Pobierz - Portal Promocji Eksportu

Komentarze

Transkrypt

Pobierz - Portal Promocji Eksportu
BIULETYN
Informacyjny
Biuletyn Informacyjny - Nr 03 lipiec - wrzesień 2014
- Algieria - Portugalia: podpisanie czterech umów w
Weterynaryjne świadectwa zdrowia
dziedzinie współpracy gospodarczej................................. 1
- Wzrost importu drewna, spadek importu żelaza
i stali......... 2
- Import materiałów budowlanych do Algierii....... 2
-10 mld dolarów dla państwowych przedsiębiorstw
algierskich.......................................................................... 2
Spotkanie Pana Krzysztofa Jażdżewskiego,
Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii
z Panem Karim’em Boughalem’em,
Szefem Służb Weterynaryjnych Algierii
W dniu 8 lipca 2014 r., w Algierze,
- Zagraniczni wykonawcy zrealizują w Algierii
10 nowych szpitali. ...................................................... 3
- Import leków do Algierii ciągle rośnie ............. 3
-Włochy-algierskigazgwarancjąstabilnychdostaw..... 3
SPIS TREŚCI
-Szef misji MFW z zadowoleniem przyjmuje wyniki
gospodarcze Algierii w 2013 r................................. 4
zdrowia dla w y wozu
produktów z mięsa drobiowego
- Algiersko-portugalskiekonsultacjegospodarcze...... 4
- Eksport 490 ton ziemniaków z Algierii do Rosji..........4
poddanych obróbce termicznej
w wysokiej temperaturze
- Sprzedaż broni do Afryki, business się kręci.......... 5
-Św. Augustyn najbardziej znanym Algierczykiem na
świecie wg. rankingu American Institute................ 5
-Algierska ropa naftowa a podatki ....................... 5
-Metrologia i kontrola jakości: rewitalizacja 25
stref przemysłowych...................................................... 6
- Algieria –Wielka Brytania: Podpisanie memorandum
owspółpracywdziedzinieprzestrzenikosmicznej....... 6
-Adrar: 8 nowych elektrowni opartych na
odnawialnych źródłach energii............................ 6
w siedzibie Dyrekcji Służb Weterynaryjnych
Algierii, odbyło się spotkanie delegacji polskiej
pod przewodnictwem Pana Krzysztofa,
Jażdżewskiego, Zastępcy Głównego Lekarza
przez PAIiIZ, Oran i Algier, 8-12 marca 2014 r...........10
- Imprezy tagowe na II kw. 2014r............................. 11
- Oferty wspłópracy firm algierskich otrzymane
przez WPHI w I kw. 2014r....................................... 13
lub niepełnej obróbce
termicznej w wysokiej temperaturze,
z wyłączeniem podrobów, do Algierii;
świadectwa sanitarnego dla mleka i
produktów mlecznych, w tym mleka
Weterynarii z delegacją algierską, pod
przewodnictwem Pana Karim’a Boughalem’a,
Szefa Służb Weterynaryjnych Algierii.
dla niemowląt, wywożonych do Algierii.
Jednocześnie przyjęto zobowiązanie,
iż do końca lipca 2014 r. zostaną
uzgodnione i parafowane wzor y
W trakcie ww. spotkania uzgodniono
wzory następujących świadectw zdrowia:
następujących dwóch świadectw zdrowia:
weterynaryjnego świadectwa zdrowia dla bydła
hodowlanego eksportowanego do Algierii;
weterynaryjnego świadectwa zdrowia dla
produktów poddanych obróbce termicznej
w wysokiej temperaturze lub niepełnej
obróbce termicznej w wysokiej temperaturze,
-Targi I kwartału 2014r........................................................ 7
- Misja polskich przedsiębiorców zorganizowana
bydła opasowego eksportowanego do Algierii;
weterynaryjnego świadectwa zdrowia
dla ekspor towanego do Algierii
ś w i e ż e g o
m i ę s a
wołowego
chłodzonego
lub mrożonego z kością lub
bez kości/ mięsa wołowego
chłodzonego lub mrożonego
pakowanego próżniowo
z kością lub bez kości;
weterynaryjnego świadectwa
weterynaryjnego świadectwa zdrowia dla
z udziałem mięsa drobiowego, wołowego
Dodatkowo poinformowano stronę
i owczego, wywożonych do Algierii;
weterynaryjnego świadectwa zdrowia
algierską o gotowości Państwowego
Instytutu Weterynaryjnego-Państwowego
dla eksportowanego do Algierii świeżego
mięsa wołowego chłodzonego lub
mrożonego z kością lub bez kości/ mięsa
Instytutu Badawczego w Puławach
( P I We t - P I B ) d o p r z e p r o w a d z e n i a
Algierii. Data pierwszego ewentualnego
spotkania zostałaby ustalona
podczas wizyty GLW Algierii w Polsce.
p a n e l u s z k o l e n i owe g o d l a s ł u ż b
weter ynar yjnych Republiki Algierii.
Pan Krzysztof Jażdżewski także zaprosił
GLW Algierii do złożenia wizyty w Polsce.
wołowego chłodzonego lub mrożonego
z kością lub bez kości i wątroby
Spotkania ww grupy odbywałyby się
raz w roku, naprzemiennie w Polsce i w
Wstępnie termin ww. wizyty został
schłodzonej, pakowanych próżniowo.
Jednocześnie zaproponowano
stronie algierskiej powołanie polsko-
zaplanowany na miesiąc wrzesień 2014 r.
Ponadto przekazano stronie algierskiej
informację dot yczącą aktualnych
uregulowań prawnych w Polsce i w UE
algierskiej grupy roboczej ekspertów
weter ynar yjnych, w oparciu o
postanowienia zawarte w Memorandum
Wzory uzgodnionych świadectw można
pobrac ze strony:
odnoszących się do uboju bez ogłuszania.
Zwrócono uwagę na dopuszczenie w
Polsce uboju z odwracalnym ogłuszaniem
o współpracy w dziedzinie weterynarii
między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju
Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem
http://www.wetgiw.gov.pl/index.
z użyciem ogłuszania elektrycznego.
Przekazano stronie algierskiej specyfikację
techniczną dotyczącą ww. zagadnienia
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Algierskiej
Republiki Ludowo-Demokratycznej,
Tekst: http://www.wetgiw.gov.pl/files/
php?action=art&a_id=4207
aktualnosci/10-07-14-informacja-glw.pdf
podpisanym w dniu 30 marca 2011 r.
Pierwszy algierski samochód ciężarowy marki Mercedes Benz
Pierwsza algierska ciężarówka marki Mercedes
Benz opuściła w środę 30 kwietnia 2014 roku
linię montażową państwowej firmy Société
national des véhicules industries (SNVI) w
miejscowości Rouibas na peryferiach Algieru.
Zmontowany w Algierii pojazd typu Actros
jest jednym z pięciu modeli ciężarówek,
które mają być składane w zakładach SNVI
o mocy produkcyjnej 550 sztuk w 2014 roku
i 2.000 sztuk w 2015 roku. Hamoud Tazrouti,
prezes SNVI, na łamach prasy deklaruje,
że w pierwszej fazie firma będzie składać
jedynie pojazdy ciężarowe typu Actros,
następnie zamierza rozszerzyć produkcję
o modele Atego, Axor, Uniog oraz dwa
typy autobusów. W zakładach SNVI średnio
będą montowane cztery pojazdy dziennie.
Założona w 2012 roku algiersko-niemiecka
spółka Société algérienne de production de
poids lourds Mercedes Benz (SAPPL-MB) o
kapitale 103 mln euro zamierza wyprodukować
do 2019 roku 15 tys. pojazdów ciężarowych
oraz 1,5 tys. autobusów, przy czym liczba
zatrudnionych zostanie zwiększona z
obecnych 60 do 3.300 pracowników.
Celem spółki jest osiągnięcie integracji
wertykalnej umożliwiającej dostawy
komponentów i części samochodowych
odpowiadających
standardom
Daimlera. Produkcja przeznaczona jest
na rynek lokalny, w szczególności dla
algierskiej armii, firm państwowych
oraz algierskiego sektora prywatnego.
Algieria w latach 2014-2024 zamierza zbudować dodatkowe 13.003 km sieci przesyłu gazu.
Plan rozwoju sieci przesyłowej gazu
algierska państwowa spółka Sonatrach,
wynosi 13.003 km, koszt to, jak podaje algierska
ziemnego w Algierii w latach 2014-2024
przewiduje powstanie dodatkowych
podłączeń umożliwiających transport gazu
zrealizuje w imieniu firmy GRTG (Gestion
Régionale du Transport de Gaz) dwa
priorytetowe kontrakty; ich realizacja
prasa, około 878,2 miliardów dinarów (oficjalny
kurs wymiany wynosi ok. 107 DZD za 1 euro).
do miejscowości położonych w centralnej
części kraju i na dalekim południu; będzie to
przedłużenie już istniejącej na północy sieci
pozwoli doprowadzić gaz ziemny na
dalekie południe do Tamanrasset i Djanet,
W realizacji projektu mogą i powinny brać
udział firmy polskie. Zainteresowanym
przekażemy bardziej szczegółowe informacje.
przesyłu gazu i znaczne poszerzenie krajowego
rynku gazu w kierunku południowym.
tego trudnodostępnego regionu Algierii.
jak również innych obszarów miejskich
Długość zaplanowanej do realizacji w latach
Największa na kontynencie afrykańskim,
2014-2024 infrastruktury przesyłowej gazu
Biuletyn Informacyjny – Nr 03 / 2014
2
http://www.elmoudjahid.
com/fr/actualites/64633
Inteligentny licznik gazowy zastąpi licznik konwencjonalny
Podpisanie umowy pomiędzy grupą
Sonelgaz i CDTA: Inteligentny licznik
gazowy zastąpi licznik konwencjonalny.
