eMule 47 B

Komentarze

Transkrypt

eMule 47 B
RADA
UNII EUROPEJSKIEJ
Bruksela, 21 maja 2012 r. (22.05)
(OR. en)
9924/12
OJ CRP1 19
WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD
Na:
2409. POSIEDZENIE KOMITETU STAŁYCH
PRZEDSTAWICIELI (część I)
Data:
środa 23 maja 2012 r. (godz. 9.30) i piątek 25 maja 2012 r. (godz. 9.30)
POSIEDZENIE W ŚRODĘ 23 MAJA 2012 r. (GODZ. 9.30)
1.
Przyjęcie porządku obrad
I (1)
31.
Projekty protokołów posiedzeń Rady (°)
(a)
3131. posiedzenie Rady Unii Europejskiej (ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej,
Zdrowia i Ochrony Konsumentów), które odbyło się w Brukseli w dniach 1–2 grudnia
2011 r.
17969/11 PV/CONS 76 SOC 1062 SAN 236 CONSOM 202
+ COR 1
+ ADD 1
(b)
3134. posiedzenie Rady Unii Europejskiej (ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii),
które odbyło się w Brukseli w dniach 12–13 grudnia 2011 r.
18504/11 PV/CONS 79 TRANS 362 TELECOM 209 ENER 403
+ ADD 1 REV 1
9924/12
DQPG
ds/zm
1
PL
(c)
3137. posiedzenie Rady Unii Europejskiej (ds. Rolnictwa i Rybołówstwa), które odbyło
się w Brukseli w dniach 15–16 grudnia 2011 r.
18732/11 PV/CONS 82 AGRI 890 PECHE 408
+ ADD 1
(d)
3139. posiedzenie Rady Unii Europejskiej (ds. Środowiska), które odbyło się
w Brukseli w dniu 19 grudnia 2011 r.
18850/11 PV/CONS 84 ENV 995
+ COR 1(de)
+ COR 2 REV 1
+ ADD 1
32.
Sprawa wniesiona do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Sprawa C-165/12: Komisja przeciwko Radzie Unii Europejskiej
–
Nota informacyjna dla Komitetu Stałych Przedstawicieli (część I)
9912/12 JUR 277 PECHE 164 AGRI 307 AGRIORG 81 RELEX 436
33.
Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy
Mianowanie Wikinga HUSBERGA, zastępcy członka z Finlandii, na miejsce Erkkiego
YRJÄNHEIKKIEGO, który złożył rezygnację
–
Przyjęcie
9652/12 SOC 339
34.
Rada Zarządzająca Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu
Pracy
Mianowanie Stamatiny PISSIMISSI, zastępcy członka z Grecji, na miejsce Antoniosa
CHRISTODOULOU, który złożył rezygnację
–
Przyjęcie
9684/12 SOC 340
35.
Komitet Doradczy ds. Swobodnego Przepływu Pracowników
Mianowanie Tatjany ČERIN, zastępcy członka ze Słowenii, na miejsce Igora ANTAUERA,
który złożył rezygnację
–
Przyjęcie
9709/12 SOC 344
9924/12
DQPG
ds/zm
2
PL
36.
Komitet Doradczy ds. Swobodnego Przepływu Pracowników
Mianowanie Igora ANTAUERA, członka ze Słowenii, na miejsce Tatjany ČERIN, która
złożyła rezygnację
–
Przyjęcie
9710/12 SOC 345
37.
Rada Zarządzająca Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu
Pracy
Mianowanie Alexandra BURZA, zastępcy członka z Austrii, na miejsce Alexandry
SCHÖNGRUNDNER, która złożyła rezygnację
–
Przyjęcie
9769/12 SOC 349
+ COR 1
38.
Komitet Doradczy ds. Swobodnego Przepływu Pracowników
Mianowanie Līgi EMULE-KONONE, członka z Łotwy, na miejsce Ilze ZVĪDRIŅY, która
złożyła rezygnację
–
Przyjęcie
9858/12 SOC 358
39.
Komitet Doradczy ds. Swobodnego Przepływu Pracowników
Mianowanie Ilze ZVĪDRIŅY, zastępcy członka z Łotwy, na miejsce Imantsa LIPSIKSA,
który złożył rezygnację
–
Przyjęcie
9859/12 SOC 359
40.
