generali podróże zagraniczne zakres w skrócie

Komentarze

Transkrypt

generali podróże zagraniczne zakres w skrócie
Podróże Zagraniczne
GENERALI. PAKIET UBEZPIECZEŃ TURYSTYCZNYCH




pomoc konsultanta 24 h na dobę
elastyczność oferty – masz do wyboru cztery warianty ubezpieczenia lub
możliwość stworzenia zakresu ubezpieczenia według swoich potrzeb
gwarancja opłacenia rachunków za leczenie i zorganizowaną pomoc
minimum formalności
KOSZTY LECZENIA i ASSISTANCE
UBEZPIECZENIE NNW
Zakresem ubezpieczenia objęte są koszty leczenia, któremu
Ubezpieczony musiał się poddać w związku z nagłym zachorowaniem
albo nieszczęśliwym wypadkiem
WARIANT USZCZERBEK
Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku ustalane jako procent sumy
za procent określonego uszczerbku na zdrowiu
ASSISTANCE PAKIET 1
WARIANT INWALIDZTWO
Świadczenie z tytułu trwałego inwalidztwa określane na podstawie
tabeli Uszczerbków na Zdrowiu (załącznik do OWU)
 całodobowy dyżur telefoniczny Centrum Pomocy Generali
 kontakt i telekonferencja z osobą bliską
 transport Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub















kraju zamieszkania
transport zwłok Ubezpieczonego
przekazywanie informacji
pomoc w przypadku kradzieży lub utraty dokumentów
pomoc w odzyskaniu i ponownym wysłaniu bagażu
przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych
transport osób towarzyszących Ubezpieczonemu w podróży
zagranicznej w razie jego śmierci
opieka nad towarzyszącymi Ubezpieczonemu w podróży
zagranicznej niepełnoletnimi dziećmi
pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej
Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej
transport i pobyt osoby wezwanej do Ubezpieczonego
kierowca zastępczy
informacje przed podróżą
zastępstwo w podróży służbowej
pokrycie kosztów poszukiwań w górach i na morzu
pokrycie kosztów ratownictwa w górach i na morzu
pomoc w przypadku opóźnienia lotu
ASSISTANCE PAKIET 2
Usługi dostępne w Pakiecie Assistance 1 i dodatkowo:
 wyżywienie i zakwaterowanie za granicą w celu rekonwalescencji
 pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu
Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju
zamieszkania Ubezpieczonego
 kontynuacja zaplanowanej podróży
 pomoc prawna
 wypłata w poczet kaucji
 pokrycie kosztów niewykorzystanego Ski-Pass
ASSISTANCE PAKIET 3
Usługi dostępne w Pakiecie Assistance 2 i dodatkowo:
 dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych
 pomoc finansowa
 opieka nad zwierzętami domowymi towarzyszącymi
Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej
 pomoc tłumacza
 kontynuacja na terenie Rzeczypospolitej Polskiej leczenia
rozpoczętego za granicą
UBEZPIECZENIA
BAGAŻU PODRÓŻNEGO
i SPRZĘTU SPORTOWEGO
BAGAŻ PODRÓŻNY
 walizy, plecaki wraz z ich zawartością w postaci odzieży i rzeczy
osobistych
 telefony przenośne, sprzęt fotograficzny i kamery video,
laptopy, sprzęt do odtwarzania i nagrywania dźwięku, gry
wideo od ryzyka rabunku w przypadku noszenia ich przy sobie
SPRZĘT SPORTOWY
 narty, deski do snowboard, deski do surfingu, rower
 specjalistyczny sprzęt do nurkowania wraz z podstawowym
osprzętem i ekwipunkiem
Od jakich zdarzeń?
 od zdarzeń losowych oraz akcji ratowniczej, wypadku
komunikacyjnego
 nieszczęśliwego wypadku albo nagłego zachorowania
 kradzieży z włamaniem lub rabunku
 zaginięcia, jeżeli znajdował się pod opieką zawodowego
przewoźnika
 opóźnienia lotu (o co najmniej 8 godzin) - na zakup niezbędnych
przedmiotów do osobistego użytku
W jakich sytuacjach?
GENERALI odpowiada za bagaż i sprzęt sportowy pod warunkiem, że:
 znajdował się pod bezpośrednią opieką Ubezpieczonego
 został powierzony zawodowemu przewoźnikowi,
 był w przechowalni bagażu
 znajdował się w zamkniętym pomieszczeniu w miejscu
zakwaterowania lub w zamkniętym bagażniku pojazdu, kabiny
przyczepy samochodowej albo jednostki pływającej
UBEZPIECZENIE OC
Obejmuje szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim
podczas podróży, min.:
 podczas jazdy rowerem, jazdy na nartach
 w mieniu hotelowym
 wyrządzonych przez podopieczne dzieci i szereg innych szkód
będących podstawą roszczeń poszkodowanych
www.insus.pl
UBEZPIECZENIA KOSZTÓW ODWOŁANIA
IMPREZY, BILETÓW LOTNICZYCH, NOCLEGÓW
Ubezpieczenia obejmują konieczność odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie, noclegów bądź biletów lotniczych z powodu trudnych
sytuacji losowych takich jak nieszczęśliwy wypadek, nagła choroba lub śmierć Ubezpieczonego bądź członka Rodziny, a także w przypadku
poważnych zdarzeń w miejscu zamieszkania
ZAKRES TERYTORIALNY
Strefa EUROPA - państwa europejskie oraz kraje basenu Morza Śródziemnego i Wysp Kanaryjskich bez Polski
Strefa Świat - cały Świat bez Polski
ROZSZERZENIA WYMAGAJĄCE DOPŁATY SKŁADKI