Umowa na realizację inteligentnego
licznika gazu została podpisana między
grupą Sonelgaz a algierskim Centrum
Rozwoju Zaawansowanych Technologii
(Le Centre de Développement des
Technologies Avancées - CDTA).
W marcu br. w siedzibie CDTA (http://
www.cdta.dz/fr), jednostce zależnej od
Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i
Badań Naukowych, odbyła się ceremonia
podpisania partnerstwa strategicznego na
rzecz wzmocnienia krajowego systemu badań
i rozwoju w zakresie efektywności. Projekt,
który ma być zrealizowany w przeciągu 30
miesięcy, jest działaniem interdyscyplinarnym,
i wysiłków na rzecz wprowadzenia w Algierii
obejmującym m.in. fizykę i informatykę.
Zamówienie złożyło Centrum Badań
podobnego rozwiązania zaproponowanego
przed kilku laty przez firmy z południa
Polski. Wtedy się nie udało, może teraz,
i Rozwoju Energii Elektrycznej i Gazu
(CREDEG), spółka zależna grupy Sonelgaz;
wykonanie powierzono CDTA i ma to być
wybitne osiągnięcie techniczne. Polega ono
na zbudowaniu systemu automatycznego
pobierania danych dostępnych w sieć.
Pozyskane w ten sposób dane dotyczące gazu
ziemnego pozwolą firmie Sonelgaz poprawić
usługi dla klientów. Nowy system ma usprawnić
proces wystawiania rachunków za gaz,
poprawić bezpieczeństwo indywidualnych
użytkowników gazu i zoptymalizować
zarządzanie sieciami przesyłowymi.
znowu otwiera się nisza produktowotechnologiczna, z której skorzysta jakiś
polski dostawca liczników „inteligentnych”.
Trzymamy kciuki za sukces działań
podejmowanych przez polskie firmy, w
których pracują doświadczeni inżynierowie,
automatycy, elektronicy, elektrycy,
informatycy, mechanicy i robotycy – jednym
słowem fachowcy, których brakuje w Algierii.
W razie dodatkowych pytań prosimy o
bezpośredni kontakt z WPHI w Algierze.
Nota bene w pamięci pracowników WPHI w
Algierze żywe są wspomnienia wielu rozmów
Unia Europejska przekaże 21,5 milionów Euro na renowację
znanych miejsc archeologicznych w Algierii.
Ambasador UE w Algierii poinformował,
że Unia Europejska przekaże 21,5
milionów Euro na renowację znanych
miejsc archeologicznych w Algierii.
Ambasador potwierdził również gotowość
przekazania kolejnych środków z budżetu
UE w wysokości 1,6 miliona euro na szkolenia
specjalistów z zakresu prac konserwatorskich
oraz utrzymania obiektów archeologicznych.
Unijne środki w wysokości 21,5 mln euro
zostaną przekazane na renowację i utrzymanie
trzech znanych miejsc archeologicznych:
Pałac Beya w Konstantynie, dzielnicy
Casbah w Algierze oraz królewskiego
grobu Imadghassen w regionie Batny,
datowanego na epokę numidyjską.
Ambasador UE w Algierii Marek Skolil
obiecał w czasie swojej wizyty, że prace
konserwatorskie nad renowacją królewskiego
mauzoleum z czasów prehistorycznych
zaliczanego do zabytków kultury berberskiej
zostaną rozpoczęte jeszcze w tym roku.
Biuletyn Informacyjny – Nr 03
3
Sektor budownictwa i robót publicznych w Algierii
Korzystając z wysokich światowych cen
ropy i gazu Algieria, zajmująca 10. pozycję
wśród krajów o największych zasobach
gazu ziemnego na świecie, 9. pozycję wśród
mieszkań, obniżenie stopy bezrobocia,
lepszy dostęp do usług medycznych itp.
Ponad 80% z 38 milionów Algierczyków
mieszka w przybrzeżnym pasie Morza
Śródziemnego stanowiącego jedynie 9%
Pomiędzy eksplozją demograficzną,
terytorium państwa. Tutaj powstaje najwięcej
największych światowych producentów gazu
ziemnego oraz 5. miejsce wśród dostawców
przyspieszoną i często chaotyczną urbanizacją,
katastrofami naturalnymi (trzęsienia ziemi w
gazu - po Rosji, Katarze, Norwegii i Kanadzie,
z początkiem XXI wieku w ramach kolejnych
planów pięcioletnich przeznacza znaczne
2003, powodzie w 2001 i 2006 roku), niską
wydajnością budownictwa mieszkaniowego,
archaicznym zarządzaniem i kryzysem
sektora mieszkalnictwa, trudno dziwić się,
nowych osiedli: na północy kraju oddano
2,5 mln mieszkań, na wyżynie Szottów
93 tys. a na Dalekim Południu 56 tys.
kwoty na rozbudowę infrastruktury kraju.
Praktycznie nie ma w Algierii branży sektora
budownictwa i robót publicznych (fr. BTPH
– Bâtiment, travaux publics et hydraulique),
która nie jest beneficjentem miliardów
dolarów pochodzących z budżetu państwa
zasilanego eksportem ropy i gazu ziemnego.
że zakup własnego mieszkania spędza
sen z powiek wielu mieszkańcom Algierii.
Według Adelmadjida Tebboune, ministra
Mieszkalnictwa i Urbanistyki, zakończenie
obecnie budowanego 1 miliona mieszkań
oraz realizacja projektów budowy nowych
miast, pozwoli w 2017 roku definitywnie
przezwyciężyć kryzys mieszkaniowy.
A jednak, według danych publikowanych w
Algierii, w ramach trzech kolejnych pięciolatek,
począwszy od roku 2000, oddano blisko 2,7
mln mieszkań (socjalnych, spółdzielczych,
czy na obszarach wiejskich). Ilość mieszkań
zwiększyła się z 5,4 mln w 2000 r. do 8 mln w
2013 roku, zmniejszając deficyt mieszkań do 1,6
mln jednostek, przy czym poziom zagęszczenia
mierzony ilością osób przypadających
na jedno mieszkanie zmniejszył się z 5,75
lokatorów na jedno mieszkanie do 4,68 w
2013 roku (dla porównanie w Maroku poziom
ten wynosi aktualnie 3,8 a we Francji 2,02).
Pozostaje pytanie jak tego dokonać, gdyż
oznacza to oddawanie 200.000 mieszkań
rocznie, a krajowy sektor budownictwa
może realizować jedynie 80 tys. mieszkań
rocznie. Dlatego też w roku 2013
rząd skierował apel do zagranicznych
inwestorów (portugalskich, chińskich,
hiszpańskich, południowokoreańskich,
tureckich, egipskich, z Indii), aby
wspólnie z par tnerami algierskimi
zajęli się budową 120 tys. mieszkań
w okresie między 2015 i 2017 rokiem.
Plan pięcioletni 2005-2009 opiewał na kwotę
180 mld USD, kolejny 2010-2014 na 286
mld USD. Na infrastrukturę i budownictwo
Tylko w latach 2010 – 2014 sektor pochłonie
budynków administracji, posterunków
policji i żandarmerii, infrastruktury
sportowej i kulturowej oraz wspólnej
mieszkaniowe przeznaczono 70% ww.
milion (typu LPL) do wynajęcia rodzinom
najuboższym o miesięcznym dochodzie
przestrzeni do wypoczynku mieszkańców.
nie przekraczającym 235 euro, 900 tys.
Najszybciej zareagowały firmy arabskie
mieszkań na obszarach wiejskich i 550 tys.
mieszkań promocyjnych (LPA dla obywateli
o dochodach sześciokrotnie wyższych od
(inwestorzy z Kuwejtu, Arabii Saudyjskie,
z Egiptu) oraz chińskie. Europejczycy na
początku przyglądali się z niedowierzaniem,
najniższego wynagrodzenia krajowego).
przeceniając ryzyko wejścia na algierski rynek.
Rząd nie tylko odwołał się do zaangażowania
zagranicznych firm, ale postawił również
na jakość wykonania. Podjęto próbę
Jedną z pierwszych europejskich dużych
firm, która zdecydowała się za istnieć w
Algierii był francuski Bouygues Construction,
budownictwa integrującego różne
światowy lider sektora, który otworzył
spółkę pod nazwą Byalge (Bouygues
Obrana przez rząd w Algierze strategia
jest relatywnie prosta: masowe inwestycje
publiczne (blisko 600 mld USD w ciągu 15
lat), i chociaż nie jest szczególnie wydajna
i skuteczna, to jednak pozwoliła osiągnąć
niekwestionowane zdobycze, takie jak
postępująca modernizacja i rozwój
infrastruktury, zmniejszenie deficytu
Plany pięcioletnie
środków. Zaplanowano realizację 2 mln
mieszkań, budowę 5 nowych miast, 172
szpitali, 80 stadionów (w tym 6 na ponad
40 tys. miejsc), kilka uczelni wyższych,
łącznie dla 600 tys. studentów, 6 tys. km
torów kolejowych, 14 linii tramwajowych,
19 zapór wodnych, kilka tysięcy kilometrów
autostrad i dróg szybkiego ruchu.
Porównując poszczególne poz ycje
algierskiego budżetu jasno wynika, że
znaczenia tego sektora trudno przecenić:
w 2013 roku przeznaczono na ten cel 203 mld
dinarów (ok. 1,9 mld euro), podczas gdy w
2000 roku było to zaledwie 67 mld dinarów.