Komitet Doradczy ds. Swobodnego Przepływu Pracowników
Mianowanie Mārisa SIMULISA, członka z Łotwy, na miejsce Zandy GRUNDBERGI, która
złożyła rezygnację
–
Przyjęcie
9860/12 SOC 360
41.
Projekt rozporządzenia Komisji (UE) nr …/… z dnia XXX r. ustanawiającego przepisy
wykonawcze dotyczące certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów,
części i akcesoriów w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dotyczące
certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (wersja przekształcona)
–
Decyzja o braku sprzeciwu wobec przyjęcia
8632/12 AVIATION 63
9690/12 AVIATION 83
9924/12
DQPG
ds/zm
3
PL
42.
Projekt rozporządzenia Komisji (UE) nr …/… z dnia XXX r. zmieniającego rozporządzenie
(WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych zanieczyszczeń
ochratoksyną A, polichlorowanymi bifenylami o działaniu niepodobnym do dioksyn
i melaminą w środkach spożywczych
–
Decyzja o braku sprzeciwu wobec przyjęcia
9954/12 DENLEG 46 AGRI 311
8478/12 DENLEG 35 AGRI 207
43.
Projekt decyzji Rady w sprawie wniosku Unii Europejskiej dotyczącego zmiany do
załącznika III do Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami
gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES)
–
Przyjęcie
9494/12 ENV 327 PECHE 147 WTO 161 OC 212
10031/12 ENV 368 PECHE 168 WTO 190 OC 230
44.
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
egzekwowania przepisów celnych w zakresie praw własności intelektualnej (pierws ze
czytanie) (obrady ustawodawcze)
–
Informacje o mandacie do rozmów trójstronnych
7427/3/12 UD 64 PI 31 COMER 51 CODEC 1361 REV 3
45.
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie roamingu
w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (przekształcenie) (tekst mający
znaczenie dla EOG) (pierws ze czytanie) (obrady ustawodawcze + oświadczenie)
–
Przyjęcie aktu ustawodawczego
PE-CONS 20/12 TELECOM 65 COMPET 181 MI 210 CONSOM 38
CODEC 848 OC 166
9661/12 CODEC 1229 TELECOM 83 COMPET 251 MI 310 CONSOM 65
OC 221
+ ADD 1
46.
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wywozu
i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (przekształcenie) (pierws ze czytanie) (obrady
ustawodawcze + oświadczenie)
–
Przyjęcie aktu ustawodawczego
PE-CONS 12/12 ENV 183 WTO 83 MI 161 CODEC 577 OC 117
9659/12 CODEC 1228 ENV 338 WTO 169 MI 309 OC 220
+ ADD 1
9924/12
DQPG
ds/zm
4
PL
II
47.
Międzyrządowa Organizacja Międzynarodowych Prze wozów Kole jami (OTIF) –
przygotowania do wyborów sekretarza generalnego
–
Skoordynowanie stanowiska UE / państw członkowskich, które zostanie przedstawione
na najbliższym posiedzeniu komitetu administracyjnego (Berno, 23–24 maja 2012 r.)
10021/12 TRANS 163
RESTREINT UE
(x)
48.
Ustalenie wstępnego porządku obrad na posiedzenie Rady (ds. Środowiska), które
odbędzie się w dniu 11 czerwca 2012 r. (1)
49.
Ustalenie wstępnego porządku obrad na posiedzenie Rady (ds. Rolnictwa i Rybołówstwa),
które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2012 r. (1)
50.
Ustalenie wstępnego porządku obrad na posiedzenie Rady (ds. Transportu, Telekomunikacji
i Energii), które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2012 r. (1)
51.
Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie efektywności
energetycznej oraz uchylającej dyrektywy 2004/8/WE i 2006/32/WE (pierws ze czytanie)
(obrady ustawodawcze)
–
Przygotowanie nieformalnych rozmów trójstronnych
9899/12 ENER 170 ENV 355 TRANS 153 ECOFIN 405 RECH 143
CODEC 1297
+ ADD 1
52.
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie współpracy
administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym
(„rozporządzenie w sprawie IMI”) (pierws ze czytanie) (obrady ustawodawcze)
–
Informacje prezydencji o wynikach nieformalnych rozmów trójstronnych
–
Analiza ostatecznego tekstu kompromisowego w celu wypracowania porozumienia
10033/12 COMPET 284 MI 341 CODEC 1332
9924/12
DQPG
ds/zm
5
PL
53.
