Rota ślubowania członka ochotniczej straży pożarnej „W pełni

Transkrypt

Rota ślubowania członka ochotniczej straży pożarnej „W pełni
Rota ślubowania członka ochotniczej straŜy poŜarnej
„W pełni świadom obowiązków straŜaka – ochotnika uroczyście
przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpoŜarowej majątku
narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem ochotniczej straŜy poŜarnej,
dbałym o jej godność, ofiarnym i męŜnym w ratowaniu Ŝycia ludzkiego
i mienia”.

Podobne dokumenty