3.700 mld dinarów za które zbudowanych
zostanie 2,4 mln mieszkań, z czego 1
aspekty urbanistyki, na przykład realizacja
dróg dojazdowych i wewnętrznych,
transpor tu miejskiego, składowisk
odpadów miejskich, szkół, szpitali,
Biuletyn Informacyjny – Nr 03 / 2014
4
Algérie), która miała zbudować nową
ambasadę Wielkiej Brytanii w Algierze.
Państwowe inwestycje
Sektor budownictwa i robót publicznych
rośnie rocznie o 9-10%, o czym świadczy
n p. i m p o r t m a s z y n b u d o w l a nyc h ,
którego war tości wzrosła z 164 mln
wzrosła międz y 2005 a 2010 rok iem
z 0,6 do 2,5 milionów ton rocznie,
i m p o r t s ys te m ów d o k l i m at y z a c j i ,
USD w 2005 r. do 427 mln USD w 2010
któr y wzrósł w t ych samych latach
o 1 7 0 % o s i ą g a j ą c 2 3 5 m l n U S D.
r., import cementu, którego wielkość
Przed rokiem 2000 w Algierii liczyły się
http://www.cosider-groupe.dz
http://www.engoa.dz
tylko duże, państwowe firmy budowlane
jak np. COSIDER, czy ENGOA; od roku 2000
pojawiają się firmy z kapitałem prywatnym.
Do największych można zaliczyć np.: ETRHB,
KOUGC, HASNAOUI. COSIDER jest Nr 1 na rynku.
http://www/kougc.dz
http://www.groupe-hasnaoui.com/
http://www.etrhb.com/
Firma COSIDER powstała w 1979 roku decyzją
ówczesnych władz, zatrudnia 22.000 pracowników;
w 2006 roku jej obroty wyniosły 440 mln euro.
Posiada wiele wyspecjalizowanych spółek w
branży budownictwa, kopalni odkrywkowych
surowców budowlanych, robót publicznych,
sieci kanalizacyjnej, konstrukcji mostów,
inżynierii, produkcji materiałów budowlanych,
działalności deweloperskiej i innych.
ETRHB, największa pr y watna firma
sektora, działa głównie w zak resie
robót publicznych i zrealizowała
wielk ie i prestiżowe budow y : linie
tramwajowe w Algierze, transfer
wód z miejscowości Chelif do
Mostaganem, Arzew i Oranu, kilkaset
k ilometrów torów kolejow ych, cz y
wielki stadion w Tizi Ouzou (wspólnie
z hiszpańsk im par tnerem FCC ).
Rynek algierski
Zagraniczni przedsiębiorcy budowlani,
którzy założyli, że rynek algierski polega na
jego środowisku, zobaczyć biuro, zrealizowane
budowy, zrobić wywiad z firmami, które z nim
To w dużej mierze jemu, w warunkach algierskich,
przyjdzie realizować wspólny projekt. Na tym
jednorazowym biznesie typu "one shot" i
szybko zarobionych pieniądzach, równie
współpracują. Wskazana jest bezpośrednia
tle, w porównaniu z Włochami, Hiszpanami, czy
obecność w celu zbudowania relacji zaufania.
Istotną barierą może być znajomość
języka francuskiego, obyczajowości kraju
Francuzami, nie wypadamy najlepiej. Jednak
mamy atuty: brak wspólnej historii kolonialnej,
udana kooperacja w latach ’70 i ’80, sukcesy polskiej
transformacji gospodarczej, uznana jakość naszych
szybko musieli się z niego wycofać. Firmy,
których strategia zakładała inwestycje średnioi długoterminowe, rozwój miejscowych
kontaktów, wprowadzenie na rynek własnych
produktów, często we współpracy z firmami
lokalnymi, nie zamierzają wyjeżdżać z Algierii.
muzułmańskiego, zwyczajów handlowych
i znaczenia relacji rodzinnych i towarzyskobiznesowych, które mają tak wielkie znaczenie.
Na tym rynku bardzo ważny jest bezpośredni
Jednym z często napotykanych problemów
prowadzenia interesów z firmami polskimi (z
perspektywy partnera algierskiego) jest z jednej
kontakt z klientem. Oczywiście po pierwszym
zetknięciu z Algierią należy dać sobie niezbędny czas
na analizę strategii wejścia, w tym na rozpoznanie
strony nadmierna ostrożność w podejściu do
rynku (spowodowana często jego nieznajomością),
z drugiej próba narzucenia rygorystycznych
bezpośredniego potencjału, wiarygodności
potencjalnego partnera, zweryfikować
otrzymywane informacje… Podczas kolejnej wizyty
w Algierii warto odwiedzić przyszłego partnera w
zasad obowiązujących w firmach europejskich.
Należy szukać zrównoważonego podejścia
pomiędzy narzucaniem swojej wizji współpracy
a możliwościami adaptacji algierskiego partnera.
usług i produktów, oraz ciągle jeszcze niższe
ceny… atuty, które trzeba umieć wykorzystać.
Doświadczenie nabyte w kontaktach z wielu
polskimi przedsiębiorcami/eksporterami na rynku
algierskim, uczy, że korzystnym rozwiązaniem
jest oddelegowanie do Algierii na pewien
okres (od kilku tygodni do kilku miesięcy)
przedstawiciela, który w tym czasie pogłębi
znajomość rynku, rozpozna potencjalnych
kooperantów, a przede wszystkim zbuduje
relację zaufania z potencjalnych partnerem.
Biuletyn Informacyjny – Nr 03
5
Banki w Algierii
Banki w Algierii są w zasadzie pewne,
Lokalnego (Banque de développement
znajdują się pod ścisłą kontrolą algierskich
państwowych instytucji finansowych. W kraju
działa 20 banków i 9 instytucji finansowych.
local - BDL), Krajowa Kasa Oszczędności i
Po zakończeniu etapu rozeznania rynku
i decyzji co do wyboru partnera, firmy
Według oficjalnej listy opublikowanej w
Emerytur (Caisse nationale d’épargne et
de prévoyance - CNEP), Banque Al Baraka
d’Algérie, oddział Citibank, Arab Banking
stają przed dylematem jaką formę prawną
nadać przyszłej współpracy. Niektóre
decydują się na biuro łącznikowe, które
styczniu 2014 roku w Dzienniku Urzędowym
Corporation - Algieria, Bank Natixis - Algérie,
nie mając możliwości dokonywania
nr 13 przez Bank Algierii (Banque d’Algérie)
w Algierii działają: Zagraniczny Bank Algierii
(Banque extérieure d’Algérie - BEA), Narodowy
Société générale-Algérie, oddział Arab Bank
operacji handlowych (wystawiana faktur,
PLC - Algieria, BNP Paribas Al-Djazaïr, The
Housing Bank For Trade and FinanceAlgeria, Gulf Bank Algérie, Fransabank
podpisywania kontraktów), jest jednak bardzo
przydatne, gdyż świadczy o zaangażowaniu
Bank Algierii (Banque nationale d’Algérie
- BNA), Powszechna Kasa Kredytowa
(Crédit populaire algérien - CPA), Algierski
Bank Rozwoju Wsi (Banque algérienne de
développement rural - BADR), Bank Rozwoju
Al-Djazaïr, Korporacja Rolna Kredytowo-
zagranicznego kontrahenta, będąc
jednocześnie bezpośrednim kontaktem
Inwestycyjna (Crédit agricole corporate
et investissement Bank-Algérie), oddział
HSBC-Algieria, Al Salam Bank-Algieria.
dla algierskiego partnera. Procedury nie
są nadmiernie skomplikowane. Poniżej
przytaczamy podstawowe informacje.
Otwieranie przedstawicielstwa w Algierii
Firma zainteresowana ot warciem
przedstawicielstwa w Algierii, może
z obowiązującym prawem algierskim.
Zgodę na otwarcie biura wydaje Dyrekcja
cofnięcia zezwolenia, zwolnienie środków oraz
ich ewentualny transfer może nastąpić jedynie
we wstępnej fazie budowania swojej
obecności na rynku wybrać formę biura
ds. działalności gospodarczej Ministerstwa
Handlu. Zezwolenie jest wydawane na okres
na podstawie zwolnienia wystawionego
przez odpowiednie służby podatkowe
łącznikowego/informacji technicznej.
dwóch lat (może być odnawialne) wyłącznie
po spełnieniu następujących wymogów:
i zaświadczenia o uwolnieniu środków
wystawionego przez Ministerstwo Handlu;
z ustawodawstwem algierskim nie posiada
osobowości prawnej i majątku. Ma natomiast
zobowiązania podatkowe i socjalne, nie
- potwierdzenie zablokowania depozytu/kaucji
w wysokości 20 tys. USD na rzecz Ministerstwa
Handlu. Kwotę tę należy wcześniej zdeponować
- otwarcie konta „Cedac” (fr. compte en
dinars algériens convertibles) na środki
może prowadzić działalności gospodarczej;
w kraju urzędowania nie ma prawa osiągać
korzyści majątkowych. Zobowiązana jest
na specjalnym koncie w algierskim banku
na cały okres ważności zezwolenia.
do prowadzenia rachunkowości zgodnie
W przypadku zakończenia działalności, lub
Jest to lekka struktura prawna, która zgodnie
Biuletyn Informacyjny – Nr 03 / 2014
6
transferowane wg. oficjalnego kursu, w
tym samym banku, oraz wpłata kwoty
w dewizach zabezpieczającej minimum
kosztów działalności biura przez jeden kwartał.
Zasady działania biura łącznikowego
Koszt działalności, w tym wynagrodzenie
- podatki od wynagrodzeń i ubezpieczeń;
personelu oraz obowiązkowe
opłaty z tytułu podatków i obciążeń
- czynsz i opłaty abonamentowe;
- koszty telekomunikacyjne;
- koszty transportu;
społecznych, ponosi firma matka.
