Fragmenty książki (strony 1-15 i 854-889)

Transkrypt

Fragmenty książki (strony 1-15 i 854-889)
Marek Jerzy Minakowski
Elita łęczycka i rawska
Elita Rzeczypospolitej
tom XVIII
województwa łęczyckie i rawskie
Dr Minakowski
Kraków 2015
Egzemplarz № ░░░░░░░░
ISBN 978-83-63202-16-3
Wydawca:
Dr Minakowski
ul. Komandosów 5/10
30-334 Kraków
[email protected]
www.minakowski.pl, ElitaRP.pl
Złożono do druku w lutym 2015
Copyright © by Marek Jerzy Minakowski
Zasady serii Elita Rzeczypospolitej
3
Zasady serii Elita Rzeczypospolitej
Ogólną przedmowę do serii wydawniczej Elita Rzeczypospolitej umieściłem w
tomie I (Elita północnomazowiecka, Kraków 2011). W tomie II nie umieściłem jej z powo­
du braku miejsca. Począwszy od tomu III umieszczam ją w wersji skróconej, jak poni­
żej. Z czasem zasady te będą ewoluować (co jest nieuniknione przy długich seriach
wydawniczych), ale nie powinny to być zmiany głębokie.
1. Seria niniejsza przedstawia genealogię elity społeczno-politycznej Rzeczypo­
spolitej (Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego) od pokolenia kwitną­
cego w ostatnich latach jej istnienia (okres Sejmu Wielkiego) do dzisiaj.
2. Uczestnicy Sejmu Wielkiego (jego posłowie i senatorowie) urodzili się około
roku 1745. Tymczasem ostatnie kompletne wielotomowe kompendium genealogii elit
Rzeczypospolitej, obejmujące całość alfabetu, to Korona polska Kaspra Niesieckiego
(tzw. „Herbarz Niesieckiego”), ukończona w roku 1743 (autor zmarł w 1744). Misję ni­
niejszego dzieła można więc streścić następująco:
Elitę rodową początków Rzeczypospolitej pokazuje kronika Jana Dłu­
gosza, zakończona z jego śmiercią w roku 1480. Kolejne 263 lata są opi­
sane w herbarzu Niesieckiego. Elita Rzeczypospolitej przedstawia zaś
okres 267 lat od śmierci Niesieckiego do dzisiaj. Jak mają być sobie po­
dobne, tak muszą być od siebie różne — bo inne czasy je zrodziły
i inne okresy są w nich przedstawione.
3. Rozmaicie można definiować tradycyjną elitę i każda definicja ma swoje
wady. Chcąc być kompletnym, a jednocześnie nie przekraczać objętością czterdziestu
tomów, przyjąłem wypróbowaną definicję „potomków Sejmu Wielkiego”. Są to więc
posłowie na Sejm wybrani w wyborach 1788 i 1790 (obie kadencje Sejmu Czteroletnie­
go), senatorowie, którzy w tym czasie zaprzysięgli Konfederację sejmową, a także ro­
dzeństwo jednych i drugich wraz z potomstwem we wszystkich liniach aż do dziś.
4. Definicja ta nie rozróżnia stanu (szlachecki lub plebejski) ani sposobu dzie­
dziczenia (czy w linii męskiej, czy żeńskiej). Przez swą szerokość obejmuje więc ob­
szerne grupy zwane w XIX i XX wieku inteligencją — nawet wtedy, gdy w innych li ­
niach te same osoby wywodziły się ze stanu mieszczańskiego czy żydowskiego, albo
nawet chłopskiego. Nie rozróżnia narodowości, płci ani miejsca zamieszkania.
5. Inaczej niż dawniejsze herbarze, nie umieszczam tu informacji biograficz­
nych, a jedynie podstawowe daty życia opisywanych osób. Odsyłam za to, gdzie tylko
to możliwe, do artykułów zamieszczonych w Polskim Słowniku Biograficznym, który
ukazując się od roku 1935 doszedł już szczęśliwie do „Sz”.
6. Piszę tę książkę z perspektywy obywatela Rzeczypospolitej, a nie jednego z
wielu państw powstałych na jej gruzach. Tak się jednak złożyło, że większość żyjących
osób przedstawionych w tej książce mówi w domu po polsku. To samo dotyczy pre­
4
Marek Jerzy Minakowski — Elita łęczycka i rawska
numeratorów. Dlatego w tym języku książkę tę napisałem. Jeżeli pojawią się odpo­
wiednio silne argumenty — wybrane tomy (lub nawet całość) chętnie zobaczyłbym też
w innych językach.
7. Elita Rzeczypospolitej podzielona jest na tomy według podziału administra­
cyjnego Rzeczypospolitej tak, by żaden tom nie przekraczał tysiąca stron. Czasami
udaje się zmieścić jedno województwo w jednym tomie (tak było w tomie II), czasem
tylko pół województwa (tak było w tomie I), a czasami na jeden tom składają się aż
cztery dawne województwa (jak w tomie III).
8. Kolejność tomów jest przypadkowa. Prenumeratorom wysyłane są kolejne
tomy, docelowo z częstotliwością miesięczną. Lista prenumeratorów umieszczona jest
na końcu niniejszego tomu. Gdyby ktoś zdecydował się na prenumeratę później, bra­
kujące tomy również otrzyma. Jest też możliwość zamawiania jedynie wybranych to­
mów, kosztuje to jednak więcej.
9. Każdy tom opatrzony jest tablicą genealogiczną pokazującą powiązania we­
wnątrz grupy osób stanowiących elitę danego regionu. Te tablice pokazują, że w każ­
dym z tych przypadków mamy do czynienia z jedną de facto rodziną, a wyróżnianie
„rodzin” według nazwisk lub pochodzenia od konkretnej osoby ma charakter umow­
ny. Stanowią uproszczoną mapę umożliwiającą odnalezienie się w gąszczu powiązań
rodzinnych.
10. Właściwa treść zebrana jest w rozdziałach opisujących rodzinę danego
członka elity wraz z jej koligacjami.
11. Wybierając osoby ważne, z którymi powiązania pokazać warto, kieruję się
przede wszystkim kryterium posiadania biogramu w Polskim słowniku biograficznym.
Dzieło to, wydawane początkowo przez Polską Akademię Umiejętności, a obecnie
przez Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ukazuje się od roku 1935 i dochodzi do
końca litery „S”, opisując ponad 26.000 osób żyjących na terenach Rzeczpospolitej lub
mocno z nią związanych od pradziejów do końca XX wieku. Osoby o nazwiskach za­
czynających się na T-Ż są przez to niesprawiedliwie dyskryminowane, czy jednak
można czekać kolejne ćwierć wieku (albo i więcej) aż dzieło to zostanie dokończone?
Nie znam innego obiektywnego standardu, który pozwoliłby ocenić, kto jest postacią
ważną, a o kim pamiętać się nie musi. Z Polskiego słownika biograficznego wybieram
więc około 50 osób, które są najbliżej powiązane z bohaterem danego rozdziału. Poka­
zują one krąg rodzinny tego człowieka: ludzi którzy mogli mieć wpływ na niego i tych,
na których skutecznie mógł on wpłynąć. Ci ludzie również zaliczani być mogą do elity
danej okolicy. Potem przedstawiam potomków danego senatora lub posła i potomków
jego rodzeństwa (wszak uprawianie polityki było wtedy zajęciem rodzinnym, a pozy­
cja polityczna była dziedziczona i przekazywana przez mariaże). Tam, gdzie jest mi
znana, przedstawiam tę genealogię do początku wieku XXI.
12. W genealogii potomków danej osoby umieszczam również odsyłacze do
bohaterów haseł Polskiego słownika biograficznego blisko powiązanych z osobami do niej
należącymi. W ten sposób pokazuję, w którą stronę (geograficznie i społecznie) migro­
wała elita danej okolicy.
Zasady serii Elita Rzeczypospolitej
5
13. Przy każdej osobie umieszczonej w genealogii zamieszam listę wszystkich
źródeł (z drobnymi wyjątkami), które wykorzystałem zbierając informacje o danej oso­
bie. Źródła te wymienione są potem starannie na końcu danego rozdziału. Jeżeli więc
wnikliwy czytelnik znajdzie tam informację niepełną, błędną lub zaskakującą, łatwo
ustalić przyjdzie kogo za stan ten należy winić.
Zbierając informacje do tej publikacji starałem się opierać głównie na źródłach
opublikowanych, z których przede wszystkim wymienić należy wspominany tu wielo­
kroć Herbarz polski Adama Bonieckiego, ponadto Polski słownik biograficzny, publikacje
Włodzimierza Dworzaczka (Genealogię i pośmiertne Teki Dworzaczka), Szlachtę wylegity­
mowaną w Królestwie Polskim Elżbiety Sęczys, Ziemian polskich XX wieku wydawnictwa
DiG, Genealogie rodów utytułowanych w Polsce Tomasza Lenczewskiego, Rocznik szlachty
polskiej i Almanach błękitny J.S. Dunina-Borkowskiego i wiele, wiele innych.
Większość tych źródeł kończy się jednak na wieku XIX, dlatego informacje o
osobach żyjących współcześnie musiałem zbierać częściowo od samych rodzin, wysy­
łając tysiące ankiet i otrzymując tysiące odpowiedzi. Serdecznie dziękuję tym wszyst­
kim, którzy byli łaskawi przekazać swoje materiały wyciągnięte z rodzinnych archi­
wów i pamięci starszych członków rodzin. Najwięcej był mi łaskaw przekazać książę
Jerzy Czartoryski z Ottawy w Kanadzie, który pieczołowicie zbierał przez dziesięciole­
cia informacje o wszystkich potomkach Adama Kazimierza Czartoryskiego (1734-1823)
i rodzin spokrewnionych, będąc bezcennym źródłem wiedzy na temat XX-wiecznych
potomków polskiej arystokracji. Jeszcze raz wszystkim Państwu serdecznie dziękuję.
Wszystkie te listy przechowuję w moim archiwum i w razie wątpliwości w dowolnym
momencie mogę do nich powrócić.
Na początku listy źródeł (przed dwukropkiem) podaję zawsze sygnaturę da­
nej osoby w moim archiwum. Sygnatury te są jednoznaczne (nigdy dwie osoby nie
mają tego samego) i zasadniczo się nie zmieniają, co pozwala na odróżnianie osób, któ­
re żyły w tym samym czasie i nosiły te same imiona i nazwiska. Te same sygnatury są
wykorzystywane w innych moich publikacjach, takich jak Wielka Genealogia Mina­
kowskiego i Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego. W moim archiwum informacje z
każdego źródła przechowywane są osobno, dzięki czemu w razie wątpliwości zawsze
można ustalić, skąd dana informacja (imię, data, przypisanie do rodziców itd.) została
zaczerpnięta i kiedy to miało miejsce.
14. Pisownia polskich nazwisk szlacheckich wciąż czeka na uporządkowanie.
Poświęciłem temu dwa artykuły, dostępne w Internecie: System polskich nazwisk szla­
checkich (http://minakowski.pl/system-polskich-nazwisk-szlacheckich) i Będę rozróż­
niał 3 rodzaje „z” w genealogii (http://minakowski.pl/bede-rozroznial-3-rodzaje-z-wgenealogii). W niniejszej serii używam dwóch konwencji: minimalnej i maksymalnej.
Wersję maksymalną (ze wszelkimi przydomkami, herbem tytułem arystokratycznym
itd.) podaję raz w danej linii, a poza tym skracam do wersji minimalnej. Dlatego zwy­
kle piszę „Emilia Plater” zamiast pełnej formy „Emilia hr. Broel-Plater z Broelu h. wł.”
(1806-1831) oraz „Cecylia Plater” zamiast „Cecylia hr. Plater-Zyberk” (1853-1920) lub
„Cecylia Plater-Zyberkówna”.
Imion jednej osoby podaję najwyżej trzy, przy czym staram się sprowadzać je
do formy dziś powszechnie używanej (tak jak dzisiaj znany jest święty, którego imię
6
Marek Jerzy Minakowski — Elita łęczycka i rawska
nadano na chrzcie). Gdy jednak jedna osoba w źródłach pojawia się pod różnymi imio­
nami, mogą się zdarzyć aberracje, które nie wszystkie uda się poprawić. Imię, pod któ­
rym dana osoba jest powszechnie znana, staram się umieszczać jako pierwsze, nawet
gdy na chrzcie było ono imieniem drugim czy trzecim.
Województwa łęczyckie i rawskie oraz ich elita
7
Województwa łęczyckie i rawskie oraz
ich elita
Region, któremu poświęcony jest niniejszy tom, to dość regularny obszar o
promieniu około 100 km wokół geometrycznego środka dzisiejszej Polski. Leży on na
pograniczu historycznych dzielnic Wielkopolski, Małopolski i Mazowsza. Dziś, z bra­
ku dobrej nazwy historycznej, określamy go mianem „Łódzkie”, od wyrosłej nagle w
XIX wieku potężnej metropolii łódzkiej, która zupełnie go zdominowała. Nic
dziwnego – o ile w czasach Sejmu Wielkiego województwa łęczyckie i rawskie liczyły
łącznie 143.200 mieszkańców, o tyle sama Łódź w momencie wybuchu I wojny
światowej (125 lat później) liczyła ich czterokrotnie więcej (około 600.000).
Ilustracja 1: Rzeczpospolita w okresie największego zasięgu terytorialnego, źródło: Wi­
kipedia, Wolna Encyklopedia. Na czarno zaznaczono obszar, którego dotyczy niniej­
szy tom
Gdy Bolesław Krzywousty dzielił swe księstwo między synów, Ziemia Łęczyc­
ka została wyłączona z tego podziału – stała się dożywotnim majątkiem wdowy, księż­
8
Marek Jerzy Minakowski — Elita łęczycka i rawska
nej Salomei. Z czasem trafiła do jej wnuka, księcia Konrada Mazowieckiego. Po jego
śmierci (która nastąpiła w 1247 r.) na długo rozdzieliły się losy księstw łęczyckiego i
rawskiego – Łęczycę objął Kazimierz I Kujawski, ojciec króla Władysława Łokietka,
zaś późniejsze Księstwo Rawskie wraz z resztą Mazowsza przypadło Siemowitowi I
Mazowieckiemu.
Od roku 1352 r. dawne Księstwo Łęczyckie stało się integralną częścią Króle­
stwa Polskiego jako dwa województwa: łęczyckie i sieradzkie. Sieradz odłączył się był
od Łęczycy w r. 1260, ale już od 1290 r. Łokietek był ponownie księciem obydwu. Sie­
radzkie było tak duże i ludne, że potraktować je trzeba będzie osobno.
Województwo łęczyckie składało się z trzech powiatów: łęczyckiego, brzeziń­
skiego i orłowskiego. W powiecie łęczyckim poza stolicą leżały także Kłodawa i Piątek.
Orłów, stolica powiatu orłowskiego, wcześnie podupadł, a pozycję zdobyło leżące w
tymże powiecie Kutno. Na terenie powiatu brzezińskiego przez długi czas największy­
mi miastami były Brzeziny, Inowłódz i Zgierz, ale XIX-wieczna industrializacja wy­
windowała założony w 1826 r. Tomaszów Mazowiecki, a przede wszystkim wieś
Łódź, która w 1815 r. miała jedynie 800 mieszkańców, a sto lat później 750-krotnie wię­
cej.
Północną granicą województwa rawskiego była rzeka Wisła. Granica wschod­
nia ustaliła się w r. 1313, gdy zmarł brat stryjeczny Łokietka, Bolesław II. W wyniku
podziału między jego synami ziemie rawska i sochaczewska (na zachodzie) przypadły
Siemowitowi II, a czerska i warszawska (na zachodzie) Trojdenowi. Później jeszcze kil­
kukrotnie księstwa mazowieckie dzieliły się i łączyły, aż ostatecznie w r. 1462, po bez ­
potomnej śmierci Siemowita VI i Władysława II, ziemie rawska, sochaczewska i gosty­
nińska zostały włączone do Królestwa Polskiego jako osobne województwo rawskie
(reszta Mazowsza pozostała wciąż niepodległa).
Województwo rawskie składało się z sześciu powiatów: w ziemi rawskiej były
powiaty rawski (Rawa Mazowiecka) i bielski (Biała Rawska); w ziemi sochaczewskiej
powiaty sochaczewski (Sochaczew) i mszczonowski (Mszczonów), zaś w ziemi gosty­
nińskiej, czasem zwanej gostyńską, powiaty gostyniński (Gostynin) i gąbiński (Gąbin).
Znajdowały się tu też ogromne i poniekąd suwerenne dobra arcybiskupów gnieźnień­
skich (prymasów), zwane umownie (a od XIX w. formalnie) „księstwem łowickim”,
mającym dwie stolice: Łowicz (w ówczesnym powiecie sochaczewskim, gdzie rezydo­
wała kapituła) i Skierniewice (w powiecie rawskim), gdzie znajdował się pałac pryma­
sów. Dziś to właśnie Skierniewice są największym miastem dawnego województwa
rawskiego. Drugim co do wielkości jest (założony w XIX wieku na pograniczu powia­
tów sochaczewskiego i mszczonowskiego) Żyrardów.
W czasie Sejmu Wielkiego liczba ludności województwa łęczyckiego wynosiła
80.731 osób, zaś rawskiego 62.469 osób. Obszar ich wynosił odpowiednio 4,4 oraz 6,2
tys. km².
Reprezentantów w Sejmie Wielkim oba województwa miały łącznie dwudzie­
stu ośmiu.
Województwa łęczyckie i rawskie oraz ich elita
9
Senatorowie województwa rawskiego w Sejmie Wielkim (w nawiasach
kwadratowych sygnatury wg archiwum autora):
1) wojewoda rawski, Bazyli Walicki [14.2.184]
2) kasztelan sochaczewski, Adam Lasocki [14.2.184]
3) kasztelan gostyniński, Antoni Lasocki [14.2.166]
[kasztelan rawski, Maciej Józef Łuszczewski, zmarł w 1791 r. nie zgłosiwszy akcesu do
konfederacji sejmowej, a jego następcą został niżej wymieniony poseł Józef Mikorski]
Senatorowie województwa łęczyckiego w Sejmie Wielkim:
4) wojewoda łęczycki, Stanisław Gadomski [5.869.90]
5) kasztelan łęczycki Tadeusz Lipski [14.431.397]
6) kasztelan brzeziński, Jan Przyłuski [sw.15070]
7) kasztelan inowłodzki, Antoni Kossowski [11.449.207]
[kasztelan konarski łęczycki, Jan Amor Tarnowski, najwyraźniej nie złożył akcesu do
konfederacji, choć w 1787 r. podejmował w swoim Kozinie na Wołyniu króla Stanisła­
wa Augusta jadącego do Kaniowa na zjazd z cesarzową Katarzyną II]
Posłowie województwa rawskiego w Sejmie Wielkim:
a) ziemia gostyńska
- z wyborów 1788 r.:
8) Dionizy Łączyński [15.413.163]
9) podkomorzy gostyński, Józef Mikorski [14.2.205]
- z wyborów 1790 r.:
10) podczaszy gostyński, Walenty Rzętkowski [psb.27736.1]
11) podstoli gąbiński, Barnaba Czarny Zawisza [3.373.452]
b) ziemia rawska
- z wyborów 1788 r.:
12) cześnik rawski, Józef Leszczyński [14.192.108]
13) stolnik rawski, Michał Pikarski [14.431.435]
- z wyborów 1790 r.:
14) Grzegorz Grotowski [7.223.174]
15) szambelan JKM, Dominik Szymanowski [psb.23442.3]
16) chorąży bielski, Stanisław Skarbek Wojczyński [16.179.127]
c) ziemia sochaczewska
- z wyborów 1788 r.:
17) podkomorzy sochaczewski, Roch Lasocki [14.2.185]
18) regent koronny, Franciszek Szymanowski [6.599.119]
- z wyborów 1790 r.
19) Jan Paweł Korczak Łuszczewski [16.179.280]
20) wojski mszczonowski, Marceli Zembrzuski [sejmwlk.409]
10
Marek Jerzy Minakowski — Elita łęczycka i rawska
Posłowie województwa łęczyckiego w Sejmie Wielkim:
a) z wyborów 1788 r.
21) podsędek łęczycki, Jan Nepomucen Gajewski [5.880.61]
22) chorąży inowrocławski, Franciszek Jerzmanowski [9.32.95]
23) cześnik łęczycki, Franciszek Mączyński [le.2236.3.1]
24) szambelan JKM, Cyprian Nakwaski [le.2465.1.1]
b) z wyborów 1790 r.
25) generał-major wojsk koronnych, Tadeusz Błociszewski [1.1106.19]
26) regent ziemski łęczycki, Tomasz Byszewski [2.830.56]
27) pułkownik Konstanty Janikowski [8.347.92]
28) Feliks Kretkowski [12.354.298]
Widzimy tu 28 osób, noszących 25 różnych nazwisk (Błociszewski, Byszewski,
Gadomski, Gajewski, Grotowski, Janikowski, Jerzmanowski, Kossowski, Kretkowski,
Lasocki, Leszczyński, Lipski, Łączyński, Łuszczewski, Mączyński, Mikorski, Nakwa­
ski, Pikarski, Przyłuski, Rzętkowski, Szymanowski, Walicki, Wojczyński, Zawisza, Ze­
mbrzuski).
Czy mamy tu zatem 31 (względnie 28) osobnych rodzin, składających się ra­
zem na elitę łęczycko-rawską? Załączona do tego tomu tablica genealogiczna pokazuje,
że jednak nie: prawie wszystkie te osoby udało się zmieścić na jednym wykresie jako
jedną dużą rodzinę, w której każdy z każdym jest jakoś powiązany.
Do chwili oddania do druku niniejszego tomu nie udało się znaleźć powiązań
jedynie z rodzinami dwóch posłów z województwa łęczyckiego:
1) podsędka łęczyckiego Jana Nepomucena Gajewskiego, wybranego na sejmiku
1788 r.
2) pułkownika Konstantego Janikowskiego, wybranego do Sejmu w r. 1790.
Pozostali stanowią jedną rodzinę – elitę łęczycką i rawską, której skład osobo­
wy i losy poznamy w dalszej części niniejszego tomu.
A oto niektóre ciekawe osoby, jakie można znaleźć w tym tomie:

aktorzy: Maja Komorowska (1937-);

dziennikarze: Adam Boniecki (1934-), Tadeusz Fredro-Boniecki (1943-), An­
drzej Iwicki (1947-), Jarosław Kaczyński (1949-), Bruno Kiciński (1797-1844),
Andrzej Krajewski (1949-), Agata Młynarska (1965-), Ewa Nowina-Konopka
(1970-), Dominika Wielowieyska (1968-), Jacek Woźniakowski (1920-);

filozofowie: Stefan Swieżawski (1907-2004), Andrzej Towiański (1799-1878);

historycy: Gerard Labuda (1916-2010), Sławomir Leitgeber (1921-2010);

kolekcjonerzy: Izabella Czartoryska (1745-1835);
Województwa łęczyckie i rawskie oraz ich elita
11

literaci: Władysław Ludwik Anczyc (1823-1883), Ludwik Hieronim Morstin
(1886-1966), Jan Potocki (1761-1815), Jadwiga Łuszczewska (1834-1908);

malarze: Tadeusz Ajdukiewicz (1852-1916), Teodor Axentowicz (1859-1938),
Wojciech Gerson (1831-1901), Fortunat Juliusz Kossak (1824-1899), Wojciech
Kossak (1857-1942), Piotr Michałowski (1800-1855);

muzycy: Milo Kurtis (1951-), Wojciech Młynarski (1941-), Michał Kleofas
Ogiński (1765-1833), Karol Szymanowski (1882-1937);

politycy przedrozbiorowi: Stanisław August Poniatowski (1732-1798);

