NajpiękNiejsza kartka bożoNarodzeNiowa

Transkrypt

NajpiękNiejsza kartka bożoNarodzeNiowa
ko
nk
urs
"Najpiękniejsza kartka
bożonarodzeniowa"
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
CEL:
umożliwienie naszym uczniom zaprezentowania swojego talentu i pomysłowości,
popularyzowanie polskich tradycji świątecznych, rozwijanie zdolności plastycznych młodzieży oraz uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. Interpretacja
tematu dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę.
ORGANIZATOR:
nauczyciel plastyki - Elżbieta Kąkol
Termin oddawania prac: 9.12.2014 rok
ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów naszej szkoły w dwóch kategoriach: klasy I-III,
klasy IV-VI.
2. Uczestnicy konkursu wykonują kartkę świąteczną (ilość dowolna) w formacieA5
( A4 po złożeniu na pół),wykonane na papierze ręcznie, wybranymi przez siebie
technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp.) bez życzeń w środku.
3. Prace uczestników oceniane będą przez dwie Komisje, złożone z członków Rady
Pedagogicznej, pod przewodnictwem Dyrektor Renaty Osicy-Duszczyk.
Oceniane będą:
- poziom artystyczny wykonanej pracy
- oryginalność, pomysłowość, pracochłonność, estetyka wykonania
- stopień nawiązania do tradycji
5. Komisje wyłonią trzy najładniejsze prace z każdej kategorii oraz przyznają ewentualne wyróżnienia. Wszystkie zgłoszone kartki zostaną umieszczone na wystawie szkolnej w dniach od 10 do 18 grudnia 2014 roku, zwycięskie prace dodatkowo
umieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły.
6. Termin dostarczenia prac konkursowych przez uczestników: do 09.12.2014 roku
do pani Elżbiety Kąkol.
Kartkę należy włożyć w kopertę, w której powinna znajdować
się także kartka z danymi: imię i nazwisko ucznia, klasa.
7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji, druku
i wykorzystania na cele promocyjne wzorów kart bożonarodzeniowych na potrzeby szkolne.
Karty przygotowane na konkurs nie podlegają zwrotowi.
8. Przypominamy, że uczestnictwo w konkursie jest premiowane dodatnimi punktami zgodnie z zasadami oceniania zachowania.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Podobne dokumenty