Biuletyn Informacyjny 01 2014

Komentarze

Transkrypt

Biuletyn Informacyjny 01 2014
BIULETYN
Informacyjny
Biuletyn Informacyjny - Nr 01 styczeń - marzec 2014
- Algieria - Portugalia: podpisanie czterech umów w
dziedzinie współpracy gospodarczej................................. 1
- Wzrost importu drewna, spadek importu żelaza
Algieria - Portugalia: podpisanie czterech umów
w dziedzinie współpracy gospodarczej.
i stali......... 2
- Import materiałów budowlanych do Algierii....... 2
Podczas algiersko – portugalskiego forum
-10 mld dolarów dla państwowych przedsiębiorstw
gospodarczego w Algierze w marcu
2014 roku podpisano cztery umowy
o współpracy w sektorze przemysłowym.
- Eksport 490 ton ziemniaków z Algierii do Rosji..........4
W branży farmaceutycznej, największy
algierski producent leków państwowa
grupa SAIDAL, podpisała memorandum
o w s p ó ł p r a c y z portugalską firmą
ATRAL, dotyczące produkcji antybiotyków.
Współpraca będzie realizowana w dwóch
algiersk ą Krajową Agencją Roz woju
Inwestycji (ANDI) i por tugalską
Agencją Handlu i Inwestycji (AICEP).
Dokument skupia się na budowaniu
relacji instytucjonalnych pomiędzy w/w
agencjami. Planuje się wzmocnienie
dwustronnej współpracy gospodarczej,
zbliżanie przedsiębiorstw obu krajów,
pomoc w t wor zeniu joint-venture,
wymianę doświadczeń i dobrych praktyk
w zak resie promocji inwest yc yjnej,
- Sprzedaż broni do Afryki, business się kręci.......... 5
etapach: pierwszy polega na imporcie przez
organizację
-Św. Augustyn najbardziej znanym Algierczykiem na
Saidal produkowanych przez portugalską
firmę gotowych leków w celu utrzymania
płynnego zaopatrzenia pacjentów. Drugi
etap będzie polegał na uruchomieniu ich
pracowników obu instytucji. Umowa
obejmuje również wymianę informacji
na temat możliwości inwestycyjnych
i regulacji prawnych z zakresu
lokalnej produkcji, co będzie możliwe dzięki
równolegle prowadzonemu transferowi
ustawodawstwa regulującego inwestycje
zagraniczne w Algierii i Por tugalii.
technologii pochodzącej od portugalskiej
firmy. Obie grupy producenckie wyraziły
zamiar poszerzenia współpracy na inne
Dwie pozostałe umowy zostały podpisane
przez algierskie firmy ceramiczne CERAMIS
- Misja polskich przedsiębiorców zorganizowana
obszary, tak pod względem geograficznym
jak i technicznym wykorz ystując
oraz CERAMIR z portugalską grupą RECER,
specjalizującą się w produkcji płytek
przez PAIiIZ, Oran i Algier, 8-12 marca 2014 r...........10
komplementarności działań obu spółek.
podłogowych i ściennych.Umowy te
obejmują transfer technologii i modernizację
a l gi e r s k i c h f i r m z l o k a l i zowa nyc h
odpowiednio w Mostaganem i Tlemcen.
algierskich.......................................................................... 2
- Zagraniczni wykonawcy zrealizują w Algierii
10 nowych szpitali. ...................................................... 3
- Import leków do Algierii ciągle rośnie ............. 3
-Włochy-algierskigazgwarancjąstabilnychdostaw..... 3
SPIS TREŚCI
-Szef misji MFW z zadowoleniem przyjmuje wyniki
gospodarcze Algierii w 2013 r................................. 4
- Algiersko-portugalskiekonsultacjegospodarcze...... 4
świecie wg. rankingu American Institute................ 5
-Algierska ropa naftowa a podatki ....................... 5
-Metrologia i kontrola jakości: rewitalizacja 25
stref przemysłowych...................................................... 6
- Algieria –Wielka Brytania: Podpisanie memorandum
owspółpracywdziedzinieprzestrzenikosmicznej....... 6
-Adrar: 8 nowych elektrowni opartych na
odnawialnych źródłach energii............................ 6
-Targi I kwartału 2014r........................................................ 7
- Imprezy tagowe na II kw. 2014r............................. 11
- Oferty wspłópracy firm algierskich otrzymane
Druga podpisana umowa zakłada
przez WPHI w I kw. 2014r....................................... 13
rozpoczęcie współprac y pomiędz y
staży
i
szkoleń
Wzrost importu drewna, spadek importu żelaza i stali.
W styczniu 2014 r. wartość importu drewna do
gdy wolumen importowanych materiałów
Algierii nieznacznie wzrosła o 4,7% od 75,77
mln USD do 79,33 USD, podczas gdy wolumen
zmniejszył się z 149,98 ton do około 139,46 ton
wzrósł o +20%, wynosząc 8,66 mln ton.
(-7,02%). Import żelaza i stali konstrukcyjnej
wyniósł w tym samym okresie 128 mln USD
był głównie zwiększonymi dostawami
cementu (+55%) oraz drewna (+5%),
wobec 150 mln USD, spadek o 14, 47%.
Ilościowo odnotowujemy ten sam trend, tj.
spadek z 226,7 ton do 197,78 ton (-12,75%).
podczas gdy import żelaza i stali spadł o
11,4%. Import cementu osiągnął w 2013
roku łączną wartość 394,93 mln USD, drewna
Wzrost wolumenu importu spowodowany
723,99 mln USD), żelaza i stali 1,86 mld USD.
W 2013 roku łączna wartość import
materiałów budowlanych do Algierii
spadła o prawie 2% osiągając nie mniej
wartość 2,98 miliardów dolarów, podczas
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/56258
Import materiałów budowlanych do Algierii.
Algierski import materiałów budowlanych
osiągnął 230,82 mln USD w styczniu br.
wobec 252,61 mln USD w styczniu 2013
r., co stanowi spadek wartości o 3,46%
- podajemy za algierskim Krajowym
Centrum Informatyki i Statystyk Celnych
(CNI). Wolumen importu podstawowych
materiałów budowlanych, jak cement,
drewno i stal ze 703,48 ton w styczniu 2013
r. spadł do około 604,12 ton w styczniu
br., tj. o 14,22 %. Zmniejszenie importu
było spowodowane głównie spadkiem
o ponad 13 % importu cementu i 14%
żelaza i stali, podczas gdy import drewna
wzrósł o 4,7 % w tym samym okresie.
Import cementu, którego cena w całym
2013 wzrosła łącznie o ponad 55% ,
od stycznia 2014 roku zaczął spadać
tak pod względem wartości (-13,55%)
roz winąć produkcję krajową. Minister
ogłosił plany budow y kolejnych 10.
cementowni w 2014 r. (rozpoczęcie
jak ilości (-18,33%). Import cementu
w st yczniu 2014 osiągnął war tość
23,16 mln USD wobec 26,79 mln USD
w t y m s a my m o k re s i e u b i e g ł e g o
roku (-13,55%). Ilość importowanego
p ro d u k c j i w n a p o c z ą t k u 2 0 1 7 r. ) .
cementu spadła o18,33 % z 326,79 ton
do 266,87 ton w tym samym okresie.
krajowa produkcja wyniosła 18 mln ton.
Według ostat nich w ypowiedzi
Ministra Rozwoju Przemysłu i Promocji
Inwestycji, Amara Benyounes, Algieria
powinna ograniczyć import cementu
w ciągu najbliższ ych czterech lat i
We d ł u g i n f o r m a c j i W P H I d e f i c y t
cementu w Algierii w 2013 roku
przek rocz ył 5 mln ton, podczas gdy
Roz wój przemysłu cementowego
j e s t j e d ny m z p r i o r y t e t ó w r z ą d u .
R z ą d ow y p l a n z a k ł a d a o s i ą gn i ę c i e
produkcji 20 mln ton w 2016
r o k u i 2 9 m l n t o n w 2 0 1 8 roku.
10 mld dolarów dla państwowych przedsiębiorstw algierskich.
Amar Benyounès, minister Roz woju
re z u l t at y p o l i t y k i p ro - roz wo j owe j
Przemysłu i Promocji Inwestycji Algierii
podczas spotkania z przedstawicielami
algierskiego przemysłu: rząd «nie będzie
już tylko wstrzykiwał pieniądze do kasy
firm państwowych (Sociétés de
gestion des participations de l’État SGP) sektora przemysłowego, ujawnił
spółek państwowych» powiedział. W
ramach podjętych działań przewiduje
się m.in. oprócz przywrócenia dobrej
do nor m międz ynarodow ych oraz
z większ yli ekspor t. Jego zdaniem
poprawa wyników finansowych spółek
że rząd przeznacz y 10 mld USD w
celu wsparcia ww. przedsiębiorstw.
kondycji finansowej firm - wsparcie
procesu zawierania umów i partnerstwa
z firmami zagranicznymi, identyfikację
z udziałem firm zagranicznych jest
oczekiwana w okresie od 2 do 3 lat.