politycy dziewiętnastowieczni: Kazimierz Badeni (1846-1909), Adam Jerzy
Czartoryski (1770-1861);

politycy przedwojenni: Stanisław Grabski (1871-1949), Józef Piłsudski (18671935);

politycy powojenni: Ryszard Reiff (1923-2007);

politycy współcześni: Izabella Cywińska (1935-), Lidia Goeringer d'Oeden­
berg (1957-), Hanna Gronkiewicz-Waltz (1952-), Jarosław Kaczyński (1949-),
Lech Kaczyński (1949-2010), Barbara Labuda (1946-), Małgorzata Niezabitow­
ska (1948-), Halina Nowina-Konopka (1938-), Andrzej Wielowieyski (1927-);

prawnicy: Tadeusz Zieliński (1926-2003);

przedsiębiorcy: Hipolit Cegielski (1813-1868), Józef Jabłkowski (1817-1889),
Leon Loewenstein (1836-1900), Stanisław Tyczyński (1958-), Henryk Łubień­
ski (1793-1883);

uczeni nauk biologicznych: Włodzimierz Dzieduszycki (1825-1899), Zygmunt
Grodziński (1896-1982), Józef Rostafiński (1850-1928);

uczeni nauk o ziemi: Rudolf Zuber (1858-1920);

uczeni nauk społecznych: Stanisław Arnold (1895-1973), Ludwik Birkenmajer
(1855-1929), Piotr Chmielowski (1848-1904), Julian Dunajewski (1821-1907),
Wojciech Dzieduszycki (1848-1909), Stanisław Grabski (1871-1949), Stefan
Kieniewicz (1907-1992), Wacław Lednicki (1891-1967), Jan Lubomirski (18261908), Kazimierz Morawski (1852-1925), Fryderyk Papée (1856-1940), Jan
Gwalbert Pawlikowski (1860-1939), Józef Potocki (1862-1922), Franciszek Pu­
łaski (1875-1956), Zygmunt Radzimiński-Luba (1843-1928), Józef Siemieński
(1882-1941), Tadeusz Sinko (1877-1966), Stanisław Tarnowski (1837-1917), Ka­
zimierz Wójcicki (1876-1938);

uczeni nauk ścisłych: Władysław Natanson (1864-1937), Józef Zawadzki (18861951);

uczeni nauk technicznych: Tadeusz Tołwiński (1887-1951);

