Biuletyn nr 479

Transkrypt

Biuletyn nr 479
Biuletyn
Bezpłatny tygodnik Kościoła Zielonoświątkowego w Kętrzynie
Nr 479
3 lipca 2016
WYDARZENIA
Pn
Wt
LIPIEC
Cz
Śr
Pt
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
25
26
27
28
29
So
9
10
Ewangelizacja ul.
16
17
23
24 Misjon.
Ewangelizacja ul.
30
31
9.07 - 10.07 – Ewangelizacja uliczna (sobota - Reszel, niedziela – Kętrzyn).
23.07 - 24.07 – Ewangelizacja uliczna (sobota - Reszel, niedziela – Kętrzyn).
24.07 – Gość – misjonarka Magda.
1
N
Kazanie wygłosi: Arkadiusz Jurgiełajtis
LISTA MODLITEWNA
wyzdrowiałeś; już nigdy nie grzesz, aby
ci się coś gorszego nie stało”.
(Jana 5:14)
* o zbawienie:
 Andrzeja D. (męża Ani).
 Danuty K.
 Tadeusza W.
 Lilli R. (żony Mirka)
 męża Bogumiły Panfil.
 rodziców Darka Biłdy.
 taty i brata Moniki Czerwonki.
 Justyny J. (żony Marcina Dominika).
URODZINY
W tym tygodniu urodziny obchodzi:
9.07. Marysia Jakowicz
Życzymy Bożych błogosławieństw!
* o zdrowie:
 Danuty K.
 Patrycji i Magdy Owierczuk.
 Debory Marczuk.
 Marianny i Jerzego Zakrzewskich.
 Alfredy Kopaczel.
 Bogumiły Panfil.
***
Dziś (3 lipca) przypada kolejna rocznica
chrztu Lucyny Tęczy. Życzymy błogosławieństw Bożych!
ROZWAŻANIE
* o uzdrowienie i wzrost duchowy Rafała (bratanka Lucyny Tęczy.);
Marchew, jajko czy ziarna kawy?
* o błogosławieństwa, Boże prowadzenie dla Władysława i Krystyny Plewińskich, będących na misji za granicą.
W jednym z przeczytanych niedawno artykułów uderzył mnie pewien
cytat: W czekaniu nie chodzi o to, co
otrzymam na końcu, ale oto, kim staję
się, gdy czekam.
Rzeczywiście, patrząc z perspektywy czasu, okres oczekiwania
może okazać się albo ogromnym błogosławieństwem, albo czasem zmarnowanym, albo – co najgorsze – początkiem
zbaczania z właściwej drogi lub nawet
całkowitego odwrócenia się od celu, do
którego zmierzaliśmy.
REFLEKSJE
Wyzdrowienie bez zaprzestania czynienia tego, co grzeszne, może sprowadzić
na nas więcej nieszczęść niż sama choroba. Słowa Jezusa skierowane do właśnie uzdrowionego człowieka pozostają
wciąż aktualnym ostrzeżeniem: „Oto
2
Każdy z nas zmaga się z różnymi przeciwnościami. Jako chrześcijanie przynosimy nasze troski i problemy
w modlitwach naszemu niebiańskiemu
Ojcu i powierzamy Mu nasze prośby
(Flp 4:6). Jednak często odpowiedź – np.
rozwiązanie problemu lub otrzymanie
konkretnego błogosławieństwa – nie
nadchodzi szybko. Czekamy, modlimy
się, a dalej nic się nie dzieje. Czasami
przedłużający się okres doświadczeń i
cierpienia eksploatuje zupełnie nasze
siły, a pomimo zanoszonych modlitw,
nie odczuwamy upragnionej ulgi. Bardzo często wkraczają wtedy na scenę
zniecierpliwienie, żal, rozczarowanie,
złość czy zwątpienie.