Dla przypomnienia informujemy, że w
Środk i te pomogą wyjść firmom z
zadłużenia i prz ycz ynią się do ich
restrukturyzacji. Zdaniem ministra rok
przeszkód w dalszym rozwoju, czy też
wsparcie dla marketingu mającego
zachęcić konsumentów algiersk ich
obecnym planie pięcioletnim (20112014) założono wzrost udziału sektora
przemysłowego w PKB Algierii z obecnych
2014 przyniesie pierwsze namacalne
do kupowania wyrobów krajowych.
5% do 10%. Cel ten nie zostanie osiągnięty.
Biuletyn Informacyjny – Nr 01 / 2014
2
M inister wez wał pr zedsiębiorców,
aby poprawili konkurencyjność
s wo i c h w y ro b ó w, d o s t o s o w a l i j e
Zagraniczni wykonawcy zrealizują w Algierii 10 nowych szpitali.
Ministerstwo zdrowia na dynamicznie
rozwijającym się algierskim rynku usług
projektów usytuowanych w Bejaia, Annabie,
będą zarówno realizowały budowę
obiektów szpitalnych jak też będą
medycznych zamierza zlecić zagranicznym
kontrahentom kompleksową realizację 10
Sidi Bel-Abbes, Batnie, Béchar i Ouargla
przewidziane jest na czerwiec 2014 roku.
Realizacją zajmą się firmy umieszczone
szpitali, obejmującą zarówno koncepcję /
projekt jak i budowę obiektów łącznie z ich
na «krótkiej liście» 10 firm z Europy i Azji
wybranych na podstawie potwierdzonej
Podobnie rzecz ma się w tzw. «zarządzaniu
delegowanym» w sektorze zasobów wodnych,
wyposażeniem, zarządzaniem organizacją
pracy przyszłych placówek szpitalnych
wraz ze szkoleniem pracowników.
renomy w tym sektorze. Są to m.in. grupa
Rizzani De Echher/hôpital San Raffaelle
d’Italie, Daewoo E&C/Heerim Architects
gdzie zarządzanie jest przekazywane
od kilku lat firmom zagranicznym.
Minister zdrowia Abdelmalek Boudiaf,
potwierdził tym samym rządowy plan
z Koreii Południowej, francusko-austriackie
konsorcjum Bouygues Bâtiment International/
Więcej na ten temat w prasie algierskiej:
zakładający realizację w najbliższych pięciu
latach dziesięciu szpitali uniwersyteckich
(CHU – Centre Hospitalier Universitaire).
Vamed/APH Paris, oraz International
Hospitals Group (IHG) z Wielkiej Brytanii,
http://www.liberte-algerie.com/actualite/bientot10-nouveaux-hopitaux-des-entreprises-etrangeressont-retenues-pour-leur-realisation-217766
W obecności ambasadorów Francji,
Wielkiej Brytanii, Włoch, Austrii i Korei
Południowej, minister ogłosił listę firm
z tych państw oficjalnie przyjętych d o
realizacji pier wsz ych czterech CHU
w Algierze, Tlemcen, Konstantynie i Tizi Ouzou.
Rozpoczęcie budowy sześciu pozostałych
firmy wybudują odpowiednio w Algierze
CHU na 700 łóżek, w Tizi Ouzou, Konstantie
i Tlemcen na 500 łóżek. Do realizacji drugiej
części pozostałych sześciu szpitali zostaną
również wybrane firmy wcześniej umieszczone
na tzw. “short list”. Obecnie terminy realizacji
czterech CHU to od 30 do 36 miesięcy.
Nowością tego t ypu kontraktów w
Algierii jest, ujawnia minister, że firmy
odpowiadały za ich wyposażenie, organizację,
zarządzanie i szkolenia pracowników.
http://w w w.elwatan.com/ac tualite/
attribution-des-marches-a-des-entreprisesetrangeres-18-03-2014-249601_109.php
Import leków do Algierii ciągle rośnie.
Import farmaceutyków importowanych
przez Algierię osiągnął w styczniu 2014
roku 212,30 mln. USD wobec prawie 131
mln USD w tym samym miesiącu w 2013
r., stanowiąc wzrost o 62%.Wzrost wartości
importu wyjaśnia się w szczególności przez
wzrost o ponad 67% w wartości zakupów
2012 rokiem.Produkcja lokalna,
która stanowi obecnie 36 % udziału
w krajowym rynku powinna,
zdaniem ekspertów, osiągnąć 65%
w 2015 roku. Wartość krajowego
rynku lekarstw szacuje się na
ponad 2,5 mld euro, w tym 1,85
zagranicznych leków stosowanych u ludzi
miliardów dolarów stanowi
i 2,7 % w przypadku leków stosowanych
w m e d yc y n i e we te r y n a r y j n e j. W
2013 r. wartość algierskiego importu
farmaceutyków osiągnął 2,28 mld dolarów
import, a reszta to produkcja
lokalna, z czego 84% realizuje
sektor prywatny, a 16 % sektor państwowy. Dynamika wzrostu algierskiego rynku
lekarstw wynosi obecnie 10% rocznie, co pokazuje, że jest to rynek w pełnej
(+1,96 %), podczas gdy ich ilość spadła
o 6,74 % do 33.389 ton w porównaniu z
ekspansji na którym polscy producenci i eksporterzy farmaceutyków mają duże
szanse skutecznie walczyć z konkurencją zarówno lokalną jak i zagraniczną.
Włochy - algierski gaz gwarancją stabilnych dostaw.
W wywiadzie udzielonym dla włoskiego
dziennika Corrier della Sera, szef ENI, Paolo
ma wpływu na dostawy energii na półwysep
włoski. Ponadto Scaroni wymienia Algierię
łupkowego, Scaroni ostrzega Europejczyków:
"Albo jesteśmy gotowi do przyjęcia gazu
Scaroni, powiedział, że Włochy nie są
uzależniona od rosyjskiego gazu, a kryzys na
Ukrainie i bojkot Rosji przez USA i kraje G7 nie
jako jednego z pewnych dostawców Włoch
oceniając, że jest to "bardzo stabilny" kraj.
Jako zdecydowany zwolennik gazu
łupkowego, albo będziemy przyjmować
Putina" – cytujemy za algierskim dziennikiem
El Watan z dnia 26. marca 2014 roku.
Biuletyn Informacyjny – Nr 01 / 2014
3
Szef misji MFW z zadowoleniem przyjmuje
wyniki gospodarcze Algierii w 2013 r.
podk reślił wzrost algiersk iego PKB
o 6% (poza sektorem węglowodorów).
pracy, poprawę warunków życia obywateli i
zachowanie stabilności społeczno-politycznej.
Przedstawiciel MFW powiedział, że wszystkie
Obie strony podk reśliły potrzebę
zmniejszenia uzależnienia gospodarki
wskaźniki algierskiej gospodarki w 2013 roku
były «dobre», w szczególności silny spadek
inflacji do około 3%, spadek stopy bezrobocia
Szef misji Międzynarodowego
Funduszu Walutowego (MFW )
Zineddine Ould Zidane, podczas
swojej wizyty w Algierze szczególnie
do poziomu poniżej 10% i dalsza poprawa
innych wskaźników makroekonomicznych,
co rokuje przyspieszenie tempa wzrostu
gospodarki, wspieranie konkurencyjności
przedsiębiorstw, tworzenie nowych miejsc
Algierii od wydobycia ropy naftowej i gazu,
rozwój i dywersyfikację importu, wzrost
dochodów państwa, przy jednoczesnej
kontroli wydatków publicznych i realizacji
reform finansowych tak, aby umożliwić
dostęp małym i średnim przedsiębiorstwom
(MŚP) do kredytów i szerszego finansowania.
Algiersko-portugalskie konsultacje gospodarcze.
Zgodnie z oświadczeniem Ministerstwa
W forum udział wezmą liderzy biznesu
Roz woju Przemysłu i Promocji
I nw e s t y c j i n a m a r z e c 2 0 1 4 r o k u
zaplanowano w Algierze algierskoportugalskie konsultacje gospodarcze,
którym przewodniczyć będą Minister
z obu krajów; zaplanowano również
dwustronne spotkania ekspertów oraz
przegląd perspektyw współpracy w wielu
dziedzinach. Podczas wizyty w Algierze
wicepremierowi będzie towarzyszyć
Roz woju Przemysłu i Promocji
I nwest ycji, Amara Benyounès oraz
wicepremier Portugalii Paulo Portas.
portugalski sekretarz stanu do spraw
z a g r a n i c z nyc h i w s p ó ł p r a c y, Lu i s
Ferreira Campo oraz sekretarz stanu ds.
innowacji i inwestycji, Pedro Gonçalves.
Portugalscy przedsiębiorcy reprezentują
telekomunikacji. Algierskie ministerstwo
uważa, że wybór sektorów nie jest
przypadkowy i dobrze odzwierciedla wolę
Portugalii inwestowania w różne nisze i
strategiczne sektory gospodarki Algierii.
Dynamika realizowanej przez oba kraje
współpracy jest najlepszym dowodem
iż opiera się ona na zasadzie win-win,
potwierdzającej komplementarność,
transfer technologii, wiedzy, szkoleń
i umiejętności międz y obu krajami.
sektor y budownictwa, rolnictwa,
infrastruktur y tur yst ycznej, służby
zdrowia, przemysłu metalurgicznego,
W 2012 r., Portugalia zajęła 12. miejsce
wśród klientowi Algierii realizując
kolejnictwa, opakowań, elektroniki i
import wartości 1,86 mld dolarów.
Podczas konsultacji odbędzie
