załączniku

Transkrypt

załączniku
KONKURS
NA KARTKĘ Z ŻYCZENIAMI DLA MAMY I TATY
Z OKAZJI ICH ŚWIĘTA
Szczegółowy regulamin konkursu:
1. Organizator konkursu:
Zespół Humanistyczny w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO w Warszawie
2. Cele konkursu:
* rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej;
* rozwijanie wrażliwości estetycznej;
* stworzenie możliwości własnych dokonań twórczych.
3. Warunki uczestnictwa:
a. Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących
STO „Toruńska”
Kategorie uczestników:
I grupa: I – III klasa szkoła podstawowa
II grupa: IV – VI klasa szkoła podstawowa
III grupa: I – III klasa gimnazjum.
b. Tematem konkursu jest interpretacja tytułowego hasła " Dzień Matki i Dzień Ojca".
Zadaniem uczestników jest przedstawienie nastroju, uczuć, emocji towarzyszącym
tym dniom w postaci kartki świątecznej oraz ułożenie tekstu życzeń dla Mamy i Taty
c. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną kartkę.
d. Autorem kartki zgłoszonej do Konkursu może być tylko 1 osoba.
e. Technika prac: rysunek kredką, tuszem, malarstwo na papierze, collage, wycinanka,
techniki mieszane – do wyboru przez uczestnika konkursu. W konkursie nie będą
oceniane prace wykonane w technikach komputerowych.
f. Format: Złożona kartka nie może być większa niż A4 (kształt dowolny)
g. Każda praca powinna na odwrocie zawierać czytelną informację: Imię i nazwisko
autora, wiek i klasa
4. Termin składania prac:
Prace w kopertach należy złożyć do dnia 15 czerwca 2016 r. do Pań Joanny Wojdy lub
Małgorzaty Kociołł. Na kopercie prosimy umieścić dopisek "Kartka okolicznościowa –
konkurs, nr grupy wiekowej".
5. Kryteria oceny prac:
Komisja powołana przez organizatora oceni prace według następujących kryteriów:
* zgodność z tematem;
* pomysłowość i oryginalność formy;
* pomysłowość i oryginalność życzeń zgodnych z okazją;
* estetyka wykonania.
6. Rozstrzygnięcie konkursu:
Najciekawsze prace zostaną nagrodzone – po jednej w każdej kategorii.
Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły
do 20 czerwca 2016.
7. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane.
8. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
9. Zasady przyznawania nagród:
a. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja
Konkursowa, zwaną dalej Komisją.
b. Komisję powołuje Organizator.
c. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
d. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze minimum trzy (po jednej w
każdej kategorii) przyznając nagrodę zwycięzcom.
e. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
f. Autorzy zwycięskich prac otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe.
g. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowanie dodatkowych nagród specjalnych.
10. Nagrody zostaną wręczone podczas zakończenia roku szkolnego.

Podobne dokumenty