Primo Supra.cdr

Transkrypt

Primo Supra.cdr
profesjonalny sprzêt do masa¿u
INSTRUKCJA OBS£UGI
LE¯ANKI
PRIMO SUPRA
Jas³o 2009
HABYS Sp. z o.o.
38-200 Jas³o
ul.Przemys³owa1
tel. (013) 44 62 788
fax (013) 44 58 350
I. Dane techniczne
D³ugoœæ
SzerokoϾ
WysokoϾ regulowana
Waga bez wyposa¿enia
K¹t odchylenia podg³ówka
Dopuszczalne obci¹¿enie
6
184 cm
65 cm
53-79 cm
28 kg
0° – 55°
200 kg
1
7
II. Zastosowanie
Le¿anka przeznaczona jest do zabiegów rehabilitacyjnych, fizjoterapii i masa¿u.
III. Budowa
1. Blat drewniany pokryty tapicerk¹,
2. Nogi zewnêtrzne,
3. Noga ruchoma,
4. Nakrêtka,
5. Pó³ka,
6. Podg³ówek ruchomy,
7. Podpórka podg³ówka,
2
4
5
3
IV. Obs³uga
Po ustawieniu le¿anki w miejscu przeznaczenia sprawdziæ czy stoi stabilnie na pod³o¿u.
Ustawiæ odpowiedni¹ dla siebie wysokoœæ w tym celu odkrêciæ drewnian¹ nakrêtkê
(4), zdj¹æ nogê ruchom¹ (3) ze œruby mocuj¹cej, prze³o¿yæ nogê ruchom¹ w wybrane
po³o¿enie. Zakrêciæ nakrêtkê(4).
VI. Dezynfekcja
U³o¿enie pacjenta:
Pacjent siada z boku na blat tapicerowany i przyjmuje dogodn¹ mu pozycjê poziom¹.
Powy¿sze czynnoœci asekuruje opiekun, wyznaczaj¹c pacjentowi w³aœciwe u³o¿enie na
le¿ance. Po wykonaniu zabiegu pomaga mu bezpiecznie zejœæ z le¿anki.
Dezynfekowaæ w razie potrzeby i sporadycznie. Przyk³adowe œrodki dezynfekuj¹ce
dostêpne w naszej ofercie: Incidin Foam, Incidin Plus, chusteczki Santi Cloth Active.
V. Konserwacja i czyszczenie
1.
2.
3.
Elementy lakierowane. Do czyszczenia takich elementów zalecane s¹ produkty
nie zawieraj¹ce œrodków œciernych.
Przyk³adowe œrodki dezynfekuj¹ce dostêpne w naszej ofercie: Incidur, Incidin Liquid,
chusteczki Santi Cloth Active..
Drewno, sklejka. Powierzchnie drewniane lub ze sklejki nale¿y czyœciæ za
pomoc¹ miêkkiej wilgotnej szmatki wycieraj¹c do sucha. Nie nale¿y stosowaæ
¿adnych œrodków chemicznych. Uwaga! Drewno jako naturalny surowiec mo¿e
posiadaæ ró¿nice w uk³adzie s³oi, ró¿nice w odcieniach koloru jak i naturalne
wstawki typu: smugi, kropki. Nie obni¿a to jakoœci wyrobu a wrêcz podkreœla jego
naturalne pochodzenie. Cechy takie nie s¹ podstaw¹ do reklamacji,
Eko - skóra, skaj. Czyœciæ roztworem ³agodnego detergentu (myd³o, szampon)
w ciep³ej wodzie przy u¿yciu miêkkiej g¹bki. W przypadku silnych zabrudzeñ do
przetarcia powierzchni mo¿na zastosowaæ:Incidin Foam, Incidin Plus, chusteczki
Santi Cloth Active. Zabrania siê: stosowania past, wosków, rozpuszczalników,
œrodków do czyszczenia skóry naturalnej; prania wodnego, prasowania, kontaktu z
nagrzanymi powierzchniami (grzejnik, kaloryfer), przebijania materia³u ostrymi
przedmiotami.
VII. Uwagi eksploatacyjne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Le¿anka przeznaczona jest do u¿ytku wewn¹trz pomieszczeñ suchych i zamkniêtych
oraz do zabiegów tylko dla jednej osoby jednoczeœnie,
Nie dopuszcza siê przenoszenia le¿anki wraz z pacjentem,
Zabrania siê gwa³townego siadania na le¿ankê (wskakiwania),
Zabrania siê siadania, klêkania i opierania na podg³ówku, pó³kach i pod³okietnikach,
Je¿eli pacjent uk³ada siê na le¿ance bez ubrania rehabilitant powinien zastosowaæ
podk³ady jednorazowe lub zdezynfekowaæ stó³,
Le¿anka powinna byæ u¿ytkowana i przechowywany z dala od bezpoœrednich Ÿróde³
ognia i ciep³a,
Le¿anki nie nale¿y nara¿aæ na d³ugotrwa³e dzia³anie promieni s³onecznych. Mo¿e to
spowodowaæ odbarwienie tapicerki,
W³aœciwe u¿ytkowanie zapewni Pañstwu d³ug¹ i bezawaryjn¹ eksploatacjê,
Uszkodzenia powsta³e w skutek niestosowania siê do powy¿szych uwag nie s¹
podstaw¹ do reklamacji.
VIII. Zalecenia
1.
2.
U¿ytkowaæ le¿ankê zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi,
Zapoznaæ siê z warunkami gwarancji i ich przestrzegaæ.

Podobne dokumenty