dwustronne forum gospodarcze, które
powinno doprowadzić do podpisania
umów partnerskich między instytucjami
i firmami algierskimi i portugalskimi.
Eksport 490 ton ziemniaków z Algierii do Rosji.
We d ł u g n a j ś w i e ż s z yc h d a nyc h
pochodzących z algierskiego rolnictwa
k wintali o war tości szacowanej na
138 miliardów dinarów (tj. ok.1,38 mld
Tak niski poziom cen otworzył pole do
spekulacjie. wielu pośrednikom na hurtowym
firma Bouaarfa Business Trading sprzedała
490 ton ziemniaków odmiany Spunta
El-Oued do Rosji. Ta sama odmiana
Euro). Produkcja ziemniaków w El-Oued
stanowi ponad 27% krajowej produkcji,
która wyniosła w 2013 roku 30 mln kwintali.
rynku północnej Algierii. Ministerstwo
rolnictwa w Algierze zapowiada kampanię
promocyjną lokalnych producentów
ziemniaków (Spunta) uprawiana jest
również w miejscowościach Hassi
Khelifa, Magrane, Reguiba, Guemmar,
Ourmes. W bieżącym roku w regionie
El-Oued przewiduje się zbiory
ziemniak a na poziomie 20 milionów
W 2014 roku produkcję ziemniaków w
Algierii oszacowano na 40 milionów kwintali.
Obfitość zbiorów powoduje, że w El-Oued
ziemniak jest sprzedawany po 8 DA/kg tj.
ok.0,073 euro centów (wg. kursu oficjalnego).
Biuletyn Informacyjny – Nr 01 / 2014
4
ziemniaka na międzynarodowych targach
Czy polscy importerzy skorzystają z okazji
i poszukają odbiorców na algierskie
ziemniaki, za naszą wschodnią granicą?
WPHI służ y pomocą w dotarciu
do
algierskich
p ro d u c e n t ów.
Sektor obronny – Sprzedaż broni do Afryki, business się kręci.
Opublikowany 17 marca 2014 roku raport
pozostaje pod koniec peletonu światowych
wyścigu zbrojeń pozostają dwoma największymi
Stockholm International Peace Research Institute
(SIPRI) wskazuje, że zakupy czołgów, samolotów
wojskowych, helikopterów… wzrosły w ostatnich
importerów (9% importu ), Afryka w ciągu
ostatnich pięciu lat odnotowała znaczny
wzrost importu broni. W latach 2009 do 2013
zakupy krajów afrykańskich wzrosły o 53% w
importerami afrykańskimi. Zakupy Algierii,
między 2009 i 2013 rokiem stanowiły 36%
zakupów broni na kontynencie, wobec 22%
latach na kontynencie afrykańskim o 53%.
Z roku na rok sprzedaż broni nie maleje, Afryka
ma w nim swój znaczny udział. Pomimo, że
porównaniu do poprzedniego okresu (20042008). Algieria i Maroko, które uczestniczą w
Maroka, następny jest Sudan (9%). Informacje
podajemy za tygodnikiem Jeune Afrique No
2776 z marca 2013 roku.
Św. Augustyn najbardziej znanym Algierczykiem na świecie
wg. rankingu American Institute
W
rankingu
nowych gwiazd
najbardziej znanym Algierczykiem na
świecie. Po zajmującym 34-te miejsce w
o d n o t o w a ny c h
w komputerowej
bazie danych
obejmującej lata od 4000 pne do 2010
roku, Augustyn z Hippony (354-430) jest
Top 100 algierskim filozofie następuje
tunezyjski polityk i wojskowy, Hannibal
Barca. Ranking przygotowany przez Media
Lab w Massachusetts Institute of Technology
(MIT) jest nie tylko rygorystyczny, ale
również bardzo selektywny. Aby być godnym
włączenia do tego korpusu należy spełniać
proste kryteria: mieć własną stronę Wikipedii
w co najmniej 25 językach. Św. Augustyn, z
pochodzenia Chaoui z plemienia Hanencha
jest jak dotąd jedynym Algierczykiem, który
spełnił te wymagania.
Algierska ropa naftowa a podatki, czyli 27 miliardów USD
dochodów na Fundusz Regulacji Dochodów w 2013 roku.
Fundusz Regulacji Dochodów (FRR) zasilany
jest w Algierii pozabudżetowymi przychodami
z tytułu podatku naftowego. W 2013
roku FRR wzbogacił się o 2,062 miliardów
dinarów (około 27 miliardów dolarów), jak
podaje algierskie Ministerstwo Finansów.
Na pokrycie deficytu Skarbu Państwa w 2012
r. pobrano z FRR ponad 2 283 mld dinarów.
FRR został założony w 2000 roku i rokrocznie
zasilany jest kwotami wynikającymi z różnicy
między podatkami pozyskiwanymi z sektora
tytułu wpływów z podatków sektora ropy
i gazu na poziomie 2,023.8 mld DA, co
odpowiada różnicy między ceną baryłki
po 37 dolarów, a ceną rynkową wynoszącą
średnio 90 dolarów. Te wpływy podniosą
Algierski Fundusz Regulacji Dochodów
ropy i gazu liczonymi od podstawy ceny
bar yłk i ropy na poziomie 37 dolarów,
wartość Funduszu Regulacji Dochodów do
7,226.4 mld dinarów na koniec grudnia
napędzany jest petrodolarami podatku
naftowego. Łączne wpływy z podatków
generowanych przez sektor ropy i gazu wyniosły
w 2013 roku (bagatela!) 3,678.13 mld DA, tj. 48,4
a ceną rzeczywistą uzyskiwaną na rynkach
międzynarodowych. Wymienione wpływy
pozwoliły np. zasypać deficyt Skarbu Państwa
w 2012 r. (25 % PKB), w roku w którym budżet
2014 (ok. 95 mld dolarów), tj. 39,7 % PKB.
Ponadto jak podaje Ministerstwo Finansów
średnia cena algierskiej ropy wyniosła w
2013 roku 109,08 dolarów wobec 110,74
mld dolarów, wyliczonych na podstawie kursu
76 DA do dolara. Z tej kwoty do FRR trafiło
państwa eksplodował pod wpływem ciśnienia
spowodowanego finansowymi skutkami
w 2012 r. (-1,5 %). W tym samym czasie
oficjalny kurs podstawowych walut w
2,062.23 mld dinarów a do budżetu państwa
1,615.9 mld DA. Nie licząc zasobów FRR budżet
państwa wzbogacił się w 2013 roku o kwotę
zastosowania premii odszkodowawczych.
Aktywa FRR wykorzystywano pomiędzy
latami 2000 i 2005 na spłatę zadłużenia
Algierii wyniósł odpowiednio 79,38
DA/USD i 105,44 DA/euro wobec 77,55
DA/USD i 102,16 DA/euro w 2012 roku.
3.688 mld dinarów, co stanowi wzrost o 6,5%
w porównaniu do 2012 roku. Tym samym
państwa. Ale od 2006 roku Fundusz
przeznaczany jest wyłącznie do pokrywania
Notatka sporządzona przez WPHI na podstawie
doniesień prasowych i komunikatów
w sprawdziły się wcześniejsze założenia
budżetowe. Pod koniec 2012 roku aktywa FRR,
po odliczeniach, wyniosły 5,633.7 mld dinarów
deficytu budżetowego wywołanego przez
kolejne pięcioletnie programy rozwoju
infrastruktury państwa. W 2014 r. Ministerstwo
Ministerstwa Finansów w Algierze.
wobec 5,381.7 mld dinarów na koniec 2011 roku.
Finansów spodziewa się osiągnąć zysk z
Biuletyn Informacyjny – Nr 01 / 2014
5
Metrologia i kontrola jakości: rewitalizacja 25 stref przemysłowych.
Ministerstwo Przemysłu przeznaczyło
ok. 7 mln. Euro na restrukturyzacje
Podczas konferencji Benabdallah zaznaczył
procesie przemysłowym w Algierii»
między innymi, że prowadzony jest
obecnie spis urządzeń metrologicznych
znajdując ych się na w yposażeniu
stwierdził Benabdallah, dodając że
«Algieria przygotowuje odpowiedni program
modernizacji swojego przemysłu, tak aby
zakładów przemysłowych całej Algierii.
Operacja ta ma pozwolić na zorientowanie
osiągnąć w niedalekiej przyszłości większy
poziom konkurencyjności swojej gospodarki.»
stanu dróg, linii telefonicznych, kanalizacji,
zaopatrzenia w wodę ... „Restrukturyzacja
się w zasobach instrumentów
metrologicznych (również pod względem
ich jakości) pozostających u algierskich
W ocenie WPHI mamy tutaj do
czynienia z niszą towarową otwierającą
pozostałych stref została przewidziana w
ramach najbliższego planu pięcioletniego
producentów i ma zaowocować poprawą
kontroli jakości wyrobów algierskiego
interesujące perspektywy sprzedaży na
algierskim rynku, zwłaszcza na wysoce
2015-2019» stwierdził Dyrektor Rozwoju
Przemysłu i Promocji Inwestycji województwa
Algieru, Hamou Benabdallah, na marginesie
przemysłu. «Metrologia ma zastosowanie
we wsz ystkich branżach, nie tylko
farmaceutycznej czy spożywczej. Wpływa
technologiczne wyroby polskiego przemysłu
precyzyjnego, szczególnie na potrzeby
branży farmaceutycznej i spożywczej.
seminarium na temat metrologii i
kontroli jakości, zorganizowanego
np. na poprawę jakości przepływu energii
elektrycznej, gazu, paliw itp. Niestety
jest jednym z najsłabszych ogniw w
Więcej na ten temat w artykule źródłowym:
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/56118
25 stref przemysłow ych Algierii.
Spośród 25 stref 11 obszarów przemysłowych
zostało wskazane jako priorytetowe pod
względem przywrócenia prawidłowego
18 marca br. w hotelu Mercure.
Algieria – Wielka Brytania: Podpisanie memorandum o współpracy w
dziedzinie przestrzeni kosmicznej.
Porozumienie o współpracy w zakresie
przestrzeni kosmicznej zostało podpisane
w marcu br. w Algierze pomiędzy Algierską
Agencją Kosmiczną (ASAL) i Europejską
Agencją Kosmiczną Wielkiej Brytanii
(United Kingdom Space Agency - UKSA).
W uroczystej ceremonii podpisania
memorandum uczestniczyli Minister
Poczty, technologii informacyjnych
i komunikacyjnych, Zohry Derdouri,
wspólnych projektów w sektorze
kosmicznym między Algierią i Wielką
Brytanią, również w zakresie kształcenia
akademickiego oraz szkoleń w ramach
realizowanych wspólnie projektów.
Plesieck.Zrealizowany we współpracy z
Centrum Kosmicznym w Surrey i jego
par tnerem pr zemysłow ym «Surrey
Satellite Technology Limited» (SSTL)
projekt ten pozwolił wykształcić pierwszy
zespół inżynierów algierskich tego sektora.
Niniejsze memorandum jest kontynuacją
podpisanej 19 lipca 2006 umowy o
współpracy zawartej pomiędzy ASAL i
Informujemy, że Algieria jest członkiem
międzynarodowej grupy zajmującej się
British National Space Center (BNSC), przed
przekształceniem w UKSA (1 kwietnia 2010
zarządzaniem i monitorowaniem katastrof
naturalnych DMC «Disaster Monitoring
Ministerstwa Spraw Zagranicznych i
Ambasador Wielkiej Brytanii w Algierze.
r.). Pierwszym rezultatem współpracy
algiersko-brytyjskiej w tej dziedzinie był
projekt i budowa satelity obserwacji Ziemi
Constellation» pod przewodnictwem
Wielkiej Brytanii, składającej się z 7
Dokument stanowi podstawę do rozwoju
Absat - 1, wystrzelonego na orbitę 28
listopada 2002 z rosyjskiego kosmodromu
przedstawiciel brytyjskiego premiera,
przewodniczący zarządu ASAL, przedstawiciel
krajów, co zapewnia jej dostęp do
danych satelitarnych niezbędnych w
fazie zarządzanie klęskami żywiołowymi.
Adrar: 8 nowych elektrowni opartych na odnawialnych źródłach energii.
Osiem nowych elektrowni opar tych
na odnawialnych źródłach energii,
o ł ą c z n e j m o c y 2 7 0 m e g a w a t ó w,
p o w s t a n i e w W i l a j e c i e A d r a r. W
kilku gminach regionu zaplanowano
realizacje m.in. elektrowni wiatrowej
48 MW w Adrar Tissabit, Timimoune,
Z a o u i e t - K u n t a , R e g g a n e i Ao u l e f.
o moc y 50 MW. Pozostałe to sześć
elektrowni słonecznych o mocy ponad
Budowa rozpocznie się wk rótce po
zakończeniu procedu administracyjnych.
Biuletyn Informacyjny – Nr 01 / 2014
6
Targi I kwartału 2014r. w których WPHI w Algierze brał udział
Międzynarodowe Targi Przemysłu Motoryzacyjnego EQUIP AUTO 2014,
Algier, 3-6 marca 2014 roku
Zarówno stoisko narodowe jak i stoiska
firm cieszyły się dużym uznaniem
zwiedzających i wiele firm deklarowało
zainteresowanie dystrybucją polskich
Targi Equip Auto w Algier ze zgromadziły
w tym roku około 300 wystawców - z czego 75%
stanowiły firmy zagraniczne reprezentujące
20 państw. Jest to najwyższa rangą impreza
wystawiennicza skierowana zarówno do firm
o charakterze produkcyjnym jak i handlowym
szeroko rozumianej branży motoryzacyjnej
oraz właścicieli warsztatów samochodowych.
Liczbę z wiedzając ych, zawodowo
związanych z branżą szacuje się na ok. 8500.
Targi Equip Auto wpisują się w planowany
przez rząd rozwój przemysłu motoryzacyjnego
Algierii, którego ostatnim sukcesem ma
być uruchomienie w listopadzie tego
roku fabryki montażu samochodów
Renault w zachodniej części kraju.
Podczas targów algierscy klienci mogli
zapoznać się z ofertą polskiego przemysłu
motoryzacyjnego na stoisku narodowym
zorganizowanym w ramach Programu
Promocji Ogólnej oraz na stoiskach
firm. Były to: AC (instalacje gazowe),
MTM (zapachy samochodowe i środki
czystości), Novol, Troton (obie firmy
produkują powłoki lakiernicze i produkty
do szpachlowania), Złotecki (tłoki do silników).
Obecność na targach firm z Polski oraz
ich algierskich przedstawicieli pozwoliła
na zaprezentowanie oferty różnorodnej
tematycznie, prezentującej najwyższej
jakości produkty i technologie zarówno
stricte mechaniczne (tłoki, instalacje
gazowe) jak i z zakresu renowacji
(powłoki lakiernicze) oraz akcesoria
samochodowe (zapachy, środki czyszczące).
aut jest w Algierii duży. Znaczna jest liczba
ciągle użytkowanych starych pojazdów,
które wymagają regularnych napraw.
produktów motor yzacyjnych w
Algierii. Na bazie tego zainteresowania
zachęcaliśmy do bezpośrednich kontaktów
Uczestnictwo w targach motoryzacyjnych
stanowi bazę dla firm zainteresowanych
zaistnieniem na tutejszym rynku. Strategia
z polskimi firmami oraz do korzystania
z bazy adresowej dostępnej w WPHI.
bezpośredniej prezentacji jest tutaj najbardziej
skuteczna, co potwierdzają przedstawiciele
Polska obecność podczas targów Equip Auto
została także zauważona i informacje o naszym
branży z innych państw. Na postawie rozmów
i otrzymywanych zapytań można stwierdzić,
iż polskie produkty i usługi mają ogromną
wystąpieniu ukazały się w lokalnej prasie.
Dodatkowo została zorganizowana konferencja
w pierwszym dniu targów, w której udział
szansę odniesienia sukcesu w Algierii –
charakteryzują się bowiem jakością wysoką
europejską jakością i konkurencyjną ceną.
wzięli polscy przedsiębiorcy uczestniczący
w targach, eksperci branży motoryzacyjnej
z Polski oraz zaproszeni przedstawiciele
firm algierskich oraz dziennikarze.
Po przedstawieniu aktualnej sytuacji sektora
motoryzacyjnego w Polsce, jego możliwości i
dotychczasowych osiągnięć oraz prezentacji
oferty firm uczestniczących w targach
nastąpiła dyskusja oraz bezpośrednie rozmowy
z potencjalnymi partnerami algierskimi.
Największe szanse mają tutaj firmy
rozumiejące wagę bezpośrednich
kontaktów, ceniące wartość wzajemnych
wizyt oraz znaczenie współpracy opartej
na partnerstwie i współdziałaniu. Algierscy
przedsiębiorcy nie robią interesów jedynie
na podstawie korespondencji elektronicznej.
Wnioski:
Targi Equip Auto to zdecydowanie
najważniejsza impreza wystawiennicza
dla przemysłu motoryzacyjnego i gałęzi
pokrewnych, jaka jest organizowana w Algierii.
Uczestniczą w niej wszyscy najważniejsi
producenci i dystrybutorzy części zamiennych,
akcesoriów oraz wyrobów pomocniczych
a znaczącą grupę odwiedzających
stanowią właściciele warsztatów
samochodowych i firmy dystrybucyjne.
Z roku na rok rośnie zarówno liczba
wystawców jak i zwiedzających, co świadczy
o stale rosnącym znaczeniu imprezy w
środowisku branżowym. Dlatego też
niniejsze targi w nadchodzących latach
powinny stanowić obowiązkowy punkt
programu dla firm polskich chcących zaistnieć
na algierskim rynku motoryzacyjnym.
Popyt na usługi remontowe i renowacyjne
Biuletyn Informacyjny – Nr 01 / 2014
7
Targi sektora wydobywczego ropy i gazu Salon International HASSI MESSAOUD
Hassi Messaoud 4-7 marca 2014 roku
Zorganizowany po raz czwarty Salon
International HASSI MESSAOUD poświęcony
jest szeroko rozumianemu sektorowi
wydobywczemu (głównie ropy i gazu) a
Z powodu małej ilości czasu do rozpoczęcia
targów i nieotrzymaniem na czas wiz (H-Gaz,
Mariposa, Remzap), ostatecznie na stoisku WPHI
sektora algierskiej gospodarki, traktowanego
przez władze Algierii priorytetowo, jako
zapewniającego gros wpływów budżetowych.
obecne były dwie polskie firmy:
Jest to kolejny (obok budownictwa) bardzo
także produkcji, przesyłowi i dystrybucji
energii elektrycznej i gazu. Targi odbywają
się na pustyni, w rejonie skąd pochodzi gros
wydobywanej w Algierii ropy. Ze względu