Środki finansowe na pokrycie ww. kosztów
mogą pochodzić wyłącznie z oficjalnej
wymiany uprzednio transferowanych
dewiz, z wykorzystaniem czeków „Cedac”.
W szczególności chodzi tutaj o uiszczanie
opłat za:
- wynagrodzenie personelu, w tym
świadczenie okazjonalnych usług;
- opłaty instalacyjne i adaptacyjne lokalu;
- koszty reklamy i recepcji;
- opłaty i wydatki różne.
mieszanym w ynosił pr z ynajmniej
51% dla s t r o n y a l g i e r s k i e j ( p r a w o
dopuszcza k ilk u mniejszościow ych
partnerów
algierskiego)
i
maksymalnie 49% dla partnera
zagranicznego (któr y, w pr z ypadku
kilku par tnerów lokalnych może
mieć jednak pak iet większościow y).
Pozostałe formy zakładania działalności
są w zasadzie zbliżone do tych w
Polsce, są to spółka z o.o. lub S.A.
Należy jednak pamiętać, ze prawo
algierskie wymaga bezwzględnie, aby
podział akcjonariatu w spółce o kapitale
Prawo n i e n a k a z u j e, a by o by wate l
algiersk i był zar ządzając ym spółk ą.
Wi e l u p r ze d s i ę b i o rców a l gi e r s k i c h
woli, aby to zagraniczny par tner
przejął
zarządzanie
spółką.
Stowarzyszenie/konsorcjum (fr. Le groupement/consortium)
W przypadku zainteresowania ogłaszanymi
w Algierii przetargami warto wziąć pod
uwagę konsorcjum, które pod pewnymi
aspektami nie jest spółką handlową i które
nie pozwala na implementację, a jest
wykorzystywane z powodzeniem przez
firmy zagraniczne działające w Algierii.
uzgadnia z osobą trzecią wspólną
realizację określonego celu/kontraktu.
Po d s t a w o w ą z a s a d ą u t w o r z e n i a
stowarzyszenia jest dobrowolna umowa
i w tym znaczeniu nie podlega prawu o
spółkach. Działalność stowarzyszenia jest
oparta o umowę założycielską określającą
Celem powołania konsorcjum może
być utworzenie pomiędzy dwoma, lub
więcej, podmiotami stowarzyszenia
w celu w ykorz ystania wszelk ich,
dostępnych na mocy prawa, środków w
celu wsparcia działalności gospodarczej
relacje wewnątrz stowarzyszenia. Członkowie
stowarzyszenia mogą wnieść swój aport.
członków konsorcjum i osiągnięcia
wyznaczonego celu. Oczywiście celem
powołania konsorcjum może być zdobycie
kontraktu w drodze udziału w przetargu.
Ko n s o rc j u m s t a n ow i p ł a s zc z y z n ę
współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami,
które posiadają pełną niezależność prawną.
Celem nie jest generowanie zysku przez
konsorcjum, lecz wspieranie działalności
swoich członków. Stowarzyszenie z
chwilą rejestracji uzyskuje osobowość
prawną. Odwrotnie Konsorcjum nie
posiada osobowości prawnej, gdyż
struktura ta w ykor z yst y wana jest
jedynie w przypadkach, gdy kilka firm
jako spółkę prawa algierskiego, bądź
j a k o o d d z i a ł f i r my m a c i e r z ys te j.
Istotnym elementem jest również fakt,
że na etapie składania oferty w ramach
ogłoszonego przetargu, honorowana jest
deklaracja podpisana przez przyszłych
konsorcjantów o wspólnej woli
utworzenia stowarzyszenia/konsorcjum
w prz ypadku wygrania przetargu.
W przypadku, gdy tego zaniechają
stowarzyszenie nie będzie posiadało własnego
Jeśli warunek powołania konsorcjum
zgodnie z dek laracją nie zostanie
spełniony decyzja o wygraniu przetargu
kapitału zakładowego. Stowarzyszenie
może
funkcjonuje jak spółka osobowa, jego
członkowie odpowiadają solidarnie za jego
długi. W praktyce w Algierii stowarzyszenie/
konsorcjum wykorzystywane jest przez
firmy zagraniczne w celu zdobycia
wygrywa oferta pierwsza w kolejności.
określonych projektów ogłaszanych
często w drodze publicznych przetargów.
W tym celu firmy zagraniczne jednoczą
się z partnerami lokalnymi. Firma, jako
członek stowarzyszenia, realizując kontrakt
w Algierii, nie ma usankcjonowanego
bytu prawnego w tym kraju.
Chcąc uzyskać implementację w Algierii
musi założyć własną strukturę: bądź
być
odwołana.
Wó w c z a s
Kluczem do sukcesu w biznesie w
Algierii jest poświęcenie na ten cel
odpowiednio dużo czasu, zbudowanie
relacji opartych na zaufaniu, rozpisanych
na lata, których podstawą jest zasada
obopólnych zysków. Elementami tej
strategii mogą być np. transfer technologii
i umiejętności., szkolenia … itp.
Po spełnieniu tych kilku, właściwie prostych
i oczywistych zasad, możemy śmiało
zacząć budować przewagę konkurencyjną
nad naszymi konkurentami z Włoch,
Francji, Hiszpanii, Niemiec czy Chin.
Biuletyn Informacyjny – Nr 03
7
Najbliższa perspektywa finansowa
W najbliższej perspektywie budżetowej 2015-
km i wartości 11 mld USD) jest autostrada
2019 rząd przeznaczył 4.300 mld DA (ok.
53 mld USD) na rozbudowę infrastruktury
kraju, z tego 4.000 mld DA na sieć dróg: ma
przez Wyżynę Szottów (fr. Hauts-plateaux)
(495 km) i zachodni (305 km), będzie
p r ze c h o d z i ł a p r ze z 1 2 w i l a j e tów
długości 1.030 km. Ma przebiegać równolegle
do autostrady W – Z, tylko bardziej na południe,
(województ w), w wielu miejscach
będzie się łączyła z autostradą W-Z
powstać 1.000 km autostrad, 700 km dróg
szybkiego ruchu i obwodnic, 7.000 km dróg
i połączyć zachodnie krańca miasta Naama
przy granicy marokańskiej ze wschodnimi
oraz z innymi drogami krajowymi.
krajowych i regionalnych, 1.500 obiektów
inżynieryjnych, mostów i wiaduktów.
dzielnicami Tebessy przy granicy tunezyjskiej.
Obecnie zakończono prace projektowe
Projekt wpisany został do krajowego schematu
rozbudowy sieci dróg i autostrad do 2030 roku.
na całej długości, wkrótce zostaną
też ogłoszone przetargi na realizację
Jednym z mega projektów ostatnich lat (po
wybudowanej, ale jeszcze nie wykończonej,
Autostrada ma być podzielona na trzy
p o s z c z e g ó l nyc h j e j o d c i n k ó w.
Pr a c e b u d o w l a n e r o z p o c z n ą s i ę
autostradzie Wschód – Zachód długości 1.300
odcinki: wschodni (220 km), centralny
w p i e r ws ze j p o ł ow i e 2 0 1 4 ro k u.
ustawie o zamówieniach publicznych
w 2010 roku. Zapis ten wskazuje, że
firmy zagraniczne mogą uczestniczyć w
przetargach same lub wspólnie z partnerem
lokalnym, który będzie wówczas posiadał
większość akcjonariatu. Ustawa zezwala na
ogłaszanie przetargów zarezerwowanych
w pierwszej kolejności dla firm algierskich,
a dopiero, gdy nie uda się z nich wyłonić
wykonawcy, ogłaszany jest kolejny etap
procedury, tym razem otwarty również
dla firm zagranicznych. Tylko i wyłącznie,
gdy na rynku nie ma firmy lokalnej
posiadającej stosowne kompetencje.
Firmy algierskie korzystają z klauzuli
trwają lub się niebawem zaczną (łącznie
2014 rok. Pośród prac uzupełniających
ok. 260 km). Nie rozpoczęto jeszcze prac
nad 4. szybką trasą o długości 265 km
(prace projektowe zakończono); do
wykonania pozostały także 25 połączeń
znajdują się 42 parkingi (10 już
Przetargi
Przetargi z zakresu budownictwa i robót
publicznych dostępne są np. na stronie
www.algeriatenders.com
Farouk Chiali, minister robót publicznych,
zapewnił, że wszystkie przetargi z jego sektora
będą ogłaszane na stronie ministerstwa http://
www.mtp.gov.dz/fr/intr.php oraz, że czas ich
procedowania, tj. od ogłoszenia do wybrania
wykonawcy, skróci się z 13 miesięcy do 6,5.
Należy w tym miejscu wspomnieć o
zasadzie preferencji narodowej ujętej w
preferencji narodowej, co w praktyce
oznacza, że jeśli ich oferta jest droższa
niż ofer ta firmy zagranicznej, to
wybrana zostanie ofer ta algierska.
Pr zed 2010 rok iem firmy algiersk ie
m o g ł y, z g o d n i e z l i t e r ą p r a w a ,
korzystać z preferencyjnego
traktowania do wysokości 15%
war tości ofer ty konkurencyjnej
firmy zagranicznej. Nowa ustawa
zez wala wybrać firmę lokalną, nawet
jeśli jej ofer ta jest droższa o 25%.