wykonywanie pracy fizycznej i pracy o wysokim stopniu ryzyka
amatorskie uprawianie narciarstwa i snowboardu
nurkowanie przy użyciu specjalistycznego sprzętu, w tym koszty leczenia związane z kabiną dekompresyjną
wyczynowe albo zawodowe uprawianie sportu
pogorszenie stanu zdrowia Ubezpieczonego w związku z zaostrzeniem choroby przewlekłej
pasywny udział we wszelkich wydarzeniach, które miały miejsce na terenach objętych działaniami wojennymi o zasięgu lokalnym i
międzynarodowym oraz aktami terroru
PRACA UMYSŁOWA – wykonywanie za granicą pracy biurowej, a także uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach teoretycznych
PRACA FIZYCZNA – wszelkie prace i czynności nie będące pracą umysłową i pracę o wysokim stopniu ryzyka
PRACA O WYSOKIM STOPNIU RYZYKA – wykonywanie przez Ubezpieczonego za granicą prac remontowo – budowlanych tj. budowa
tuneli, dróg, mostów, obsługa maszyn budowlanych, prace na zewnątrz budynków, prace na wysokościach powyżej 5 metrów, prace w przemyśle
wydobywczym, metalowym, stoczniowym, prace związane ze ścinką i obróbkę drewna.
SPORTY WYSOKIEGO RYZYKA nie będą objęte ochroną
Sporty wysokiego ryzyka oznaczają następujące dyscypliny sportu: skoki na gumowej linie, heliskiing, heliboarding, wspinaczka górska i
skałkowa, speleologia, sporty motorowe (za wyjątkiem amatorskiej jazdy na: quadach, skuterach), motorowodne (za wyjątkiem amatorskiej
jazdy: skuterem wodnym, motorówką), powietrzne (za wyjątkiem holowania Ubezpieczonego motorówką, skuterem wodnym na spadochronie),
a także uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi czy przyrodniczymi typu
pustynia, wysokie góry (powyżej 5500 m n.p.m.), busz, bieguny, dżungla i tereny lodowcowe lub śnieżne wymagające użycia sprzętu
zabezpieczającego lub asekuracyjnego.
W RAZIE SZKODY
ASSISTANCE: (+48 22) 521 05 95, (+48 22) 522 25 20
INFOLINIA GENERALI: 801 343 343, (22) 543 0 543
Niniejszy materiał stanowi jedynie charakter informacyjny, podstawę stanowią OWU GENERALI Podróże Zagraniczne od 01.12.2011r.
www.insus.pl

Podobne dokumenty