Gambit-Lubawka Sp. z o.o. (producent uszczelnień
i termoizolacji dla przemysłu) i FON-SKB Sp. z o.o.
będąca m.in. producentem konstrukcji stalowych
ważny sektor algierskiej gospodarki, w którym
polskie firmy jak dotąd są nieobecne.
na wagę sektora dla algierskiej gospodarki
(eksport ropy i gazu daje 97% wpływów
i odlewów przemysłowych).
Są to dodatkowo targi o tyle ciekawe, iż
stanowią szansą także dla polskich firm
z eksportu) są to duże targi przyciągające
licznych wystawców, a ich znaczenie z roku
na rok rośnie.
Na stoisku prezentowaliśmy także ofertę
kilkunastu polskich producentów w oparciu o
otrzymane katalogi.
pozornie spoza branży wydobywczej jak np.
dla producentów modułowych systemów
mieszkalnych, urządzeń gastronomicznych,
Nasze stoisko cieszyło się dużym
zainteresowaniem i pozwoliło tak nam jak i
obecnym na targach firmom polskim na
nawiązanie dobrych kontaktów biznesowych,
które powinny zaowocować w przyszłości
konkretnymi transakcjami.
czy wołowiny, dań gotowych i mrożonek.
W algierskim przemyśle wydobywczym i
dystrybucji energii i gazu pracuje ponad
200 tys. osób, w dużej części zgrupowanych
w bazach na pustyni, stanowiących małe
miasteczka. Również na ich potrzeby
skierowane są targi.
W tegorocznej edycji udział wzięło
350 wystawców z 26 państw, liczba
odwiedzających targi związanych z branżą
przekroczyła 22 tys.
W związku ze zgłoszoną na początku br. przez kilka
polskich firm chęcią wzięcia udziału w targach.
– wystąpiliśmy w dniu 26 stycznia br. do
MG o rozważenie możliwości przyznania
dodatkowych środków na targi, które nie
były objęte PDP 2014.
Po otrzymaniu z Ministerstwa zgody
przystąpiliśmy do organizowania naszego
udziału w targach.
Wnioski:
W kolejnych edycjach optymalnym byłby
udział jak największej liczby polskich firm
Salon International HASSI MESSAOUD to
bardzo dobre targi, w których warto brać udział
rokrocznie.
na stoisku WPHI lub na stoiskach własnych.
W przypadku decyzji o udziale w edycji
2015 z odpowiednim wyprzedzeniem –
sadzimy, iż nakłonimy do przyjazdu wiele
polskich firm.
Organizowane są pod katem szeroko pojętych
potrzeb najważniejszego, strategicznego
12 Międzynarodowe Targi Kosmetyczne JOUVENÇAL 2014, Oran 6-10 marca 2014 roku
Targi Jouvençal w Oranie po raz 12 zgromadziły
zorganizowanym w ramach Programu
producentów i dystrybutorów branży
kosmetycznej. Jest to jedna z najważniejszych
imprez wystawienniczych tej branży w Algierii,
Promocji Ogólnej oraz na stoisku firmy PPH
Anna, która prezentowała swoja ofertę na
własnym stoisku.
licznie odwiedzana przez importerów i firmy
Na stoisku narodowym przedstawiciele WPHI
dystrybucyjne oraz właścicieli salonów
kosmetycznych, fryzjerskich, odnowy
biologicznej, Spa. Rozszerzenie formuły na
szeroko rozumiane artykuły kosmetyczne dla
oraz KIG-u prezentowali ofertę polskich
producentów na podstawie przekazanych
katalogów.
Dzięki zróżnicowanej ofercie obejmującej
kobiet i mężczyzn zaowocowało ciekawszą
ciekawe i innowacyjne produkty zarówno
ofertą prezentowaną przez wystawców oraz
stoisko narodowe jak i stoisko firmy PPH Anna
przyciągnęło szersze grono odwiedzających.
Podczas targów klienci algierscy mogli
zapoznać się z ofertą polskiego przemysłu
cieszyły się dużym uznaniem zwiedzających
i wiele firm deklarowało zainteresowanie
dystrybucją polskich wyrobów kosmetycznych
kosmetycznego na stoisku narodowym
w Algierii. Na bazie tego zainteresowania
Biuletyn Informacyjny – Nr 01 / 2014
8
zachęcaliśmy do bezpośrednich kontaktów
dystrybutorów było też reprezentowanych 18
przyszłorocznego Programu Promocji Ogólnej
z polskimi firmami oraz do korzystania z bazy
adresowej dostępnej w WPHI.
Polska obecność podczas targów Jouvençal
firm zagranicznych). Targi cieszą się ogromną
nie tylko na udział firm polskich z katalogami,
frekwencją tak ze strony profesjonalistów
ale także z wzorami. Cennymi i bardzo nośnymi
jak i licznych rzesz klientów. Jak uczy
doświadczenie – nasz udział w mniejszych
imprezach targowych dzięki lepszej
promocyjnie byłyby prezentacje wyrobów
i ich zastosowania jak i pokazy (makijażu
itp.) wzorem praktycznie wszystkich innych
wystawców.
została także zauważona przez media i
informacje o naszym wystąpieniu ukazały
się w lokalnej prasie.
Dodatkowo została zorganizowana
konferencja w trzecim dniu targów, w której
udział wzięli eksperci branży kosmetycznej
z Polski, przedstawiciel firmy PPH Anna oraz
„widzialności” daje często dużo lepsze efekty
promocyjne i handlowe niż udział w dużych
lub bardzo dużych targach i salonach.
Rynek, któremu poświęcone były targi rozwija
się w Algierii niezwykle szybko i jest daleki od
zaproszeni przedstawiciele firm algierskich
i dziennikarze. Po przedstawieniu aktualnej
nasycenia a aktualnie dostępna na nim gama
towarów i usług jest relatywnie uboga.
sytuacji sektora kosmetycznego w Polsce, jego
możliwości i dotychczasowych osiągnięć oraz
prezentacji oferty firmy PPH Anna, nastąpiła
Polska oferta (6-tego eksportera kosmetyków
w Europie) znakomicie wpisuje się w potrzeby
i oczekiwania importerów i konsumentów
dyskusja oraz bezpośrednie rozmowy z
potencjalnymi partnerami algierskimi.
algierskich. Polskie kosmetyki są już obecne na
rynku algierskim, jednak ich ilość w porównaniu
do marek globalnych jest bardzo ograniczona.
Wnioski:
Po raz pierwszy braliśmy udział w Jouvençal,
które nie są dużymi targami. W tegorocznej
edycji udział wzięło 40 wystawców (spoza
Algierii i Polski były także firmy z Francji,
Turcji i Tunezji, poprzez swoich algierskich
Po sukcesach odniesionych przez polskich
eksporterów w krajach europejskich przyszedł
czas i kolej na rozwój nowych rynków zbytu.
Dlatego też, wskazany byłoby objęcie targów
Jouvençal - PPO 2015 i/lub BPP dla przemysłu
kosmetycznego, jak i zezwolenie w ramach
Uczestnictwo w targach stanowi najlepszą bazę
wyjściową dla polskich firm zainteresowanych
zaistnieniem na tutejszym rynku. Strategia
bezpośredniej prezentacji jest w Algierii
najbardziej skuteczna, co potwierdzają
przedstawiciele branży z innych państw. Na
postawie rozmów i otrzymywanych zapytań
można stwierdzić, iż polskie produkty i usługi
mają dużą szansę odniesienia sukcesu
w Algierii – charakteryzują się wysoką
europejską jakością i konkurencyjną ceną.
Największą barierę stanowi obawa polskich
przedsiębiorców przed nowym nieznanym
rynkiem.
Największe szanse mają tutaj firmy rozumiejące
wagę bezpośrednich kontaktów w drodze
wzajemnych częstych wizyt.
Biuletyn Informacyjny – Nr 01 / 2014
9
Misja polskich przedsiębiorców z sektora spożywczego, maszyn rolniczych i mebli zorganizowana
przez PAIiIZ, Oran i Algier, 8-12 marca 2014 r.
W dniach 8-12 marca 2014 r. WPHI w Algierze
wspólnie z Polską Agencją Informacji i Inwestycji
Zagranicznych PAIiIZ i Polską Izbą PrzemysłowoHandlową we Francji CCIPF współorganizował
misję handlową polskich przedsiębiorców
do Algierii w ramach Programu Promocji
Gospodarczej Polski Wschodniej.
Program misji obejmował m.in.:
- udział w seminariach zorganizowanych w
Oranie i Algierze dla algierskich przedsiębiorców,
- udział w spotkaniach B2B z algierskimi
przedsiębiorcami w Oranie i w Algierze,
- udział w spotkaniu szkoleniowym
zorganizowanym w siedzibie WPHI
- wizytę w siedzibie CCI d’Oranie – Orańskiej
Izbie Przemysłowo-Handlowej
- objazd po punktach sprzedaży hurtowej i
detalicznej (tzw. „Store Checks”).
W misji udział wzięło 10 polskich firm
reprezentujących branże: spożywczą, maszyn
rolniczych i meblarską:
AGRAM (mrożonki), Spółdzielnia Mleczarska
RYKI (sery, mleko i serwatka w proszku),
masło i margaryny), APIS (miód i miody pitne),
SIPMA (maszyny rolne), AKPIL (maszyny rolne),
