Edytor tekstu – Sprawdzian wiadomości

Komentarze

Transkrypt

Edytor tekstu – Sprawdzian wiadomości
Edytor tekstu – Sprawdzian wiadomości
Korzystając z Internetu opracuj jeden z poniŜszych tematów:
1. Linus Torvalds, Linux, idea Open Source i GNU – przedstaw genezę Linux’a i porównaj
koncepcję wolnego oprogramowania z oprogramowaniem komercyjnym. Scharakteryzuj
wady i zalety obu modeli.
2. Polacy w świecie i w Polsce – przedstaw społeczności polskie w kraju i za granicą,
porównaj moŜliwości rozwoju i perspektywy absolwenta liceum w zaleŜności od róŜnych
wyborów drogi Ŝyciowej po zdanej z wynikiem wysokim (w wybranych przedmiotach)
maturze.
3. Bibliotheca Mundi (Biblioteka Świata) – czy to określenie jest adekwatne do roli jaką
spełnia obecnie Internet? Przedstaw przykłady projektów internetowych, polskich
i międzynarodowych (co najmniej 5) opartych na idei biblioteki i zbioru wiedzy.
4. Internet – szansa czy zagroŜenie dla indywidualnej twórczości. Przedstaw i porównaj
moŜliwości prezentacji twórczości przez współczesnego artystę w rzeczywistości
multimedialnej i szerokopasmowego dostępu do Internetu. Zestaw sposoby dotarcia do
odbiorcy w erze przedinternetowej i współcześnie, wymień wady i zalety.
5. Rozpowszechnianie tekstów, filmów i muzyki w sieciach p2p szansą czy zagroŜeniem dla
kultury? Dokonaj zestawienia punktów widzenia: artysty, dystrybutora i odbiorcy oraz
przedstaw swój punkt widzenia. Jak według Ciebie kwestia ta moŜe się rozwinąć w ciągu
najbliŜszych lat? MoŜesz podać więcej niŜ jeden wariant odpowiedzi.
Swoją pracę przygotuj jako dokument *.rtf. Tekst przygotuj w oparciu o style, nie
zapomnij o tytule i nagłówkach, wykorzystaj ilustracje. Zaznacz w przypisach fragmenty
stron internetowych, z których korzystałeś. Czcionka tekstu podstawowego powinna być
szeryfowa, o rozmiarze 12 pkt., interlinia 1,5 wiersza, wcięcie pierwszego wiersza akapitów
1 cm, wyrównanie do obu marginesów. Nagłówki czcionką bezszeryfową o rozmiarze 16 pkt.,
z odstępem 12 pkt. przed i 6 pkt. po wierszu. Włącz dzielenie wyrazów. Wszystkie cytaty
umieść w cudzysłowie i zapisz kursywą. Pamiętaj o zasadach wprowadzania i formatowania
tekstu, szczególną uwagę zwróć na poprawność językową i ortografię. Po zakończeniu pracy
spakuj ją do pliku o nazwie kk_spr_xx.zip, gdzie kk oznacza klasę, a xx numer w dzienniku.
Archiwum dostarcz do sprawdzenia w sposób wskazany na początku zajęć.
powodzenia!
DK & Bś

Podobne dokumenty