Szkoła Podstawowa nr 47 im. Kornela

Komentarze

Transkrypt

Szkoła Podstawowa nr 47 im. Kornela
DOBRE PRAKTYKI
Dane szkoły/ placówki:
Szkoła Podstawowa nr 47 im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinie; 70-382 Szczecin,
ul. Jagiellońska 59
Wymaganie ważne dla szkoły lub placówki:
Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy
Tytuł działania/ projektu w ramach wymagania:
"Myślenie poszerza przestrzeń wolności i otwiera horyzonty nadziei."(ks. J. Tischner) – wdrażanie
nowej koncepcji pracy szkoły
Cel działania:
Realizacja założonych priorytetów szkoły.
Rodzaj podjętego działania:
Realizują wszyscy nauczyciele i jest to: - twórcze i krytyczne wdrażanie zmian, zwłaszcza w pracy
z klasami I-III - wychowanie przez sztukę i obcowanie z kulturą, - rozwijanie: • uzdolnień
matematycznych, • umiejętności posługiwania się językiem obcym (m.in. klasy „dwujęzyczne”),
• umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, - stosowanie Oceniania
Kształtującego,
stosowanie
oceny
jako
informacji
zwrotnej
dla
uczniów
i rodziców, - poszukiwanie innych systemów nauczania – uczenia się niż system klasowo
– lekcyjny, - wdrażanie do zdrowego trybu życia, w tym podejścia Slow Food do odżywiania,
- kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji, kultury narodowej i regionalnej
oraz dla innych kultur i tradycji.
Efekty działania:
- stworzenie i wdrażanie nowych programów: profilaktyki i wychowawczego: są bardziej
przejrzyste i zrozumiałe dla uczniów i rodziców. - dalsza integracja i doskonalenie pracy
zespołowej: włączyły się do pracy osoby mało dotąd zaangażowane. - dobre zasady wyboru
szkoleń: zafunkcjonowanie szkoleń warsztatowych "na miarę" z efektami do wykorzystania
w praktyce.
Rady i przestrogi:
Warunki konieczne: zintegrowany zespół; demokratyczne zarządzanie oparte o delegacje
uprawnień; konieczność intensywnego zaangażowania ponad połowy zespołu; umiejętność
zmiany dotychczasowego systemu myślenia i pracy; konsekwentny monitoring i wspomaganie ze
strony dyrekcji. Sojusznikami są podobnie pracujące szkoły, CEO i rodzice. Nie potrzeba
dodatkowych środków. Zagrożenia: zachowania rutynowe; negatywne działanie ukrytych
programów; podejmowanie takich zmian na etapie budowy pracy zespołowej.
Dostępność informacji na temat podjętego działania:
Koncepcja pracy i programy są na stronnie szkoły www.sp47.pl
Streszczenie:
Po otrzymaniu trzeciego certyfikatu i tytułu „Lidera SUS” oraz wykorzystując wprowadzenie
nowych podstaw programowych i w oparciu o dotychczasowe ewaluacje wewnętrzne, a także
obserwacje dobrych praktyk w wielu szkołach zdecydowaliśmy się na daleko idącą zmianę
w koncepcji pracy naszej placówki. Opieramy się w niej na prawdzie, odpowiedzialności, dialogu,
poszukiwaniu „lepszego” czyli zmianie i wzajemnym uznaniu przestrzeni wolności podwładnego
i przywódcy. Budujemy wiarygodność, szczególnie na poziomie osobistym na bazie emocjonalnej
więzi między ludźmi, która pozwala im współpracować na zasadzie partnerstwa.
Odchodzimy od nadmiaru tzw. kart pracy oraz niektórych podręczników na rzecz różnorodnych
ćwiczeń utrwalających i zadań z użyciem tablic interaktywnych i wszelakich innych pomocy,
pozwalamy na swobodę wyobraźni dzieci, pogłębiamy wiedzę z TIK, doskonalimy na wszystkich
lekcjach czytanie ze zrozumieniem i wdrażamy zasady ortograficzne, nastawiamy się na wiedzę
praktyczną, prowadzimy zajęcia poza szkołą (park, laboratoria, gospodarstwa, teatr, itp.),
umożliwiamy uczniom wszechstronny rozwój poprzez dostosowanie programów nauczania do
możliwości i potrzeb uczniów, stosowanie różnorodnych metod i form pracy oraz prowadzenie
szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych, wprowadzamy nowatorskie rozwiązania programowe
i innowacje.

Podobne dokumenty