Definicja Szkoły Promującej Zdrowie Szkoła Promująca Zdrowie

Transkrypt

Definicja Szkoły Promującej Zdrowie Szkoła Promująca Zdrowie
Definicja Szkoły Promującej Zdrowie
Szkoła Promująca Zdrowie tworzy warunki, które
sprzyjają dobremu samopoczuciu społeczności
szkolnej oraz podejmowaniu przez jej członków
różnorodnych, systematycznych
i długofalowych działań na rzecz zdrowia.
Koncepcja i strategia
Szkoły Promującej Zdrowie
SZKOŁA PROMUJACA ZDROWIE JEST:




środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i
pracuje,
ale także nawiązuje pozytywne relacje
interpersonalne, przeżywa sukcesy i porażki,
odpoczywa, bawi się,
miejscem, w którym społeczność ma zapewnione
komfortowe
oraz przyjazne warunki rozwoju,
częścią środowiska lokalnego – oba te środowiska
wzajemnie
na siebie oddziałują, realizują wspólne cele, podejmują
inicjatywy społeczne,
miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko
do przejścia
do następnego etapu edukacji, ale również do życia
oraz dokonywania zdrowych wyborów.
Standardy Szkoły Promującej Zdrowie
Szkoła Promująca Zdrowie dąży do osiągnięcia celów i
realizacji zadań, określonych w podstawach
programowych kształcenia ogólnego oraz:
pomaga członkom społeczności szkolnej zrozumieć
oraz zaakceptować koncepcję Szkoły Promującej Zdrowie,
zarządza działaniami z zakresu promocji zdrowia w
sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu oraz
współdziałaniu członków społeczności szkolnej, przy
zaangażowaniu przedstawicieli lokalnej społeczności oraz
rodziców,
podejmuje długofalowe oraz systematyczne działania
na rzecz promocji zdrowia,
prowadzi edukację zdrowotną uczniów, kadry
pedagogicznej, pracowników niepedagogicznych oraz
rodziców, dążąc do zwiększenia jej skuteczności,
oceniając efekty pracy,
wspiera dążenia uczniów do osiągania sukcesów oraz
wzmacnia poczucie własnej wartości i skuteczności,
tworzy klimat społeczny sprzyjający zdrowiu i
rozwojowi uczniów oraz pracowników szkoły,
dba, by środowisko fizyczne szkoły sprzyjało zdrowiu
uczniów i pracowników szkoły,
jest twórcza w propagowaniu zachowań
prozdrowotnych.
Szkoła Promująca Zdrowie
to inaczej


Szkoła tworząca warunki fizyczne oraz
społeczne, sprzyjające ochronie i pomnażaniu
zdrowia.
Szkoła umożliwiająca aktywne uczestnictwo
społeczności szkolnej w działaniach na rzecz
zdrowia.

Podobne dokumenty