wojskowi: Dezydery Chłapowski (1790-1879), Henryk Hubal-Dobrzański
(1897-1940), Tadeusz ŤBórť Komorowski (1895-1966), Jan Kozietulski (1778-
12
Marek Jerzy Minakowski — Elita łęczycka i rawska
1821), Robert Lamezan-Salins (1869-1930), Antoni Madaliński (1739-1804), Ta­
deusz Rozwadowski (1866-1928), Józef Unrug (1884-1973), Tadeusz Zawadzki
(1921-1943).
13
Rodzina Tadeusza Błociszewskiego, posła łęczyckiego
Rodzina Tadeusza Błociszewskiego, po­
sła łęczyckiego
Pod Konfederacją Stanów Sejmujących 1788-1792 podpisany jako Tadeusz Błociszew­
ski - poseł 1790 (woj. łęczyckie; generał-major wojsk koronnych, kawaler orderu św.
Stanisława).
Jego rodzicami byli Franciszek Błociszewski † 1781
toria Drzewicka † 1753 [5.141.239: Bon., Dw.].
[1.1106.14: Bon., Dw.]
i Ludwika Wik­
Dziadkami ze strony ojca byli Łukasz Błociszewski h. Ostoja † przed 1738
Dw.] i Anna Śmigielska z Śmigla h. Łodzia † 1731 [dw.17771: Dw., Zr1].
[dw.17766:
Dziadkami ze strony matki byli Hieronim Drzewicki z Drzewicy h. Ciołek
Bon.] i Konstancja Niemirycz h. Klamry [5.141.237: Bon., Zr2].
[5.141.231:
Krąg rodzinny
Oto ludzie z jego rodziny, zaszczyceni biogramem w Polskim Słowniku Biograficznym. O
kolejności decyduje, ile osób, z których każda następna jest dzieckiem, rodzicem lub
małżonkiem poprzedniej, należy ustawić by te dwie osoby połączyć.
Dla oszczędności miejsca ograniczam ten łańcuch do 5 ogniw. Tam gdzie relację jest
trudno nazwać, ograniczam się do podania, jak długi jest najkrótszy łańcuch od jakiejś
osoby bliskiej.
1. BŁOCISZEWSKI Kazimierz (1823-1878) historyk, powstaniec 1848 (PSB t. 2 s.
135) - wnuk
2. BŁOCISZEWSKI Tadeusz Alojzy (1830-1899) pedagog, powstaniec 1848 (PSB t.
2 s. 137) - wnuk
3. STARZEŃSKI Józef Nikodem h. Lis (ok. 1710-1785), kasztelan gnieźnieński
(PSB t. 42 s. 400) - teść
4. MŁODECKI Jan Nepomucen (1804-1883) powstaniec 1831, emigrant, działacz
polityczny (PSB t. 21 s. 411) - prawnuk
5. STARZEŃSKI Jacek (1756-1816), prowincjał dominikanów litewskich (PSB t. 42
s. 399) - szwagier
6. MAJEWSKI Stefan (1867-1944) generał, wiceminister spraw wojskowych (PSB
t. 19 s. 193) - praprawnuk
7. NIEMIRYCZ Stefan (przed 1630-1684) wojewoda kijowski (PSB t. 22 s. 820) prapradziad
8. SOKOLNICKI Celestyn Wojciech Caliopus h. Nowina III (1752-1819) stolnik
poznański, poseł na sejmy (PSB t. 40 s. 61) - zięć siostry
9. SOŁTYK Józef h. Sołtyk (zm. 1803) kasztelan małogoski, potem zawichojski
(PSB t. 40 s. 385) - teść wnuka
14
Marek Jerzy Minakowski — Elita łęczycka i rawska
10. STARZEŃSKI Maciej Maurycy h. Lis (1717-1787), starosta brański, sekretarz
hetmana Jana Klemensa Branickiego (PSB t. 42 s. 412) - stryj żony
11. STARZEŃSKI Melchior h. Lis (1722 - ok. 1788), jezuita, pedagog, pisarz, poeta
(PSB t. 42 s. 416) - stryj żony
12. STARZEŃSKI Łukasz Franciszek Michał h. Lis (1715-1779), benedyktyn, opat
lubiński, autor pism teologicznych (PSB t. 42 s. 398) - stryj żony
13. STEMPKOWSKI Józef Gabriel (zm. 1793) wojewoda kijowski (PSB t. 43 s. 385) od matki 3 os.
14. ŁAŚCISZEWSKI Mikołaj (zm. 1716) konsyliarz konfederacji tarnogrodzkiej
(PSB t. 18 s. 279) - dziad zięcia
15. BŁOCISZEWSKI Stanisław Ostoja (1804-1888) wojskowy (PSB t. 2 s. 136) - od
siostry 3 os.
16. CHMIELOWSKI Piotr (1848-1904) historyk literatury (PSB t. 3 s. 342) - od pra­
wnuczki 2 os.
17. CIELECKI Andrzej Zaremba (XVIII w.) konfederat barski (PSB t. 4 s. 45) - od
wnuka 3 os.
18. GŁĘBOCKI Andrzej (zm. 1735) wojewoda rawski (PSB t. 8 s. 105) - od zięcia 3
os.
19. HRYNIEWIECKI Kajetan (zm. 1796) wojewoda lubelski (PSB t. 10 s. 60) - od
matki 4 os.
20. LEWIŃSKI Franciszek Ksawery (ok. 1790-1863?) prawnik, senator, kasztelan
powstania 1830/31 (PSB t. 17 s. 242) - od prawnuka 2 os.
21. MALCZEWSKI Franciszek (1754-1819) arcybiskup warszawski (PSB t. 19 s.
279) - szwagier siostry
22. MANUGIEWICZ Mikołaj Jan (1754-1834) biskup sejneński (PSB t. 19 s. 501) stryj synowej
23. NIEMIRYCZ Krzysztof (ok. 1650-ok. 1710) bajkopisarz, polemista ariański
(PSB t. 22 s. 817) - od matki 4 os.
24. NIEMIRYCZ Stefan (zm. 1630) podkomorzy kijowski, starosta owrucki (PSB t.
22 s. 819) - praprapradziad
25. NIEMIRYCZOWA Antonina (ok. 1700-1780) poetka, tłumaczka (PSB t. 23 s. 1) od matki 4 os.
26. OLECHOWSKI Józef (1735-1806) archidiakon, sufragan krakowski (PSB t. 23 s.
738) - stryj synowej
27. PALCZEWSKA Antonina (1807-1850) tancerka, aktorka (PSB t. 25 s. 57) - od
wnuka 3 os.
28. PALCZEWSKA Teresa (1804-1858) aktorka, tancerka, reżyser (PSB t. 25 s. 58) od wnuka 3 os.
29. SIEMIEŃSKI Józef Jan (1882-1941) historyk prawa, archiwista (PSB t. 37 s. 19) od prawnuczki 2 os.
30. SOŁTYK Franciszek Salezy Maciej Stanisław h. Sołtyk (1783-1865) senator
kasztelan Król. Pol., skrzypek amator (PSB t. 40 s. 382) - od wnuka 3 os.
31. SOŁTYK Józef Franciszek h. Sołtyk (zm. 1735) kasztelan bełski, potem lubelski
(PSB t. 40 s. 383) - od matki 4 os.
32. SOŁTYK Kajetan Ignacy h. Sołtyk (1715-1788) biskup krakowski, zesłaniec
(PSB t. 40 s. 386) - od matki 4 os.
15
Rodzina Tadeusza Błociszewskiego, posła łęczyckiego
33. SOŁTYK Maciej h. Sołtyk (zm. 1780) kasztelan warszawski (PSB t. 40 s. 409) od matki 4 os.
34. SOŁTYK Tomasz h. Sołtyk (zm. 1773) woj. łęczycki (PSB t. 40 s. 435) - od matki
4 os.
35. STARZEŃSKI Michał Hieronim h. Lis (1757-1823), starosta brański, powsta­
niec kościuszkowski, pamiętnikarz, organizator administracji w Obwodzie
Białostockim i w Kraju Tarnopolskim (PSB t. 42 s. 418) - brat stryjeczny żony
36. STEMPKOWSKI Daniel (zm. 1672) kasztelan bracławski (PSB t. 43 s. 382) - od
matki 4 os.
37. ŁASZCZYŃSKI Jakub Ignacy (1791-1865) prezydent Warszawy, gubernator
cywilny, członek rady Stanu (PSB t. 18 s. 272) - od żony 4 os.
Potomkowie bezpośredni
Tadeusz Błociszewski z Błociszewa h. Ostoja * ok. 1721 † 8 IV 1807 Kaski
[1.1106.19:
Bon., Leg., PSB, Zr3, Dw., Cz., Zr4]
1. Franciszka Błociszewska * ok. 1760 † XI 1828 [le.2502.2.2: Leg., , Zr5]
× Józef Niemirycz † 18 VI 1802 Warszawa, par. św. Andrzeja [le.2502.2.1: Leg., Zr3, Zr6,
Zr7, Zr5] (rodzice: August Niemirycz h. Klamry † 1775 [lu.26416: Leg., Łuszcz, Zr8, Zr6] i
Barbara Łajszczewska z Łajszczewa h. Ślepowron [sw.185549: Zr5])
Ojciec teściowej: Mikołaj Łaściszewski † 23 VII 1716 Sandomierz [15.311.57: Bon., PSB]
w Pol. Słown. Biograf. (t. 18, str. 279) jako:
ŁAŚCISZEWSKI Mikołaj (zm. 1716) konsyliarz konfederacji tarnogrodzkiej
a) Agnieszka Niemirycz * ok. 1777 † 11 X 1848 Gaworzyna
[psb.18568.3: PSB, Zr7, Zr5,
Zr4]
× Kazimierz Młodecki [le.2353.1.4: Leg., PSB, Zr7, Zr4, Zr6] (rodzice: Stanisław Młodec­
ki h. Półkozic [8.607.74: Bon., Leg., Zr5] i Salomea Niemirycz h. Klamry [8.607.75: Bon.,
Zr5])
1. Jan Nepomucen Młodecki * 13 VII 1804 Gromadzice, Sandomierskie † 12 IX
1883 Kraków [psb.18568.1: PSB]
w Pol. Słown. Biograf. (t. 21, str. 411) jako:
MŁODECKI Jan Nepomucen (1804-1883) powstaniec 1831, emigrant, dzia­
łacz polityczny
2. Stanisław Młodecki * ok. 1806 [14.244.59: Bon., Leg., Zr4]
× 1839 Warszawa, par. św. Krzyża Stanisława Łucja Lewińska * ok. 1818 [14.244.58:
Bon., Zr4] (rodzice: Ksawery Franciszek Lewiński z Lewina h. Brochwicz * ok.
1790 † ok. 1863 [14.244.51: Bon., PSB, Zr4]
w Pol. Słown. Biograf. (t. 17, str. 242) jako:
LEWIŃSKI Franciszek Ksawery (ok. 1790-1863?) prawnik, senator, kaszte­
lan powstania 1830/31
i Wincentyna Nepomucena Bielicka z Bielczewa h. Pobóg * 1793 Drybus
[1.860.303: Bon., PSB, Dw., Zr4])
854
Marek Jerzy Minakowski — Elita łęczycka i rawska
Rodzina Marceliego Zembrzuskiego,
posła sochaczewskiego
Pod Konfederacją Stanów Sejmujących 1788-1792 podpisany jako Marceli Zembrzuski poseł 1790 (woj. rawskie, ziemia sochaczewska; wojski mszczonowski).
Jego rodzicami byli Józef Zembrzuski
[14.2.182: Bon., PSB, Cz.].
[14.2.183: Bon.]
i Barbara Wilkowska * ok. 1700
Dziadkowie ze strony ojca nie są znani.
Dziadkowie ze strony matki nie są znani.
Krąg rodzinny
Oto ludzie z jego rodziny, zaszczyceni biogramem w Polskim Słowniku Biograficznym. O
kolejności decyduje, ile osób, z których każda następna jest dzieckiem, rodzicem lub
małżonkiem poprzedniej, należy ustawić by te dwie osoby połączyć.
Dla oszczędności miejsca ograniczam ten łańcuch do 7 ogniw. Tam gdzie relację jest
trudno nazwać, ograniczam się do podania, jak długi jest najkrótszy łańcuch od jakiejś
osoby bliskiej.
1. LASOCKI Adam (zm. 1796) poseł, kasztelan sochaczewski (PSB t. 16 s. 535) brat
2. LASOCKI Roch (1741-1791) agent konfederacji barskiej, poseł (PSB t. 16 s. 545)
- brat
3. LASOCKI Józef (ok. 1700-1761) poseł, kasztelan łęczycki (PSB t. 16 s. 538) - od
matki 3 os.
4. LASOCKI Olbracht Adrian (1631-1693) poseł, kasztelan inowrocławski (PSB t.
16 s. 544) - od matki 3 os.
5. MIKORSKI Józef Andrzej (2. poł. XVIII w.) podkomorzy gostyński, poseł (PSB
t. 21 s. 163) - od brata 2 os.
6. CZARNIECKI Feliks Józef (ok. 1770-1834) senator wojewoda (PSB t. 4 s. 205) od brata 3 os.
7. LASOCKI Antoni (ok. 1727-1799) kasztelan gostyński, wojewoda ciechanowski
(PSB t. 16 s. 537) - od matki 4 os.
8. MĄCZYŃSKI Wojciech Józef (1757-1837) starosta lubelski, szambelan królew­
ski, poseł (PSB t. 20 s. 344) - od brata 3 os.
9. RADWAN August (1788-1831) generał brygady (PSB t. 30 s. 2) - od brata 3 os.
10. RYCHŁOWSKI Stanisław (1791-1862) powstaniec 1830, generał brygady WP,
sędzia pokoju (PSB t. 33 s. 393) - od brata 3 os.
11. ŁĄCZYŃSKI Maciej (zm. 1795) starosta gostyński, poseł (PSB t. 18 s. 316) - od
brata 3 os.
Rodzina Marceliego Zembrzuskiego, posła sochaczewskiego
855
12. DZIERZBICKI Szymon (1720-1787) wojewoda łęczycki (PSB t. 6 s. 142) - od
brata 4 os.
13. GĄSIOROWSKI Maciej (zm. 1725) kasztelan inowrocławski (PSB t. 7 s. 353) od matki 5 os.
14. MIKORSKI Feliks Antoni (1725-1779) sędzia ziemski gostyński, marszałek Try­
bunału Koronnego (PSB t. 21 s. 160) - od brata 4 os.
15. MIKORSKI Franciszek Ksawery (2. poł. XVIII w.) marszałek gostyński, poseł
(PSB t. 21 s. 161) - od brata 4 os.
16. NAKWASKI Cyprian (1748-1822) starosta wyszogrodzki, poseł (PSB t. 22 s.
478) - od brata 4 os.
17. ŁEMPICKI Józef (1745-1829) poseł, działacz sejmikowy (PSB t. 18 s. 329) - od
brata 4 os.
18. ŁĄCZYŃSKI Benedykt Józef (1779-1820) generał brygady (PSB t. 18 s. 314) - od
brata 4 os.
19. GOMOLIŃSKI Karol (1696-1784) podkomorzy łęczycki (PSB t. 8 s. 270) - od
brata 5 os.
20. GĄSIOROWSKI Andrzej (zm. 1686) kasztelan bydgoski (PSB t. 7 s. 345) - od
matki 6 os.
21. JAŚKOWSKI Jan Nepomucen (1807-1882) poeta (PSB t. 11 s. 95) - od brata 5 os.
22. KRETKOWSKI Feliks (ok. 1752-1822) poseł na Sejm Czteroletni (PSB t. 15 s.
280) - od brata 5 os.
23. KRETKOWSKI Włodzimierz Rajmund (1821-1894) działacz polityczny (PSB t.
15 s. 285) - od brata 5 os.
24. LUBOMIRSKI Marcin Jerzy (1738-1811) konfederat barski, generał wojsk ko­
ronnych, awanturnik (PSB t. 18 s. 34) - od brata 5 os.
25. MIKORSKI Dionizy Gorgoniusz (zm. po 1813) poseł wyszogrodzki z 1793 (PSB
t. 21 s. 159) - od brata 5 os.
26. OGIŃSKI Michał Kleofas (1765-1833) dyplomata, podskarbi litewski, emigrant,
kompozytor, pamiętnikarz (PSB t. 23 s. 630) - od matki 6 os.
27. PODCZASKI Władysław Ludwik (1791-1865) pułkownik, dowódca (PSB t. 27
s. 73) - od brata 5 os.
28. STARZEŃSKI Wiktor Wacław (1826-1882), ziemianin, marszałek szlachty gu­
berni grodzieńskiej, działacz polityczny (PSB t. 42 s. 427) - od brata 5 os.
Potomkowie bezpośredni
Marceli Zembrzuski [sejmwlk.409: Zr1, Zr2]
1. Józef Zembrzuski [sw.247447: Zr2]
Jego rodzeństwo z potomstwem
1. Edward Zembrzuski * ok. 1747 † 19 I 1771 Bitwa pod Dobrzyniem poch. Brochowo
[sw.247445: Zr2]
2. Jakub Zembrzuski [sw.247446: Zr2]
856
Marek Jerzy Minakowski — Elita łęczycka i rawska
Jego rodzeństwo przyrodnie (po matce) z po­
tomstwem
1. Adam Lasocki † 1796 [14.2.184: Bon., Leg., PSB, Zr1, Cz., Zr3]
w Pol. Słown. Biograf. (t. 16, str. 535) jako:
LASOCKI Adam (zm. 1796) poseł, kasztelan sochaczewski
→
→ Potomstwo - patrz rozdział: „Rodzina Adama Lasockiego, kasztelana sochaczew­
skiego”
→
2. Roch Lasocki * 1741 † 10 V 1791 Warszawa poch. Brochów, kościół św. Jana Chrzci­
ciela [14.2.185: Bon., PSB, Zr1]
w Pol. Słown. Biograf. (t. 16, str. 545) jako:
LASOCKI Roch (1741-1791) agent konfederacji barskiej, poseł
× Katarzyna N. [14.2.193: Bon., PSB]
1. Helena Lasocka [14.2.192: Bon., PSB]
2. Szymon Lasocki [14.2.191: Bon., PSB]
3. Seweryn Lasocki [14.2.186: Bon.]
Wykorzystane źródła
Źródła popularne
Bon.: A. Boniecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski, wersja 2.1, Dr Minakowski Publikacje Elektronicz­
ne, Kraków 2005
Wykorzystano tu artykuły:
— t. IX s. 266: Karnkowscy h. Junosza z Karnkowa, w ziemi dobrzyńskiej
— t. XIII s. 80: Kucharscy h. Prawdzic z Kuchar, w ziemi ciechanowskiej
— t. XIV s. 13: Lasoccy h. Dołęga z Lasocina z linji Wolfganga
— t. XVI s. 147: Łuszczewscy h. Pierzchała (Roch III) z Łuszczewa, w sochaczewskim
Cz.: J. Czartoryski, Descendants of Prince Adam Kazimierz Czartoryski - http://pages.infinit.net/chimtic/jerzy/
oraz materiały na temat innych potomków Sejmu Wielkiego
Leg.: E. Sęczys, Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim, DiG, Warszawa 2000
Wykorzystano tu artykuły:
— Lasocki h. Dołęga
PSB: Polski Słownik Biograficzny, tomy I-XLVII, Kraków 1935-2011
Źródła specyficzne w kolejności cytowania
Zr1: Lista uczestników Sejmu Wielkiego (sygnatariuszy konfederacji) opublikowana w Voluminach Legum,
tom VIII i Diariuszu J.P. Łuszczewskiego
Zr2: Materiały p. Mikołaja Nowackiego w archiwum autora z lat 2010-2015
Zr3: Teodor Szeliga Żychliński jr, Biskupi, Senatorowie i Dygnitarze Polscy, Poznań 1886 (Złota Księga Szlachty
Polskiej t. XV-XVII)
Spis prenumeratorów
857
Spis prenumeratorów
(Stan z lutego 2015)
Poniższe osoby zadeklarowały chęć zakupienia wszystkich tomów Elity Rze­
czypospolitej dzięki czemu publikacja ta jest możliwa.
Serdecznie dziękuję w imieniu przyszłych pokoleń za to wsparcie. Listę pre­
numeratorów ułożyłem w formacie takim, jak obejrzeć ją można w herbarzach Niesiec­
kiego i Bonieckiego oraz w pozątkowych tomach Polskiego Słownika Biograficznego.
Wszelkie zmiany na tej liście, dopisywanie nowych chętnych i korekty już za­
pisanych uprzejmie proszę zgłaszać na adres podany w stopce niniejszego tomu.
Aktualna wersja jest ponadto opublikowana na stronie internetowej
http://ElitaRP.pl .
Aksamit-Będkowski Paweł, Kraków egz 2
Bajor Andrzej, Zalesie Górne
Bartoszewski Piotr, Lublin
Bechcicki Sylwin, Lubliniec
Biblioteka Polska w Montrealu, Kanada
Biblioteka Sejmowa, Warszawa
Biblioteka Śląska, Katowice
Biblioteka Uniwersytecka, Warszawa
Biblioteka Uniwersytecka, Wrocław
Biczyński Łukasz, Łubianka
Bisping Michał, Kraków egz 2
Bnińska hr. Maria, Warszawa
Bobrowski Krzysztof, Warszawa
Bogatko Wojciech, Skierniewice
Boruta dr Mirosław, Kraków
Braun Monika, Wrocław
Brzustowicz dr Grzegorz J., Krzęcin
Buczek-Płachtowa Barbara, Warszawa
Budnik Grzegorz J., Linówiec
Bykowski Bogusław, Warszawa
Bylicki Maksymilian, Warszawa
Chłapowski dr hab. Krzysztof, Warszawa
Chrzanowski Tadeusz, Katowice
Chudzik Paweł, Gorzów Wlkp.
Ciemiecki Iwona, Prilly, Szwajcaria
Dąbrowski Grzegorz, Legionowo
de Pourbaix Leszek, Västerhaninge,
Szwecja
de Pourbaix Michał, Overijse, Belgia
Dembiński Jan, Dannemois, Francja
Donimirski Piotr, Koźmice Wielkie
Dramiński Stanisław, Warszawa
Durski Sławomir, Warszawa
Echaust Halina, Sieraków
Fedorowicz-Jackowski Witold, Warszawa
Florkiewicz Błażej, Aarhus, Dania
Frątczak ksiądz Wojciech, Włocławek
Futymska Joanna, Warszawa
Galiński Krzysztof, Eze, Francja
Gawrońska Ewa, Szczecin
Gerlicz Witold, Wodzierady
Gładysz Paweł, Warszawa
Godziemba-Dąmbska Elżbieta, Marcewo
koło Słupcy
Górecka Małgorzata, Warszawa
Górzyńscy Iwona i Sławomir, Warszawa
Grzesik Kazimierz, Łódź
Grzybowski Roman, Piotrków Trybunal­
ski
Gutt Paweł, Warszawa
Hake Witold, Warszawa
Harajda Jan, Poznań
Herman Andrzej, Warszawa
Hryniewski Teodor, Strzeniówka k.
Nadarzyna
Iskrzycki Witold, Krepa Slupska
Iwicki Andrzej, Görlitz, Niemcy egz 2
Iwicki Wojciech, Hamburg
Jagiełło Anna, Warszawa
Jałoszyńska Ewa, Warszawa
Janowska Maria, Milanówek
Jarnuszkiewicz Jacek, Proszowice
858
Marek Jerzy Minakowski — Elita łęczycka i rawska
Jaromska Marianna, Blizne Jasińskiego
Jaszczołt Tomasz, Krakówki-Włodki
Jaworowski Jakub, Warszawa
Jełowicki Andrzej, Krosno
Jełowicki Jerzy, Ustrzyki Dolne
Karnkowska-Szpejna Ewa, Lublin
Kieniewicz Adam, Kraków
Kłosowicz-Krzywicka Barbara, Paryż
Kobuszewski Ireneusz, Leoncin
Komornicki Jan, Zakopane
Konarski Kornel, Poznań
Konarski mec. Xawery, Kraków
Kostecki Krzysztof, Warszawa
Kozak Józef, Kraków
Kozłowski Krzysztof, Bydgoszcz
Krakowiński Czesław, Świdnica
Krasicki hr. Kacper, Warszawa
Krason Tadeusz, Chicago, USA
Kruczyński Andrzej, Warszawa
Krzyżanowski Andrzej, Konstancin
Księgarnia Lexicon Maciej Woliński, War­
szawa
Kubicki Adam, Laski
Kuczyńska Anna, Warszawa
Kuria Prowincjalna Karmelitów Bosych
Kwilecki hr. Michał, Wrocław
Łaszczyński Marek, Warszawa
Lesińska-Suchodolska Grażyna, Warsza­
wa
Lewandowski Andrzej, Warszawa
Lewandowski Piotr, Calgary, Kanada
Litwin Jacek, Tarnów
Lord de La Ragotiere Jacques
Lorentowicz Michał, Żnin
Lubowiecki mec. Józef, Gdańsk
Łysak Ludwik, Kaliszkowice Ołobockie
Machowska Wanda, Heubach, Niemcy
Maciejewski prof. Bernard, Niemcy
Maciusowicz Marek, Londyn, Wielka
Brytania
Magnuska Lesikowska Gizela, Szwecja
Marcinowska Driemel Małgorzata, Łódź
Markowski Maciej, Piaseczno
Marusarz St.Piotr, Zakopane
Międzynarodowe Centrum Kultury - Bi­
blioteka, Kraków
Miejska Biblioteka Publiczna, Gliwice
Mikułowski-Pomorski prof. Jerzy, Kra­
ków
Milowicz Elżbieta, Olsztyn
Miraś Ireneusz, Kraków
Molendowski Paweł, Węgrów
Moussette Nicolas, Saint-Paterne-Racan,
Francja
Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waple­
wie
Muzeum Ziemi Rawskiej, Rawa Mazo­
wiecka
Mycielski hr. Jacek, Casale Marittimo,
Włochy
Nakielski Witold, Łódź
Nekanda Trepka Włodzimierz, Osielsko
Newelicz Piotr, Kraków
Niwicki Piotr, Kraków
Nowina Konopka Marcin, Warszawa egz
2
Nowosielski ks. Mirosław, Skierniewice
Odrowąż-Milewski Marek, Łódź
Olizar Jan, Warszawa
Orłowski Krzysztof, Magdalenka
Oszek Krystyna, Opole
Oziembłowski dr Maciej, Wrocław
Ożegalski Jerzy Włodzimierz, Brzesko
Partyka Artur, Kraków
Pawełczyński Adam Antoni, Angered,
Szwecja
Pawlak Krzysztof, Warszawa
Pietruska-Mrożek Teresa, Kraków
Plewako Stanisław Gustaw, Radońsk na
Krajnie
Plieth-Elliott Hanna, Kingswood, Wielka
Brytania
Plucińska Małgorzata, Warszawa
Polska Wspólnota Heraldyczna, Jelenia
Góra
Poniński Krzysztof, Szczecin
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół
Nauk, Poznań
Prądzyński Andrzej, Poznań
Pruszyńska Aleksandra, Warszawa egz 2
Przeździecki Grzegorz, Żelechów
Przysuski Feliks, Szwecja
Spis prenumeratorów
Ptak Marek, Szczecin
Rakoczy ks. Arkadiusz, Latowicz
Redakcja Polskiego Słownika Biograficz­
nego
Ritter von Schlesinger Fundacja, Mona­
chium, Niemcy
Roguski Adam, Czarnów
Rokicka-Ślusarska Ewa, Warszawa
Rosiński Wojciech Tadeusz, Warszawa
Rosołowski Marcin, Warszawa
Różańska Dominika, Nowy Targ
Rybiński Adam, Pruszków
Sawicz Zbigniew, Sokołów Podlaski
Schurowski-Szurowski Wolfgang-Cze­
sław, Mannheim, Niemcy
Sielecka Małgorzata, Kielce
Skarbek-Kozietulski Piotr, Warszawa
Skarbień Ciechanowscy Małgorzata i
Włodzimierz, Miłomłyn
Skowrońska Monika, Warszawa
Sławiński Tomasz, Warszawa
Smurawa Marzenna, Pyzdry
Steffens Maja, Gostynin
Szalewicz Andrzej, Warszawa
Szczepański Jan Jakub, Bruksela
Szczepka Andrzej, Będków
Szczerba Grzegorz, Nowodworze
Szelewicz Sławomir, Warszawa
Szpunar Janusz Michał, Poznań
Szumna-Tatol Monika, Warszawa
Szydłowski Grzegorz, Mosina
Śmielski Janusz, Malbork
859
Święćkowski Ryszard Janauis, Kościerzy­
na
Świteńki mec. Jerzy, Wałbrzych
Thulie Andrzej, Smolec
Tomaszewski Jan Krzysztof, Kraków
Turlińska Barbara, Bielsko-Biała
Tyniec mec. Grzegorz, Kraków
Tyszkiewicz hr. Krzysztof, Warszawa egz
2
Urbańczyk Kazimierz, Zielonki
Urbański Krzysztof, Poznań
Wajch Eliza dr hab., Łódź
Walter-Borowy Ewa, Gorlice
Widacki prof. Jan, Kraków
Winiecka Hanna, Sopot
Wiszniewski Krzysztof, Częstochowa
Wiszniewski Piotr, Ponikiew
Włodkowski Robert, Piła
Wojnarowski Michał, Łąck
Wójtowicz Artur, Bytom
Wołocznik Zbigniew, Lębork
Zagórska-Marek prof.zw.dr hab. Beata,
Wrocław
Zając Józef, Cambridge MA, USA
Zambrzycki Jan, Żyrardów
Zawadzki Ryszard, Śrem
Zawałkiewicz Mirosław, Kraków
Zawitkowski Krzysztof,
Znamierowski Krzysztof, Warszawa
Znamirowski Andrzej, Kraków
Zubelewicz Kamil, Warszawa
Żuk Zbigniew, Warszawa
860
Marek Jerzy Minakowski — Elita łęczycka i rawska
Indeks nazwisk
Abbott: 133
Ablewski: 391
Abramowicz: 59, 246, 359, 361,
436, 833, 845
Achmatowicz: 170, 676
Achtel: 356
Adamczewski: 65
Adamczyk: 622
Adamowicz: 499, 541
Adamowski: 378, 390
Adamski: 452, 538
Adner: 319
Adzierejko: 522
Agopian: 758
Ajdukiewicz: 251
Aksamit: 489
al Bader: 340
Alarik: 760
Albrecht: 496, 771
Alei: 482
Alexander: 479, 480, 525
Alheine: 675
Alméras: 731, 755
Alvarez: 550
Amborski: 266
Amidieu: 476
Amos: 749
Amrogowicz: 49
Anczyc: 460
Anderson: 283, 734
Anderszewski: 718
Andreassen: 832, 843
Andrzejewski: 504, 551
Andrzeykowicz: 223, 231
Angel: 348
Angerman: 407
Ankiersztajn: 438
Ankwicz: 167
Antonkiewicz: 401
Antonowicz: 417
Antoszewicz: 129
Anuszewski: 647
Aparo: 778
Apisdorf: 520
Appleyard: 525
Aragon: 569
Aranda: 515
Archibald: 268
Arciszewski: 515
Arendarczyk: 532, 544
Arnander: 478
Arndnow: 21
Arndt: 402
Arnesen: 501
Arnett: 508
Arnold: 584, 585, 587, 588, 589
Arruda: 160, 434
Aruzel: 334
Asendi: 26, 225
Ashley: 525
Asselin: 761
Astor: 741
Astor of Hever: 741
Attolico: 779
Augustyn: 144, 156, 346, 431
Aupecle: 567, 568
Auvray: 342
Avagadro: 723
Awęcki: 619
Axentowicz: 267, 481
Babczyński: 241
Babiarz: 519
Babik: 362, 554
Babiński: 272, 377, 378, 753
Baczewski: 240
Baczyżmalski: 264
Badeni: 294, 295, 656, 735
Bagiński: 206
Bagniewski: 225, 238, 242, 533,
609, 615
Bajkowski: 25, 224
Bajoński: 51, 52
Bajorski: 586
Baker: 743
Bakszewicz: 169, 675
Bal: 475
Baliski: 88
Balon: 290
Balski: 821
Baltayan: 750
Balwierczak: 240
Bałazy: 455
Bałuk: 509
Banaszczak: 783
Banaś: 427
Banchini: 553
Bandel: 205
Bankes: 734
Bańkowski: 17
Bański: 241
Bar: 506
Baran: 451, 763
Baranowski: 49, 183, 278, 333, 589
Barański: 630, 801
Barbacki: 48
Barbier: 41
Barcik: 65
Barcza: 493
Barczyński: 44, 488
Bardziński: 128, 408, 412
Barker: 758
Barreto: 384
Barski: 232, 795, 816
Barszczewski: 799
Bartczak: 406
Bartnicki: 651
Bartniczak: 356
Bartosiak: 411
Bartoszewicz: 149
Bartoszewski: 642
Bartoszko: 212
Bartuzi: 525
Barucki: 587
Barud: 359
Barwiński: 517
Barzykowski: 72
Bassara: 73
Batko: 840
Baumbach: 282
Bausano: 160, 434
Bauza: 46, 47
Baworowski: 294, 656, 680, 682,
698, 700, 736, 737, 793
Bączyński: 343
Bąk: 586
Bąkowski: 291
Beaumont: 39, 42
Becald: 254
Beck: 301
Beckmann: 73
Becskerhazy: 269, 469, 784
Beczkiewicz: 172
Beczkowicz: 42
Bedliński: 185, 713
Bednarski: 88, 454, 456, 506, 790,
830
Beer: 437
Behrens: 644
Beker: 832, 844
Bell: 91, 211
Belleval: 338
Bełdowski: 72
Bełdziński: 838, 849
Bem: 717
Benisławski: 446
Benitez: 778
Bentkowski: 557, 558
Beńko: 253
Berens: 393, 394
Indeks nazwisk
Bereziński: 74
Bereżecki: 51
Berger: 448
Bergeron: 508
Bernard: 438
Bernat: 840
Berowski: 483, 484
Berski: 350
Bertone: 569
Bessert: 44, 45
Bessmann: 401
Betlej: 445, 685, 703
Beuchet: 569
Beyzym: 127
Bęczkowski: 356
Będkowski: 489
Bętkowski: 509
Białobrzeski: 288
Białoń: 833, 844
Bichniewicz: 317, 318
Biczyński: 714, 715
Bieczyński: 56
Biedrzycki: 26, 714, 715, 717, 718,
829
Biegalski: 426
Biegała: 665
Biegański: 506
Biegun: 273, 754
Bielawski: 42, 127
Bielecki: 16, 23, 126, 441, 508, 547,
647, 653
Bieler: 349
Bielicki: 15, 23, 38, 454, 547, 642,
643
Bieliński: 374, 513, 558, 651, 662,
667, 674
Bielski: 83, 508, 558, 737
Bieniak: 650
Bieniewski: 24, 223, 376
Bienkiewicz: 84
Bieńkowski: 113, 562, 635