Autostrady
z autostradą o łącznej długości 2.853 km,
jak np. połączenia autostrady W-Z z
W niedalekiej przyszłości sieć autostrad
najważniejszymi miastami na Wyżynie
Szottów: z portu Bejaia do Bouira (100
km), z portu Djendjen (Jijel) do Sétif (100
w Algierii ma liczyć łącznie 5.600 km. Aby
tego dokonać, trzeba najpierw dokończyć
autostradę Wschód – Zachód (1.216 km):
km), z portu Oran do autostrady (26 km),
z portu Arzew do autostrady (40 km), z
Batny do Mila (90 km)… itd. Wszystkich
pozostało do zrobienia 121 k m, 6
ro z g a ł ę z i e ń , 6 7 0 k m k a n a l i z a c j i ,
ogrodzenie na długości 2.432 km oraz
połączeń nawet jeszcze nie oszacowano.
kilka odcinków na których prace jeszcze
wycenionych i zapisanych w budżecie na
Jedynie 608 km z 2.853 km zostało już
Biuletyn Informacyjny – Nr 03 / 2014
8
ukończono) i kilkadziesiąt miejsc
odpocz ynku, za które odpowiada
a l g i e r s k a f i r m a N A F TA L , a k t ó r e
nie zostały jeszcze rozpoczęte.
W s t o l i c y t e ż n i e b r a k u j e d u ż yc h
p ro j e k tów : w p l a n a c h j e s t p ro j e k t
rozładowania korków ulicznych
p o l e g a j ą c y n a b u d o w i e w s a my m
Algier ze piętrowej autostrady, cz y
też inny duż y projekt realizowany
pr zez Koreańcz yków : pr zebudowa
Oued El-Harrach, wartości 38 mld DA.
Krótki portret algierskiego przedsiębiorcy
Ali Haddad, prezes firmy ETRHB Haddad:
Jest szefem największej prywatnej firmy
co prawda jeszcze mierzyć się z Cosiderem,
budowlanej w Algierii. Jego ambicje
sięgają jednak dalej, zamierza wejść na
ale w 2005 roku obroty ETRHB Haddad
już osiągnęły wartość 51 mln euro, a firma
zatrudniała wówczas tylko 2.200 pracowników.
s to l i c y, ł ą c z n i e o k . 2 0 ; k o n k u r u j ą c
z Chińczykami i Japończykami
zrealizowała 73 km autostrady W-Z, a
w 2006 roku wspólnie z zagranicznymi
obszar działalności grupy SONATRACH
(największej firmy na kontynencie
Prawdziwy rozmach firmy zaczął się w
firmami takimi jak Alstom, cz y Todini,
ETRHB zawiązała konsorcjum na
afrykańskim i największej firmy algierskiej)
i zbudować swoją pierwszą rafinerię.
roku 2000 wraz z początkiem pierwszego
planu pięcioletniego prezydenta Boutefliki.
Firma ETRHB Haddad ma własne hotele i sieć
sprzedaży samochodów (Toyota). Nie może
Dzisiaj firma Haddad zbudowała
w i ę k s zo ś ć m o s tów i w i a d u k tów w
budowę linii tramwajowej w Algierze.
Firma
realizuje
inwestycje wodne
w
również
Bejaïa,
Mostaganem, Bouira i Algerze.
Transport
Kontynuowana od trzech lat intensywna
Duże znaczenie przypisano rozwojowi sieci
tramwajowych: wspólnie z zagranicznymi
firmami z Europy Zachodniej oddano w
W sektorze budownictwa i robót publicznych
w Algierii działa najwięcej firm prywatnych.
i wewnątrz dwóch największych miast
Algierii: Algieru i Oranu. W stolicy oddano w
listopadzie 2011 roku oczekiwaną od lat ’80
pierwszą linię metra (drugą, co do wielkości
po Kairze na kontynencie afrykańskim),
Algierze do eksploatacji pierwsze dwie linie,
kolejnych 12 czeka na rozpoczęcie prac:
w Oranie, Konstantynie, Sétifie, Ouargla,
Annabie, Béjaïa, Mostaganem i Batnie.
Jest ich w sumie 6.500, z czego 1.000 posiada
kompetencje między 5 a 9 wg. obowiązującej w
Algierii dziesięciostopniowej skali kompetencji,
obsługującą dziennie do 40 tys. podróżnych.
Kolejnym pomysłem na miejski transport
są kolejki linowe: Algier posiada ich już 4
(piąta w budowie). Wagoniki zawisną w
połączonej z sytuacją finansową firmy. To może
niewiele, ale obecność firm zagranicznych
powoduje, że umiejętności zawodowe
lokalnych firm stale rosną, zwłaszcza, że miejsce
zagranicznych inwestorów, jak twierdzi minister
niedalekiej przyszłości również w Lalla Setti
turystycznej dzielnicy Tlemcen oraz w Skikdzie.
budownictwa, jest tam, gdzie w przypadku braku
umiejętności, nie mogą zaistnieć firmy algierskie.
W 2010 roku było w Algierii 5 tys. inżynierów,
600 biur projektowych, 7 tys. firm budowlanych.
zachęcających firmy zagraniczne do
zarządzania nowo powstającymi obiektami.
zarządzanie autostradą ogłosiła, że
poszukuje zagranicznego par tnera,
któr y wesprze ją w zarządzaniu
Wysiłkowi na rzecz zwiększenia udziału firm
W październiku 2012 roku firma
a u to s t r a d ą W- Z i p r ze k a że s wo j e
lokalnych w programie rozbudowy kraju
towarzyszy działanie władz algierskich
Algérienne de Gestion des
Autoroutes (AGA) odpowiadająca za
kompetencja innym firmom lokalnych.
Algieria leży nad morzem, jej północ
(ok. 20% terytorium) ma zdecydowanie
śródziemnomorski charakter, tereny te
Obecnie jest w Algierii 60 zapór wodnych
(w 2000 roku było ich 13), 25 wielkich
kompleksów transferu wód, w tym
na świecie pod względem ilości
zakładów odsalania wody morskiej.
zaludnia ok. 80% ludności kraju, pozostałe
80% terytorium to obszary stepowopustynne. Ogromnie znaczenie dla kraju
w regionie In Salah-Tamanrasset na
długości 700 km, o łącznym koszcie
212 mld DA. Oddano do eksploatacji 34
Zaplanowano budowę 13 takich
ma więc sektor gospodarki wodnej, w
którym największe inwestycje powstały na
północy. Nad morzem, w latach 2000 – 2014,
zakłady oczyszczania wody i ścieków.
eksploatacji. W dalszej perspektywie
czeka na realizację kolejnych
8 zak ładów odsalania wody.
wydano na nowe projekty 2.000 mld DA.
najbardziej roz winiętych krajów
modernizacja sieci transportowych pozwoliła
połączyć i zintensyfikować kontakty pomiędzy
W planach są kolejne trzy odgałęzienia,
o łącznej długości 17 km, realizację
przewidziano na koniec 2016 roku.
Wiedza i umiejętności
Problem wody
A l g i e r i a j e s t o b e c n i e j e d ny m z
z a k ł a d ó w, z c z e g o 1 0 o ł ą c z n e j
w yd a j n o ś c i 1 , 9 m l n m 3 j e s t j u ż w
Biuletyn Informacyjny – Nr 03
9
Szpitale
W celu poprawy warunków dostępu do
usług medycznych, w ostatnich latach
pięcioletnie. Władze w Algierze zwracają się w
(500 łóżek) grupa francusko-austriacka
takiej sytuacji drogą ogłaszanych przetargów
buduje się w Algierii wiele szpitali, klinik
specjalistycznych i przychodni. W programie
międzynarodowych, lub w formie zleceń z
wolnej ręki, do firm zagranicznych. To one w
Bouyges Bâtiment International-Vamed Aph
Paris, a w Tlemcen (500 łóżek) konsorcjum
brytyjskie International Hospitals Group (IHG).
pięciolatki 2010 – 2014 przewidziano na
ten cel budżet w wysokości 619 mld DA.
znacznym stopniu realizują od lat rozbudowę
infrastruktury kraju. Dla przykładu duże
Rozwijając sieć usług medycznych dla
ludności, władze w Algierze zapowiedziały
Powstanie m.in. 10 szpitali uniwersyteckich
CHU (centres hospitalo-uniwersitaires). W
marcu realizacja czterech z nich przyznana
projekty, jak budowa autostrady Wschód –
została zagranicznym firmom (początek
robót budowlanych w czerwcu br.,
sektora zdrowia: CHU w Staoueli (700 łóżek)
na obrzeżach Algieru realizuje grupa firm
w najbliższych latach budowę kolejnych
45 klinik specjalistycznych (matki i dziecka,
onkologicznych, kardio-chirurgicznych),
377 poliklinik i 1.000 przychodni. Nabór
koniec zgodnie z planem w 2017 roku).
Firmy algierskie często nie są w stanie sprostać
włoskich Rizzani de Eccher-Ospedale San
Raffaele, CHU w Tizi-Ouzou (500 łóżek)
konsorcjum południowokoreańskie Daewoo
mają zaplanowane do budowy dwie nowe
wyższe uczelnie medyczne na południu
Algierii, w Adrar i Ouargla oraz 17 szkół
wymaganiom jakie narzucają kolejne plany
E&C-Heerim Architects, CHU w Konstantynie
specjalistycznych w różnych regionach kraju.
Zachód, realizowane były przez firmy chińskie
i przez japońskie, podobnie w przypadku
wyspecjalizowanego personelu zapewnić
Algierski import – polski eksport
W dalszej części przedstawimy podstawowe
b u d ow l a nyc h d o A l gi e r i i s p a d ł o
prawie 2% osiągając war tość 2,98
m i l i a r d ó w d o l a r ó w, p o d c z a s g d y
ilość impor towanych materiałów
dane statystyczne dotyczące rynku
drewna budowlanego, żelaza i stali
konstrukcyjnej, materiałów budowlanych.