Wnioski:
Pomimo małej ilości czasu na przygotowanie
DOLUX-M (meble), VBCH DESIGN (meble), oraz
przedstawiciele PAIiIZu i CCIPF.
pobytu misji i programu spotkań, (o
planowanym przyjeździe dowiedzieliśmy się
Uczestnicy misji z zadowoleniem wypowiadali
się na temat swojego udziału, podkreślając,
w połowie stycznia br.) m.in. dzięki bardzo
dobrej współpracy z PAIiIZem, CCIPF i Izbą
Przemysłowo-Handlową w Oranie – przyjazd
że liczba i jakość nawiązanych kontaktów
przekroczyła ich oczekiwania. Uznali wizytę w
misji zakończył się pełnym sukcesem. Trafny
był dobór branż, mających duży potencjał
Algierii za dużo bardziej ciekawą z biznesowego
punktu widzenia niż poprzedzający przyjazd do
Algierii pobyt i spotkania w Tunezji.
eksportowy w Algierii. Dobrze przygotowane
misje z ciekawymi polskimi firmami są bardzo
nośna formą rozwoju polskiego eksportu
do Algierii a spotkania cieszą się żywym
Przygotowany przez nas (pomimo krótkiego
czasu) zróżnicowany program misji umożliwił
przedstawicielom firm zapoznanie się ze
specyfiką oraz potencjałem rynku.
Z dużym uznaniem spotkała się także
organizacja spotkania szkoleniowego w
siedzibie WPHI, w którym poza pracownikami
WPHI uczestniczył Ambasador RP.
Udział w seminarium wzięli również
przedstawiciele algierskiego biznesu, którzy
wraz z pracownikami Wydziału zaprezentowali
praktyczne wskazówki dotyczące procedur,
zasad i zwyczajów handlowych funkcjonujących
na rynku algierskim.
W trakcie pobytu misji zapewniliśmy uczestnikom
możliwość praktycznego rozpoznania
asortymentu produktów oraz cen na rynku
algierskim, poprzez odwiedzenie szeregu
punktów sprzedaży hurtowej i detalicznej
zainteresowaniem algierskich przedsiębiorców.
Przyjazdy misji gospodarczych niezależnie
i poza imprezami targowymi, połączonych
z organizacją seminarium i spotkań B2B w
prestiżowym miejscu (dobry hotel) są coraz
częściej stosowaną formą promocji eksporterów
innych państw (częste są misje w Algierii
przedsiębiorców tureckich, portugalskich,
hiszpańskich, francuskich czy włoskich).
Poza udziałem w targach – w miarę możliwości
finansowych wskazany byłby jak najczęstszy
przyjazd do Algierii misji branżowych.
Liczymy na dalszą dobrą współpracę przy
ich organizacji z PAiIZem, CCIPF i urzędami
marszałkowskimi.
W czasie pobytu w/w misji – uzgodniony
artykułów spożywczych i mebli („Store Checks”).
WtrakciepobytuwOranieiwAlgierzeprzewodnicząca
misji Wiceprezes PAIiIZ pani Bożena Czaja, kierownik
został przyjazd na zaproszenie PAIiIZu
misji przedsiębiorców algierskich (5 osób)
zrzeszonych w Izbie Przemysłowo-Handlowej
Oranu na organizowane w dniach 3 i 4 czerwca
Spółdzielnia Mleczarska ŁAPY (sery, mleko
w proszku), BARTEX (mleko w proszku i inne
WPHI jak i niektórzy z przedsiębiorców udzielili kilku
wywiadów dla algierskich mediów w tym prywatnej
br. w Kielcach seminarium gospodarcze
poświęcone możliwościom współpracy z
produkty mleczarskie), LACTIMA (sery topione,
telewizji NUMIDIS.
przedsiębiorstwami Polski Wschodniej.
Biuletyn Informacyjny – Nr 01 / 2014
10
IMPREZY TARGOWE NA KTÓRYCH WPHI BĘDZIE UCZESTNIKIEM
w II Kwartale 2014
Imprezy objęte programem promocji ogólnej
BATIMATEC – Salon International du bâtiment, des matériaux de construction et
des travaux publics
Algier, 4-8 maja 2014 – 17 edycja http://www.batimatecexpo.com/
Są to największe targi branży budowlanej na kontynencie afrykańskim. W 2013 roku
na 33 tys. m2 powierzchni wystawowej udział wzięło blisko tysiąc wystawców, w tym
ponad 500 firm zagranicznych z 23 państw. Polskie wyroby często sprowadzane są do Algierii poprzez pośredników
z innych państw i sprzedawane na rynku, jako niemieckie czy francuskie kilkakrotnie drożej. Stąd istotnym jest,
aby polscy producenci docierali do odbiorców algierskich z pominięciem zachodnioeuropejskich pośredników.
BATIMATEC umożliwia nawiązanie obiecując ych kontaktów handlow ych i poznanie potencjału r ynk u
i jego spec yfik i. Targi wpisują się w plany inwestycji publicznych war tości setek miliardów dolarów.
SIEHM – Salon International de l’équipement hospitalier et médical
Algier, maj 2014 – 6 edycja http://www.siehm.org/
Targi SIEHM zaproponowane zostały przez WPHI Algier po raz pierwszy (w latach poprzednich czestniczyliśmy w targach SIMEM w Oranie).
Algieria realizuje ambitny program modernizacji i rozbudowy publicznej służby zdrowia. W latach 2009-2025 na jego realizację rząd przeznaczy 20 mld
euro (w tym na lata 2010-2014 – przypada kwota 6 mld €). Statystyczna ilość miejsc szpitalnych wynosząca na dzień dzisiejszy 1,7 na tysiąc mieszkańców ma
zostać podwojona. Program obejmuje m.in. budowę 172 szpitali, 45 klinik specjalistycznych, 377 poliklinik, 1000 sal operacyjnych, 17 szkół medycznych.
Algieria rokrocznie importuje leki za blisko 2 mld Usd i czyni starania ograniczenia ich przywozu. Korzystając z ogromnych środków finansowych
intensyfikuje produkcję własną, co stwarza przed polskimi firmami szansę delokalizacji produkcji do kraju w którym 38 mln mieszkańców
objętych jest bezpłatną, państwową opieką zdrowia. Największy polski producent farmaceutyków - Polpharma jest na końcowym etapie
rozmów z państwową firmą Saidal Group (największy algierski producent leków) w sprawie utworzenia joint-venture i uruchomienia dwóch
wytwórni leków (w Algierze i Oranie). Kolejni polscy producenci zainteresowani są trwałym wejściem na rynek algierski wzorem Polpharmy.
FIA - Foire Internationale d’Alger
Algier, 28 maja - 2 czerwca 2014 r. 47 edycja http://fia.safex.dz/
Międzynarodowe Targi Algieru (FIA) były do niedawna największą i najbardziej prestiżową
imprezą wystawienniczą w Algierii (obecnie największą jest Batimatec). W edycji 2013
roku na 45.000 m2 powierzchni wystawienniczej udział wzięło 931 firm z 25 państw (w
tym 567 firm zagranicznych). Targi są uroczyście otwierane przez prezydenta lub w jego
zastępstwie premiera Algierii, któremu towarzyszą ministrowie rządu. Targi odwiedza co
roku ok. 100 tys. gości, z czego połowa przypada na przedsiębiorców algierskich.
FIA to impreza masowa, odwiedzają ją hurtownicy i importerzy oraz szerokie rzesze konsumentów. To dobra okazja do promocji produktów
już dostępnych w Algierii oraz do prezentowania nowych.
Targi te pozostają nadal wydarzeniem o dużym wymiarze promocyjnym, stanowiąc najlepsze miejsce informowania o potencjale gospodarki
i możliwościach współpracy.
Obecność na tym wydarzeniu ma charakter prestiżowy i stanowi ważny element budowania marki POLSKA w Algierii.
Przy okazji przyszłorocznej edycji targów FIA proponujemy organizację wystawy narodowej w ramach programu promocji ogólnej dla
rynku algierskiego.
Biuletyn Informacyjny – Nr 01 / 2014
11
Imprezy targowe nieobjęte programem promocji ogólnej
DJAZAGRO
Salon International des Industries Agroalimentaires de la boulangerie,
pâtisserie et de la restauration
Algier, 21-24 kwietnia 2014 r. 12 edycja www.djazagro.com
DJAZAGRO to największa i najbardziej prestiżowa impreza sektora spożywczego, której profil został rozszerzony w 2013 r. o maszyny i
urządzenia dla rolnictwa (DJAZAGRI). Targi obejmują także maszyny i urządzenia dla przemysłu spożywczego i gastronomii.
W edycji 2013 roku na 12 tys. m2 powierzchni uczestniczyło 524 wystawców (wzrost o 21% do edycji 2012) z 28 państw (udział wystawców
spoza Algierii wyniósł ponad 75%). Targi odwiedziło 18,5 tys. zwiedzających (wzrost o 30% r/r).
Algieria znajduje się w gronie dziesięciu największych importerów żywności w świecie i jest głównym importerem artykułów spożywczych i
rolnych na kontynencie afrykańskim (25%). W liczącej 38 milionów mieszkańców Algierii, wydatki na żywność stanowią średnio 45% wartości