Biernacki: 25, 55, 67, 213, 224,
555, 619
Biernat: 270
Biertümpfel: 716, 717
Biesiekierski: 106, 107, 331, 351,
352, 364, 365, 565, 573
Biggs: 774
Bilicki: 497, 772
Biliński: 465
Bill: 643
Billewicz: 31
Bilski: 654
Biniszkiewicz: 447
Birkenmajer: 672
Bisialski: 665
Bisping: 476, 796
Bitown: 536
Blabuś: 290
Blacharski: 667
Black: 781
Bleggi: 268
Bleriot: 409
Blitek: 716
Bloch: 425
Block: 454
Blot: 786
Blumenfeld: 641, 644
Błaszyk: 583
Bławdziewicz: 528
Błażejewski: 493
Błeszyński: 439, 802, 817, 820
Błędowski: 226, 616
Błociszewski: 13, 15, 30, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 74, 113, 622
Błoniarczyk: 671
Błoński: 801
Bniński: 60, 179, 353, 489, 636
Bobbe: 534
Bober: 228, 618, 821
Bobiński: 152, 445, 447, 580
Bobrowski: 295, 331, 529, 542, 565
Bobusia: 45
Bocer: 836, 847
Bocheński: 386, 509
Bociański: 272, 754
Bocti: 494
Bodnar: 267
Bodziony: 671
Boelhouwer: 452, 538
Boerner: 245
Bogacz: 48
Bogatko: 27, 153, 225, 226, 227,
228, 417, 615, 616, 617, 618,
622
Bogdanowicz: 288, 507
Bogdański: 575, 819, 821
Bogucki: 58, 236, 449, 507, 555
Bogusławski: 29, 105, 106, 325,
351, 359, 364, 408, 478, 531,
543, 559, 560, 562, 624, 828
Bogusz: 58
Bohdanowicz: 645
Bohlen: 546
Bohomolec: 636
Boitel: 568
Bojakowski: 44
Bojanowski: 69, 136, 246, 303, 582,
583, 584, 585, 586, 587, 589,
737, 793
Bojara: 589
Bojarski: 687, 705
Bolte: 579, 580
Bołejko: 479, 480
Bombek: 663
Bonaparte: 334, 337
861
Bondarczuk: 642
Bone: 479
Boneo: 659
Boniecki: 445, 446
Bonomo: 779
Bonsh: 798
Bontani: 185
Bontemps: 350
Bończak: 36, 321
Bońkowski: 797
Borch: 828
Borczyński: 572
Borejko: 660, 661
Boretti: 448
Borkiewicz: 451
Borkowski: 25, 73, 225, 249, 250,
294, 297, 409, 514, 564, 580
Bornus: 524, 525
Borowski: 153, 203, 244, 254, 270,
500, 584, 781
Borremans: 296
Boruszewski: 741
Borysławski: 48
Borysowski: 39
Borzewski: 106, 147, 351, 364, 586,
657, 658
Borzymowski: 134
Boski: 233, 238
Bostworowski: 825
Boszko: 833, 845
Boucher: 343
Bouctot: 336
Boufał: 91, 211
Bourbon: 204, 281, 282, 283, 482
Bourrié: 750
Bours: 382, 486
Boutour: 653
Bowman: 301
Bóbr: 38, 322
Bójnowski: 232, 795, 816
Brachet: 570
Bracht: 723
Braconnier: 381
Bradfer: 381
Brain: 517
Brandel: 325
Brandt: 17, 18
Brandys: 718
Branecki: 87
Branicki: 204, 271, 376, 494, 495,
730, 731, 737, 738, 742, 745,
751, 752, 757, 761, 763, 769
Braniff: 203
Bratczuk: 831, 842
Bratoszewski: 119
Braun: 401, 403, 724
Breza: 168, 468, 671
Briggs: 295
862
Marek Jerzy Minakowski — Elita łęczycka i rawska
Brochocki: 832, 844
Brocke: 636
Broda: 46
Brodnicki: 43, 54, 66, 86
Brodowski: 52, 56
Brodziński: 522
Bromek: 831, 842
Bromirski: 92, 99, 637
Bromowicz: 403
Bromski: 106, 352, 365
Bronikowski: 57, 58, 59, 61,
363, 504
Bronisz: 303, 447
Bronowicki: 791
Brousse: 746
Browne: 204
Brownsford: 401
Bruder: 719
Brudziński: 386
Bruneau: 251
Brunicki: 453, 539, 656, 679,
683, 697, 698, 699, 700
Bruseth: 774
Brusiło: 475
Brusky: 760
Brykalski: 512
Brykczyński: 514, 515, 724,
793, 836, 848
Bryla: 235
Brynk: 833, 844
Brzechwa: 127
Brzeski: 801
Brzezicki: 330, 350, 483, 490
Brzeziński: 73, 245, 248, 249,
349, 456, 457, 840
Brzeżański: 46, 400
Brzozowski: 201, 269, 270,
467, 469, 470, 476, 508,
559, 644, 777, 784, 788,
790, 791, 797, 839
Bucholc: 666
Buczkowski: 443
Budd: 532, 544
Budkiewicz: 509
Budnik: 356
Budny: 439
Budz: 328
Budziak: 580
Bufan: 216, 218
Bugajski: 227, 617
Bugno: 783
Bujanowicz: 637
Bujko: 589
Bukowiecki: 239, 242, 388
Bukowiński: 244
Bukowski: 236, 527
Buldańczyk: 475
Buliński: 329
126,
681,
792,
250,
333,
539,
789,
Bullock: 739
Bułat: 146
Bułhak: 216, 217
Bułharyn: 426
Burcombe: 481
Burger: 384
Burgos: 651, 757
Burkath: 393
Burke: 739
Burkot: 393
Burzycki: 240
Burzyński: 298, 642
Busse: 306
Bussold: 30, 625
Buszczyński: 83
Butkiewicz: 91, 211
Butler: 293
Buto: 829
Buxhoevden: 269, 765
Bykowski: 151, 239, 240, 241, 242,
714
Bylina: 135, 389
Byliński: 247
Bystrzanowski: 721
Bystrzycki: 561
Byszewski: 81, 82, 83, 84, 86, 87,
88, 89, 145, 146, 147, 316, 317,
320, 473, 838, 850
Bytnerowicz: 686, 704
Bytniewski: 241
Bzowski: 131
Cabanes: 569
Cachro: 403
Caillot: 379, 488
Calil: 283
Calvani: 501
Calvillo: 515
Calzia: 160, 434
Całbecki: 515
Campbell: 301
Campocasso: 568
Camusi: 160, 434
Cancellieri: 476
Carapic: 715
Carlton: 797
Carossi: 654
Carpegna: 501
Carr: 739
Carrerouters: 453, 539, 681, 683,
699, 701
Carrodano: 715
Carroll: 743
Casey: 268
Cavallier: 336
Cebulski: 484
Cedro: 131
Cedrowski: 129
Cegielski: 50, 51
Cegliński: 644
Celiński: 167, 563
Cellary: 130
Chabiera: 766, 767
Chabowski: 620
Chabrier: 40
Chachlewski: 553
Chaciński: 84
Chalecki: 832, 833, 844, 845
Challier: 468
Chamelle: 727, 728
Chamiec: 739
Chan: 172
Chandler: 744
Chaszczyński: 775
Château: 747
Chądzyński: 24, 552
Chełkowski: 148, 505, 786
Chełmicki: 360, 574, 575, 777
Chevrillon: 733, 756
Chiusolo: 778
Chiżyński: 583
Chleboś: 286
Chlebowski: 127
Chlewicki: 628
Chłapowski: 61, 360, 361, 384,
385, 453, 466, 501, 502, 506,
538, 553, 554, 581, 590, 658,
659, 681, 683, 698, 699, 700,
701
Chmielewski: 185, 505, 646, 792
Chmielowski: 20, 500
Chodkiewicz: 171, 555, 729
Chodoire: 361
Chodynicki: 210
Chodziński: 459
Choiński: 23, 571
Chojecki: 232, 795, 816, 833, 845
Chojnacki: 91, 134, 579, 740
Cholewa: 767
Chomicz: 48
Chopin: 253
Chorzewski: 788
Chowra: 521
Chrapowicki: 437
Christen: 45
Chromy: 403
Chronowski: 819
Chryssowski: 132
Chrzanowski: 17, 184, 244, 249,
250, 252, 299, 402, 505, 506,
681, 683, 699, 701, 726
Chrząstek: 201
Chrząstowski: 90
Chrzczonowski: 22
Chudek: 497, 772
Chudzyński: 61, 184, 802
Chwalibog: 243, 819
Indeks nazwisk
Chwalibóg: 58, 202, 204
Chwała: 72
Chwastniewski: 266
Chwieduk: 134
Chyjża: 276
Ciałkowski: 23
Ciasnocha: 306
Ciąćka: 21
Ciborowski: 717
Cichocki: 235, 520
Cicholc: 452, 538
Cichoń: 800
Cichoński: 669
Cichowski: 243, 517, 518, 519,
520, 522, 523
Ciechanowiecki: 96, 160, 294, 435
Ciechomski: 132, 133, 134, 135,
207, 389
Ciecierski: 171, 739, 839, 850
Cieciszowski: 175, 176, 184, 374,
393
Cieciuch: 407
Cielecki: 35, 39, 41, 64, 408, 414,
415, 416, 417, 556, 762, 827,
828, 829
Ciemniewski: 184, 669, 674
Ciemnoczołowski: 131
Cieński: 246, 247
Ciepielak: 25, 224
Ciepły: 575
Ciesielski: 278
Cieszkowski: 375, 556
Cieślar: 787
Cissowski: 152
Ciszewski: 32, 34, 54, 333, 725
Ciundziewicki: 528, 733
Clarke: 327
Clausel: 748
Clergeau: 384
Codet: 731, 755
Colaleo: 279
Cole: 738, 743
Colle: 227, 617
Collie: 577
Colonna: 339
Comart: 381
Combes: 568
Comte: 342
Condez: 25, 225
Convain: 459
Cooper: 752
Cordon: 279
Cotovicz: 445
Coughud: 572
Courbion: 383, 486
Courtine: 287
Craig: 572
Crenshaw: 91, 211
Cresby: 151
Creutz: 282
Crook: 774
Cross: 91, 211
Crowson: 253
Cudennec: 274
Curan: 252
Cybulkin: 483
Cybulski: 777, 839
Cyr: 131
Cyrankowski: 583
Cyrus: 826
Cywiński: 391
Czacki: 768
Czajewski: 536
Czajkowski: 129, 652, 653
Czaplicki: 131, 132, 438
Czapliński: 27, 725
Czapski: 65, 66, 291, 292, 293, 297,
298, 308, 743
Czarkowski: 661
Czarnecki: 89, 90, 91, 211, 288,
353
Czarniecki: 124, 157, 432, 764, 774
Czarnomski: 213
Czarnowski: 90, 99, 113, 197, 206,
208, 209, 210, 211, 212, 213,
214, 238, 332, 353, 354, 392,
565, 635, 655, 797, 839, 840,
841
Czartoryski: 269, 281, 282, 283,
286, 287, 377, 378, 379, 469,
470, 488, 729, 733, 734, 748,
763, 764, 772, 773, 774, 775,
776, 777, 784, 785
Czech: 719
Czechowicz: 832, 844
Czecz: 208, 744
Czekierski: 645, 648
Czepieliński: 21
Czermiński: 448
Czernecki: 333
Czernicki: 209, 354, 561
Czerniewicz: 533, 545
Czernin: 744
Czerny: 72
Czerski: 203
Czerwiakowski: 504
Czerwiński: 155, 345, 429
Czetwertyński: 269, 270, 293, 469,
759, 764, 765, 781, 783
Cziż: 801
Czosnowski: 294, 466, 656, 657,
677, 680, 682, 698, 700, 709,
783
Czubek: 461
Czubiński: 576
Czudowski: 714
863
Czymbor: 46, 47
Czystołowski: 719
Czyszkowski: 644
Czyżewski: 223, 231, 836, 848
Czyżyk: 19, 426
Dachowski: 379, 677
Dagonneau: 830
Dai Phong: 568
Daigneault: 33
Daleszyński: 74, 128, 299
d'Almont: 732, 756
Dambrowski: 410
Damnicki: 587
d'Andoque: 337
Danecki: 232, 795, 816
Dangel: 128
Daniec: 286
Daniere: 821
Daniewski: 33
d'Anthoüard: 338
Dańko: 131
Darke: 529, 541
Darowski: 233, 554
Daski: 685, 702
Daszkiewicz: 516
Daun: 59, 363
Davies: 550, 837, 848
Davison: 774
Dąbal: 741
Dąbek: 36, 321
Dąbrowski: 39, 55, 208, 225, 227,
240, 246, 323, 343, 407, 416,
446, 509, 515, 547, 573, 574,
583, 617, 767, 780, 825, 826
Dąbski: 228, 232, 552
Dąmbski: 24, 25, 26, 89, 90, 149,
218, 221, 223, 224, 225, 228,
229, 386, 413, 563, 573, 615,
791, 792
de Beauregard: 746
de Becdelievre: 337
de Bezzi: 159, 434, 657, 752
de Bontemps: 97, 128, 350
de Bony: 468
de Bouët: 338
de Bourqeney: 336
de Bourqueney: 336
de Bouvet: 337, 338, 339
de Boynes: 306
de Boysson: 732, 733, 756
de Brabant: 724
de Bro: 510
de Bruant: 556
de Cadoudal: 746
de Calonne: 106, 351, 364, 560
de Carvalho: 760
de Charette: 475, 476
de Contades: 340
864
Marek Jerzy Minakowski — Elita łęczycka i rawska
de Créqui-Montfort: 335
de Faudous: 556
de Fergen Furuhjelm: 18
de Fine: 174
de Fournas: 782
de Freitas Castro: 760
de Gloes d'Esloo: 475
de Havas: 762
de Hue: 361
de Kermasson: 424
de La Bourdonnaye: 338
de la Cruz: 445
de La Grua et Talamanca: 340,
341, 342
de la Lande: 748
de la Peňa: 651
de la Renotiere: 407
de La Rochefoucauld: 335
de Laguiche: 335, 339
de Lambert: 337
de Lambilly: 339
de Lamezan-Salins: 179
de Laugier: 341
de Laval: 536
de Laveaux: 681, 683, 699, 701
de Lavedan: 731, 755
de Liguori: 783
de Lillers: 335
de Longeaux: 338
de Loubens: 337, 338
De Luca: 778
de Margerie: 731, 755
de Méneval: 342
de Meurin: 335
de Moll: 555
de Monfreulle: 97
de Montesson: 341
de Morandi: 647
de Mortegoutte: 376
de Notto: 207
de Orléans: 283
de Pablo Gallardo: 452, 538
de Picciotto: 283
de Polavieja: 284
de Proft: 105, 348, 364
de Quélen: 341
de Quillfeldt: 351
de Ricci: 336
de Rohan: 235
de Rouge: 336
de Rouve: 673
de Sage: 740
de Saint-Hilarie: 782
de Saint-Martin: 337
de Salignac-Fénelon: 339
de Schoutheete: 785
de Spirlet: 722
de Thieulloy: 475
de Tovar: 481
de Tricornot: 338
de Vasconcellos: 743
de Villeneuve-Esclapon: 732, 756
de Vivie: 337
de Vogüé: 335
de Voyer: 337
de Vulpian: 782
Deacon: 743
Deana: 553
Dearing: 411
Debuss Chere: 205
Dehnel: 221, 229
Delahaye: 274
Delić: 305
Deluga: 668
Dembiński: 172, 245, 246, 269,
305, 318, 464, 469, 470, 471,
474, 501, 659, 781, 782, 783,
784, 785, 786, 787
Dembowski: 96, 97, 98, 99, 125,
128, 500, 557, 585, 803, 818,
830, 841
Depta: 671
Depuichault: 352
Derebecki: 18
Deringer: 477
Derlatka: 107, 352, 365
Dernałowicz: 527, 528, 839, 850
Derszniak: 102, 232, 795, 796, 811,
816
des Vallieres: 568, 569, 570
Descours: 150
Deskur: 206, 267, 376, 646
Desnoues: 244
Desormaux: 113
Desrosiers: 680, 682, 698, 700
Deszert: 176, 184
d'Eudeville: 335
Deux: 288
Devaux: 380
Dębczyński: 272, 753
Dębicki: 59, 363
Dębosz: 509
Dębowski: 28, 36, 37, 114, 321,
623
di Marino: 279
Diarioly: 286
Didelot: 337, 338
Didier: 337
Dietl: 457, 458
Diffenbach: 578
d'Ippolito: 532, 544
Długosz: 37, 321
Dłużniakiewicz: 299
Dłużniewski: 659
Dmochowski: 83, 557, 558, 577
Doberski: 41
Dobiecki: 102, 158, 159, 239, 242,
243, 244, 363, 433, 794, 796,
811
Dobkowicz: 574
Dobosz: 241, 562
Doboszyński: 524, 716
Dobrogojski: 401, 402
Dobrowolański: 73
Dobrowolski: 320, 408, 472, 520,
619
Dobrski: 28, 113, 176, 564, 624,
736
Dobrzański: 72, 411, 412, 460
Dobrzycki: 136, 148
Dobrzyński: 27, 521, 820
Docker: 778
Doerffer: 51
Domachowski: 685, 703
Domaniewski: 62, 266, 546
Domański: 30, 409, 625
Domaszewski: 36
Domken: 481
Donarski: 386
Donhefner: 509
Donimirski: 149, 273, 402, 754
Donlin: 393
Dorna: 523
d'Ornano: 337, 339, 340, 341
d'Ornellas: 284
Dorosiewicz: 478
Dorożyński: 653
Doruchowski: 561
Dorynek: 273, 754
Douay: 336
Douglas: 174
Dowgiałło: 171, 172, 173, 295, 794
Downarowicz: 802
Dramiński: 225
Drapella: 527
Drapiewski: 359
Dravigny: 341
Drechny: 764
Drecki: 28, 473, 624
Drewnowski: 556
Drexler: 489
Drobnik: 498, 540
Droga: 764
Drohojowski: 158, 205, 206, 325,
433, 773
Droste: 329
Drozdowski: 48
Drummond: 160, 434
Drużbacki: 459
Drwęski: 44, 52, 574
Drzewicki: 13
Drzewiecki: 185
du Bourg: 476
du Castel: 383, 487
Indeks nazwisk
du Cauzé: 338
du Couedic: 759
Dubieniecki: 251
Dubois: 153, 244, 569, 570
Dubus: 379
Duchański: 114
Duczymiński: 790
Duda: 447
Dudek: 150
d'Udekem: 723
Dudziński: 302
Duksztulski: 236
Dulik: 507
Dumke: 836, 848
Dunajewski: 150, 355
Dunat: 775
Dunfield: 532, 544
Dunikowski: 826
Dunin: 59, 232, 233, 504, 795, 796,
816, 817
Dunne: 761
Dunner: 483
Duński: 185
Durand: 758
Durodié: 758
Duruye: 746
Durye: 746
Duszyński: 169, 669, 675
Dutkiewicz: 219, 490
Duval: 786
Duvette: 335
Duvigneau: 383, 487
Dux: 780
Dworczyk: 788
Dworucha: 472
Dworzański: 90, 655
Dybala: 378
Dyck: 530, 542
Dydeyczyk: 719
Dyjak: 787
Dyk: 53
Dynia: 584
Dynowski: 498, 540
Dzbański: 527
Dziadosz: 833, 834, 845
Działowski: 448, 453
Działyński: 199, 292, 773
Dzianott: 724, 726, 727, 728
Dzieduszycki: 198, 377, 386, 390,
391, 510, 737, 793
Dziekoński: 786
Dziembowski: 575
Dzienisiewicz: 642
Dzierliński: 720
Dzierzbicki: 113, 125, 157, 432,
610, 663
Dzierżanowski: 24, 215, 216, 217,
223, 841
Dzięcioł: 416
Dzięgiel: 267
Dziubalski: 144, 156, 346, 431
Dziurawiec: 240, 241
Dzwonkowski: 57, 58
Eberhardt: 837, 849
Ebtehaj: 657
Echaust: 149
Ehrenhöfer: 182
Eisler: 475
Ejsmont: 513, 584
Elminowski: 356
Eloy: 733, 757
Epstein: 838, 839, 850
Epsztein: 642
Erazm: 289
Erbrych: 325
Escudier: 746
Eskenazy: 378
Essigman: 800
Este...: 569
Esterhazy: 207
Evans: 283, 734
Eydziatowicz: 161, 435
Fabjański: 473
Falęcki: 176
Falguiere: 376, 377
Fangor: 553
Faryna: 766
Fasanello: 759, 760
Fatio: 732, 755
Faton: 335
Faure: 337
Faux: 381
Favre: 286, 341
Fechner: 216
Fedorowicz: 763
Félix: 334
Fenouillet: 468
Fenrycht: 358
Fenton: 268
Ferański: 350
Fergon: 342
Ferret: 471
Fersztyn: 776
Fery: 722
Ficowski: 29, 30, 625
Fieffe Prevost: 244
Fiel: 308
Figant: 25, 224
Figgins: 736
Fihel: 741
Fijałkowski: 203, 248, 720
Fijołek: 687, 705
Filak: 512
Filipecki: 622
Filipowicz: 358
Filipowski: 88, 726
865
Finand: 68
Findeisen: 382, 486
Findlay: 744
Finet: 339
Fink: 683, 701
Finot: 334
Firląg: 223, 231
Firlej: 171
Fisch: 757
Fischer: 338
Fiszer: 197, 412
Fitzgerad: 481
Fitzpatrick: 759
Flamandzki: 723
Flejszer: 218
Flemming: 729, 774
Flisowski: 47
Florczyk: 659
Florek: 798
Florianowicz: 249
Florio: 779
Florkowski: 376
Fołek: 673
Fonfara: 271
Fontowicz: 155, 345, 429, 566
Fournier: 286
Fraget: 650
Franaszek: 833, 844
François: 209, 354
Franczyk: 671
Franke: 831, 842
Franklin: 378, 781
Frankowski: 407, 669
Frąckiewicz: 653
Frączak: 619
Frączek: 289, 489
Fredro: 275, 492
Freyman: 492
Frez: 759, 760
Frezer: 44
Fritz: 227, 617
Frizon: 568
Fruin Frewen: 508
Frukowski: 575
Frycz: 416
Frydrych: 714
Frydrychowski: 801
Fuchs: 63
Fudakowski: 442, 545, 546, 547,
790
Fuksiewicz: 820
Fulde: 444
Furciński: 358
Furman: 451
Furmaniak: 240
Fürstenberg: 42
Fuśniak: 743
Gabrielli: 461
866
Marek Jerzy Minakowski — Elita łęczycka i rawska
Gadomski: 95, 96, 99, 131, 652
Gaertig: 319
Gagatkiewicz: 17
Gajewski: 16, 28, 101, 350, 453,
623, 798
Galas: 523, 586
Galata: 552
Galichet: 662
Galicz: 738
Galiński: 33
Galon: 53
Gałczyk: 552
Gałczyński: 82, 148, 212, 828
Gałecki: 28, 226, 227, 398, 616,
617, 623
Gałęzowski: 408
Gamrat: 619
Gamwell: 743
Gandziarowski: 200
Ganowicz: 550
Gańczakowski: 208
Garapich: 670, 671, 672, 673, 674
García: 284
Garcia-Solar: 722
Garczyński: 196, 581
Gardanowski: 250
Garlikowski: 38
Garnowski: 48
Garnuszewski: 48
Garszczyński: 301
Garvie: 154, 344, 429
Garztecki: 678
Gaszyński: 304
Gates: 380
Gatnar: 576
Gaudyński: 461
Gaura: 499, 541
Gauthier: 361
Gavarret: 569
Gawlik: 579
Gawrilczenko: 253
Gawroński: 98, 107, 174, 243, 352,
365, 777, 778, 779, 803, 818
Gawryś: 325
Gayaud: 201
Gąsiorowski: 119, 151
Gąssowski: 151
Geleszko: 776
Gembart: 121, 423, 605
Gembicki: 261
Germain: 463, 536
Gerson: 152
Gette: 525
Geze: 567
Ghika: 749
Ghiotti: 384
Gibas: 227, 617
Giebułtowicz: 449
Gieczewicz: 171, 636
Giedrojć: 248, 791, 820
Giedymin: 330
Giejsztor: 247
Giełgud: 168, 175, 267
Gierszt: 459
Giertych: 458
Gierycz: 200
Gierzyński: 246
Gilardini: 778, 779
Girtler: 470, 785
Giziński: 576
Glabisz: 404, 405
Glanc: 356
Glanowski: 552
Glass: 588
Glezmer: 386
Glinka: 38, 106, 134, 351, 364, 560,
725
Gliszczyński: 128, 129, 130, 132,
135, 299, 300, 305, 635, 636
Gloger: 453, 456
Glogier: 357, 358
Glomb: 775
Glücksberg: 838, 850
Gładkowski: 590
Gładykowski: 767, 768
Głąbiński: 578, 579
Głębocki: 153, 644
Głodowski: 30, 625, 644
Głodziński: 406, 408
Głogowski: 92, 502
Głowacki: 236, 442
Głowacz: 247
Głowiński: 567
Główczyński: 588
Głuch: 622
Głuchowski: 54, 444
Głuski: 331, 332, 565
Głuszyński: 32
Gniado: 620
Gniazdowski: 246, 797, 798
Gnoiński: 837, 849
Gockowski: 253, 327
Goćkowski: 717
Godlewski: 23, 119, 153, 266, 385,
532, 544, 635, 777
Goeminne: 381
Goeringer: 672
Gogolewski: 532, 544
Gogoliński: 671
Gojski: 842
Golanek: 19
Goldfeder: 426
Goldring: 112, 113
Goldstand: 649
Goldsteyn: 223, 231
Golinowski: 200
Goliński: 43, 68, 74
Goliszewski: 241, 481
Golski: 404, 405
Gołaszewski: 182, 296
Gołdynia: 671
Gołembowski: 218, 317
Gołębiewski: 484
Gołębiowski: 302
Gołkowski: 54
Gołosiński: 645
Gołuchowski: 232, 451, 819, 821
Gomez: 160, 434
Gonciarczyk: 455
Gonzalez: 160, 434
Goodman: 294, 739, 740
Gorajski: 474, 475, 514, 721, 722
Gorczakow: 781
Gorczyca: 520, 521
Gordon: 175, 748
Gorecki: 160, 435
Gorski: 175, 836, 837, 848
Gortschakow: 282
Gorzelak: 519
Gorzeński: 563
Gorzkowski: 615
Gosławski: 61, 361
Gostkowski: 98, 380, 668
Gostomczyk: 416
Gostomski: 718, 719, 720, 728
Goszczyński: 403, 405
Gouldthrope: 752
Gourdon: 379
Gozdowski: 406
Gozimirski: 159, 434
Gójski: 834, 846
Góral: 286
Górecki: 380, 504, 521, 618
Górniak: 820
Górski: 82, 88, 131, 148, 149, 150,
176, 201, 249, 330, 351, 424,
428, 465, 466, 503, 526, 561,
587, 643, 648, 649, 650, 651,
652, 679, 697, 791
Graae: 776
Grabarz: 463, 535
Grabiański: 833, 844
Grabiński: 25, 124, 197, 198, 199,
200, 201, 202, 205, 224, 325,
404, 654
Grabkowski: 385, 506, 507
Graboś: 272, 753
Grabowiecki: 790
Grabowski: 125, 165, 173, 199,
264, 265, 268, 297, 306, 327,
410, 481, 559, 655, 656, 657,
659, 660, 728, 794, 819, 821
Indeks nazwisk
Grabski: 46, 47, 53, 55, 66, 88, 89,
333, 347, 400, 401, 402, 577,
588
Graeve: 159, 202, 433
Graham: 55, 295, 736
Grajkowski: 715
Gramiński: 530, 542
Granowski: 615
Grąbczewski: 266
Greatwitch: 732, 756
Gretschel: 438
Gretzke: 547
Grey: 722
Grobicki: 133
Grocholski: 172, 173, 182, 203,
382, 467, 486, 489, 490, 656,
684, 701, 737, 788, 789, 792,
793, 794, 836, 848
Grochowski: 530, 542, 644, 720
Grochulski: 153
Groda: 287
Grodowski: 483
Grodzicki: 574, 842
Grodziński: 183, 359, 360, 361,
391, 507
Grodzki: 391
Gromnicki: 383, 487, 758, 759
Gronkiewicz: 532, 544
Grönlund: 479, 480
Grossman: 49
Grothus: 177, 382, 485
Grotowski: 102, 105, 106, 107,
108, 325, 334, 351, 363, 364,
560, 728, 794
Grube: 74
Grudziński: 583
Gruntke: 357
Grunwald: 35
Gruszczyński: 474, 663
Gruszkiewicz: 286
Gryglas: 271
Grzechociński: 484
Grzegorkiewicz: 576
Grzegorzewski: 194, 668
Grzenia: 740
Grzeszczuk: 665, 666
Grzybkowski: 787
Grzybowski: 24, 25, 223, 224, 793
Gudend: 182
Guerre: 749
Guggenheim: 293
Guidion: 252
Guimaraes: 722
Gullans: 477
Guławski: 586
Gumienny: 409
Gunia: 620
Günther: 402
Gunventurk: 286
Gurba: 776
Gurbski: 250
Gurowski: 129, 827
Gustavsson: 409
Gutowski: 219
Guventurk: 286
Guyot: 17
Gużkowski: 288, 289, 290, 291
Gwiazdowicz: 455
Gwiazdowski: 654
Gwozdowski: 208
Gydelski: 333
Gzowski: 424
Haas: 182
Habuda: 410
Habura: 73
Hadam: 70, 582
Hadwiger: 677
Hady: 515
Hagen: 545
Haigh: 741
Hajduk: 150, 505
Hajdukiewicz: 788
Hak: 216, 217
Hallam: 451
Haller: 402, 460
Hałaczkiewicz: 408
Hamanowski: 274
Hamenrsky: 677
Hamilton: 517, 737, 793
Hansen: 776
Hański: 254
Hargreaves: 734
Harland: 129
Harniszewski: 53
Harrison: 552
Hart: 133, 568
Hartingh: 459
Hartman: 91, 211, 228
Harvey: 750
Harz: 778
Hase: 642
Hasiński: 787
Hattyński: 113
Hawkes: 783
Hayer: 334
Hederman: 732, 756
Hegner: 641
Heinzel: 688, 706
Hejnat: 438
Helbich: 144, 156, 157, 346, 431
Herb: 153
Hernandez: 273
Herniczek: 381, 506
Hero: 659
Herse: 249
Hervé: 732, 756
867
Hetmański: 302
Heybowicz: 202, 660
Heydel: 244, 362
Hildebrandt: 790
Hilkner: 716, 717
Hingray: 335
Hipsz: 200
Hirsekorn: 620
Hirszowski: 798
Hoeke: 425
Hoffman: 580
Hofmann: 749, 760
Hofmokl: 272, 273, 753
Holeczek: 461
Hollender: 59, 363
Holliday: 499, 541
Holling: 499
Holnicki: 643, 644
Holowaty: 525
Hołły: 525
Hołowiński: 514, 660, 661
Hołyński: 160, 174, 298, 435
Hooge: 532, 544
Hoogle: 532, 544
Hoppen: 197
Horaszewski: 584
Hordliczka: 647, 648
Hornowski: 501
Horodyński: 481
Horodyski: 146, 180, 181
Horwatt: 171, 264, 265, 658, 681,
683, 698, 700
Horwood: 173
Hoser: 154, 344, 429
Hoskins: 265
Hosley: 283, 734
Hossfeld: 153
Hottinguer: 731, 755
Houssin: 382, 486
Houtman: 207
Houyet: 381
Houzé: 341
Hoyos zu Stichsenstein: 744
Hryc: 300
Huchet: 341
Hugo-Bader: 350
Hulewicz: 130, 131, 521, 526
Hupka: 562
Huptys: 250
Hus: 499, 500
Hyppolito: 445
Ignatowicz: 471, 786
Ilić: 171
Iliński: 269, 298, 802, 817
Iłowiecki: 404, 582, 583, 584
Imbeault: 750
Imbert: 570
Iossa: 781
868
Marek Jerzy Minakowski — Elita łęczycka i rawska
Iracki: 301
Irzykowski: 579
Iskrzycki: 112
Isler: 747
Iwaniak: 270
Iwanicki: 222, 230, 492, 718, 798,
830, 842
Iwaniszewski: 515
Iwanow: 153, 241
Iwanowski: 178, 410, 417, 713
Iwański: 88, 530, 542
Iwicki: 618, 619, 620, 621, 622
Iwiński: 88, 440
Izajasz: 169, 675
Izbiński: 245
Izdebski: 215, 216
Iżycki: 504, 652
Jabłkowski: 518, 580, 581
Jabłonowski: 294, 295, 296, 298,
656, 669, 721, 737
Jabłoński: 21, 148, 201, 392, 441,
666, 801
Jacewicz: 21
Jachimowicz: 403
Jackowski: 62, 66, 218, 442, 727,
728, 841
Jackson: 493
Jacob: 751
Jacquet: 749
Jaczewski: 610
Jaczkowski: 87
Jaczyński: 209, 354, 561
Jaenicke: 277
Jagieła: 551
Jagiełło: 669
Jaglarz: 456
Jagnięża: 668
Jagniński: 451, 452, 453, 537, 538,
539, 681, 683, 698, 699, 700,
701
Jagodziński: 227, 228, 483, 618
Jajczyk: 359
Jakowicz: 797, 830
Jakubek: 497, 772
Jakubiak: 463, 535
Jakubiszak: 672
Jakubowicz: 197
Jakubowski: 384, 408
Jałoszyński: 577
Jamieson: 546
Jamin: 342
Jamous: 744
Janas: 589
Janc: 131
Jancewicz: 762
Janczak: 301
Janczewski: 27, 622, 669
Janicki: 183, 288, 587
Janik: 524
Janikowski: 110, 556
Janiszewski: 177, 362, 575
Jankowiak: 306, 307
Jankowski: 59, 171, 363, 488, 518,
572, 670, 837, 848
Janowski: 226, 470, 616, 785
Janssen: 723, 792
Janta: 750
Januszewski: 427, 549
Januszkiewicz: 549
Jański: 176
Jaraczewski: 521, 522
Jarczyński: 319
Jarnuszkiewicz: 327, 473, 474
Jarochowski: 319, 415
Jarociński: 413
Jarocki: 26
Jarodzki: 500
Jarosławski: 441
Jarosz: 466, 800
Jaroszkowski: 37, 322
Jaroszyński: 60, 270, 458, 553, 554,
647
Jaruzelski: 443
Jarzębowski: 688, 706
Jarzymowski: 665
Jarzyna: 639, 694
Jasieński: 34, 381, 518, 713
Jasiewicz: 250, 251, 252, 253, 254
Jasiński: 19, 153, 247, 714
Jasiukowicz: 84, 85, 277, 278
Jasnowski: 776
Jastrzębski: 327, 586
Jaszowski: 319
Jaszyk: 44
Jaśkiewicz: 72
Jawłowski: 516, 517
Jaworowski: 59, 247, 360, 361,
362, 363, 416, 687, 705
Jaworski: 48, 73, 347, 488, 564, 587
Jazdżewski: 219
Jaźwiec: 665
Jaźwiński: 210, 360
Jażdżewski: 219
Jeleniewski: 647
Jeleński: 272, 516, 549, 550, 636,
753
Jelnicki: 401
Jelski: 424
Jełowicki: 389, 390, 509, 664
Jemiec: 833, 844
Jenike: 277
Jentys: 410, 411
Jerzmanowski: 112, 113, 114, 720
Jerzykiewicz: 572, 574
Jerzyński: 307
Jeszensky: 493
Jezierski: 146, 171, 173, 174, 175,
184, 185, 197, 202, 204, 205,
288, 502, 635, 794, 837, 848
Jeziorański: 17
Jeżewski: 585
Jeżowski: 72, 73, 74, 386
Jeżów: 534
Jędruszkiewicz: 503
Jędrych: 227, 617
Jędrzejczyk: 719
Jędrzejowicz: 425, 426, 660
Jętkiewicz: 672
Jimenez: 481, 482
Job: 114
Jodko: 831, 842
Jodłowski: 213
Jogałła: 376
Johnson: 743
Joint: 384
Jokeš: 146