Przygotowania do posiedzenia Rady ds. Konkurencyjności (rynek we wnętrzny, prze mysł,
badania i przestrzeń kosmiczna), które odbędzie się w dniach 30–31 maja 2012 r.
1.
„Horyzont 2020” (pierws ze czytanie) (obrady ustawodawcze)
(a)
–
(x)
(x)
(b)
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
ustanawiającego zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont
2020” – programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–
2020)
17934/11 RECH 411 COMPET 579 ATO 151 CODEC 2274
(x)
(c)
Wniosek dotyczący decyzji Rady ustanawiającej program szczegółowy
wdrażający program „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań
naukowych i innowacji (2014–2020)
17935/11 RECH 412 COMPET 580 IND 163 MI 632 EDUC 284
TELECOM 198 ENER 390 ENV 920 REGIO 144 AGRI 827
TRANS 343 SAN 261
(d)
–
9924/12
Wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
ustanawiającego „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań
naukowych i innowacji (2014–2020)
Częściowe podejście ogólne
17933/11 RECH 410 COMPET 578 IND 162 MI 631 EDUC 283
TELECOM 197 ENER 389 ENV 919 REGIO 143 AGRI 826
TRANS 342 SAN 260 CODEC 2273
+ REV 1 (fi, sv)
9939/12 RECH 145 COMPET 270 IND 89 MI 335 EDUC 109
TELECOM 95 ENER 173 ENV 361 REGIO 61 AGRI 309
TRANS 160 SAN 109 CODEC 1300
Wniosek w sprawie rozporządzenia Rady dotyczącego programu badawczoszkoleniowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2014–2018)
uzupełniającego „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań
naukowych i innowacji
17936/11 RECH 413 COMPET 581 ATO 152
+ COR 1
(x)
(x)
(x)
Sprawozdanie z postępów prac
9940/12 RECH 146 COMPET 271 ATO 76 IND 90 MI 336 EDUC 110
TELECOM 96 ENER 174 ENV 362 REGIO 62 AGRI 310 TRANS 161
SAN 110 CODEC 1301
DQPG
ds/zm
6
PL
2.
Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) (pierws ze czytanie) (obrady
ustawodawcze)
(a)
Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
strategicznego planu innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii
(EIT): wkład EIT w bardziej innowacyjną Europę
18091/11 RECH 419 COMPET 589 EDUC 286 CODEC 2306
(x)
(b)
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 294/2008 ustanawiające Europejski
Instytut Innowacji i Technologii
18090/11 RECH 418 COMPET 588 EDUC 285 CODEC 2305
–
3.
–
(x)
Sprawozdanie z postępów prac
9951/12 RECH 149 COMPET 276 EDUC 111 CODEC 1305
Europejskie partnerstwa innowacyjne (działanie nieustawodawcze)
–
Przyjęcie konkluzji Rady
9942/12 RECH 148 COMPET 273
Sprawy różne
•
Zmieniony wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w odniesieniu do informacji kierowanych do
ogółu społeczeństwa dotyczących produktów leczniczych wydawanych na receptę
lekarską
Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 w odniesieniu do informacji
kierowanych do ogółu społeczeństwa dotyczących produktów leczniczych
stosowanych u ludzi wydawanych na receptę lekarską (pierws ze czytanie) (obrady
ustawodawcze)
=
Informacje prezydencji na temat stanu prac
10067/12 PHARM 38 SAN 112 MI 346 ECO 65 ENT 128 CODEC 1339
9924/12
DQPG
ds/zm
7
PL
POSIEDZENIE W PIĄTEK 25 MAJA 2012 R. (godz. 9.30)
II
53.
Przygotowania do posiedzenia Rady ds. Konkurencyjności (rynek we wnętrzny, prze mysł,
badania i przestrzeń kosmiczna), które odbędzie się w dniach 30–31 maja 2012 r. (ciąg
dals zy)
4.
Projekt porozumienia w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego i projekt statutu
(działanie nieustawodawcze)
–
Porozumienie polityczne
10059/12 PI 57 COUR 22
54.
Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia
jednolitego europejskiego obszaru kole jowego (przekształcenie) (drugie czytanie) (obrady
ustawodawcze)
–
Przygotowanie nieformalnych rozmów trójstronnych
9914/12 TRANS 158 CODEC 1299
55.