rodzinnego budżetu. Stąd tak duże znaczenie dla polskich producentów mają targi DJAZAGRO obejmujące branże: zbożowo-piekarniczą,
szeroko pojętą branżę spożywczą (w tym napojów bezalkoholowych), gastronomi i usług.
Przedsiębiorstwa algierskie tradycyjnie importują drogie maszyny i urządzenia z krajów Europy Zachodniej oraz tanie z Chin. Polskie firmy
oferujące maszyny i urządzenia dla przetwórstwa płodów rolnych i żywności, pakujące itp. w korzystnej relacji ceny do jakości, mają poważne
szanse eksportu do Algierii.
SIPSA AGRO-EXPO FILAHA
Salon International de l’Elevage de l’agroalimentaire et de l’agroéquipement
Algier, maj 2014 13 edycja www.filaha-dz.com
Rozwój rolnictwa w Algierii mający na celu ograniczenie importu żywności i płodów rolnych,
to jeden z najważniejszych priorytetów władz, na który od lat przeznacza się ogromne środki.
Powoduje to stale rosnący popyt na maszyny, urządzenia i technologie wykorzystywane w
rolnictwie i przetwórstwie. Duży i rosnący jest także popyt na żywe zwierzęta hodowlane
oraz pasze.
SIPSA to największe targi sektora produkcji rolno-spożywczej w Algierii, stąd bogata w tej dziedzinie oferty polskich firm winna trafić w
zapotrzebowanie algierskich przedsiębiorców szukających sprawdzonych produktów i rozwiązań technologicznych.
Polskie produkty i wyroby cieszą się w Algierii uznaniem – docenia się ich wysoką jakość za niewygórowaną cenę.
Od 2013 roku targi SIPSA zostały połączone z targami FILAHA, powodując wzrost ich znaczenia. W edycji 2013 udział wzięło blisko 400
wystawców,
ORAN BATI’WEST
Salon International du logement, de l’immobilier, du bâtiment, de la construction et des matériaux de construction, Oran, listopad 2014
Targi Oran Bati’West są najważniejszą imprezą targową sektora budownictwa i robót publicznych w zachodnim makroregionie Algierii.
W edycji 2013 udział wzięło 140 wystawców. To targi dla firm działających w sektorze mieszkalnictwa, nieruchomości, budownictwa,
materiałów budowlanych, wykończeniowych i robót publicznych. Obecność polskich firm na tych targach powinna być odpowiedzią na
plany inwestycyjne regionu na sumę 14 mld euro.
Podobnie jak Algier, Oran – dawna stolica regionu – posiada bogatą spuściznę budynków epoki kolonialnej wymagających prac konserwatorskich.
W tym zakresie polskie firmy mogą wiele zaoferować stronie algierskiej, zwłaszcza, że w Algierii brakuje specjalistów w tej dziedzinie.
Biuletyn Informacyjny – Nr 01 / 2014
12
V. OFERTY WSPÓŁPRACY FIRM ALGIERSKICH OTRZYMANE PRZEZ WPHI
I KWARTAŁ 2014 ROKU
• S.a.r.l VAMAG Algerie
Kontakt: Amir Aissa Badaoui
• Sarl Sabaa Auto
Kontakt: Mr. Berradjaa
• EPE German Spa
Kontakt: Boulemkahel Foudil
Adres: 34, Chemin Sidi Yahia, Hydra Alger
Kom.: +213 561 61 08 00
Adres: 88, rue Herebia les Castors Oran
Tel.: +213 41 45 45 56
Adres: BP 72 Zone Industrielle Ain Smara Constantine
Email: [email protected]
www.vamag.com
Działalność: importer i dystrybutor urządzeń
Fax: +213 41 45 45 56
Kom.: +213 550 56 76 82
Email: [email protected]
pomiarowych dla stacji kontroli samochodów,
Działalność: import i dystrybucja części
zainteresowany sprzętem do kontroli
samochodów.
zamiennych do samochodów. Zainteresowany
importem z Polski.
• CEPSA Lubricantes
Kontakt: Riyadh BOUGUEROUA
Adres: Lotissement Oued Tarfa No 38, Draria Alger
Tel.: +213 23 245 359
Fax: +213 23 245 361
Kom.: +213 561 61 00 85
Email: [email protected]
www.nalubrifiant.com
Działalność: import i dystrybucja smarów
i olejów, zainteresowany podobnymi
produktami z Polski
• Sarl Auto West Diesel
Kontakt: Redouane Azri
Adres: Lot No 13 Harkat M'hamed Cite Djamel
Oran
Tel.: +213 41 45 69 73 / +213 41 45 69 74
Fax: +213 41 45 66 63
Kom.: +213 560 02 57 10
Email: [email protected]
www.autowestdiesel.com
Działalność: import części zamienne do
samochodów. Zainteresowany importem z Polski.
Tel.: +213 31 97 38 86 / 87 / 88
Fax: +213 31 97 38 85
Kom.: +213 774 09 14 31
Email: [email protected]
www.german-dz.com
Działalność: algierski producent
w ó z k ó w w i d ł o w y c h , z a interesowany
współpracą
• Suroil KDCM
Kontakt: Idir Bouferrache
Adres: Lotissement Coline Al.-Zina Lot No 30
Bab Ezzouar Alger
Kom.: +213 660 57 18 00 / +213 661 99 60 95
Email: [email protected]
www.suroilkdcm.com
Działalność: import i dystrybucja maszyn
oraz elektronarzędzi dla warsztatów
s amochodowych i do sprzątania.
Zainteresowany importem z Polski.
• Kadira Import-Export
Kontakt: Nassima Hassenaoui
Adres : Villa No 12, Khodjet El Djeld les sources
Bir Mourad Rais Alger
Tel.: +213 21 44 76 75
Fax: +213 21 44 77 31
Kom.: +213 560 09 65 69
Email: [email protected]
www.kadira-dz.com
Działalność: dystrybutor smarów i olejów
samochodowych i przemyslowych.
•
Hamia Parts
Kontakt: Hamia Nacer
Adres: Sidi M'hamed lot 126 section 07 Kaidi
Bordj El Kiffan Alger
Tel.: +213 21 51 98 44
Fax: +213 21 51 98 77
Kom.: +213 550 54 30 83
Email: [email protected]
Działalność: import i dystrybucja części
zamiennych do samochodów, zainteresowany
• I2B
Kontakt: Mehdi Bouaiche
Adres: 4, rue Ahmed Cherifi, Kouba Alger
Tel.: +213 21 28 41 13/18
Fax: +213 21 28 41 15
Kom.: +213 661 60 29 53
• Douadi Automotive
Kontakt: Boudouh Amar
Adres: Zone Industrielle No 1, Kechida Batna
Kom.: +213 555 09 04 41
Email: [email protected]
Email: [email protected]
www.i2b-dz.com www.geoflotte.com
Działalność: import części zamiennych do
samochodów, zainteresowany importem z Polski.
Działalność: usługi informatyczne dla
firm, geolok alizacja, zainteresowany
współpracą.
• MDAA
Kontakt: Kahina Meziani
•
Sarl New Motors
Kontakt: Samir Azouz
Adres: Zone Industrielle Cite 02, No 38 Ouled
Yaiche Blida
Kom.: +213 550 49 70 14
Email: [email protected]
Działalność: serwis samochodowy - poszukuje
części zamiennych.
Adres: Cite Ain Naadja Nord, Section No01, lot
0035. RN nr 01 Gue De Constantine Residence
El-Kerma Alger
Tel.: +21 21 45 21 48 / +213 21 40 58 22
Fax: +213 21 40 59 21
Kom.: +213 661 20 44 39 / +213 554 32 43 81
Email: [email protected]
Działalność: dystrybucja części zamiennych
do samochodów.
częściami z Polski.
Biuletyn Informacyjny – Nr 01 / 2014
13
• Sam Outillage
Kontakt: Yacine Benaissa
• EMSG
Adres: Immeuble Fadhli Bt A Nr 3 Appreval
• Total Lubrifiants Algerie Spa
Kontakt: Redouane Karar
Adres: Algerian Business Center 11 eme etage,
Kouba
Tel.: 00213 21 46 10 85 00213 21 46 19 87
Adres: 60S Boulevard Colonel Ahmed Bougara, Alger
les Pins Maritimes El Mohamadia Alger
Tel.: +213 21 98 51 40
Fax: +213 21 89 12 81
Kom.: +213 550 90 21 00
Email: [email protected]
www.sam.eu
Działalność: import i dystrybucja narzędzii,
zainteresowany importem z Polski.
Fax: 00213 21 46 10 86
Email: [email protected]
www.emsg-dz.comDziałalność: części
zamienne do samochodów
• Sarl DSKA
Kontakt: Islem Chtouki
• A&M Distribution
Kontakt: Abderrezak Akroune
Adres: Cite 1016 Logts Bt F 38 No 05, El Achour Alger
Tel.: +213 23 26 83 52
Fax: +213 23 26 83 51
Adres: Zone Industrielle des Eucalyptus
lotissement Ben Hmida BP Nr 48A Les
Kom.: +213 560 96 56 64
Email: [email protected]
Eucalyptus Alger
Tel.: +213 21 52 36 05
www.dska-algerie.com
Działalność: import i dystrybucja smary, oleje,
płyny chłodzące, zainteresowany importem z Polski
Fax: +213 21 52 36 05
Kom.: +213 661 51 92 41
Email: [email protected]
www.am-company.com
Działalność: import części zamiennych do
samochodów, zainteresowany importem z Polski.
Sarl Sinines Pneumatique
Kontakt: Hamoui Kamel
Adres: Cite Boussouf 4 tranche N 297 Constantine
Tel.: +213 31 74 12 14
Fax: +213 31 74 12 14
Kom.: +213 661 30 01 41