Jones: 294, 387, 656, 738, 791
Joos: 279
Jordan: 97
Jowyk: 511
Jóźków: 766
Jóźwik: 241, 443
Jukiel: 479, 480
Jungowski: 586
Jurasz: 450
Juraszek: 428
Jurczyński: 671
Jurewicz: 531, 543
Jurys: 521
Jurystowski: 831, 842
Juszczakowski: 279
Juszczyk: 178
Juszkiewicz: 185
Kaczanowski: 72, 409, 775, 820
Kaczara: 552
Kaczkowski: 88, 130, 234, 612
Kaczmarek: 151
Kaczmarkiewicz: 497, 771
Kaczmarski: 48
Kaczorowski: 202, 236, 301
Kaczyński: 152, 251
Kadzior: 506
Kajs: 497, 771
Kajzer: 330
Kajzerski: 787
Kalinka: 437
Kalinowski: 135, 214, 248, 737,
821
Kalisz: 21
Kalkstein: 56, 300, 350
Kalstein: 126
Kałamajski: 212
Kałędkiewicz: 550
Kałka: 300
869
Indeks nazwisk
Kałużny: 207
Kamela: 210
Kamieniecki: 219
Kamieński: 149, 177, 247, 522, 559
Kamiński: 43, 227, 483, 617, 791
Kamionka: 516
Kamionowski: 184
Kamocki: 25, 58, 59, 204, 224, 250,
286, 363, 504, 728
Kania: 199, 207, 426
Kanicki: 72
Kaniewski: 580
Kańczuga: 83
Kapcała: 719
Kapela: 237, 324, 591
Kapliński: 185, 405
Kapuściński: 407
Karaczewski: 219
Karasiak: 475
Karasiewicz: 327
Karcz: 250
Karczewski: 18, 248, 531, 543
Karłowski: 91, 305, 306, 326, 360,
446
Karney: 585, 586
Karnkowski: 63, 119, 145, 146,
148, 149, 150, 151, 152, 153,
212, 238, 649, 658, 834, 837,
846, 849
Karpiński: 22, 64, 495, 770, 825
Karpowicz: 401
Karski: 144, 157, 244, 331, 332,
333, 347, 352, 353, 431, 437,
438, 471, 564, 566, 615, 679,
697, 783, 786
Karśnicki: 101, 236, 324, 385, 591
Karwacki: 686, 704
Karwat: 175, 521, 526
Karwosiecki: 343, 819
Karwowski: 318, 328, 329, 491
Kasperski: 20
Kasprzycki: 215, 217, 401, 554
Kassabachi: 159, 434
Kassur: 35, 443
Kaszowski: 269, 469, 784
Kaszuba: 37, 321
Katana: 240
Katerla: 146, 202
Kawałko: 290
Kawczyński: 356
Kawecki: 71, 208
Kawwa: 672
Kaysieniewicz: 652
Kaznic: 558
Kączkowski: 249
Kąkolewski: 444
Keaton: 517
Kecklard: 274
Kelauridze: 506
Keller: 715, 716, 717
Kellersberg: 182
Kelles: 223, 231
Kemmer: 282
Kerihuel: 787
Kerridge: 477
Kędzierski: 228
Kędziorek: 583, 584
Kępiński: 64
Kępka: 416
Kęszycki: 158, 433, 646
Khitrov: 532, 544
Kiciński: 175, 176, 497, 498,
539, 540, 541, 587
Kicki: 712
Kidler: 529, 541
Kidziński: 445
Kiedos: 53
Kiedrowicz: 619
Kiełczewski: 177, 180, 297,
574, 841
Kiełczowski: 666
Kiełkiewicz: 249
Kiełpiński: 240
Kieniewicz: 265, 266, 267,
443
Kiepurski: 360
Kierekiesz: 628
Kierski: 43, 56, 405, 520
Kiersnowski: 793, 835, 836,
848
Kietliński: 428
Kijewski: 531, 543
Kileev: 532, 544
Kim: 678
Kimens: 294
Kimpson: 752
Kinas: 276
Kinecki: 575
King: 517, 532, 544
Kirchmayer: 516
Kirsch: 452, 538
Kisielnicki: 60, 796, 799
Kiwerski: 209, 354
Klabecki: 583
Klakla: 552
Klarner: 687, 705, 715
Klaus: 620
Kleczyński: 243
Kleiber: 214
Klempka: 585
Kleniewski: 238, 556, 557,
830, 834, 839, 842, 846
Kleszcz: 768
Kleyn: 481
Klimaszczuk: 500
Klimczewski: 416
499,
343,
268,
847,
827,
Klimek: 579
Kling: 758
Klinger: 282
Klinowski: 449
Kliński: 237, 324, 591
Kliszka: 622
Kluba: 463, 535, 536
Kluczewski: 184
Klukowski: 358, 675
Kluszewski: 608
Kłodek: 831, 843
Kłodowski: 726
Kłos: 29, 625
Kłoskowski: 561
Kmiecik: 554, 584
Knabe: 206
Knoblesdorff: 572
Knoff: 126
Knop: 521
Knorowski: 678
Knothe: 425
Kobierecki: 227, 617
Kobierzycki: 213, 234, 412, 413
Kobylański: 16, 444, 677
Kobyłecki: 28, 623, 725
Koch: 47
Kochanowski: 177, 687, 688, 705,
706
Kochański: 630
Kociszewski: 231
Koczorowski: 208, 303, 353, 354,
355, 356, 357, 359, 404, 636
Kognowicki: 577
Kojałłowicz: 393
Kokczyński: 299
Kokociński: 523
Kokot: 776
Kolan: 457
Kolangareth: 761
Kolankowski: 826
Kolbusz: 72
Kolendo: 410
Kolesci: 680, 682, 697, 699
Kolitowski: 389
Kolman: 463, 535
Kolowrat: 269
Kolver: 547
Kolybacz: 215, 217
Kołaczkowski: 252
Kołaczyk: 144, 156, 346, 431
Kołaczyński: 836, 847
Kołatkowski: 651
Kołodziejczyk: 588
Kołomyjski: 206
Kołtunowicz: 787
Komar: 174, 649
Komarnicki: 841
870
Marek Jerzy Minakowski — Elita łęczycka i rawska
Komecki: 126, 238, 830, 834, 835,
838, 839, 841, 846, 849, 850
Komierowski: 83, 271, 392, 393,
394, 478, 510, 531, 532, 543,
544, 545, 753
Komolka: 385
Komon: 669
Komoński: 709
Komornicki: 380, 509, 563, 645,
719
Komorowicz: 198
Komorowski: 155, 178, 179, 180,
181, 345, 376, 429, 550, 570,
679, 684, 685, 697, 702, 721,
722, 723, 724, 768, 788
Konarski: 326, 436, 444, 473, 727
Konarzewski: 305, 541
Konczewski: 495, 496, 770, 771
Konieczny: 355, 575
Konopacki: 291, 417
Konopka: 207, 304, 448, 449, 450,
476, 523
Konwa: 19
Kopa: 33
Kopczyński: 764
Kopeć: 150, 302
Kopij: 484
Korbik: 329
Korolkiewicz: 86, 87
Korothan: 761
Korsak: 298, 556
Koryciński: 135, 398
Korycki: 247
Korytowski: 328, 656, 736
Korzeniewski: 532, 544
Korzybski: 451
Korż: 253
Kos: 622
Kosarczuk: 831, 843
Kosecki: 67
Kosicki: 74, 355, 357, 451, 589, 727
Kosińska: 819
Kosiński: 303, 307, 360, 451, 835,
847
Koskowski: 244
Kosmowski: 438, 484, 519
Kossak: 828
Kossakowski: 71, 406, 536, 555,
590
Kossecki: 319, 376
Kossobudzki: 331, 332, 564, 566,
725
Kossowski: 116, 118, 119, 329,
400, 664, 683, 701
Kostecki: 18
Kostheim: 408
Kostrzewski: 17
Kostrzycki: 196
Kostrzyński: 776
Kosuciński: 23
Kosznik: 550
Koszutski: 61, 62, 66, 74
Kościelniak: 673
Kościelski: 43, 44, 45, 49, 62, 297,
425, 426, 427
Kościuczuk: 441
Kot: 448
Kotarski: 205, 520
Kotfiński: 39
Kotomski: 495, 496, 770
Kotowski: 30, 625
Kowalak: 455
Kowalczyk: 18, 301, 317, 358, 576,
665, 768
Kowalewski: 92, 472, 826
Kowalik: 483
Kowalski: 54, 61, 201, 210, 221,
229, 237, 251, 286, 324, 402,
496, 591, 642, 650, 666, 770
Kowerski: 531, 543
Kownacki: 514, 516, 644
Kozarski: 211, 332, 407, 408, 565
Kozdrowicz: 220
Koziarski: 33
Koziebrodzki: 58, 59
Koziełł: 131, 201
Kozierowski: 576
Kozietulski: 107, 728
Koziński: 65
Kozioł: 226, 355, 616
Koziołek: 583
Kozlowski: 620
Kozłowski: 64, 216, 217, 231, 473,
527, 620, 686, 704
Kozubowski: 645
Koźmian: 88, 454
Koźmiński: 687, 705, 829, 830
Kożuchowski: 124, 326, 329, 349,
361, 657
Kraciuk: 765
Krafft: 493
Krajewski: 41, 126, 228, 423, 547,
608, 618, 644, 664, 746
Krakowiak: 767
Krakowiński: 201
Kranz: 279
Krasicki: 147, 168, 170, 171, 174,
517, 641, 658, 672, 675
Krasiński: 184, 219, 220, 269, 281,
385, 662, 720, 734, 742
Krassowski: 726
Kraszewski: 106, 352, 365, 562,
768
Kraus: 727
Krauziewicz: 780
Krawczak: 446
Krawczyk: 463, 508, 535, 643
Krawiecki: 584
Krąkowski: 132, 330, 349, 350,
361, 574
Kreczmar: 389
Krempel-Los: 445
Krenz: 507
Kret: 478
Kretkowski: 97, 121, 124, 125, 126,
127, 128, 136, 212, 238, 332,
550, 565, 793, 835, 836, 837,
838, 846, 847, 848, 849, 850
Kretowicz: 175, 176
Krępski: 206, 648
Kręski: 300, 400
Krężel: 673
Krieger: 583
Kroczyński: 205
Kronenberg: 425
Kropiwnicki: 234
Krosnowski: 82, 124, 351, 556
Krośnicki: 330
Krotecki: 48
Krotkiewicz: 713
Król: 158, 205, 432
Królikowski: 673
Kruk: 307, 447, 552, 561
Krukowiecki: 652
Krusche: 585
Kruszewski: 234
Kruszyński: 520
Kruzel: 830
Krychowski: 643
Kryczyński: 170, 676
Kryger: 673
Krynicki: 825
Krystyniak: 426, 427
Kryt: 546
Kryto: 454
Kryzan: 748, 749
Krzeczunowicz: 461, 462, 567
Krzeptowski: 328
Krześniak: 44, 247
Krzewski: 794
Krzycki: 69, 233
Krzymuski: 32, 34, 88, 147, 148,
497, 658, 725, 771
Krzystanek: 833, 834, 845
Krzysztofiak: 307
Krzysztofowicz: 670
Krzywania: 665
Krzywicki: 551
Krzyżanowski: 60, 65, 200, 201,
386, 400, 471, 472, 527, 678,
679, 832, 843
Książek: 586
Kubaczka: 134
Kubiak: 300, 447, 787
871
Indeks nazwisk
Kubicki: 620
Kublicki: 574
Kubowicz: 86
Kucharski: 21, 114, 153, 212, 241,
358, 666
Kucz: 803, 817
Kuczborski: 307, 343, 412
Kuczyński: 184, 576
Kudelski: 254
Kudrycz: 44
Kuhmayer: 83
Kukawski: 403
Kuksz: 541
Kula: 840
Kulak: 551
Kulbicki: 833, 845
Kulesza: 89, 254, 478
Kuliberda: 207
Kulicki: 48
Kulig: 303
Kulikowski: 382, 485, 797
Kuliński: 21, 678
Kulpiński: 35, 385
Kułakowski: 758
Kumanowski: 384
Kumor: 489
Kun: 150
Kuncewicz: 20
Kunowski: 43
Kupisiński: 585
Kuran: 507
Kurcewicz: 222, 230
Kurcewski: 495, 558, 770
Kurdwanowski: 36, 197, 320, 322
Kurek: 34
Kuriata: 356
Kurnatowski: 237, 324, 354, 491,
591, 736, 765
Kurnicki: 508
Kuropka: 241
Kurowski: 665
Kurtis: 740
Kurtz: 153
Kurzeniecki: 730
Kustosik: 826
Kusz: 552
Kuśmierkiewicz: 278
Kutek: 665
Kutner: 218
Kutzner: 403
Kuzdrowski: 831, 832, 843
Kuzmin: 252, 253
Kuźniczow: 424
Kuźniewicz: 474
Kwiatkowski: 440, 576, 577, 641,
645, 717, 779
Kwiecień: 274
Kwieciński: 28, 498, 540, 623
Kwilecki: 91, 92, 173, 279,
469, 471, 472, 487, 658,
775, 779, 780, 782, 787,
789, 794
Kwinto: 780
Labuda: 278, 279
Labudda: 715
Lachowicz: 54
Lacretelle: 567
Lagunina: 506
Laitinen: 762
Lajarrige: 554
Lajoy: 762
Laliberté: 468
Lamek: 484
Lamezan: 179
Lamont: 781
Lampa: 459
Lanckoroński: 196, 221, 233
Lange: 236
Langer: 182
Langeren: 330, 349
Lapierre: 659
Lapuyade: 787
Larisch: 759
Larson: 409, 501
Larsson: 501
Larysz: 447
Lasik: 438
Lasiukiewicz: 589
Laskawiec: 438
Laski: 298
Laskowski: 70, 71, 72, 167,
404, 582
Lasocki: 139, 142, 143, 144,
153, 154, 155, 156, 157,
159, 161, 165, 167, 190,
332, 333, 344, 345, 347,
429, 430, 431, 432, 433,
566, 570, 839, 850, 856
Las-Opolski: 205
Lasota: 526
Lasso de la Vega: 147, 658
Laster: 226, 616
Latawiec: 473
Latek: 444
Lauber: 129
Laval: 220
Lavigne: 270
Lazarski: 462, 535
Le Bail: 747
Le Breton: 336
Le Clerc de Juigné: 336
Le Duc: 335
le Filleul: 475
Le Forestier: 40, 41
Le Poittevin: 339
Le Van Kim: 568
464,
774,
788,
403,
145,
158,
192,
428,
435,
Leach: 477
Lebich: 387
Lech: 87, 88, 669
Lechert: 237, 324, 591
Lechman: 357
Lechowicz: 409
Lechowski: 226, 616
Lednicki: 361, 362
Ledóchowski: 68, 342, 343, 494,
660, 827
Leduchowski: 343
Lefantiew: 252
Legendziewicz: 454
Leisner: 274
Leitgeber: 505, 768
Lelewel: 374
Leliver: 254
Lemańczyk: 527
Lemański: 53
Lemieux: 654
Lenartowicz: 493
Lenczewski: 835, 846
Lendzion: 358
Leniak: 41
Lenica: 86
Lenkiewicz: 135, 389
Lentas: 407
Lenval: 677
Leonowicz: 66
Leopold: 406, 407, 408, 409, 410,
411
Lepre: 553
Leser: 40
Lesiewicz: 619
Lesikowski: 301
Leski: 87, 113, 317, 403, 675, 801
Lesueur: 746
Leszczewski: 155, 345, 430
Leszczuk: 466
Leszczyński: 21, 24, 116, 178, 194,
196, 197, 220, 221, 223, 228,
229, 230, 231, 232, 233, 243,
244, 245, 254, 303, 518, 720,
795
Leszczyszyn: 59, 363
Lesznowski: 213
Leśkiewicz: 272, 753
Leśniewski: 29, 624
Leśniowski: 414
Lewandowski: 73, 144, 156, 273,
325, 346, 411, 431, 654, 665,
688, 706, 718
Lewański: 474
Lewartowicz: 19
Lewczyński: 107, 352, 365
Lewental: 571
Lewicki: 360, 391, 760, 787
Lewiński: 15, 23
872
Marek Jerzy Minakowski — Elita łęczycka i rawska
Lewocki: 548
Liberowicz: 20
Libiszowski: 68
Libura: 466
Liebchen: 154, 344, 429
Ligęza: 19
Likowski: 800
Liliental: 510
Lilpop: 214
Limberg: 517
Linde: 182
Lindeman: 357
Lindemann: 357, 358, 722
Linhart: 22
Linhartová: 22
Liniewski: 334
Linke: 585, 587, 588
Links: 469
Linowski: 158, 228, 348, 432, 618
Lipiecki: 678, 679
Lipiński: 152, 505, 506, 548
Lipko: 319
Lipkowski: 375, 780
Lipnicki: 572
Lipowicz: 552
Lipowski: 239, 242
Lipski: 43, 55, 56, 97, 127, 128,
261, 264, 287, 288, 291, 298,
299, 309, 326, 522, 556, 615,
650
Liptak: 554
Lique: 25, 225
Lis: 573
Lisenko: 253
Lisicki: 575, 576
Lisowski: 250, 520
Lissowski: 403, 795
Liszkowski: 329
Little: 380
Loewenstein: 677
Lofgren: 760
Lohman: 205, 206
Lombard: 618
Loor: 526
Lossow: 56
Lot: 338
Lotaryński: 282
Lowry-Corry: 334
Lubański: 820
Lubczański: 801
Lubecki: 773
Lubera: 727
Lubiejewski: 409
Lubieniecki: 436, 437, 451, 456,
459, 460, 461, 462, 463, 534,
537
Lubliński: 545
Lubomirski: 382, 383, 436, 485,
487, 490, 494, 729, 739, 742,
768, 769, 772, 777, 779, 788
Lubowidzki: 218, 229, 533
Lubowiecki: 178
Luc: 379
Lucciola: 750
Luczkiewicz: 569
Luft: 441
Lunn: 481
Lustych: 618, 619
Lutnicki: 672
Lutosławski: 134, 801
Lutz: 714
Łabęcki: 528, 529, 532, 533, 541
Łabos: 716
Łabuński: 83, 84
Łachwa: 278
Ładak: 358
Ładomirski: 525
Łajszczewski: 15
Łakiński: 558
Łakomy: 386
Łańcucki: 646
Łaptaś: 509
Łasiński: 840
Łaski: 24, 224
Łaskowski: 740
Łaszczewski: 236
Łaszczyński: 329, 330, 349
Łaściszewski: 15
Ławiński: 72
Ławrynowicz: 532, 545
Łazarski: 462, 463, 534, 535
Łaziński: 242
Łaźniewski: 360, 361
Łaźniński: 727
Łącki: 127, 387, 388, 733
Łączyński: 36, 41, 105, 143, 144,
154, 157, 212, 314, 316, 320,
322, 323, 331, 332, 333, 334,
342, 344, 347, 348, 363, 428,
431, 564, 565, 566, 591
Łąpiński: 248, 249
Łempicki: 31, 41, 132, 252, 321,
435, 436, 451, 462, 466, 498,
512, 528, 529, 533, 534, 536,
537, 539, 541, 545, 547, 548,
554, 681, 683, 699, 700, 819
Łęcki: 59, 218, 363
Łęgowski: 65
Łępicki: 519
Łęski: 534
Łętkowski: 261
Łobaczewski: 306
Łodziak: 380
Łojewski: 626
Łopaciński: 832, 844
Łopiński: 70, 582
Łopuszański: 379, 488, 492, 741
Łoskowski: 561, 727, 728
Łoś: 437, 438, 439, 444, 445, 446,
447, 448, 449
Łoziński: 362, 554, 643
Łubian: 107, 352, 365
Łubieński: 29, 68, 168, 169, 170,
197, 198, 206, 207, 208, 300,
301, 302, 303, 359, 374, 465,
494, 512, 513, 514, 515, 516,
517, 520, 527, 528, 555, 610,
624, 662, 663, 667, 668, 669,
670, 673, 674, 675, 676, 677,
678, 679, 743
Łubkowski: 135, 388, 389
Łuczycki: 409
Łuczyński: 484
Łukasiewicz: 356, 586
Łukaszewicz: 763
Łukaszuk: 800
Łukomski: 413, 558
Łuniewski: 239, 819, 820, 821
Łuszczewski: 135, 142, 145, 155,
225, 228, 236, 332, 345, 371,
374, 387, 388, 389, 390, 391,
392, 394, 430, 566, 615, 639,
661, 694, 709, 715, 796, 816
Łysanowicz: 482
Łysenko: 252
Łyszkiewicz: 387
Łyszkowski: 405
Łyżwa: 619
Łyżwiński: 236
Machačová: 22
Machałowski: 300
Machczyński: 835, 846
Machnicki: 661
Machnik: 577
Maciaszek: 519
Maciejewski: 444
Maciejowski: 29, 253, 411, 624
Maciesowicz: 523
Mackiewicz: 251, 376
Macko: 719
Macleod: 173, 735
Maczuga: 413, 414
Maczulewicz: 33
Maczyszyn: 526
Madaliński: 21, 221, 326, 446
Madejski: 355
Mader: 479
Madiuk: 201
Magala: 522
Magill: 275
Magnuski: 300
Mahowich: 748
Maj: 307
Indeks nazwisk
Majchrowski: 153
Majchrzak: 301
Majer: 797
Majewski: 38, 409, 442, 472, 524,
586, 726, 825, 826, 831, 842
Majkut: 554
Major: 620
Makarewicz: 643
Makomaski: 212
Makowicz: 833, 844
Makowiecki: 212, 458
Makowski: 132, 580, 665
Maks: 152
Maksymowicz: 461
Malakowski: 678
Malanowski: 446
Malarz: 550
Malawski: 530, 542
Malczewski: 200, 439, 443, 510
Malczyk: 584, 665
Maleńczuk: 48
Maleszewski: 249
Maliborski: 720
Malinowski: 38, 197, 271, 304,
391, 401, 589, 796, 820, 827,
837, 848
Maliński: 798
Malowaniec: 220
Maltais: 680, 682, 698, 700
Małachowski: 424, 467, 741
Małaczyński: 578
Małasiewicz: 621
Małgorzewicz: 144, 157, 346, 431
Manget: 185
Maniak: 515
Manjura: 461
Manka: 507
Mankiewicz: 242
Manteuffel: 85, 276
Manugiewicz: 39, 459
Manzi: 455
Mańkowski: 72, 199, 200, 268,
375, 379, 380, 493, 501, 502,
507, 562, 649, 779, 780, 788
Maramaross: 60
Maran: 751
Marchowiecki: 474
Marchwicki: 478, 529, 530, 531,
541, 542, 543
Marcinkiewicz: 454
Marcinkowski: 47, 546
Marcyniuk: 838, 849
Marczak: 620
Markiewicz: 236, 721
Markowski: 25, 184, 224, 727, 743
Marquette: 568
Marsolais: 750
Martin: 160, 434
Martiny: 301
Marttinen: 762
Marusarz: 328
Maruszewski: 248
Marx: 244
Marylski: 799
Marynowski: 290
Marzec: 29, 624
Masłowicz: 25, 224
Mason: 677
Masraff: 758
Mastrogiovanni: 760
Materna: 489
Maternicki: 250, 407
Mathéus: 336
Matliński: 359
Matuszak: 457
Matuszewski: 550
Matyjaszcyk: 83
Matynia: 208
Maus: 722, 723
Max: 839
Mazanowski: 289
Mazaraki: 437
Mazur: 240, 290, 291, 569
Mazurek: 450
Mazurkiewicz: 308, 740, 783
Mazurów: 240
Mączyński: 64, 398, 400, 406, 412,
414, 417
Mccullagh: 744
Mcgillicuddy: 179
McMaster: 576
Mcneil: 735
McWilliam: 207
Mecherzyński: 29, 625
Medina: 739
Mega: 303
Mégret: 759
Meisner: 45
Mejewski: 532, 544
Mejia: 570
Mejsztowicz: 277, 552, 780
Mellin: 264
Melody: 761
Menard: 306
Menski: 416
Meredith: 382, 485
Metcalfe: 722
Metelski: 454
Metko: 765
Meyer: 479
Meyrick: 781
Meysner: 457
Mędrela: 452, 538
Mędrzecki: 360
Mężeński: 648
Mężyński: 283, 648, 652, 733
873
Miarek: 36, 321
Miaskowski: 154, 423, 558, 608
Miazek: 326
Miączyński: 438, 500, 509, 721,
789
Michalak: 378, 411, 575
Michalczewski: 819
Michalewicz: 833, 845
Michalik: 552
Michalski: 44, 180, 304, 339
Michałowski: 170, 391, 451, 452,
464, 504, 536, 537
Michel: 387
Micheli: 338
Michelis: 290
Mieczkowski: 86, 405, 448, 498,
540, 578
Mieczyński: 412
Miedziński: 303
Mielczarek: 523
Mielęcki: 404, 427
Mielżyński: 33, 69, 293, 308, 354
Mier: 294
Miernik: 549
Mierosławski: 106, 148, 212, 332,
352, 364, 565, 724
Mieroszewski: 437
Mieroszowski: 437
Mierzejewski: 220, 527, 688, 706
Mierzyński: 325, 387, 415
Mieszczański: 584, 587, 589
Mieszko: 671
Mieszkowski: 714
Migalski: 227, 617
Miklaszewski: 235
Mikołajewski: 200
Mikorski: 70, 71, 106, 154, 155,
323, 344, 345, 351, 364, 421,
423, 428, 429, 435, 555, 556,
557, 558, 559, 563, 564, 566,
570, 571, 573, 581, 582, 590,
607, 610
Mikula: 525
Mikulski: 134, 169, 675
Mikuła: 413, 414
Mikułowski: 152
Milberg: 239, 801
Milczanowski: 686, 704
Milewski: 425, 552, 635
Miluk: 579
Miłkowski: 676
Miłobędzki: 440, 570
Minasowicz: 143, 155, 345, 430
Mioduchowski: 241
Mioduszewski: 291
Mirecki: 713
Mirowski: 572
Mirski: 650
874
Marek Jerzy Minakowski — Elita łęczycka i rawska
Mitraszewski: 159, 434
Mitros: 349
Mittelstaedt: 36, 321, 415
Mizerski: 247
Mlicki: 44, 415, 427
Młodecki: 15, 16, 28, 623
Młodzianowski: 27, 549, 622, 623,
721
Młokosiewicz: 556
Młosek: 326
Młoszewski: 717
Młynarski: 266
Mniewski: 154, 637
Mniszek: 288
Mochalski: 791
Mochnaczew: 252
Moczyński: 577
Modlibowski: 57, 799
Modliński: 128, 154, 331, 412, 565,
637
Modrakowski: 549
Modrzyński: 520
Modzelewski: 198, 837, 848
Moes: 472, 500, 509, 789, 790, 791,
792
Mogilnicki: 830, 831, 842
Mohl: 272, 753
Moissonnier: 39, 42
Mokronoski: 347, 348
Mokrski: 408
Mokrzycki: 152
Molenbrugge: 382, 486
Molik: 475
Molinos: 335
Montagu: 334
Moon: 517
Moraczewski: 654
Moradowicz: 39
Morawski: 18, 59, 61, 285, 288,
301, 360, 385, 389, 406, 456,
466, 467, 490, 493, 494, 495,
496, 497, 499, 500, 501, 502,
503, 504, 505, 506, 507, 508,
509, 510, 511, 512, 528, 539,
540, 548, 549, 552, 553, 554,
641, 646, 715, 716, 720, 749,
769, 770, 771
Morbitzer: 718
Morchonowicz: 180, 339
Morcinek: 831, 843
Moreno: 279
Morgulec: 514
Moritz: 790
Morstin: 464, 465, 503
Morstyn: 464
Morsztyn: 463
Morzkowski: 145, 400, 725, 726
Morzycki: 114, 212, 359, 530, 543
Mosiński: 302
Moss: 738
Mostowski: 23, 126
Moszczeński: 50, 52, 85, 277, 436,
547, 558
Moszumański: 384
Moszyński: 476, 827, 828
Mott: 547
Motty: 50
Moussette: 382, 383, 486
Mowrey: 481
Moyon: 342
Możdżan: 146
Możdżeń: 199
Możejko: 226, 616, 618
Mreła: 355
Mroczkiewicz: 58
Mroczkowski: 327, 330, 451
Mroczyński: 24, 224
Mroß: 620
Mroziński: 67
Mrozowski: 571, 725, 802, 817
Mrożek: 500
Mróz: 644
Mularczyk: 379, 380
Mulewski: 270
Muller: 776
Mullin: 745
Mundt: 532, 544
Muniak: 276
Munoz: 739
Münter: 670
Murawski: 562
Murzynowski: 200
Musiał: 355, 356, 384, 466, 503
Musik: 447
Mustapic: 766
Muszalski: 296
Muszyński: 42, 347, 360
Mycielski: 69, 378, 457, 474, 475,
476, 499, 502, 503, 559, 566,
567, 581, 590, 646, 659
Mysiakowski: 831, 843
Mysyrowicz: 222, 230
Myszak: 378
Myszka: 650
Myszkowski: 22, 416
Mytych: 475
N.: 228, 240, 267, 276, 766
Nackiewicz: 54
Nagięć: 438
Nagórski: 207
Naimski: 571
Nakwaski: 423, 605, 607, 608, 609,
610, 663, 664
Nalewaj: 48
Namedyński: 153
Napieralski: 404
Napoli: 751
Narbutt: 306
Narowski: 519
Nartonowicz: 266, 766
Naruszewicz: 37, 321, 322
Narzymski: 175, 508, 804
Nasierowski: 67, 68
Naskalski: 554
Natanson: 183
Nathalie: 341
Natorski: 677
Nauendorf: 89
Nawroczyński: 248
Nąciekiewicz: 54
Neale: 752
Nejmark: 112
Nelson: 530, 542
Nesterowicz: 463, 535
Nestorowicz: 27, 623
Neuhaus: 644
Ney: 761
Neyman: 42
Nguyen Huu Hao: 337
Niboyet: 40
Niciejewski: 135
Nieborski: 107, 712
Niedoba: 475
Niedworok: 359
Niedziałkow: 30, 625
Niedzielski: 288, 289, 519
Niedźwiecki: 473
Niedźwiedź: 523
Niegolewski: 70, 299, 307, 308,
400, 582
Niemcewicz: 437
Niemczewski: 585
Niemiec: 302
Niemirycz: 13, 15, 16, 17, 18, 20,
21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29,
30, 223, 622, 623, 624, 625,
626, 648
Niemojewski: 314
Niemojowski: 91, 92, 142
Nieniewski: 254
Niero: 445
Niesiołowski: 264, 718
Nieszkowski: 274, 329
Niewarz: 576
Niewęgłowski: 130
Niewmierzycki: 653
Niezabitowski: 222, 230
Niezabytowski: 285
Nieżychowski: 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 62, 64
Nightingale: 498, 540
Nikliński: 510
Nikolski: 209, 354
Nikorowicz: 450
875
Indeks nazwisk
Niszczycki: 139, 165, 190
Nitghtingale: 498, 540
Niwiński: 666
Nogajewski: 241
Nogas: 357
Norman: 24, 224
Normark: 223, 231, 247
Nortrandeis: 508
Nosarzewski: 130
Nouet: 567, 568
Nouët: 567
Nowacki: 272, 578, 753
Nowaczyk: 301
Nowak: 208, 222, 230, 376, 456,
579, 584, 622
Nowakowski: 33, 411, 498, 540,
764
Nowicki: 491, 531, 543, 741
Nowiński: 209, 353, 511
Nowodworski: 714
Nowosielski: 449
Nurczyński: 672
Nużkiewicz: 415
Nyirlaki: 680, 682, 697, 699
Obertyński: 425, 660
Obiala: 301
Objezierski: 43, 800
Obniski: 643
Oborowski: 208
O'Boyle: 745
Obrębski: 626
Obrocki: 766
Obrycki: 791
Obrzut: 452, 538
Obuchowicz: 292
Ociepka: 800
Odier: 732, 755
O'Donavan: 732, 756
Odrowąż: 801
Ogiński: 167, 168, 174, 175, 675
Ogonowski: 720
O'Keeffe: 732, 756
Okęcki: 134, 197, 221, 222, 230,
231, 675, 830, 831, 832, 834,
842, 843, 844, 845
Okniński: 546
Okoński: 683, 701, 797
Olański: 129
Olechniewicz: 440
Olechowski: 38, 584
Olejarczyk: 205
Olejarz: 271
Olejniczak: 519
Olejnik: 740
Olesiuk: 361
Olewczyński: 526
Olivarria: 732, 756
Olivier: 453, 539, 681, 683, 699,
701
Olizar: 171, 293, 645
Ollier: 487
Olszewski: 72
Olszowski: 234, 250, 835, 847
Ołdakowski: 87, 547
Ołtuszewski: 409
O'Malley: 179
O'Meara: 778
Omelianowicz: 573
Onoszko: 26
Opaliński: 519
O'Prey: 744
Oraczewski: 802, 817
Orda: 170
Ordęga: 151, 297, 360, 361
Ordinario: 361
Orlov: 732, 756
Orłoś: 205
Orłowski: 147, 245, 318, 475, 658
Ormezowski: 135
Ornowski: 713
O'Rourke: 284, 285
Orpiszewski: 425, 427, 428
Orsetti: 119, 145, 158, 348, 392,
394, 423, 432, 825
Orso: 778
Orzechowski: 149, 150, 402, 413,
718
Orzeszko: 220, 390, 454
Orzeszkowski: 150
Osganian: 750
O'Shannassy: 751
Osiecimski: 293, 294, 297
Osiński: 223, 231, 646
Osipowski: 365
Osler: 286
Osowicki: 403
Ossoliński: 96
Ossowski: 402, 447, 686, 704
Ostafiński: 408
Ostaszewski: 290
Osten: 457
Ostoja-Świerczyńska: 669
Ostrolenka: 572
Ostromęcki: 33, 145, 267, 443
Ostroróg: 92
Ostrowski: 41, 145, 220, 327, 464,
472, 473, 474, 490, 493, 510,
537, 560, 561, 562, 580
Ostrzeszewicz: 839
Osuchowski: 476
Ośko: 330
Oślizło: 240
Ośniałowski: 126
Oświecimski: 401, 402, 403, 404
Otmianowski: 642
Otocki: 145
Otrembus: 99
Otulakowski: 308
Owczarek: 247
Ozdowski: 403
Ozimski: 687, 705
Ożegalski: 462, 463, 534, 535
Ożóg: 302, 821
Ożyński: 458
Pac: 416
Pacek: 621
Pacewicz: 643
Pacholczyk: 160, 435
Pacześniak: 360
Paczyński: 524
Padlewski: 392
Paduch: 236
Pairault: 468
Pajączkowski: 670, 841
Pająk: 296
Pakulski: 428
Pakuła: 30, 625
Palczewski: 26
Palester: 291
Palimąka: 671
Pallavacini: 723
Palmer: 738, 739
Paluszkiewicz: 579
Pałczyński: 73
Pałęcki: 546
Pałygiewicz: 526
Panek: 488
Panfil: 411
Panieński: 51
Pankonin: 787
Pannert: 447
Pansy: 182
Pańkowski: 840, 841
Papée: 460
Papieski: 82
Paprocki: 121, 589
Parczewski: 412, 413, 414
Pardela: 201
Parinetti: 786
Paruszewski: 116, 356
Parys: 107, 352, 365
Pasek: 511
Pasicki: 551
Pasieczny: 719, 740
Paszkiewicz: 207, 306
Paśnicki: 169, 319, 675
Patelski: 684, 702
Paterno: 471
Patocki: 586
Patzer: 774
Pavicevic: 340
Pawełczyński: 519
Pawlicki: 577
876
Marek Jerzy Minakowski — Elita łęczycka i rawska
Pawlikowski: 85, 86
Pawłow: 525
Pawłowski: 254, 306, 411, 645
Pazderski: 411
Paździor: 146
Pągowski: 143, 155, 345, 404, 430
Pearson: 736
Pelczar: 452, 538
Pelissier: 746
Pemberton: 278
Pentek: 301
Pepłowski: 92
Perez: 481
Perkowski: 343, 344
Perry: 252
Person: 65
Peszke: 585
Peterson: 501
Petit: 731, 755
Petri: 781
Petrow: 767
Petyniak: 831, 843
Peuker: 406
Pękala: 305, 801
Pfanhauser: 510
Pfeiffer: 84, 442, 688, 706
