Stypendia rządu francuskiego – stypendia artystyczne

Transkrypt

Stypendia rządu francuskiego – stypendia artystyczne
Stypendia rządu francuskiego – stypendia artystyczne
Tytuł oferty
Stypendia rządu francuskiego – stypendia artystyczne
Miejsce/kraj
Francja
Język
francuski lub/i angielski
Instytucja
Rząd francuski
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
20 lutego 2013
Termin zgłoszeń
Czas trwania
1 do 10 miesięcy – pobyt na stypendium pomiędzy wrześniem 2013 a maksymalnie
czerwcem 2014
Cel
Stypendia artystyczne rządu francuskiego to stypendia przeznaczone dla polskich
studentów, którzy ukończyli studia na swojej uczelni i chcieliby kontynuować naukę w
specjalistycznych wyższych szkołach francuskich (muzyka, sztuki plastyczne, teatr, cyrk,
kino itp.).
Wymagania wobec kandydatów:
Wymagania
•
kandydaci muszą spełnić warunki formalne stawiane kandydatom na
poszczególne studia na uczelniach we Francji;
•
stypendia są skierowane przede wszystkim do polskich studentów
mieszkających w Polsce w momencie złożenia wniosku o stypendium;
•
warunek, kandydat nie może być na studiach we Francji powyżej 12 miesięcy,
przez 5 ostatnich lat poprzedzających kandydowanie;
•
znajomość języka francuskiego lub/i angielskiego na poziomie B2.
Stypendium obejmuje:
Szczegóły
Selektywność
kandydatów/
liczba
dostępnych
miejsc
stypendialnych
•
świadczenie pieniężne w wysokości ok. 770€ za każdy miesiąc spędzony we
Francji;
•
stypendium pokrywa koszty czesnego za studia (do kwoty 6 100 euro rocznie);
•
stypendium pokrywa koszty ubezpieczenia zdrowotnego podczas pobytu we
Francji;
•
stypendyści mają pierwszeństwo przy przyznawaniu miejsc w akademiku.
Jeżeli stypendysta wybierze akademik, część jego stypendium (maksymalnie
34%) zostanie odliczona od całości stypendium. W sytuacji kiedy stypendysta
zdecyduje się na znalezienie samemu mieszkania, otrzyma miesięcznie około
160€ w regionie Ile-de-France a poza około 140€ (w roku 2010);
•
możliwość otrzymania wsparcia finansowego, przy zakupie laptopa, książek i
innych pomocy naukowych;
•
strona francuska nie pokrywa kosztów podróży.
Selektywność kandydatów na poziomie 20% - dane za rok 2011.
Dodatkowe
informacje
Dodatkowe informacje dostępne w SCI oraz na stronach Instytutu Francuskiego.
źródło:institutfrancais.pl
Źródło: Oferta zamieszczona na portalu „Skrzydlate studia”
http://skrzydlatestudia.pl/index.php?page=stypendia-rzadu-francuskiego-stypendia-artystyczne-2

Podobne dokumenty