Email: [email protected]
Działalność: import opon, przedstawiciel
Maxis zainteresowany importem z Polski.
• Soip Auto
Kontakt: Bouali Ouassini
Adres: 75, Avenue Sidi Chahmi Oran
Tel.: +213 41 46 90 46 / +213 41 46 05 80
Fax: +213 41 45 44 23
Kom.: +213 661 24 64 83
Email: [email protected]
www.soip-auto.com
Działalność: import i dystrybucja części zamiennych
• Sarl Djerbellou Sons Motors
Kontakt: Chelali Mohamed
Adres: RN No 5 Lot No 3 Cinq Maison ElHarrach Alger
Tel.: +213 21 52 07 09 / 06 96
Fax: +213 21 82 96 09 / 52 84 80
Email: [email protected]
[email protected]
www.dsmotors-dz.com
Działalność: import i dystrybucja, części zamienne
do samochodów, zainteresowany importem z polski
• Batteries Assad Algerie
Kontakt: Mohamed Ali Mnif
Tel.: +213 21 79 28 70/71
Fax: +213 21 92 04 79
Kom.: +213 770 17 89 76
Email: [email protected]
www.total.dz
Działalność: Import i dystrybucja, smary,
oleje, przedstawiciel marki Total.
• HA Auto Parts
Kontakt: Morsli Hadj Abderrahmane
Adres: Route des Grands Vents Lotissement
A NoD Dely Ibrahim Alger
Tel.: +213 21 91 88 47
Fax: +213 21 91 03 41
Kom.: +213 555 06 13 96
Email: [email protected]
www.haatoparts.com
Działalność: zainteresowany importem części
zamiennych do samochodów z Polski.
• Siproa
Kontakt: Dehiel Abdelghani
Adres: 50, rue Chevreuil Oran
Tel.: +213 41 28 12 20 / +213 41 45 84 79
Fax: +213 41 45 53 75
Kom.: +213 555 01 62 35 /+213 661 20 00 56
Email: [email protected]
www.siproa.com
Działalność: import części zamiennych do
samochodów, zainteresowany importem z Polski.
Adres : Zone Industrielle de Sidi Moussa Route
•
de Dar El Beida Alger
Tel.: +213 21 76 03 55
Fax: +213 21 76 76 01
Kontakt: Aghrout rachid
Adres: Zone Industrielle RN 100 Ain M’lila
Tel.: +213 32 45 07 10
Fax: +213 32 45 07 12
Kom.: +213 551 03 16 40
Email: [email protected]
www.assadalgerie.com
Działalność: import i dystrybucja baterie i
akumulatory, zainteresowany importem z
Polski.
Sarl El Chafek
Kom.: +213 770 61 60 35
Email: [email protected] [email protected]
www.batterie-cbs.com
Działalność: producent baterii i akumulatorów,
zainteresowany współpracą.
dosamochodów,zainteresowanyimportemzPolski.
•
•
MedEspoir
Kontakt: Zainine Mouldi
Tel.:+ 216 20 55 88 89
Fax: +216 20 55 88 89
Email: [email protected]
Działalność: Turystyka medyczna
Groupe Bouziane
MostAgri
Kontakt: Mohamed Elghodasse
Adres: Route d’Oran BP 824 Mostaganem
Kom.: +213 661 17 20 09
Fax: +213 41 357 815
Email: [email protected]
Email: [email protected]
Działalność: import i dystrybucja sprzętu rolnego.
Biuletyn Informacyjny – Nr 01 / 2014
14
•
Kontakt: Tahar Bouziane Adres: 4, Rue Ibn
Batouta Hai Ghoualem Oran 31000
Tel.: +213 41 357 815
• Renault Algerie Spa
Kontakt: Mehdi Laroussi Grine
do samochodów.
• Sarl Maicour
• Eurl Comptoir Mahdad Import
Adres: 164, Lot 4074, Bir El Djir, 31130 Oran
Adres: 13, Route de Dar El Beida Zone
Kontakt: Lourari Azeddine
Industrielle Oued Smar Alger
Kom.: +213 560 98 55 51
Adres: Cite Ain Tbinet section 305 Groupe
Nr 36 Setif
Tel.: +213 36 93 93 93
Tel.: + 213 41 654 501
Email: [email protected]
Email: [email protected]
Działalność: przedstawicielstwo Renault
Fax: +213 36 93 57 00
Kom.: +213 550 59 87 30
• Siad
Kontakt: Ait Gherbi Khaled
Adres: Bd Colonel Amirouche, Azazga Tizi Ouzou
Email: [email protected]
www.maicour.com
Działalność: import i dystrybucja, baterii,
Tel.: +213 26 34 18 24
Fax: +213 26 34 14 80
akumulatory oraz filtry. Zainteresowany
importem z Polski
Kom.: +213 555 96 40 21
Email: [email protected]
www.siad-dz.com
Działalność: import, dystrybucja i serwis
części zamiennych do samochodów, sprzęt
i narzędzia do warsztatów samochodowych,
oraz import sprzętu budowalnego.
Zainteresowany importem z Polski oraz
współpracą.
• Sarl GRM-CO
Adres: RN No 26 Taharacht Akbou Bejaia
Tel.: +213 34 35 66 26
Fax: +213 34 35 66 26
Email: [email protected]
Działalność: dystrybucja części zamiennych
do samochodów.
• Sarl Freres Kherabcha
Adres: Zone d’Activite Industrielle 6eme
Tranche Lot No 67 Setif
Tel.: +213 36 93 07 99
Fax: +213 36 93 07 96
Email: [email protected]
Działalność: dystrybucja części zamienne do
samochodów
•
Eurl Ziar-Auto
Kontakt: Necer Eddine Ziar
Adres: Cite El Mossalah El Ouatania Bab
Ezzouar 02 bt 06 Alger
Tel.: +213 23 92 92 64
Fax: +213 23 92 92 65
• FCAutomotive
Kontakt: Chouder Mouaad
Adres: 19, rue Bakhakh Salah Setif
Tel.: + 213 36 87 58 39
Fax: + 213 36 87 59 03
Kom.: +213 550 14 02 03
Email: [email protected]
Działalność: dystrybucja części zamiennych
do samochodów.
• Eurl Adjial Elhadhna
Kontakt: Mourad Baali
Adres: Nouvelle Cite Administrative, BP 1662
RP, Amgeria M’Sila
Tel.: + 213 35 55 15 95
Fax: + 213 35 55 15 95
Kom.: +213 662 83 77 17
Email: [email protected]
Działalność: import części zamiennych do
samochodów. zianteresowany importem z
Polski
Działalność: import kosmetyków.
•
SARL Health Herbal
Kontakt: Mohamed Toufik Khiati Messaoud
Moula
Adres: Cite Gaoua 50 Logts participatif 31
local 02, 19000 Setif
Tel.: +213 36 634 215
Fax: + 213 36 634 215
Email:[email protected]
[email protected]
Działalność: import produktów roślinnych,
kosmetyki, parafarmaceutyki
• Forever Living Products
Kontakt: Mme R. Kamel
Adres: 1.rue Sergent Bobillot Choupot, Oran
Kom.: + 213 770 88 56 65
Email: [email protected]
Działalność: producent naturalnych
kosmetyków aloesowe.
• Spring Impex
Kontakt: Fares Bourbia
Adres: 24, Zone Industrielle le Rhumel,
Constantine
Kom.: +213 661 30 39 33
Email: [email protected]
Działalność: import kosmetyków i art
spożywczych, zainteresowany importem z Polski.
•
SARL SB Distribution
• Eurl Ait Aissa
Kontakt: Mr. Larbi
Adres: Centre Ighzer Amokrane RN 26
Ouzellaguen Bejaia
Kontakt: Faycal Beldjlali
Tel.: +213 661 72 17 31 / +213 661 16 37 49
Kom.: +213 697 52 13 30
Działalność: dystrybucja i import art.
spożywcze dla dzieci
Email: [email protected]
Działalność: import części zamiennychdo
s a m o c h o d ów i m a s z y n ro l n i c z yc h ,
• Societe de Gestion Les Genets
Kontakt: Souad Cherchab
zainteresowany impor tem z Polski.
Kom.: +213 550 28 14 40
Email: [email protected]
Działalność : dystrybucja części zamiennych
Adres: BP 28B 31005 Oran
Kom.:+213 550725779
Email: [email protected]
Adres: Chemin de Wilaya N75 Oran
Tel.:+ 213 41 621 102
Email: [email protected]
Działalność: import i dystrybucja kosmetyków.
Biuletyn Informacyjny – Nr 01 / 2014
15
BIULETYN INFORMACYJNY jest wydawany przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP
w Algierze. Wydział zezwala na publikowanie w całości lub części materiałów zawartych w niniejszym
Informacyjny
– Nr 01 / 2014
Biuletynie wyłącznie przy powołaniu sięBiuletyn
na źródło
informacji.
16

Podobne dokumenty

Pobierz - Portal Promocji Eksportu

Pobierz - Portal Promocji Eksportu gospodarczych, rozpoznanie możliwości rozwoju współpracy polskoalgierskiej w obszarach przemysłu i górnictwa, handlu, robót publicznych, transportu, energii i turystyki w kontekście możliwości ucze...

Bardziej szczegółowo

Pobierz - Portal Promocji Eksportu

Pobierz - Portal Promocji Eksportu pięć powstało na bazie wcześniej istniejących. Wśród nowo utworzone grup przemysłowych jest także Grupa przemysłu metalurgicznego i hutniczego: Kapitał: 65,368 DA, działalność: planowanie, produkcj...

Bardziej szczegółowo

Pobierz - Portal Promocji Eksportu

Pobierz - Portal Promocji Eksportu oceniany jest na ponad 5 mld litrów rocznie.

Bardziej szczegółowo

Pobierz - Portal Promocji Eksportu

Pobierz - Portal Promocji Eksportu rocznie 3500 ciągników, a docelowo 5 tysięcy sztuk (wartość wartość inwestycji ok. 35

Bardziej szczegółowo