Piasecki: 356
Piasek: 303
Piaskowski: 319
Piątkiewicz: 475, 621
Piątkowski: 219
Picot: 341
Pić: 492
Piechocki: 276, 574
Piechowicz: 154, 155, 344, 345,
429, 430
Piechowski: 246, 482
Pieczyński: 408, 793
Piegłowski: 825
Piekara: 800
Piekarz: 794
Pielach: 651
Pieniążek: 17, 18, 563
Pieńkowski: 63, 641
Pieścioroski: 288
Pieta: 181, 182
Pietrak: 665
Pietras: 463, 535
Pietri: 673
Pietrusiak: 530, 542
Pietruszewski: 551
Pietrzyk: 37, 321
Pietrzykowski: 222, 230
Pigła: 24, 224
Pikarski: 27, 612, 615, 626
Pila: 455
Pilaski: 61
Pilch: 46
Pilchowski: 541
Pilecki: 437, 438
Pilichowski: 87, 652
Piliński: 151
Pilipenko: 252
Piltz: 483
Piłsudski: 521
Piniński: 295
Pintos: 160, 434
Pintowski: 320
Pioro: 728
Piotrowski: 33, 132, 231, 233, 519,
521, 619, 727, 775, 820
Pióro: 728
Pisański: 529, 530, 542, 543
Pisarek: 821
Pisarski: 725
Pistivsek: 459
Pisula: 290
Piszczako: 251
Piszczur: 355
Piwkowski: 23, 415
Piwnicki: 130, 131, 835, 839, 846
Piwowarski: 444
Plat: 747
Plater: 149, 199, 203, 269, 270, 289,
377, 379, 382, 454, 459, 467,
468, 471, 472, 474, 476, 477,
479, 480, 481, 482, 485, 490,
753, 761, 764, 783, 784, 788,
790
Pleban: 443
Plesiński: 515
Plewa: 484
Plichta: 31, 36, 37, 38, 320, 321,
322
Pluciński: 359, 746, 832, 843
Plust: 274
Pluta: 183
Płachecki: 45, 271
Pławiński: 308
Płociński: 404
Płodowski: 209, 353, 620
Płonczyński: 555
Płończyński: 555
Płoski: 148, 246, 445
Płuciennik: 491
Pniewski: 226, 227, 616, 617
Pochrzęst: 290
Pocquet: 342
Podborna: 35
Podczaski: 57, 105, 316, 320, 363,
555
Podemski: 447
Podgórecki: 445
Podgórski: 518
Podhorski: 439, 441, 443, 444, 736
Podkański: 248
Podlasiecki: 641
Podoski: 218, 352, 394
Podowski: 291
Podrecki: 573
Podwysocki: 205, 660, 661
Pogorzelski: 659
Pohorecki: 819
Pol: 278
Polanecki: 505
Polechowicz: 586
Polese: 411
Poleski: 68, 223, 231
Polkowski: 51, 409
Pollak: 272, 753
Poloczek: 800
Pomarnacki: 33
Pomian: 528
Pomianowski: 495, 770, 831, 842
Poniatowski: 119, 125, 336, 656,
684, 701
Ponichtera: 580
Ponikiewski: 158, 433
Poniński: 51, 89, 271, 320, 488,
511, 534, 537, 718, 753
Poniz: 209, 354
Poole: 268
Popiel: 90, 210, 211, 268, 288, 537,
539, 549, 550, 551, 837, 848
Popiela: 574
Popławski: 147, 210, 254, 318,
387, 439, 442, 657, 658, 659
Poradowski: 228
Porczyński: 202, 505
Porembski: 144, 156, 346, 431
Porębiński: 406
Porębski: 576
Porowski: 285
Pospieszalski: 498, 540
Poślednik: 242
Pośpiech: 673
Potier: 337
Potkański: 129, 713, 720
Potocki: 75, 158, 176, 198, 203,
204, 284, 285, 286, 340, 378,
413, 414, 432, 439, 460, 477,
478, 482, 512, 513, 536, 609,
657, 664, 674, 677, 679, 697,
729, 730, 738, 742, 745, 746,
747, 748, 751, 752, 757, 758,
760, 769, 789, 790, 791, 829
Potoniec: 358
Potrykowski: 127
Potrykus: 18
Potulicki: 295, 528, 533, 789
Potworowski: 59, 60, 147, 213,
490, 491, 492, 493, 553
Powichrowski: 519
Pozdniakow: 326
Indeks nazwisk
Pozzo: 339
Poźniak: 290
Pożara: 19
Pożarski: 114
Prachnio: 206
Pradalié: 746
Prasałowicz: 175
Prawda: 466
Prażmowski: 98
Prądzyński: 316, 325, 326, 328
Preker: 28, 623, 624, 736
Presser: 557
Préve: 782
Priebe: 463, 535
Primeau: 252
Primhault: 423, 608
Prochacki: 278
Prochorow: 586
Prokop: 286
Prosser: 740
Prozor: 287, 654
Prożyński: 221, 229
Pruski: 667
Pruszak: 444
Pruszkowski: 421
Pruszyński: 504, 549
Przedrzymirski: 290
Przekoradzki: 302
Przepióra: 509
Przepiórka: 800
Przerembski: 243
Przewłocki: 454, 762, 775
Przeździecki: 610
Przybylak: 776
Przybylski: 235, 484
Przybyła: 775
Przybytniak: 55
Przyłubski: 225
Przyłuski: 628, 630
Przymanowski: 676
Przyszychowski: 644
Psarski: 547, 776, 777
Pstrokoński: 415, 827, 828
Ptak: 619
Ptaszyński: 101
Pucek: 526
Puchała: 196
Pucherna: 38
Pudłowski: 685, 703
Puglisi Cosentino: 471
Pułaski: 211, 212, 213, 560, 561
Punch: 732, 756
Purszke: 241, 242
Purtak: 55, 253
Puszkin: 478
Puternicki: 428
Puzio: 277
Puzyna: 670
Pużyński: 54
Pyrzanowski: 441
Pyrzycki: 666
Pytel: 576
Quirke: 745
Raciborski: 275
Raczkowski: 200
Raczyński: 31, 61, 64, 67, 130, 147,
235, 316, 410, 586, 718
Radecki: 20, 642
Radlicki: 819
Radoliński: 279
Radoń: 546
Radoński: 56, 57, 59, 61, 796, 818
Radoszewski: 106, 324, 325, 326,
351, 364, 560
Radowidzki: 796
Radwan: 347
Radyński: 227, 617
Radzikowski: 47, 266
Radzimiński: 653
Radziszewski: 247
Radziwiłł: 280, 283, 284, 287, 340,
470, 477, 478, 479, 480, 494,
512, 531, 543, 785
Rafalski: 21, 153, 285, 512
Rajchel: 266
Rajzacher: 16, 17
Rakowiecki: 87, 400, 547
Rakowski: 408, 652, 666
Ramlau: 522, 523
Ramolino: 334
Rapacki: 126, 245
Rastawiecki: 423, 608
Rataj: 831, 843
Ratajczak: 530, 542
Ratajczyk: 72
Ratajski: 296
Ratyński: 686, 704
Rdułtowski: 786
Redier: 335
Regulski: 546
Reidy: 45
Reiff: 496, 771
Reisky: 229
Rej: 295, 440
Rejch: 126
Rejniak: 206
Rekłajtis: 444
Rekowski: 70, 400, 582
Rembalski: 307
Rembieliński: 391, 772
Remiszewski: 231
Reng: 551
Renkowski: 836, 848
Renou: 747
Reszczyński: 800
Reuss: 46, 53
877
Rey: 295, 383, 439, 440, 441, 487,
488, 489, 511
Reynolds: 481
Reytan: 264
Rębiś: 302
Riant: 336
Ribeyrolles: 339
Richard: 338
Richter: 669
Ridel: 569
Rieckh: 181
Rieger: 820
Rieth: 228
Riganti: 731, 755
Rigaud: 733, 756
Ring: 155, 344, 429
Riviere: 278, 567
Robertson: 133
Rochala: 832, 843
Roche: 743
Rodkiewicz: 308
Rodríguez: 284
Rodríguez-Mariatégui: 284
Rodziewicz: 37, 321, 749, 750
Rodzik: 579
Rodzynkiewicz: 455
Rogaliński: 65, 91, 108
Rogalski: 584, 635
Rogojski: 304
Rogosz: 63, 64
Rogowski: 28, 623, 637
Rogoziński: 132, 447, 686, 704
Roguski: 820, 821
Rohland: 220
Rohowski: 574
Rohr: 678
Rokicki: 267, 643
Rokitnicki: 425
Romahn: 391
Roman: 209, 353, 496, 771
Romankiewicz: 74
Romanowski: 254
Romański: 412, 413
Romaszkan: 328, 537, 670
Romejko: 440
Romer: 205, 206, 392, 437
Römer: 170, 676, 761
Romiszewski: 498, 499, 540, 541
Romiszowski: 449, 450, 451
Romocki: 408, 409
Rompalski: 717
Rongier: 653
Ronikier: 471, 786
Ropelewski: 319, 525
Rorot: 668
Rosart: 786
Rosen: 683, 701
Rosiak: 619
878
Marek Jerzy Minakowski — Elita łęczycka i rawska
Rosiński: 331, 484, 565
Rosnowski: 414
Rossi: 335, 778
Rossier: 287
Rossman: 350
Rost: 775
Rostafiński: 450
Rostek: 39
Rostworowski: 143, 156, 269, 345,
346, 430, 453, 454, 455, 456,
457, 459, 462, 468, 469, 472,
481, 495, 503, 528, 533, 534,
536, 609, 678, 731, 749, 755,
770, 784, 825
Roszkowski: 766
Rościński: 386
Rościszewski: 27, 92, 235, 402,
403, 562, 563, 622, 641, 648,
652, 653, 654, 655, 767, 839,
850
Rougier: 339
Rousselle: 409
Roux: 40
Rozdeiczer: 458, 836, 847
Rozdejczer: 458, 836, 847
Rozmanit: 154, 344, 429
Rozmarynowski: 463, 535
Rozmuski: 473
Rozwadowski: 180, 181, 182, 183,
274, 362, 612, 747
Rożałowski: 661
Rożecki: 38
Rożycki: 128
Różański: 17, 296, 578
Różycki: 37, 322, 444, 447, 523,
588, 819
Rubik: 440
Ruchałowski: 511
Rudi: 576
Rudnicki: 27, 119, 623, 653, 802,
817
Rudomina: 832, 843
Rudowski: 425
Rudzki: 41, 185, 245, 620, 794
Ruinart: 343
Ruinet: 567
Rulikowski: 92, 178, 180, 181, 183,
238, 436, 562, 834, 846
Rummel: 647
Rusak: 463, 535
Rusian: 841
Rusinek: 289, 780
Russell: 410
Russocki: 62, 297, 491, 840
Ruszczyc: 184, 661
Ruszkowski: 427, 830
Rutkiewicz: 584
Rutkowski: 22, 71, 127, 130, 132,
135, 246, 388, 389, 504, 668,
672, 724
Ryan: 270
Rybarczyk: 357
Rybiński: 763, 764
Rychliński: 385
Rychłowski: 196, 347, 405, 720,
721, 728
Ryglowski: 483
Rykaczewski: 726
Rylke: 447
Rylski: 175, 376
Rymsza: 835, 847
Rytel: 621
Rytwiński: 169, 675
Ryx: 222, 230, 801
Ryziński: 440
Ryżewski: 766
Ryżko: 441
Rzążewski: 207
Rzepczyński: 73
Rzepecki: 55, 685, 703
Rzepiński: 479
Rzeszotarski: 196, 712, 713, 714,
718, 720, 725
Rzewuski: 177, 287, 642, 685, 703,
728, 729, 739
Rzętkowski: 634, 635, 637, 799
Rzotkiewicz: 215, 217
Sabelmann: 222, 230
Sabiłło: 451
Sabiniarz: 646
Sadkowski: 360
Sadowski: 393, 394, 533, 660, 669
Sadżak: 577
Saja: 619
Sakowicz: 533, 545
Sala: 334
Salmonowicz: 780
Salomon: 524
Salviati: 779
Samborski: 589
Samcewicz: 768
Samek: 343
Santamaria: 273
Sapetto: 86
Sapieha: 281, 375, 436, 636, 680,
682, 698, 700, 722, 748
Saraczyński: 510
Sargnon: 459
Sarnecki: 652, 653
Sarnowski: 301, 302, 530, 542
Sarosiek: 833, 844
Saucerotte: 750
Savary: 556
Sawa: 466, 503
Sawicki: 171, 201, 403, 458, 508,
555, 641
Sawilski: 359
Sawiłow: 500
Sądowski: 715
Schaab: 525
Schaetzel: 516
Schaffer: 276
Schaidl: 497, 772
Schelhorn: 460
Scheyven: 792
Schley: 42
Schmidt: 295
Schneider: 525
Schnetzmann: 18
Schnoeckel: 33
Schober: 181
Schoell: 747
Schoen: 645, 646
Schroeter: 277
Schröter: 85, 277
Schubert: 458
Schulz: 299, 303, 665
Schumacher: 460
Sciplini: 778
Sczaniecki: 56, 57, 293, 520, 521,
522, 555, 582
Scześ: 585
Segal: 524
Sembratowicz: 59, 363
Semkło: 575
Sergeant: 283, 734
Serlan: 274
Serwatowski: 449, 767, 835, 847
Seymour St John: 477
Sędzimir: 277
Sęk: 524
Sękowski: 670
Shannon: 547
Sharkey: 252
Shemtshushnikoff: 744
Sherry: 295
Sianożęcki: 522
Siciliano: 778
Sieczkarek: 380
Sieczkowski: 791
Siegel: 713
Siegl: 713
Sieheń: 426
Siek: 300
Siekiera: 524
Siekierski: 26
Sielach: 267
Sielanko: 29, 624
Sielski: 448
Siemaszko: 641
Siemianowski: 796, 816
Indeks nazwisk
Siemiątkowski: 18, 34, 70, 237,
323, 324, 581, 590, 591, 592
Siemieński: 31, 32, 34, 35, 133,
264, 443, 481, 482, 680, 682,
698, 700, 714, 725, 760, 761,
762, 763, 768
Siemoński: 437
Sienkiewicz: 393, 636
Sieńczak: 775
Sieradzki: 47, 829
Sierakowski: 127, 254, 320, 383,
487
Sieroszewski: 780
Sierpowski: 530, 542
Sierszulski: 483
Sierzański: 90
Siewierski: 400
Sikora: 86, 413, 414
Sikorski: 66, 68, 412
Silewicz: 584
Simonetti: 501
Siniarski: 86
Sinko: 551
Sinowiecki: 406
Sirowy: 416
Sitarski: 783
Sithole: 385
Siwek: 355
Siwiński: 25, 224, 644
Skadorwa: 54
Skalski: 450, 777
Skarbek: 388, 424, 426, 619, 744,
823, 834, 845
Skarzyński: 113, 114, 178, 245,
317, 318, 319, 320, 328, 374,
459, 559, 635, 636
Skarżyński: 636
Skąpski: 222, 230
Skibiński: 800
Skipor: 630
Skirmunt: 170, 676
Skoczylas: 208
Skolski: 184
Skoraszewski: 392
Skorczyński: 25, 225
Skoronowicz: 589
Skoroszewski: 70, 559, 563, 581
Skorupiński: 87
Skorupski: 36, 149, 321
Skorzewski: 559
Skorzybut: 447
Skotnicki: 221
Skowroński: 527, 564, 589
Skórkowski: 242
Skórzewski: 60, 66, 69, 90, 298,
299, 303, 304, 305, 307, 308,
388, 559, 563
Skrzydlewski: 670
Skrzyński: 106, 233, 237, 323, 325,
329, 330, 331, 343, 349, 351,
364, 450, 560, 591, 735, 763,
796, 817
Skrzypczak: 587
Skrzypek: 669
Skrzywan: 172
Skulski: 184, 185
Skupiewski: 251, 320
Skwarc: 678
Slaski: 92, 98, 447, 507, 514, 803,
804, 817, 818, 841
Sładkowski: 30, 625
Sławatycki: 551
Sławiński: 208, 245, 246, 247, 248,
318, 401, 531, 543, 836, 848
Słomiński: 726
Słomke: 750
Słomkowski: 454
Słonczyński: 143, 156, 346, 430
Słonecki: 621
Słubicki: 145, 348, 637
Słucki: 127, 423
Słupski: 763
Słyszewski: 62
Smajkiewicz: 455
Smeesters: 361
Smerczyński: 380
Smijewski: 589
Smirnow: 25, 224
Smith: 550, 837, 848
Smitkowski: 28, 623
Smoczyński: 185
Smokowski: 584
Smolarkiewicz: 406
Smoleński: 226, 227, 318, 616, 617,
620, 715
Smolik: 740
Smoliński: 390
Smorawiński: 278
Smordzewski: 81
Smólski: 520
Smuniewski: 251
Smykowski: 561
Smyth: 765
Snaglewski: 830
Snopek: 449
Sobański: 60, 62, 179, 265, 266,
280, 298, 379, 472, 487, 488,
489, 546, 652, 658, 722, 731,
755, 789
Sobczyk: 88, 671
Sobiecki: 775
Sobierajski: 216, 218, 460
Sobolewski: 279, 280, 427, 605
Sobucki: 386
Socha: 227, 617
Sochacki: 499, 541
879
Soczewica: 66
Soder: 558
Soderberg: 479, 480
Soja: 205
Sokolnicki: 68, 69, 70, 71, 72, 74,
214, 215, 216, 217, 218, 219,
245, 497, 581, 582, 589, 590,
642, 771, 772
Sokołowski: 17, 25, 169, 171, 199,
224, 239, 392, 416, 643, 675
Solbrig: 21
Solecki: 245, 248
Solenkow: 448
Solski: 480
Sołohub: 548
Sołowiej: 448
Sołowij: 47
Sołowski: 127
Sołtan: 173, 513, 737, 792
Sołtyk: 16, 25, 224, 242, 435, 436,
514
Sołtykiewicz: 248
Somer: 642
Sommer: 797, 798
Sompoliński: 576
Sopociński: 841
Sormani: 657
Sot: 426
Sotirović: 170, 171
Southern: 570
Sowiński: 450, 838, 849
Sójka: 524
Spencberger: 802, 817
Spingardi: 524
Spychała: 299, 300
Sroczyński: 54
Srokowski: 645
Stablewski: 57, 273, 754
Stachiewicz: 416
Stachlewski: 409
Stachowiak: 300, 787
Stachowicz: 473
Stachula: 526
Stackebrand: 21
Stadnicki: 127, 220, 261, 375, 377,
379, 380, 381, 382, 383, 384,
385, 485, 486, 487, 712
Stafecki: 144, 156, 346, 431
Staniecki: 523
Staniewski: 583
Stanisław: 830
Stanisławski: 107, 352, 365, 748
Stanisz: 826
Stankiewicz: 48, 169, 288, 523,
675, 736
Stanley: 738
Stańkowski: 53
Starczewski: 226, 616
880
Marek Jerzy Minakowski — Elita łęczycka i rawska
Stark: 65
Starosz: 669
Starowiejski: 126, 290, 464, 465,
526
Starzeński: 38, 159, 160, 433, 434,
435, 649, 657, 752
Starzewski: 551
Starzychowicz: 242
Starzyński: 414, 635, 637, 647
Staszak: 152
Staszewski: 332, 565, 622, 762
Staśkiewicz: 53
Statler: 214
Stattler: 214, 216
Staude: 378
Stawiski: 415
Stawowski: 92
Steblyk: 525
Stebski: 757
Stecenko: 516
Stecki: 280, 730, 755
Steele: 743
Stefaniak: 47, 586
Stefański: 575
Steinbrenner: 477
Stelmaszczyk: 448
Stempień: 65
Stempkowski: 314, 416
Stenfeldt: 478
Stephan: 739
Stepowski: 216
Sterna: 478
Sternak: 88
Stetkiewicz: 250
Stevenson: 745
Stępień: 462, 535
Stępniak: 620
Stępniewski: 29, 247, 624
Stępowski: 16, 216, 219, 556
Stocki: 489
Stoczyński: 496, 770
Stodulski: 405
Stojowski: 233
Stoke: 203
Stokfisz: 21
Stokowski: 30, 31, 32, 34, 35, 87,
88, 725
Stolarek: 621
Stolarski: 235
Stolzman: 319
Stomma: 64
Stoneham: 546
Strakacz: 285
Strasz: 220
Straszewski: 660
Straszyński: 655
Strehl: 237, 324, 591
Strojnowski: 331, 564, 651
Stroński: 839
Strugalski: 741
Stryjek: 254
Stryjewski: 221, 229
Strzelec: 199
Strzemeski: 240
Strzemiński: 185
Strzeszewski: 657
Strzyżewski: 724
Strzyżowski: 450
Stuart: 173
Stückfeld: 48
Stucley: 734
Studziński: 95
Stummer: 393
Stupnicki: 288
Stypiński: 800
Suarez: 284
Subicki: 587
Suboczewski: 717
Sucharzewski: 451
Suchecki: 114
Sucher: 746
Suchocki: 506
Suchodolski: 30, 184, 567, 626,
796, 802
Suchorski: 218, 361, 443, 573, 574,
842
Suchorzewski: 71, 74, 349, 563,
582
Suffczyński: 175, 176, 177, 178,
183, 184
Sulatycki: 389, 390, 459, 559
Sulerzycki: 558
Sulerzyski: 68
Sulgostowski: 307
Sulicki: 725
Suligowski: 244
Sulikowski: 549
Sulimierski: 405, 406, 563
Sulimirski: 31, 362
Sulimowski: 129
Sulkowski: 227, 617
Sułek: 642
Sułowski: 151, 152
Sumiński: 461, 821, 839, 840
Sumner: 547
Surirey: 570
Suski: 327, 533
Sutkowski: 168
Sutula: 496, 770
Svertshkov: 793
Sweeney: 758
Swieżawski: 375, 376, 377
Swiętosławski: 197, 238
Swinarski: 254, 442, 558
Swolkień: 33
Swynghedaw: 567
Sylwestrowicz: 579
Symington: 722
Sypuła: 525
Syski: 28, 624, 736
Szable: 302
Szafraniec: 764
Szalawski: 802, 817
Szalek: 302
Szaładajski: 236
Szałański: 39
Szałkowski: 550
Szamota: 819
Szamowski: 68, 214, 414, 574, 655,
842
Szaniawski: 641, 668
Szańkowski: 245, 317, 319
Szarejko: 304
Szarzyński: 299, 300, 304
Szatkowski: 333
Szczawiński: 99, 408
Szczeniowski: 426
Szczepanik: 484
Szczepanowski: 717
Szczepek: 478
Szczepkowski: 52
Szczerbiński: 522
Szczęsny: 514
Szczuka: 655
Szczurowski: 333, 452, 538
Szczutkowski: 128
Szczyciński: 524, 525
Szczygielski: 497, 772, 802
Szczypecki: 226, 617
Szczytnicki: 407
Szczytt: 350
Szelemetko: 22
Szeliski: 401
Szembek: 49, 131, 168, 274, 275,
491, 492, 534, 679, 684, 685,
702
Szemerda: 448
Szemiot: 794
Szempliński: 790
Szemraj: 497, 771
Szeptycki: 274, 275, 276, 491, 492
Szermański: 462, 534
Szewczyk: 465, 484
Szkolnicki: 510
Szlachetko: 48
Szlachtowski: 57, 58
Szlagowski: 305, 553
Szlagórski: 276
Szlaszewski: 443
Szlendak: 22
Szlenkier: 35, 84, 85, 268, 441, 442,
443, 476, 687, 688, 705, 706,
777, 790
Szlubowski: 180
881
Indeks nazwisk
Szmejko: 531, 543
Szmidt: 406
Szmit: 382, 486
Szmolke: 215, 217
Szmutrykowski: 319
Szołdrski: 299
Szopa: 300
Szopski: 63
Szostakowski: 748
Szostek: 46
Szostkowski: 167
Szówelski: 417
Szpak: 358
Szpejna: 153
Szperka: 526
Szpernow: 42
Szpicki: 16, 26
Szpilerewicz: 302
Szpor: 551, 552
Szpotański: 74
Szramkowski: 767
Szreder: 576
Sztukowski: 305
Szubarga: 506
Szuberski: 248
Szujski: 491
Szukszta: 800
Szulakiewicz: 22
Szulc: 644
Szulczewski: 71, 404
Szułdrzyński: 49, 244, 449
Szumowski: 82
Szuster: 172
Szusterowski: 306
Szuwalski: 498, 540
Szwarc: 444
Szwejcer: 326, 327, 328, 473,
532, 545
Szwejkowski: 343
Szwykowski: 439, 440
Szychowski: 380
Szydłowski: 106, 125, 250,
364, 409, 718, 776
Szyfter: 200
Szyling: 360
Szyłkiewicz: 449
Szyłogalis: 672
Szymala: 302
Szymaniecki: 662
Szymanowski: 26, 28, 72,
180, 184, 305, 371, 571,
623, 639, 641, 644, 645,
654, 660, 661, 662, 663,
665, 666, 667, 679, 681,
684, 685, 686, 687, 688,
696, 697, 699, 701, 702,
704, 705, 706, 820
Szymańczak: 227, 617
474,
351,
142,
610,
648,
664,
683,
694,
703,
Szymański: 107, 154, 155, 229,
344, 345, 352, 365, 429, 430,
459, 484, 587, 687, 705, 826,
829
Szymborski: 526
Szymczyk: 51
Szymkowiak: 463, 535
Szymońskej: 713
Szymoński: 196, 425, 717
Szymula: 619
Szyndler: 16, 17, 26, 248
Szyrma: 416, 417, 517
Szyryn: 520
Szyszlak: 410
Szyszłło: 206
Ścigalski: 24, 223, 224
Ślaski: 73
Śleboda: 455
Ślesarski: 447
Śliwiński: 34, 446, 647, 654
Ślizowski: 271
Ślusarski: 29, 87, 625
Śmiałkowski: 713
Śmiałowski: 289, 681, 683, 699,
701
Śmigielski: 13, 74, 620
Śniadach: 448
Śniadecki: 293
Śniadowski: 621
Średziński: 668, 720
Środoń: 503, 646
Świacki: 514
Światłoń: 152
Świątek: 586
Świątkowski: 251, 588, 685, 703
Świda: 403, 549, 840
Świderski: 426, 504, 531, 544, 645
Świdziński: 220, 229, 244, 662,
663, 688, 706
Świejkowski: 735, 736
Świerczyński: 37, 38, 322, 668, 669
Świerkosz: 45
Świerz: 182
Świeszewski: 221, 222, 229, 230
Świeykowski: 735
Świeżyński: 428
Święcicki: 121, 238, 253, 254, 458,
615
Święciński: 716
Święcki: 90, 210
Świętochowski: 34
Świętorzecki: 279
Świętosławski: 197, 214, 216, 219
Świrko: 356
Świrski: 32, 34
Świsłowski: 502
Tabęcki: 206, 353
Tabor: 240
Taccola: 445
Tackett: 173
Taczanowski: 24, 43, 44, 52,
158, 224, 385, 386, 415,
433, 452, 538, 574, 575,
577, 580
Talar: 483
Tamam: 286
Tanana: 505
Tanton: 636
Tański: 247, 451
Tarasowicz: 426
Tardivel: 341
Targoński: 462, 535
Targowski: 149, 150
Tarło: 97, 802, 803, 817
Tarnowski: 209, 271, 272,
305, 354, 414, 415, 496,
730, 731, 732, 733, 737,
739, 740, 741, 742, 745,
749, 750, 751, 752, 753,
755, 756, 757, 759, 760,
771
Tatarkiewicz: 330, 349
Tatur: 330
Taube: 645, 646, 647, 648
Tchórznicki: 791
Teernstra: 207
Telatycki: 833, 844
Teleżyński: 417
Temler: 249
Tempski: 66
Teodorowicz: 29, 30, 625
Teofilak: 212
Teresko: 379
Terlecki: 125
Tetmajer: 392
Teuber: 181
Tezenas: 384
Tęcza: 727
Thejner: 228
Thibault: 378, 750
Thibout: 733, 756, 757
Thiessen: 532, 544
Thilenius: 460, 461
Thomas: 327, 479
Thomasson: 478, 531, 544
Thullie: 469
Tilemans: 515
Tłuchowski: 666
Toczyski: 184
Tokarczyk: 512
Tokarewicz: 510
Tołłoczko: 505
Tołokin: 253
Tołwiński: 333
Tomala: 830
Tomasik: 587
147,
432,
576,
273,
586,
738,
748,
754,
762,
882
Marek Jerzy Minakowski — Elita łęczycka i rawska
Tomaszewski: 26, 222, 230, 250,
505
Tomaszkiewicz: 438
Tomczykiewicz: 800
Tomczyński: 160, 227, 435, 617
Tomicki: 147
Tomkiel: 518
Torlicki: 621
Toroń: 452, 538
Torrez: 747
Torzewski: 484
Tosiek: 302
Toth: 474
Totuszyński: 44
Tovey: 677
Towarnicki: 410, 411
Towiański: 839
Toyota: 173
Tracewski: 386
Trafford: 749
Tratkiewicz: 764
Trembiński: 559, 581
Trenner: 577
Trepka: 306, 350, 736
Trębicki: 390
Trippenbach: 409
Trivulzio: 779
Trocki: 788
Trojanowski: 45, 46, 480, 570, 654
Trojecki: 546
Truchliński: 833, 844
Trujillo: 739
Trus: 199
Trybowski: 619
Trypolski: 654
Trzaska: 276
Trzaskowski: 530, 543
Trzciński: 18, 19, 20, 31, 233, 665,
796, 799
Trzebiński: 43, 590
Trzeciak: 386
Trzeciecki: 41
Trzecieski: 284
Trzeszczkowski: 551
Tsapagas: 647
Tschirschke?: 356
Tuchołka: 71, 126, 328, 329
Tuczyński: 278, 279
Tulisow: 172
Tur: 155, 345, 429, 570
Turbański: 497, 772
Turek: 290, 764
Turnau: 134, 736
Turner: 571, 572
Turno: 493, 499, 507, 649, 651, 679
Turobojski: 228, 234, 618
Turowicz: 376
Turowojski: 234
Turowski: 41, 107, 254, 560
Turski: 113, 838, 849
Tustanowski: 461
Tuszkiewicz: 719
Tuszyński: 799
Tuz: 29, 624
Twardowski: 48, 56, 85, 237, 324,
591
Twardy: 719
Tychowski: 216, 217
Tyczyński: 757
Tylczyński: 580
Tyler: 749
Tyliński: 203
Tymieniecki: 518
Tymowski: 819
Tyschler: 406
Tyszkiewicz: 180, 181, 204, 249,
270, 289, 446, 472, 477, 548,
733, 742, 743, 744, 745, 751,
760, 762, 763, 764, 765, 767,
768
Tywonek: 305
Ujejski: 146
Ulatowski: 672
Ulkowski: 203
Ullmann: 46
Ułaszyn: 173, 794
Umiastowski: 508
Uniechowski: 783
Unrug: 60, 158, 303, 304, 433, 452,
453, 538, 757, 758
Urbanek: 290
Urbanowski: 148, 505, 630
Urbański: 16, 60, 303, 724, 788,
802, 817
Uruski: 759
Uszacki: 416
Uszycki: 621
Uszyński: 232, 795, 816
Utley: 411
Vachali: 761
Vaissaire: 780
Valachi: 740
Valeriano: 40
Valet: 379
van Bockryck: 723
van Caubergh: 295, 296
van der Steenhoven: 443
van der Stok: 527
van Duym: 268
van IJsselstein: 207
van Leen: 526
van Lier: 481
van Outryve: 723
van Pradelles: 126
van Schendel: 207
van Wassenhove: 722
Vandenberghen: 296
Vandenbor: 97
Varley: 732, 756
Vergeres: 286
Vergéres: 286
Vermeire: 381
Vernell: 537
Verny: 338
Vertun: 24, 223
Vetter: 205
Veuthey: 731, 732, 755
Viel: 342
Vilgrain: 731, 755
Villeroy: 782
Virmont: 335
von Blanckenstein: 680, 682, 697,
699
von Buxhoevden: 744
von Kageneck: 158, 433
von Keller: 828
von Kenredorf: 825
von Meran: 680, 682, 697, 699
von Nauendorf: 89
von Neipperg: 270
von Pallavicini: 723
von Rönne: 168, 174, 175
von Salza: 387
von Schönborn: 282
von Spirlet: 722
von Vietinghoff: 578
von Wallis: 679, 681, 697, 699
von Winterfeld: 264
Voyer: 279
Vyroubov: 781
Wagner: 290
Walawski: 177
Walburg: 668, 669
Walczak: 19
Walczakowski: 73
Walczyński: 719
Waldron: 454
Walenciuk: 19
Walentynowicz: 454, 455
Walerych: 586
Walewski: 23, 30, 64, 105, 113,
145, 147, 157, 214, 233, 234,
235, 236, 237, 238, 239, 242,
289, 323, 324, 333, 334, 335,
336, 347, 363, 415, 432, 519,
566, 573, 591, 609, 684, 702,
834, 838, 846, 849
Walicki: 105, 107, 108, 196, 232,
709, 712, 720, 724, 728, 794,
804, 811
Walker: 744
Walknowski: 69, 75, 558
Walkowiak: 241
Walkusz: 678
Indeks nazwisk
Wallis: 679, 681, 697, 699
Waloszczyk: 461
Walter: 249, 365
Waltz: 532, 544
Wanagas: 499, 540
Wandler: 532, 544
Wangiert: 206
Wanicki: 272, 754
Wanke: 181
Wantuch: 272, 753
Wańkowicz: 495, 502, 503, 770,
832, 844
Wapniewski: 27, 623
Wardzyński: 426
Warkentin: 251
Warpas: 330
Warszawski: 267
Wasielewski: 22
Wasiewicz: 317
Wasik: 519
Wasilewski: 350, 621
Wasilkowski: 64
Wasiluk: 411
Wasiłowski: 641
Wasylewicz: 775
Wasylik: 287
Wasylkowski: 500
Waśniewski: 620
Waterman: 743
Wavelet: 339
Wawrzyniak: 278
Waxman: 841
Waydel: 545
Wąs: 554
Wąsik: 791
Wąsowicz: 31, 71, 74, 97, 539, 615,
712, 714, 724, 725
Wąsowski: 673, 763
Webb: 677
Webber: 761
Weber: 65
Wedeman: 348
Wegrzynowski: 318
Wehner: 577
Weigt: 357
Weihrauch: 476
Weiss: 241, 448, 568
Wejs: 530, 542
Wenda: 356
Wendykier: 474
Wenta: 575
Werbowy: 276
Wereszczaka: 657
Wereszczyński: 293, 357
Werner: 820
Weryha: 214
Wesołowski: 448
Wessel: 212, 332, 565, 655, 798
Westenberg: 452, 538
Westhead: 133
Weychert: 177
Węgiel: 475
Węgier: 459
Węglarski: 20
Węgleński: 177, 178
Węsierski: 158, 432
Wężyk: 150, 234, 239, 319, 400,
401, 403, 404, 405, 412, 413,
414, 500
Whyatt: 549
Wichert: 25, 224
Wichliński: 108, 686, 703
Wichrzycki: 405
Widacki: 797
Widawski: 412, 413, 414
Widelski: 239
Wieczffiński: 361
Wieczorek: 61
Wielomski: 55, 254
Wielopolski: 85, 270, 271, 273,
274, 276, 277, 278, 684, 702,
752, 753
Wielowiejski: 133, 143, 144, 156,
327, 346, 430, 431, 438, 439,
562, 765, 766, 767, 820
Wiencek: 205
Wierzbicki: 176, 274, 516
Wierzbowski: 264, 265
Wierzchlejski: 323, 415, 558, 559
Wierzyński: 232
Wiesiak: 719
Wiesiołowski: 349, 361, 427
Wieszczycki: 428
Więcek: 665
Więckiewicz: 516
Więckowski: 715, 726, 727
Wiggin: 295
Wiktor: 326, 449
Wiktorowicz: 840
Wilczewski: 796
Wilczyński: 43, 55, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68