Wzrost impor tu drewna, spadek
war tości impor tu żelaza i stali
W styczniu 2014 r. wartość importu drewna
do Algierii nieznacznie wzrosła o 4,7%
do 79,33 USD, podczas gdy wolumen
zmniejszył się do około 139,46 ton (-7,02%).
Import żelaza i stali konstrukcyjnej wyniósł
w 2013 roku 128 mln USD wobec 150 mln
wzrosła o 20% wynosząc 8,66 mln ton.
U S D ro k wc ze ś n i e j, s p a d e k o 1 4 ,
47%. Ilościowo odnotowujemy
ten sam trend, tj. spadek z 226,7
ton do 197,78 ton (-12,75%).
W 2013 roku łączny import materiałów
Wzrost
wolumenu
importu
spowodowany był głównie zwiększonymi
dostawami cementu (+55%) oraz
drewna (+5%), podczas import żelaza
i stali spadł o 11,4%. Import cementu
osiągnął w 2013 roku łączną wartość
394,93 mln USD, drewna 723,99 mln
USD), żelaza i stali 1,86 mld USD.
Import materiałów budowlanych
Algierski import materiałów budowlanych
osiągnął w styczniu 2014 roku wartość 230,82
podczas gdy import drewna wzrósł o 4,7
% w tym samym okresie. Cement, którego
Amara Benyounes, Algieria powinna
ograniczyć import cementu w ciągu
mln USD wobec 252,61 mln USD w tym samym
miesiącu roku ubiegłego, co stanowi spadek
cena w całym 2013 wzrosła łącznie o ponad
55%, od stycznia 2014 roku zaczął spadać
najbliższych czterech lat i rozwinąć
produkcję krajową. Minister ogłosił plany
wartości o 3,46% (dane Krajowego Centrum
Informatyki i Statystyk Celnych – CNI w Algierii).
tak pod względem wartości (-13,55%)
jak ilości (-18,33%). W styczniu 2014 roku
osiągnął wartość 23,16 mln USD wobec 26,79
budowy kolejnych 10. cementowni w 2014 r.
(rozpoczęcie produkcji w na początku 2017 r.).
Wolumen podstawowych materiałów
budowlanych, jak cement, drewno i stal ze
703,48 ton w styczniu 2013 r. spadł w imporcie
mln USD w tym samym okresie ubiegłego
roku (-13,55%). Ilości importowanego
Według informacji WPHI deficyt cementu w
Algierii w 2013 roku przekroczył 5 mln ton,
cementu spadła o 18,33 % z 326,79 ton
do 266,87 ton w tym samym okresie.
podczas gdy krajowa produkcja wyniosła 18
mln ton. Rozwój przemysłu cementowego
jest jednym z priorytetów rządu. Rządowy
plan zakłada osiągnięcie produkcji 20 mln
do około 604,12 ton w styczniu 2014 roku,
tj. o 14,22 %. Zmniejszenie importu było
spowodowane głównie spadkiem o ponad
13 % importu cementu i 14% żelaza i stali,
Według ostatnich wypowiedzi Ministra
Rozwoju Przemysłu i Promocji Inwestycji,
Biuletyn Informacyjny – Nr 03 / 2014
10
ton w 2016 roku i 29 mln ton w 2018 roku.
Ustawa o zamówieniach publicznych.
W odpowiedzi na wątpliwości jakie
w y wo ł a ł a u s t awa z 2 0 1 0 ro k u o
dotyczą algierskich firm publicznych.
wymóg ten został ograniczony jedynie
Odtąd zobowiązane są one jedynie do
zamówieniach publicznych w grudniu 2012
roku weszły w życie nowe przepisy, na mocy
przestrzegania zasad powszechności
d o s tę p u d o i n fo r m a c j i , rów n e g o
do niektórych sektorów o znaczeniu
strategicznym wskazanych expressis
których zmieniono zasadę przyznawania
kontraktów publicznych algierskim
traktowania i przejrzystości procedur.
firmom państwowym, zmodyfikowano
wymagania względem firm zagranicznych
i ustanowiono nowe kary na wypadek
Konsekwencją poluzowania procedur
przetargowych może okazać się
wzmożona akt y wność dostawców
Zapewne na podstawie negatywnych
doświadczeń z partnerami chińskimi,
cz y egipsk imi, władze w Algier ze
zdecydowały się dodać do ustawy zapisy
pojawienia się problemów proceduralnych
p r z y r o z s t r z y g a n i u p r z e t a r g ó w.
sektora oraz wzrost konkurencyjności
ze strony algierskich firm publicznych.
dotyczące sankcji i kar finansowych z
tytułu nie przestrzegania terminów
Zmiany dotyczą również obowiązku
firm zagranicznych inwestowania w
kontraktowych. Wśród nich figurują:
rozwiązanie umowy, kary finansowe do
20% wartości kontraktu i/lub wpisanie
W celu zmniejszenia opóźnień, poprawy
konkurencyjności i skuteczności
algierskich firm państwowych,
wprowadzono zmiany w prawie o
zamówieniach publicznych, które nie
dowolny sektor w Algierii, stanowiący
warunek ubiegania się o algierskie
przetargi. W nowej ustawie z 2012 r.
verbis przez władze algierskie.
firmy do rejestru przedsiębiorstw,
którym zabroniono udziału w
przyszłych przetargach publicznych.
Do najważniejszych pozycji polskiego eksportu w sektorze budownictwa do Algierii należą:
- Spycharki czołowe, spycharki skośne, równiarki, niwelatory, zgarniarki, koparki, czerparki, ładowarki, podbijarki mechaniczne i walce
drogowe …;
- Cegły, płyty, bloki i podobne wyroby ceramiczne konstrukcyjne, ogniotrwałe, inne niż z krzemionkowych skał kopalnych lub
podobnych ziem krzemionkowych;
- Drut izolowany, kable i pozostałe izolowane przewody elektryczne, nawet wyposażone w złączki; przewody z włókien optycznych,
złożone z indywidualnie osłoniętych włókien, nawet połączone z przewodnikami prądu elektrycznego…;
- Wirówki, włączając suszarki wirówkowe; urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy lub gazów;
- Plany i rysunki architektoniczne…;
- Konstrukcje (z wył. bud. prefabr. obj. poz. 9406) i części konstrukcji (np. mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe,
dachy, szkielety dachów, drzwi i okna, ramy do nich, progi, okiennice, balustrady, filary i kolumny…);
- Pozostałe urządzenia do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub rozładunku (na przykład windy, schody ruchome, przenośniki,
kolejki linowe);
- Artykuły budowlane z tworzyw sztucznych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone;
- Budynki prefabrykowane;
- Rury, przewody i węże oraz ich wyposażenie (na przykład złącza, kolanka, kołnierze), z tworzyw sztucznych.
Algier, kwiecień 2014 roku.
Materiał przygotował zespół WPHI
w Algierze
www.alger.trade.gov.pl
Biuletyn Informacyjny – Nr 03
11
47. Międzynarodowe Targi Algieru - F.I.A., Algier, 28 maja – 2 czerwca 2014 roku.
pod przewodnictwem Krajowej
Izby Gospodarczej (KIG), liczyło 30
m2 i wyróżniało się pozytywnie
na tle pozostałych wystawców.
WPHI udało się zachęcić do udziału
w targach na własnych stoiskach
(łącznie dodatkowe 30 m2) firmy:
Targi FIA to najstarsza, największa i najbardziej
prestiżowa impreza targowo-wystawiennicza
w Algierii. Targi zostały objęte patronatem
Prezydenta Algierii, Abdelaziz Bouteflika,
otwarcia dokonał Premier, Abdelmalek
Sellal. Premier i Abdelkader Khemri,
minister ds. młodzieży (były ambasador
Algierii w Polsce) odwiedzili polskie
stoisko wraz z liczną delegacją rządową.
Organizatorz y targów na łącznej
powierzchni 48.349 m2 potwierdzili
obecność 1.064 wystawców z 37 krajów
reprezentujących pięć kontynentów. Wśród
wystawców najliczniej reprezentowane
były firmy algierskie (453), a z wystawców
zagranicznych (łącznie 611) najwięcej firm
przyjechało (w kolejności) z Włoch, Maroka,
Tunezji, Portugalii, Turcji i Egiptu. Gościem
honorowym targów były Stany Zjednoczone.
przedstawicielom prasy, radia i T V
W trakcie trwania targów WPHI zorganizował
seminarium wspólnie z KIG i CAP ogniskujące
tematykę na zagadnieniach takich jak: stan
obecny i perspektywy polsko-algierskiej
współpracy gospodarczej, innowacyjność
Prima 2000 ( jabłk a), ALPOL
(przedstawiciel firmy VOX producenta
polskiej gospodarki i przedsiębiorstw,
współdziałanie przedsiębiorców obu krajów
w kluczowych sektorach jak budownictwo,
profili z PCV), HMS World Style
Design (przedstawiciel polskiego
nowe technologie, automatyzacja w
przemyśle, rolnictwo, przetwórstwo
p ro d u ce n t a g a zow yc h k o t ł ów i
podgrzewaczy wody TERMET) oraz na
rolno-spożywcze, przemysł meblowy.
Seminarium zgromadziło wielu przedstawicieli
biznesu oraz licznych przedstawicieli mediów.
kolejnych dodatkowych 25 m2 EcoWipes
(zatrudniająca ponad 500 osób firma z
branży kosmetycznej utworzona przez
mieszkającego od 25 lat w Polsce Algierczyka).
Łącznie polska ekspozycja liczyła 85 m2.
