Formularz ofertowy - Sąd Rejonowy Katowice

Transkrypt

Formularz ofertowy - Sąd Rejonowy Katowice
Załącznik nr 1 do zaproszenia
Znak sprawy: PPI-21/16
……………………………………..
Pieczęć firmowa oferenta
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
ul. Lompy 14
40-040 Katowice
FORMULARZ OFERTOWY
PROPOZYCJI CENOWEJ
do zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 30. 000 EURO
zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U.2015r. poz.2164)
Nazwa oferenta : ……………………..……………………………..………………………………..…………….……………………………….
Siedziba : ……………………………………………………………..………………………………...……………………………………………
Regon : ……………………………..…….……………..
NIP : ………………………….…………………………….……..
Telefon : ………………………………………………….
Fax : ……………………………………………………..…..……
E-mail: …………………………………………………………………..……………………..............................………………………...…….
Bank i nr rachunku bankowego: ………………………..............................................…………………………………………………………
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:
Dostawa części i akcesoriów komputerowych.
Lp.
Nazwa
Ilość
Cena brutto za
sztukę
Wartość brutto
(3x4)
1
2
3
4
5
1
Mysz Przewodowa Dell MS111 USB 1000 DPI Optyczna
50
2
Klawiatura Dell KB212-B QuietKey
50
3
Głośniki Logitech 2.0 Z200 czarne
25
4
Dysk twardy SSD ADATA 120GB 2,5'' SATA SSD
Premier SP550
15
5
Pamięć Kingston 8GB 1600MHz CL11 Non-ECC
15
6
Dysk twardy Intel SSD 750 PCI-Express 400 GB
2
7
Szafa krosownicza ZPAS 19", 600x600, 10U, drzwi
szklane
1
8
Kabel MOLEX F/UTP. Kat. 5e, 100% CU, 305m
1
OGÓŁEM
Słownie
…………………………………………………………………………………………………….……….zł brutto
Oświadczamy, że podana wyżej cena ofertowa zawiera w sobie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia, określone w zaproszeniu do składania ofert oraz we wzorze umowy.
Deklarujemy następujące warunki realizacji zamówienia:
a) Termin wykonania zamówienia – do 30 dni od daty podpisania umowy.
b) Akceptujemy warunki wskazane w zaproszeniu do składania ofert oraz we wzorze umowy.
c) Oświadczamy, że wzór umowy wraz z załącznikiem został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
d) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert.
……………………….., dnia ……….….. 2016 r.
…………………………………………………………………..
Miejscowość
Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy
( Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem).

Podobne dokumenty