Wilk: 90
Wilkanowski: 16
Wilkoński: 578, 580, 833, 844
Wilkowski: 139, 152, 190, 428,
575, 576, 854
Wilks: 283, 734
Wilkszycki: 116, 126
Willems: 723
Williams: 387, 774
Wilski: 328, 329, 505
Wilson: 295, 516
Winckler: 379
Winiarski: 153
Winiecki: 665
883
Winiger: 279
Winkler: 51
Winnicki: 719
Wire: 738
Wirtemberski: 282
Wisgott: 301
Wisławski: 716
Wisłocki: 36, 98, 321
Wiszniewski: 131, 134, 174, 243
Wiśniarski: 159, 434
Wiśniewski: 151, 201, 205, 231,
239, 356, 440, 620, 772, 776,
779
Wiśniowski: 386
Witczak: 622
Witecki: 358
Witkiewicz: 456
Witkowski: 653, 681, 683, 699, 701
Witowski: 235
Wize: 305, 553
Wizemberk: 628
Władyczański: 63
Włodarczyk: 380
Włodarek: 150, 308
Włodarski: 221, 229, 328
Włostowski: 16
Włyński: 401
Wnęk: 410
Wochna: 444
Wodzicki: 198, 275, 283, 566, 656,
670, 673, 674, 680, 682, 697,
698, 699, 700
Wodziński: 119, 127, 128, 212,
392, 423, 424, 425, 428, 550,
837, 848
Wodzyński: 472
Wojciechowski: 37, 250, 322, 736
Wojczyński: 194, 232, 794, 795,
796, 797, 798, 799, 801, 802,
804, 811, 816, 817, 818
Wojda: 71, 359, 424, 440, 590
Wojno: 208
Wojtasik: 500
Wojtaszek: 488
Wojtek: 286
Wojtiuk: 524
Wojtkielewicz: 671
Wojtysiak: 440
Wojtysiak-Rey: 440
Wolański: 179, 318
Wolfarth: 289
Wolfram: 288
Wolicki: 424, 584
Wolny: 798
Wolski: 86, 112, 145, 232, 234, 376,
407, 514, 529, 536, 542, 643,
685, 703, 792, 795, 816
Wolszlegier: 53, 70, 581
884
Marek Jerzy Minakowski — Elita łęczycka i rawska
Wołczaski: 675
Wołczyński: 639, 694
Wołłowicz: 168, 424
Wołodkowicz: 264, 499, 677
Wołowicz: 559
Wołowski: 206
Word: 214
Woroniecki: 158, 375, 384, 385,
386, 387, 432, 433, 485, 773
Wostradowski: 525
Woyciechowski: 327
Woyda: 359
Woytkowski: 273
Wozniok: 242
Woźniak: 51, 52, 531, 543, 554,
579
Woźniakowski: 170, 377, 490, 507,
676
Wójcicki: 496, 666, 771, 840
Wójcik: 242, 515
Wójtowicz: 791
Wóycicki: 63
Wray: 743
Wroczyński: 489
Wroniszewski: 524
Wrono: 411
Wroński: 480, 740
Wróblewski: 29, 624, 670
Wrzesiński: 766
Wrzosek: 240
Wszołek: 472
Wüest: 497, 772
Wybicki: 841
Wydmuch: 672
Wyduba: 583
Wyganowski: 147, 149, 150, 213,
716
Wygocki: 90
Wygodzki: 90
Wyleżyński: 21
Wylęgła: 651
Wyrobisz: 511
Wyrzykowski: 250
Wysłouch: 223, 231
Wysocki: 226, 362, 441, 616, 646,
669, 775, 784
Wyszkowski: 39
Wyszyński: 177
Wyżykowski: 378
Wzgarda: 151
Ybarra: 147, 658
Yeates: 765
York: 286
Young: 572
Yvanoff: 618
Zabierzewski: 410
Zabierzowski: 242
Zabłocki: 55, 57, 67, 105, 136, 208,
334, 348, 350, 351, 352, 353,
359, 363, 364, 365, 560, 578,
579, 580, 587, 740
Zabokrzycki: 323
Zaborowski: 126, 132, 154, 176,
242, 323, 428, 564, 721, 726
Zaborski: 403
Zachert: 128, 214
Zachorowski: 549, 837, 848
Zachwieja: 183
Zagajewski: 25, 225, 387
Zagórniak: 37, 322
Zagórski: 63, 585, 827
Zagwizdowski: 668
Zahorski: 170, 676
Zając: 33, 673
Zajączkowski: 17, 184, 302
Zajęcki: 585
Zakolski: 300
Zakościelny: 326
Zakrzeński: 460
Zakrzewski: 43, 49, 54, 55, 56, 63,
64, 67, 145, 176, 216, 234, 305,
306, 307, 393, 497, 563, 578,
585, 654, 715, 716, 772, 799
Zalasiński: 215, 217
Zaleski: 27, 161, 178, 184, 435,
446, 622, 641, 642, 643, 652,
653, 714, 725
Zalewski: 621, 777, 798
Załęski: 199
Załuski: 174, 775
Załuskowski: 467
Zambrzycki: 96
Zamojski: 204, 283, 468, 482, 483,
484, 485, 488, 511, 630, 636,
729, 730, 733, 734, 735, 736,
737, 741, 748, 751, 754, 768,
773, 788, 793
Zamoyski: 282, 733
Zamulewicz: 825
Zan: 458, 836, 847
Zanato: 201
Zanelli: 114
Zaniewski: 293
Zański: 491
Zarajczyk: 19
Zaranek: 287
Zaremba: 47, 89, 308, 719, 799,
800, 801
Zarow: 749
Zarudzki: 47, 48
Zarzecki: 232, 795, 816
Zarzycki: 720
Zasieński: 440
Zasztowt: 64
Zawadzki: 35, 36, 55, 74, 98, 169,
196, 214, 225, 523, 663, 675,
728, 797, 800
Zawartowski: 237, 324, 591
Zawiski: 679, 697
Zawistowski: 511
Zawisza: 229, 264, 274, 279, 280,
287, 318, 734, 823, 825, 826,
829, 830, 839, 841, 842, 846
Zawitkowski: 449
Zbierzchowski: 233, 239, 412
Zbijewski: 415, 573, 574, 714, 721
Zboiński: 124, 637
Zborowski: 458, 459
Zbrojewski: 389
Zbyszewski: 68, 545, 635, 645,
655, 660
Zdanowski: 98
Zdrodowski: 646
Zdrojewski: 384
Zdziarski: 838, 849
Zdzieński: 681, 683, 699, 701, 837,
849
Zdzieszyński: 142
Zegrzda: 829
Zejdler: 557
Zelek: 285
Zelonka: 33
Zembowski: 829
Zembrzuski: 154, 161, 192, 193,
371, 661, 854, 855
Zgliczyński: 653
Zglinicki: 333
Zgórski: 289, 726
Ziajko: 619
Ziarek: 22
Zieleniewski: 237, 238, 412
Zieleśkiewicz: 47
Zielewski: 51
Zieliński: 18, 30, 41, 127, 142, 155,
209, 273, 326, 345, 416, 430,
455, 559, 625, 626, 650, 651,
655, 685, 703, 775
Zielonacki: 89, 303, 304, 423
Zielonka: 31, 32, 33, 34, 228, 838,
849
Ziembicki: 183
Ziembiński: 828, 829
Ziemęcki: 410
Ziemiański: 300
Ziemięcki: 89, 92, 211
Ziemnicki: 790
Zienkowicz: 45
Zienkowski: 248
Zięba: 285, 642
Ziębiński: 576
Ziętkiewicz: 572, 573
Ziołecki: 200
Indeks nazwisk
Ziołkowski: 214, 236, 834, 846
Ziółkowski: 19, 447
Złotowski: 64, 176
Znaniecki: 197, 458, 575
Zoccatelli: 268
Zoliński: 170, 676
Zorski: 764
zu Stolberg: 722
Zuber: 182
Zubik: 800
Zubrzycki: 495, 770
Zukiewicz: 279
Zulauf: 537
Zuretti: 384
Zwierkowski: 437
Zworski: 726
Zych: 172, 448, 668, 737
Zygmunt: 146
Żaba: 309
Żachalski: 717
Żak: 527
Żarnowiec: 382, 486
Żądło: 457
Żebrowski: 650
Żelazik: 331
Żelazko: 232, 795, 816
Żeleźniak: 644
Żeligowski: 549
Żelisławski: 717
Żerański: 519
Żeromski: 494, 509, 656, 659, 660
Żeroński: 44, 49, 50, 52, 71
Żewłakow: 305
Żmigrodzki: 523
Żmija: 645
Żmuda: 358
Żochowski: 685, 703
Żołneczko: 463, 536
885
Żółkowski: 484
Żółtowski: 35, 90, 268, 392, 412,
413, 414, 442, 443, 449, 464,
537, 650, 651, 746, 767, 790
Żórawski: 150
Żuk: 199, 393
Żukowski: 55, 721
Żuliński: 622
Żurkiewicz: 482
Żurowski: 680, 682, 697, 699, 773
Żwan: 105, 363
Żychliński: 57, 59, 69, 145, 202,
203, 234, 360, 590, 655
Żylicz: 523, 524, 525, 526, 527
Żyszkowski: 173, 794
Żyśko: 209, 353
Żywanowski: 135
886
Marek Jerzy Minakowski — Elita łęczycka i rawska
Spis treści
Zasady serii Elita Rzeczypospolitej..........................................................................................3
Województwa łęczyckie i rawskie oraz ich elita....................................................................7
Rodzina Tadeusza Błociszewskiego, posła łęczyckiego......................................................13
Krąg rodzinny......................................................................................................................13
Potomkowie bezpośredni...................................................................................................15
Jego rodzeństwo z potomstwem.......................................................................................42
Wykorzystane źródła..........................................................................................................75
Rodzina Tomasza Byszewskiego, posła łęczyckiego...........................................................81
Krąg rodzinny......................................................................................................................81
Potomkowie bezpośredni...................................................................................................82
Jego rodzeństwo z potomstwem.......................................................................................89
Wykorzystane źródła..........................................................................................................92
Rodzina Stanisława Gadomskiego, wojewody łęczyckiego...............................................95
Krąg rodzinny......................................................................................................................95
Potomkowie bezpośredni...................................................................................................96
Jego rodzeństwo z potomstwem.......................................................................................96
Wykorzystane źródła..........................................................................................................99
Rodzina Jana Gajewskiego, posła łęczyckiego....................................................................101
Krąg rodzinny....................................................................................................................101
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................101
Wykorzystane źródła........................................................................................................101
Rodzina Grzegorza Grotowskiego, posła rawskiego.........................................................102
Krąg rodzinny....................................................................................................................102
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................105
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................107
Wykorzystane źródła........................................................................................................108
Rodzina Konstantego Janikowskiego, posła łęczyckiego..................................................110
Krąg rodzinny....................................................................................................................110
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................110
Wykorzystane źródła........................................................................................................110
Rodzina Franciszka Jerzmanowskiego, posła łęczyckiego...............................................111
Krąg rodzinny....................................................................................................................111
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................112
Wykorzystane źródła........................................................................................................114
Rodzina Antoniego Kossowskiego, kasztelana inowłodzkiego.......................................116
Krąg rodzinny....................................................................................................................116
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................118
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................119
Wykorzystane źródła........................................................................................................119
Rodzina Feliksa Kretkowskiego, posła łęczyckiego...........................................................121
Krąg rodzinny....................................................................................................................121
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................124
Spis treści
887
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................126
Wykorzystane źródła........................................................................................................136
Rodzina Adama Lasockiego, kasztelana sochaczewskiego..............................................139
Krąg rodzinny....................................................................................................................139
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................142
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................161
Jego rodzeństwo przyrodnie (po matce) z potomstwem............................................161
Wykorzystane źródła........................................................................................................161
Rodzina Antoniego Lasockiego, kasztelana gostyńskiego...............................................165
Krąg rodzinny....................................................................................................................165
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................167
Jego rodzeństwo przyrodnie (po matce) z potomstwem............................................175
Wykorzystane źródła........................................................................................................186
Rodzina Rocha Lasockiego, posła sochaczewskiego.........................................................190
Krąg rodzinny....................................................................................................................190
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................192
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................192
Jego rodzeństwo przyrodnie (po matce) z potomstwem............................................192
Wykorzystane źródła........................................................................................................193
Rodzina Józefa Leszczyńskiego, posła rawskiego..............................................................194
Krąg rodzinny....................................................................................................................194
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................196
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................196
Wykorzystane źródła........................................................................................................255
Rodzina Tadeusza Lipskiego, kasztelana łęczyckiego......................................................261
Krąg rodzinny....................................................................................................................261
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................264
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................291
Wykorzystane źródła........................................................................................................309
Rodzina Dionizego Łączyńskiego, posła gostyńskiego.....................................................314
Krąg rodzinny....................................................................................................................314
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................316
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................323
Wykorzystane źródła........................................................................................................365
Rodzina Jana Łuszczewskiego, posła sochaczewskiego...................................................371
Krąg rodzinny....................................................................................................................371
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................374
Wykorzystane źródła........................................................................................................394
Rodzina Franciszka Mączyńskiego, posła łęczyckiego.....................................................398
Krąg rodzinny....................................................................................................................398
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................400
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................412
Wykorzystane źródła........................................................................................................417
Rodzina Józefa Mikorskiego, posła gostyńskiego..............................................................421
Krąg rodzinny....................................................................................................................421
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................423
888
Marek Jerzy Minakowski — Elita łęczycka i rawska
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................556
Wykorzystane źródła........................................................................................................592
Rodzina Cypriana Nakwaskiego, posła łęczyckiego.........................................................605
Krąg rodzinny....................................................................................................................605
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................607
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................608
Wykorzystane źródła........................................................................................................610
Rodzina Michała Pikarskiego, posła rawskiego.................................................................612
Krąg rodzinny....................................................................................................................612
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................615
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................615
Wykorzystane źródła........................................................................................................626
Rodzina Jana Przyłuskiego, kasztelana brzezińskiego......................................................628
Krąg rodzinny....................................................................................................................628
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................630
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................630
Wykorzystane źródła........................................................................................................630
Rodzina Walentego Rzętkowskiego, posła gostyńskiego.................................................632
Krąg rodzinny....................................................................................................................632
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................634
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................637
Wykorzystane źródła........................................................................................................637
Rodzina Dominika Szymanowskiego, posła rawskiego...................................................639
Krąg rodzinny....................................................................................................................639
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................641
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................661
Wykorzystane źródła........................................................................................................689
Rodzina Franciszka Szymanowskiego, posła sochaczewskiego......................................694
Krąg rodzinny....................................................................................................................694
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................696
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................702
Wykorzystane źródła........................................................................................................707
Rodzina Bazylego Walickiego, wojewody rawskiego.......................................................709
Krąg rodzinny....................................................................................................................709
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................712
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................794
Wykorzystane źródła........................................................................................................804
Rodzina Stanisława Wojczyńskiego, posła rawskiego......................................................811
Krąg rodzinny....................................................................................................................811
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................816
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................816
Jego rodzeństwo przyrodnie (po matce) z potomstwem............................................819
Wykorzystane źródła........................................................................................................821
Rodzina Barnaby Zawiszy, posła gostyńskiego.................................................................823
Krąg rodzinny....................................................................................................................823
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................825
Spis treści
889
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................841
Wykorzystane źródła........................................................................................................850
Rodzina Marceliego Zembrzuskiego, posła sochaczewskiego.........................................854
Krąg rodzinny....................................................................................................................854
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................855
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................855
Jego rodzeństwo przyrodnie (po matce) z potomstwem............................................856
Wykorzystane źródła........................................................................................................856
Spis prenumeratorów.............................................................................................................857
Indeks nazwisk........................................................................................................................860
Spis treści..................................................................................................................................886
890
Marek Jerzy Minakowski — Elita łęczycka i rawska
W serii Elita Rzeczypospolitej ukazały się już książki Marka Jerzego Minakowskiego:
I. Elita północnomazowiecka – ziemie: ciechanowska, łomżyńska, nurska, różańska, wi­
ska, wyszogrodzka i zakroczymska dawnego województwa (księstwa) mazowieckiego,
Kraków 2011, stron 759
II. Elita wileńska – dawne województwo wileńskie, Kraków 2011, stron 978
III. Elita kresowa i smoleńska – województwa kresów wschodnich: połockie, witebskie,
mścisławskie i smoleńskie, Kraków 2011, stron 847
IV. Elita krakowska senatorska - rodziny senatorskie województwa krakowskiego, Kraków
2012, stron 958
V. Elita sandomierska - województwo sandomierskie, Kraków 2012, stron 846
VI. Elita poznańska senatorska z posłami ziemi wschowskiej - województwo poznańskie:
rodziny senatorów oraz rodziny posłów ziemi wschowskiej, Kraków 2012, stron 867
VII. Elita krakowska poselska - rodziny poselskie województwa krakowskiego, Kraków
2012, stron 805
VIII. Elita lubelska - województwo lubelskie, Kraków 2012, stron 968
IX. Elita litewska - rodziny senatorów-ministrów Wielkiego Księstwa Litewskiego, Kra­
ków 2012, stron 958
X. Elita kijowska - województwo kijowskie, Kraków 2012, stron 934
XI. Elita żmudzka i nadniemeńska - księstwo żmudzkie i województwo trockie (z Kownem,
Grodnem i Suwalszczyzną), Kraków 2013, stron 877
XII. Elita ruska – województwo ruskie z ziemią chełmską i województwem bełskim, Kra­
ków 2013, stron 857
XIII. Elita koronna – rodziny senatorów-ministrów Korony Polskiej, Kraków 2013, stron
838
XIV. Elita inflancka czyli łotewska – województwo inflanckie, czyli część dzisiejszej Łotwy
w granicach Rzeczypospolitej, Kraków 2013, stron 790
XV. Elita podlaska – województwo podlaskie, Kraków 2013, stron 783
XVI. Elita poznańska poselska – rodziny poselskie województwa poznańskiego, Kraków
2013, stron 763
XVII. Elita czernihowska – województwo czernihowskie, Kraków 2013, stron 750
XVIII. Elita łęczycka i rawska – województwa łęczyckie i rawskie, Kraków 2015, stron 864
W przygotowaniu także kolejne tomy.
Wszystkie wydane tomy można zamawiać pisząc na adres podany na początku tomu
lub w Internecie na stronie http://sklep.minakowski.pl

