Program przyznający uprawnienia rodzinom

Transkrypt

Program przyznający uprawnienia rodzinom
Załącznik
do Uchwały Nr …………..
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia …
Program przyznający uprawnienia rodzinom wielodzietnym
p.n. „Siechnicka Karta Dużej Rodziny”
§1
Mając na uwadze wspieranie zamieszkałych na terenie Gminy Siechnice rodzin
wielodzietnych w procesie wychowawczym i edukacyjnym oraz umożliwienia im pełnego
korzystania z dóbr sportowych, kulturalnych i innych, Gmina Siechnice wprowadza
samorządowy program działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Siechnicka Karta
Dużej Rodziny”.
§2
1. Program „Siechnicka Karta Dużej Rodziny” jest adresowany do rodzin wielodzietnych
(w tym zastępczych) – zwanych w dalszej części rodzinami, zamieszkałych na terenie
gminy Siechnice, w których rodzic (rodzice) ma na utrzymaniu co najmniej trójkę
dzieci.
2. Do korzystania z ulg i uprawnień wynikających z Programu uprawnieni są wszyscy
członkowie rodzin, o których mowa w pkt 1, bez względu na wysokość dochodów
a w szczególności:
1) opiekun- rodzic, w tym rodzic zastępczy, małżonek rodzica, dziecko: dziecko
własne, małżonka, znajdujące się pod opieką prawną, przysposobione oraz
dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie,
w wieku do 18 roku życia, uczące się w wieku do 25 r.ż. oraz
niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem
o umiarkowanym
lub
znacznym stopniu niepełnosprawności bez względu na wiek.
§3
Podstawowym celem Programu jest:
1. kształtowanie postaw prospołecznych oraz tworzenie i doskonalenie działań
mających na celu wzmacnianie funkcjonowania systemu rodzinnego,
2. wspieranie rodzin wielodzietnych oraz zwiększenie szans rozwojowych i życiowych
wychowujących się w tych rodzinach dzieci,
1
3. promowanie modelu rodziny wielodzietnej, kształtowanie pozytywnego wizerunku
i kreowanie świadomości społecznej pozbawionej negatywnych stereotypów jej
postrzegania.
§4
1. W celu otrzymania Karty dla uprawnionych członków rodziny, przedstawiciel
ustawowy składa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach
wypełniony i podpisany wniosek , którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Programu.
2. Zasady wydawania i korzystania z Karty określa Regulamin Programu, stanowiący
załącznik nr 2 do Programu.
3. Potwierdzeniem uczestnictwa rodziny wielodzietnej w Programie jest Siechnicka
Karta Dużej Rodziny, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Programu.
4. Katalog ulg, zwolnień i preferencji dla rodzin wielodzietnych będzie podawany do
publicznej
wiadomości poprzez zamieszczenie w na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Siechnicach oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w inny
zwyczajowo przyjęty sposób i będzie podlegał aktualizacji.
§5
1. W ramach Programu rodzinom wielodzietnym zapewnia się:
1) zniżkę w wysokości 10% na zakup biletów okresowych w międzygminnym
transporcie zbiorowym;
a) imienny 30 –dniowy, ważny na liniach komunikacyjnych na terenie Gminy
Siechnice,
b) siechnicki imienny 30 –dniowy, zintegrowany, ważny z wrocławskim
biletem aglomeracyjnym, obejmującym wszystkie linie komunikacyjne;
2) zniżkę w wysokości 30% na zajęcia i wynajem sali w ramach działań
realizowanych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siechnicach;
3) zniżkę w wysokości 30% na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci
i młodzieży w ramach środków na profilaktykę uzależnień ;
4) zniżkę w wysokości 30% na udział w wydarzeniach płatnych oraz 15% na „Akcję
Lato i Zima” realizowanych przez Centrum Kultury w Siechnicach;
5) zniżkę w wysokości 50% na stawkę czynszu/godzinową stawkę czynszu za
wynajem świetlic wiejskich będących w zasobie komunalnym Gminy;
6) zwolnienie z godzinowej opłaty za pobyt dziecka i opiekę pielęgnacyjną oraz
edukacyjną w Samorządowym Żłobku;
7) zwolnienie z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie
przekraczającym wymiar 5 bezpłatnych godzin dziennie w przedszkolach
publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
2
§6
1. W programie mogą uczestniczyć jednostki organizacyjne Gminy Siechnice, inne
instytucje
publiczne oraz firmy i przedsiębiorcy prywatni, którzy zaoferują ulgi,
zwolnienia lub rabaty przeznaczone dla posiadaczy Karty.
2. Z partnerem Programu będącym przedsiębiorcą, Gmina Siechnice zawiera
porozumienie, w którym określa świadczenia przysługujące rodzinom wielodzietnym
oraz warunki korzystania.
3. Wzór porozumienia stanowi załącznik nr 4 do Programu.
4. Partner zobowiązuje się do finansowania udzielonych zniżek z własnych środków.
5. Podmioty oraz instytucje, o których mowa w ust. 1, w materiałach promocyjnoinformacyjnych mogą posługiwać się znakiem „Tutaj honorujemy Siechnicką Kartę
Dużej Rodziny”.
§7
Realizatorami zadań wymienionych w § 5 będą:
1. komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Siechnicach,
2. gminne jednostki organizacyjne, w tym m. in. ośrodek pomocy społecznej, placówki
oświatowe, instytucje kultury, instytucje sportu i rekreacji,
3. inne podmioty, które przystąpią do programu na podstawie zawartego porozumienia
określającego zasady współdziałania.
§8
Środki niezbędne na realizację programu dotyczące § 5 pokrywane są z budżetu Gminy
Siechnice.
§9
1. Jednostką koordynującą realizację programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Siechnicach.
2. Do dnia 31 marca każdego roku
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przedkłada
Burmistrzowi Siechnic i Radzie Miejskiej w Siechnicach roczne sprawozdanie z realizacji
programu pn. „Siechnicka Karta Dużej Rodziny”.
3

Podobne dokumenty