nuty - Biblioteka Polskiej Piosenki

Transkrypt

nuty - Biblioteka Polskiej Piosenki
WARSZAWSKIE DZIECI
sł.: Stanisław R. Dobrowolski
muz.: Andrzej Panufnik
Marszowo, uroczyście
r
& 44 ‰ ≈ œ œ . œ œ . œ œ . œ ˙
G
G
F
Nie zła - mie wol - nych żad - na
E
4
& ˙
D
Œ
C
Œ
‰
A
A
G
gdy ra - mię w ra- mię sta - nie
Em
G
& œ.
œ œ.
œ œ.
œ œ
J
dzie - my w bój,
D
Œ
œ
B
˙
œ
œ
-
Œ
twa,
j
.
œ
œ œ ‰ œj
œ œ
œ
œ
.
œ
G
G
War - szaws- kie dzie - ci, pój - dzie - my w bój,
Am
sto - li - co, da - my krew.
Am
‰ œj œ . œ œ œ œ
gdy
C
zwy - cięs
zem do
‰ j œ. œ œ œ œ
œ
każ - dy ka - mień twój,
Am
nie strwo - ży śmia - łych ża - den
B
G
& œ. œ œ œ œ
14
lud.
D
Œ ‰ ≈ œr œ .
œ
œ œ. œ œ. œ
pój- dzie - my ra -
r
‰
≈
œ œ. œ œ. œ œ. œ ˙
&
11
E
klęs - ka,
≈ œ œ.
R
trud,
7
F
pad - nie roz - kaz twój,
‰ œj
Am
œ
œ
War - szaws - kie
j
‰ œ œ. œ œ œ
D7
za
œ œ. œ
dzie - ci,
G
œ
po - nie - siem wro - gom gniew!
Œ
pój-

Podobne dokumenty