Dodatkowo na polskim stoisku narodowym
gościliśmy uczestników misji, łącznie z 15
firm z różnych sektorów polskiej gospodarki.
Michał Radlicki, Ambasador RP oraz
Radca Janusz Pisz przyjęli przedstawicieli
rządu algierskiego na polskim stoisku.
Wnioski:
W Algierii z powodzeniem rozwijają
się salony branżowe, jednak
tradycyjnie wielobranżowe targi FIA
na stałe są wpisane do kalendarza
najważniejszych imprez i pozostają
wydarzeniem, o którym najszerzej się
mówi i najwięcej pisze w mediach.
Przedstawili pokrótce wystawców i członków
misji zapraszając towarzyszące im licznie
media i przedsiębiorców algierskich
do wzięcia udziału w seminarium pt.
„Algieria – Polska, tradycyjni partnerzy.
Nowe możliwości współpracy dla
przedsiębiorców” zorganizowane wspólnie
Wystąpienie na FIA to jedna z najlepszych
fo r m p ro m o c j i Po l s k i w A l gi e r i i .
Istotne jest jednak , aby na t ych
prestiżowych targach - Polska posiadała
stosowną oprawę, zarówno pod względem
wystroju stoiska (zindywidualizowany
projekt) jak i doboru przedsiębiorców
tak , aby reprezentowali k luczowe
Firmy z USA przejawiają coraz żywsze
z CAP Konfederacją
Pracodawców
sektor y gospodarki, na któr ych
zainteresowanie rynkiem algierskim
i są na nim coraz bardziej obecne
Polskie stoisko zlokalizowane w centralnym
punkcie pawilonu „C”, pomiędzy stoiskami
Algierskich 29 maja w hotelu Hilton.
W przeddzień konferencji w Hiltonie,
w rządowym dzienniku El Moudjahid
W P H I z o r g a n i z o w a ł k o n fe r e n c j ę
najbardziej zależy stronie algierskiej.
Obecność na polskim stoisku kamer i
dziennikarzy, najwyższych dygnitarzy
państwa, najlepiej świadczy o randze
Francji i Portugalii, zorganizowane w ramach
Programu Promocji Ogólnej przez konsorcjum
prasową.
wydarzenia, ale również o znaczeniu,
jakie Polsce przypisuje się w Algierii.
Dziennik ar ze
otr z ymali
materiały prasowe, udzielono wywiadów
Biuletyn Informacyjny – Nr 03 / 2014
12
Międzynarodowe Targi ALGER INDUSTRIES
Algier, 23-26 września 2014 r.
nawiązanych kontaktów i otrzymanych
zapytań. Polska obecność została zauważona
i doceniona. Z oficjalnych gości na stoisku
- projektami z zakresu budownictwa
(konstrukcje metalowe) oraz małej
architektury miejskiej.
organizatorów nieodpłatne stoisko o
WPHI odnotować można wizytę Sekretarza
Generalnego Ministerstwa Przemysłu.
W krótkim czasie i w znacznym stopniu
powierzchni 12m2, na którym gościliśmy
przedstawiciela polskiej firmy MedianeVarsovie oraz jej algierskiego partnera firmę
Wnioski:
Pomimo niewielkiej powierzchni stoiska i
Gacti Algérie. Obie firmy specjalizują się
realizacji zamówień indywidualnych pod
obecności zaledwie jednej firmy polskiej udział w targach uważamy za bardzo udany.
szczegółowe potrzeby klienta i pod klucz
w sektorze przemysłowym, spożywczym,
Firma Mediane-Varsovie, która zdecydowała
się skorzystać z naszego stoiska i prowadzić
na nim rozmowy handlowe, jest bardzo
w kraju i zdając się jedynie na Internet.
Najlepsz ym dowodem satysfakcji z
pobytu jest zaplanowany powrót za
zadowolona ze swojej decyzji. Dzięki udziałowi
w targach, w ciągu zaledwie kilka dni firma
nauczyła się jak dostosować ofertę pod
kątem algierskich partnerów i kontrahentów,
którzy byli zainteresowanymi m.in.:
- technologiami utrzymania ruchu w
zakładach przemysłowych;
- importem maszyn i urządzeń
dla przemysłu spożywczego i
opakowaniowego oraz dla rolnictwa;
- zakupem linii produkcyjnej do produkcji
papieru;
- technologiami i know-how hodowli
warzyw, drobiu oraz ryb;
mniej niż dwa miesiące w podróże po
kraju celem potwierdzenia nawiązanych
kontaktów, odwiedzin poznanych
Targi ALGER INDUSTRIES w Algierze
zgromadziły w 2014 roku 200 wystawców
z Algierii oraz Francji, Niemiec, Hiszpanii,
Włoch i Polski. WPHI wynegocjował u
opakowaniowym i innych oraz w rolnictwie.
Wobec spadku w poprzednich latach
zainteresowania targami Alger Industries,
WPHI postanowił „przeczekać” jedną
edycję (2012), aby zorientować się
czy targi nadal warte są uczestnictwa.
Po roku nieobecności, organizatorzy
skontaktowali nas i zaproponowali
udział na preferencyjnych warunkach.
Negocjacje zakończyły się otrzymaniem
stoiska gratis. Same targi, chociaż niezbyt
duże, są sprawnie zorganizowane i okazały
się bardzo interesujące, dzięki jakości
minimalizując koszty, przedstawiciel
polskiej firmy zorientował się w specyfice
rynku algierskiego, jego potrzebach,
zwyczajach, obowiązujących regułach,
których nie sposób poznać pozostając
klientów i nawiązania nowych kontaktów.
Największe szanse mają w Algierii firmy
rozumiejące wagę bezpośrednich kontaktów,
ceniące wartość wzajemnych wizyt oraz
znaczenie współpracy opartej na partnerstwie
i współdziałaniu. Algierscy przedsiębiorcy
z reguły nie zaczynają interesów na
podstawie kontaktów nawiązanych
drogą korespondencji elektronicznej.
OFERTY WSPÓŁPRACY FIRM ALGIERSKICH OTRZYMANE PRZEZ WPHI
II KWARTAŁ 2014 ROKU
YES
Fax: +213 21 55 01 29 +213 29 735 070
Kontakt: Hamrouche Hamoudi
Kierownik Administracyjny
Annaba 23000
Kom: +213 550 555 069
Tel: +213 38 84 32 86 +213 982 400 845
Adres: Seif Eddine BOUAFFAR
Skikda 21000
wew. 123
Fax: +213 38 84 42 38
Kom: +213 770 53 66 82 +213 550
21 51 38
Tel: +213 38 72 12 94
Email: [email protected]
www.spherewebservices.com
Działalność: usługi IT
Myriade Communication
Fax: +213 38 72 12 94
Email: [email protected]
Electro Tech Algerie
Kom: +213 555 03 00 67
Tel: +213 21 54 76 44
Działalność : dytrybutor cementu
SPHERE WEB SERVICES
Kontakt: Mohamed Salah TOURAB
Menadżer ds Rozwoju Handlu
Adres : No 40 Centre d'Affaires Numidia
Komtakt: Adlane IBESSAINE Dyrektor
Generalny
Adres: Cité des Moudjahidines No 36,
BenaknounAlger 16000
Kom: +213 70 92 98 56
Tel: +213 21 55 01 29 +213 29 735 070
Email: [email protected]
Działalność: dystrybutor elementów sieci
eletrycznych
Kontakt: Hani LARDJANE Handlowiec
Adres: Villa No 13 lots Zergoug, Hydra
Alger 16000
Fax: +213 21 54 76 44
Email: [email protected]
[email protected]
www.myriade.dz
Działalność : organizator targów
Biuletyn Informacyjny – Nr 03
13
Citibank N.A. Algeria
Kontakt: Charles KUJAWSKI Wice-Prezes
Kom: +213 662 19 74 95
Tel: +213 21 71 37 12
Tel: +213 21 64 48 12/13
Fax: +213 21 64 48 13
Adres: 7, Avenue Larbi Allik, Hydra Alger
Kom: +213 554 66 40 85
Fax: +213 21 71 34 89
Email: [email protected]
www.fazez-entreprise.dz
Tel: +213 21 98 19 64
Fax: +213 21 54 80 68
Email: [email protected]
Działalność : bank
Eurl MICROBIOTECH
Kontakt: Mourad MAZA Zarządzający
Adres: Cité Zadi Messaoud, 230 logts No
274 Bouaroua Sétif 19000
Kom: +213 558 779 789
tel: +213 36 834 076
Fax: +213 36 834 076
Email: [email protected]
Działalność: firma doradcza
Email: [email protected]mail.fr
www.baraca-dz.com
Działalność: firma doradcza, badanie rynku
Champignonnière Fazez
BioAlpha
Kontakt: Y. HAMMA Główny Menadżer
Adres: Cité 348 Logements Bt.34 Local No:
01, Saïd Hamdine Alger 16000
Kom: +213 661 52 64 46 +213 555 99 03 75
Tel: +213 21 60 38 67 +213 21 43 66 64
Fax: +213 21 60 38 11
Email:
[email protected]
Działalność: import i dystrybucja
wyposażenia medycznego, chirurgicznego,
laboratoryjnego
Translation Black & White
Kontakt: Lamine KACI
Kom: +213 792 867 263
Email: [email protected]
Działalność: tłumacz arabski, francuski,
angielski
Confederation Algerienne du Patronat
Kontakt: Boualem M’RAKACH Prezes