Przygotowania do posiedzenia Rady (ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii), które
odbędzie się w dniach 7–8 czerwca 2012 r.
1.
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego
instrument „Łącząc Europę” (pierws ze czytanie) (obrady ustawodawcze)
–
Częściowe podejście ogólne
9761/12 FIN 332 CADREFIN 242 POLGEN 81 REGIO 56 ENER 161
TRANS 142 TELECOM 90 COMPET 258 MI 322 ECO 60
CODEC 1266
2.
Pakiet dotyczący portów lotniczych
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
ustanowienia zasad i procedur w odniesieniu do wprowadzenia ograniczeń działalności
odnoszących się do poziomu hałasu w portach lotniczych Unii w ramach
zrównoważonego podejścia oraz uchylającego dyrektywę 2002/30/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady (pie rwsze czytanie) (obrady ustawodawcze)
–
Podejście ogólne
18010/11 AVIATION 258 ENV 922 CODEC 2290
(x)
9998/12 AVIATION 87 ENV 363 CODEC 1321
9924/12
DQPG
ds/zm
8
PL
3.
Konwe ncja o pracy na morzu z 2006 r. (pierws ze czytanie) (obrady ustawodawcze)
(a)
Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej
odpowiedzialności państwa bandery w zakresie egzekwowania przepisów
dyrektywy Rady 2009/13/WE w sprawie wdrożenia Umowy zawartej między
Stowarzyszeniem Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) a Europejską
Federacją Pracowników Transportu (ETF) w sprawie Konwencji o pracy na
morzu z 2006 r. oraz w sprawie zmiany dyrektywy 1999/63/WE
(b)
Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej
dyrektywę 2009/16/WE w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu
–
Sprawozdanie z postępów prac
8241/12 MAR 38 TRANS 106 SOC 242
8239/12 MAR 37 TRANS 105 SOC 241
9863/12 MAR 62 TRANS 149 SOC 361
(x)
(x)
4.
Projekt pilotażowy „Błękitny pas” (działanie nieustawodawcze)
–
Debata orientacyjna
9791/12 TRANS 144 MAR 60
5.
Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej
dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora
publicznego (pierws ze czytanie) (obrady ustawodawcze)
–
Sprawozdanie z postępów prac
–
Debata orientacyjna
18555/11 TELECOM 212 PI 188 COMPET 619 CODEC 2426 AUDIO 83
(x)
CULT 120
9948/12 TELECOM 97 PI 54 COMPET 275 AUDIO 53 CULT 79 CODEC 1303
9959/12 TELECOM 99 PI 55 COMPET 278 AUDIO 55 CULT 80 CODEC 1308
6.
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
wytycznych dla transeurope jskich sieci telekomunikacyjnych, uchylającego decyzję
nr 1336/97/WE (pierws ze czytanie) (obrady ustawodawcze)
–
Sprawozdanie z postępów prac
–
Debata orientacyjna
16006/11 TELECOM 152 CODEC 1801
(x)
9952/12 TELECOM 98 AUDIO 54 CODEC 1306
9963/12 TELECOM 100 AUDIO 56 CODEC 1312
9924/12
DQPG
ds/zm
9
PL
56.
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie programu
ochrony konsumentów na lata 2014–2020 (pierws ze czytanie) (obrady ustawodawcze)
–
Częściowe podejście ogólne
10037/12 CONSOM 75 MI 342 CADREFIN 256 CODEC 1333
57.
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
normalizacji europejskiej oraz zmiany dyrektyw Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz
dyrektyw 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE,
2009/105/WE i 2009/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (pie rwsze czytanie) (obrady
ustawodawcze)
–
Informacje prezydencji o wynikach nieformalnych rozmów trójstronnych
–
Sprawy różne
___________________
________________________
(1) Punkty te zostaną omówione przez Grupę Mertens w dniu 22 maja 2012 r.
(+) Punkt ten może zostać przyjęty z zastosowaniem procedury milczącej zgody w myśl art. 12
ust. 2 regulaminu wewnętrznego Rady.
(º) Punkt, co do którego Coreper może podjąć decyzję proceduralną zgodnie z art. 19 ust. 7
regulaminu wewnętrznego Rady.
(x) Dokument nie będzie dostępny w sali posiedzeń.
9924/12
DQPG
ds/zm
10
PL