Podobne dokumenty

Fragmenty książki (strony 1-12 i 814-846)

Fragmenty książki (strony 1-12 i 814-846) czynających się na T-Ż są przez to niesprawiedliwie dyskryminowane, czy jednak można czekać kolejne ćwierć wieku (albo i więcej) aż dzieło to zostanie dokończone? Nie znam innego obiektywnego stand...

Bardziej szczegółowo

Fragmenty książki (strony 1-13 i 903-935)

Fragmenty książki (strony 1-13 i 903-935) czynających się na T-Ż są przez to niesprawiedliwie dyskryminowane, czy jednak można czekać kolejne ćwierć wieku (albo i więcej) aż dzieło to zostanie dokończone? Nie znam innego obiektywnego stand...

Bardziej szczegółowo

Fragmenty książki (strony 1-13 i 735-763)

Fragmenty książki (strony 1-13 i 735-763) czynających się na T-Ż są przez to niesprawiedliwie dyskryminowane, czy jednak można czekać kolejne ćwierć wieku (albo i więcej) aż dzieło to zostanie dokończone? Nie znam innego obiektywnego stand...

Bardziej szczegółowo

Elita płocka - Elita Rzeczypospolitej

Elita płocka - Elita Rzeczypospolitej czynających się na T-Ż są przez to niesprawiedliwie dyskryminowane, czy jednak można czekać kolejne ćwierć wieku (albo i więcej) aż dzieło to zostanie dokończone? Nie znam innego obiektywnego stand...

Bardziej szczegółowo