WST Technologie
Kontakt: Idir AFTIS Zarządzający
Adres: Cité Garidi 1, 216 logement n.13,
www.cap-dz.com
Działaność: Algierska Konfederacja
Pracowdawców
Tour 1, Kouba Alger 16000
Kom: +213 550 80 09 69
Tel: +213 21 28 02 09
Fax: +213 21 68 99 80
Email: [email protected]
Działalność: systemy ochrony,
Działalność: roboty ziemne i robiórki
Adres: Hotel El-Aurassi Niveau C Alger 16000
Tel: +213 21 74 82 52 wew 5307
+213 21 42 81 42 +213 21 42 81 48
+213 21 42 81 42 +213 21 42 81 48
Email: [email protected]
Confederation Algerienne du Patronat
Kontakt 2 : Fatiha BENCHOUBBA
Dyrekto r ds Stosunków Zewnętrznych
Kom: +213 667 63 34 02
Kontakt: Zakir FAZEZ
grzybów
Hodowca
Adres: 12, rue Maurice Ravel Téelemly
Alger 16045
Tel: +213 21 64 48 12/13
Fax: +213 21 64 48 13
Email: [email protected]
www.champignonniere-fazez.com
Działaność: producent pieczarek
Ewna International
Kontakt: Hattou Cheref Główny Menadżer
Adres: Alger/Oran/Marseille 16000
Kom: +213 672 41 51 41
Email: [email protected]
Działalność: biuro projektowo-konsultingowe
Société de Réalisation Immobilière EPE
FERBAT SPA
Kontakt: Tahar BOUDENDOUNA
Dyrektor Generalny
Adres: 08, rue Souahi Madani
Annaba 23000
Kom: +213 773 57 90 89
Tel: +213 38 88 19 58 +213 38 88 40 57
Fax: +213 38 88 19 58 +213 38 88 40 57
Email: [email protected]
Tel: +213 21 42 81 42 +213 21 42 81 48
+213 21 42 81 42 +213 21 42 81 48
Działaność: firma budowlana
Email: [email protected]
www.cap-dz.com
ProServe
Kontakt: Hakim CHABOUR
Menadżer ds Rozwoju Handlu
Adres: Hai Freri El Hamiz, Dar El Będą Alger
16000
Kontakt 3: Zakir FAZEZ
Wice-Prezes ds Regionu Algieru
Adres: 56, rue Larbi Allik, Hydra Alger 16000
Kom: +213 550 58 02 50
Email: [email protected]
Działalność: dystrybutor AGD i sprzętu
Tel: +213 21 74 82 52 wew 442
+213 21 42 81 42 +213 21 42 81 48
+213 21 96 70 70
sportowego
Email: [email protected]
www.cap-dz.com
telekomunikacyjne, elektryczne
Electro Ménager Général Kontakt: Azzeddine ZIZOU
Bureau d'Affaires B.A.R.A.C.A
Kontakt: Slimane BENNECER
Dyrektor Generalny
Adres: 01, rue Bouhamidi Mahmoud Alger
16000
Działalność: telefonia komórkowa - Djezzy
F.T.P (Fazez Travaux Publics)
Kontakt: Zakir FAZEZ Właściciel
Adres: 12, rue Maurice Ravel Téelemly
MTA
Kontakt: A. Sebaa
Adres: Alger 16000
Tel: +213 21 42 43 64 +213 21 42 43 69
Alger 16045
Fax: +213 21 42 43 70
Biuletyn Informacyjny – Nr 03 / 2014
14
Kom: +213 770 86 55 01
Tel: +213 21 60 99 99 +213 21 48 01 04
Fax: +213 21 48 38 61
Email: [email protected]
Eamil: [email protected]
www.mta.dz
Bativert
Kontakt: Hamid Zeggane Dyrektor
Email: [email protected]
Kontakt 2: Samir Bachir
Działalność: odzież robocza, art. BHP
Generalny
Adres: 8, rue des Freres Oudahmane
Responsable Cash Management
Kom: + 213 770 27 38 70
Esilab Metrologie
Kontakt: Ikhenache Samir General Manager
Adres: Seddouk Bejaia 06 000
Tizi Ouzou 15000
Kom: +213 770 43 36 01
Tel: + 213 26 20 91 91
Email: [email protected]
Kontakt 3 : Lila Sellal Touati
Responsable Pole Multinational
Email: [email protected]
Fax: + 213 26 20 92 92
Email: [email protected]
Kom: +213 770 61 91 27
Email: [email protected]
www.bativert-dz.com
DziaLaność: sprzęt budowlany rusztowania, szalunki, gondowe, maszyny
Adres: 13 rue Djamila, Hydra Alger 16035
TEl: +213 21 60 39 42
budowlane, betoriarki ect
Fax: +213 21 69 40 76
Działalność: urządzenia pomiarowe i
kalibracyjne
Spa Hamoud Boualem
Kontakt: Khiar Mehennaoui Dyr. ds. rozwoju
Adres: 201 Rue Hassiba Ben Bouali Alger 16108
Email:
[email protected]
www.hamoud-boualem.com
Działalność: producent napoi
Sipla
Kontakt: Mahmoud Hdeguigui
Import Manager
Adres: Residence Le Triangle Staoueli
Alger 16000
Kom: +213 552 24 00 45, +213 560 02 38 65
Tel: +213 665 14 46 37, + 213 23 22 01 24
Fax: + 213 23 22 01 24
Email: [email protected]
Działalność: importer akumulatorów,
smarów i olejów samochodowych
Medica Nad Sante
Kontakt: Miss M. Emmy Tłumacz
Adres: Lot No 893 Djebel El Ouahch
Constantine 25000
Tel: +213 38 84 13 89
Fax: + 213 38 84 11 74
Email: [email protected]
Działalność:: wyposażenie szpitali
Maitre Metallaoui Djebli Aicha
Kontakt: Maitre Metallaoui Djebli Aicha
Notariusz
Adres: Residence des Pins No C2, Chemin
Mackley, Ben Aknoun Alger 16000
www.bnpparibas.com
Delta Control Sarl
Kontakt: Sonia Kessaci Manager
Adres: 09, rue Yahia Belhayet, Hydra Alger
Sarl Servo COIMA
Kontakt: Mr Arezki Brakchi
16035
Tel: + 213 21 69 25 57
Fax: +213 21 60 42 50
Email: [email protected]@com
www.deltacontrolalger.com
Działalność: siłowniki pneumatyczne,
automatyka pnuematyczne, technika
sprężonego powietrza, zawory
przemysłowe, złącza
Dyrektor Generalny
Adres: Cite Abila Ali 05 lot No 02, Bordj El
Kiffan Alger
Kom: +213 661 58 54 15
Tel: + 213 21 21 30 23
Fax: +213 21 21 30 23
Email: [email protected]
[email protected]
www.servocoima.com
Działalność: import i dystrybucja maszyn
Karolina Sztylka - Yvon
Kontakt: Karolina Sztylka - Yvon
Tłumacz
Adres: 3 rue Belhandouz Abdelkader Oran
31000
rolniczych, art. rolniczych
Kom: + 213 555 22 30 45
+33 637 67 84 08
Tel: + 213 41 33 35 28
Email: [email protected]
Alger 16012
Kom: +213 661 51 68 53
Tel: +213 21 54 03 75
Działalność: tłumacz francuski, angielski
Eurl Akila
Kontakt: Adel Guettiche General Manager
Kom: + 213 661 34 93 70 +213 560 98 50
45
Email: [email protected]
Działalność: producent dżemów,
przetworów owocowo-warzywnych;
Tel: +213 21 79 03 37
Fax: 213 21 79 03 37
Email: [email protected]
importer art. spożywczych
Działalność: notariat, zakładanie firm
Kontakt 1 : Mounir Belaidene
Head Of Algaria Trade Center - Corporate banking
Sarl Socad
Kontakt: Lynda Meghdas Kupiec
Adres: No25 lot Nahda Birkhadem
Fax: + 213 21 54 09 06
Email: [email protected]
Działalność: części zamienne do
samochodów
GACTI Gestion Assistance Conseils
Techniques Industriels
Kontakt: Madina Bekkat Benzitouni
Dyrektor Generalny
Adres: Lot 79 RN No11, local No 08 Centre
d’affaires El Bahia Ain Benian Alger 16000
Kom: +213 553 86 55 75 + 213 796 21 44 34
BNP Paribas
Email: [email protected]
Działalność: doradztwo techniczne i
przemysłowe
Kom: + 213 770 32 63 57
Biuletyn Informacyjny – Nr 03
15
BIULETYN INFORMACYJNY jest wydawany przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP
w Algierze. Wydział zezwala na publikowanie w całości lub części materiałów zawartych w niniejszym
Informacyjny
– Nr 03 / 2014
Biuletynie wyłącznie przy powołaniu sięBiuletyn
na źródło
informacji.
16

Podobne dokumenty

Pobierz - Portal Promocji Eksportu

Pobierz - Portal Promocji Eksportu - Spotkanie ministrów rolnictwa Polski i Algierii w towarzystwie członków delegacji oraz rozmowy plenarne; - Wizyta w gospodarstwach i w jednostkach infrastruktury rolnej w obecności władz lokalnyc...

Bardziej szczegółowo

Pobierz - Portal Promocji Eksportu

Pobierz - Portal Promocji Eksportu - Nadzór i regulowanie zasad funkcjonowania rynku krajowego, w tym zapewnienie ciągłego dopływ produktów i towarów oraz ochronę konsumentów i ich siły nabywczej. - Walkę z rynkiem równoległym poprz...

Bardziej szczegółowo

Algieria - GoAfrica

Algieria - GoAfrica RP w Algierze oddaje do Państwa dyspozycji kompendium wiedzy o Algierii, największym kraju Afryki Północnej. Przewodnik opracowany został przez zespół WPHI w Algierze na podstawie dostępnych nam źr...

Bardziej szczegółowo