jest pro rata (tzn. składka
miesięczna wynosi 1/12 składki rocznej)* ilość miesięcy, za które udzielana jest
ochrona do końca okresu ubezpieczenia.
Generali T.U. S.A.
ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. +48 22 543 05 00, Fax +48 22 543 08 99
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 10623.
Kapitał zakładowy: 190.310.000 PLN w pełni opłacony; NIP: 526-23-49-108.
1z3
W przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową dodatkowym
dokumentem koniecznym do likwidacji szkody jest pisemnie oświadczenie
ubezpieczającego, iż osoba, która uległa wypadkowi – w chwili zdarzenia była
członkiem klubu (uczestnikiem zajęć organizowanych przez klub) oraz że
wypadek zaistniał w trakcie zajęć treningów lub zawodów sportowych, których
organizatorem był Ubezpieczający.
Postanowienia
dodatkowe:
Zakres terytorialny: Cały świat, całodobowo
Zakres ochrony i
Trwałe Inwalidztwo Całkowite NNW
suma ubezpieczenia:
Trwałe Inwalidztwo Częściowe NNW
10.000 zł
Śmierć w wyniku NNW
Złamania NNW
Dzienne świadczenie szpitalne NNW
Urazy narządów ruchu NNW
10.000 zł
10.000 zł
2.000 zł
30 zł / dzień
1.000 zł
Wstrząśnienie mózgu NNW
500 zł
Rany cięte i szarpane NNW
Zakup wózka inwalidzkiego
100 zł
5.000 zł
Składka za osobę:
112,5
Składka za grupę:
2700
II. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA
ZAWODU TRENERA
Ubezpieczeni (liczba
4
osób):
Odpowiedzialność cywilna trenera, z tytułu wykonywania zawodu
Przedmiot
ubezpieczenia:
Przedmiot
ubezpieczenia
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu trenera
na podstawie O.W.U. odpowiedzialności cywilnej Generali T.U. S.A. z dnia
08.08.2007 r. rozszerzone o kl. nr 7 (OC za szkody wyrządzone przez
podwykonawców).
Uchyla się wyłączenie określone w § 6 ust. 1 oraz w § 7 ust.21 OWU OC.
W odniesieniu do wszystkich podwykonawców Generali T.U. S.A. odstępuje od
prawa do dochodzenia roszczeń regresowych względem podwykonawców.
Zakres terytorialny:
Rzeczpospolita Polska
Generali T.U. S.A.
ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. +48 22 543 05 00, Fax +48 22 543 08 99
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 10623.
Kapitał zakładowy: 190.310.000 PLN w pełni opłacony; NIP: 526-23-49-108.
2z3
Wyłaczenia
dodatkowe
1. naruszenie dóbr osobistych,
2. wina umyślna,
3. roszcznia z tytułu utraty mienia polegającej na kradzieży lub zaginięciu rzeczy
4. roszczenia z tytułu szkód powstałych bezpośrednio lub pośrednio w związku
lub wskutek zażywania przez Ubezpieczonych środków odurzających lub
psychotropowych albo używania narkotyków.
5 000 zł na jedno zdarzenie dla jednego Ubezpieczonego, nie więcej niż 50 000
Suma ubezpieczenia: zł na wszystkie zdarzenia dla wszystkich Ubezpieczonych dla szkód osobowych
i rzeczowych w okresie ubezpieczenia.
Franszyza
redukcyjna:
500 zł w każdej szkodzie rzeczowej.
Płatność składki:
Składka płatna zgodnie z częstotliwościa opłaty składki z tytułu ubezpieczenia
NNW.
Składka za osobę:
12 zł - (płatne jednorazowo), 6 zł - (pólrocznie), 3 zł - (kwartalnie)
Składka za grupę:
48
Wniosku o ubezpieczenie dzieci, młodzieży szkolnej i pracowników placówek oświatowych z dnia
04.09.2008 r.
Łączna składka lub pierwsza rata w wysokości 2748 zł.
na konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr ……………………………………………….
z podaniem na przelewie numeru polisy, za którą dokonywana jest płatność.
Pozostałe raty składki, w tej samej wysokości jak pierwsza rata, płatne do dnia:
……………………………………………………………………………………………….
Kwituję niniejszym odbiór polisy wraz z OWU oraz potwierdzam, że ich treść stanowiąca integralną część umowy
ubezpieczenia jest mi znana.
Podpis Ubezpieczającego
Miejscowość, data
Generali T.U. S.A.
ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. +48 22 543 05 00, Fax +48 22 543 08 99
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 10623.
Kapitał zakładowy: 190.310.000 PLN w pełni opłacony; NIP: 526-23-49-108.
3z3

Podobne dokumenty