oświadczenie sprzedawcy w sprawie sprzedawanych

Komentarze

Transkrypt

oświadczenie sprzedawcy w sprawie sprzedawanych
Bank Spółdzielczy
w Werbkowicach
do zarządzenia Nr.../2010
Prezesa ARiMR z dnia..........
Załącznik nr 6
Oświadczenia sprzedawcy w sprawie sprzedawanych
nieruchomości, maszyn lub urządzeń
I. Sprzedawca
.......................................................................................................................................................
/imię i nazwisko/nazwa sprzedawcy/
PESEL:
REGON:
NIP:
numer identyfikacyjny1):
__| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __|
| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __|
| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __|
| __| __| __| __| __| __| __| __| __|
|
......................................................................................................................................................
/miejsce zamieszkania/siedziba sprzedawcy/
II. Nabywca - osoba/podmiot ubiegający się o kredyt z dopłatami do oprocentowania/częściową
spłatą kapitału2)
.......................................................................................................................................................
/imię i nazwisko/nazwa nabywcy/
PESEL:
REGON:
NIP:
numer identyfikacyjny1):
__| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __|
| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __|
| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __|
| __| __| __| __| __| __| __| __| __|
|
......................................................................................................................................................
/miejsce zamieszkania/siedziba nabywcy/
OŚWIADCZENIE SPRZEDAWCY
Oświadczam, iż:
1. na zakup sprzedawanych przeze mnie 2):
a) budynków lub budowli …………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………....................
……………………………………………………………………………………………………………
/nawa, adres nieruchomości, nr KW/
b) użytków rolnych ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
/nr działki/działek, nr obrębu geodezyjnego, nr KW/
w okresie ostatnich 10 lat nie została przyznana pomoc ze środków publicznych3).
2. sprzedawana przeze mnie maszyna/urządzenie 2):
•
Nazwa maszyny/urządzenia……………………………………………………………..………
•
Marka…………………………………………………………………………………….………
•
Rok produkcji…………………………………………………………………………….……...
•
Data zakupu przez sprzedającego……………………………………………………….………
•
Miejsce zakupu przez sprzedającego (kraj, miejscowość)……………………………..………..
………………………………………………………………………………………..………….
była(o)/nie była(o)2) do dnia jej sprzedaży używana4) lub
miała(o)/ nie miała(o)2) w dniu jej sprzedaży więcej niż 5 lat (uwzględniając rok ich produkcji) oraz
została(o)/nie została(o)2) wcześniej nabyta(e) z wykorzystaniem środków publicznych.
3. Świadomy odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 §1 kodeksu karnego: „Kto, w celu uzyskania dla
siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą
na podstawie ustawy albo organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki
pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania
wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego, przedkłada podrobiony,
przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie
dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu
płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5” oświadczam,
że dane przedstawione w niniejszym oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym.
………………...
……………………………..
/data/
/czytelny podpis sprzedawcy/
OŚWIADCZENIE NABYWCY
Świadomy odpowiedzialności karnej, o której mowa w ust. 3, oświadczam, że na dzień złożenia
wniosku o kredyt nie są mi znane inne niż wskazane przez sprzedawcę - wystawiającego niniejsze
oświadczenie okoliczności i fakty dotyczące przyznania w okresie ostatnich 10 lat pomocy ze środków
publicznych na zakup nieruchomości wymienionych w ust. 1 lub nabycia wcześniej z wykorzystaniem
środków publicznych maszyn/urządzeń wymienionych w ust. 2.
……………...
/data/
1)
2)
3)
4)
……………………………..
/czytelny podpis nabywcy/
wypełniają tylko producenci podając numer nadany w trybie przepisów ustawy o krajowym systemie ewidencji
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności
niepotrzebne skreślić
przez pomoc ze środków publicznych rozumie się pomoc udzielaną w ramach realizowanych programów pomocy m.in.
przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencję Nieruchomości Rolnych, Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, Fundusze, Urzędy i Izby Skarbowe, Powiatowe Urzędy Pracy, Marszałków Województw
„używane maszyny/urządzenia” są to maszyny/urządzenia, które były eksploatowane w procesach technologicznych
pouczenie:
− w przypadku zakupu maszyn i urządzeń oświadczenie należy wypełnić zarówno, gdy są one nabywane na terenie Polski,
jak i na obszarze państw członkowskich UE,
− w przypadku, gdy transakcja obejmuje większą liczbę użytków rolnych/budynków/budowli/maszyn/urządzeń do
oświadczenia można dołączyć ich wykaz zawierający elementy określone w pkt. 1 i 2,
− w przypadku, gdy w okresie 10 lat (użytki rolne, budynki i budowle) lub 5 lat (maszyny i urządzenia) sprzedający nie był
jedynym właścicielem, przedmiotowe oświadczenie, o ile jest to możliwe, może być również sporządzane przez
poprzednich właścicieli.