To właśnie w tych momentach
przedłużającego się oczekiwania i niebiańskiej ciszy najprędzej jesteśmy
skłonni poddawać w wątpliwość Bożą
miłość do nas i Jego „myśli o pokoju, a
nie o niedoli” (Jer 29:11), które On ma
względem swoich dzieci. Niebezpiecznie łatwo wtedy, zamiast mocno trzymać się obietnic Słowa Bożego
mówiących nam o Bożej wierności i dobroci, zacząć użalać się nad sobą lub zatwardzać serce w poczuciu krzywdy.
przemieniając bezbarwną wodę w
pyszny, aromatyczny napój o intensywnym kolorze. Apostoł Paweł napisał w
liście do Koryntian, że mamy być wonnością Chrystusową (2 Kor 2:15). Tak
samo więc my możemy swoją postawą
pełną ufności i uwielbienia przemienić
bolesny czas oczekiwania w zachwycającą wonność dla Bożej chwały.
Niestety, nie zawsze wygląda to
w ten sposób. Znane są historie ludzi,
którzy pod wpływem trudności i doświadczeń całkowicie załamali się albo
wręcz przeciwnie, zatwardzili swoje
serca i odwrócili się od Boga. Nigdzie w
Biblii nie mamy obietnicy, że zawsze będziemy wiedzieli, dlaczego musimy
przechodzić przez taką akurat sytuację.
Jednak apostoł Piotr napisał: Weselcie
się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy
trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się
cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu
wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus (1 Ptr
1:6-7). Pomimo więc tego, że nie zawsze
rozumiemy otaczające nas okoliczności,
możemy mieć pewność, że suwerenny
Bóg nawet w nich współdziała ku dobremu i być może właśnie poprzez te
trudne doświadczenia hartuje naszą
wiarę i charakter, abyśmy mogli osiągnąć cel wiary – zbawienie duszy. Apostoł Piotr zachęcał do tego, abyśmy
pomimo zasmucających nas prób skierowali swój wzrok na to, co ma nastąpić,
czyli na objawienie się Jezusa Chrystusa
oraz chwałę, cześć i sławę, których dostąpimy wraz z Nim. Możemy położyć
Marchew, jajko czy ziarna kawy?
Przeczytałam kiedyś pewną
anegdotę, która mocno zapadła mi w
pamięć. Na trudności można reagować
w trojaki sposób: jak marchew, jak jajko
lub jak ziarna kawy. Marchewka pod
wpływem wrzątku mięknie i rozpada
się. Jajko zaś twardnieje. Natomiast
ziarna kawy pod wpływem wrzątku
uwalniają wspaniały zapach i smak,
3
swoją ufność w Zbawicielu, który obiecał, że przygotuje dla nas miejsce tam,
gdzie nie będzie już śmierci, bólu i łez,
za to odnajdziemy rozkosz w Jego obecności i pełnię radości – na wieczność!
Przytoczony powyżej fragment listu
Piotra rozpoczyna się od słów „weselcie
się z tego”. Z czego więc mamy się weselić? O tym mówią wcześniejsze wersety (1 Ptr 1:3-5):
Błogosławiony niech będzie
Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei
żywej przez zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu, i niezwiędłemu,
jakie zachowane jest w niebie dla was,
którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście
przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym.
właśnie kilkakrotnie przestrzega nas Pismo, które też wyraźnie i uczciwie
oznajmia, że ci, którzy chcą podążać za
Chrystusem znosić będą prześladowania oraz przechodzić przez doświadczenia.
Jeśli powierzyliśmy nasze życie
Chrystusowi i przyjęliśmy odkupienie
w Jego świętej krwi, celem naszego Zbawiciela stało się nasze uświęcenie i doprowadzenie nas do celu – wiecznego
zbawienia. Bóg obiecał, że jeśli rozpoczął w nas dobre dzieło, On też doprowadzi je do końca (Flp 1:6). I dzięki
Bogu, że Jemu zależy na tym jeszcze
bardziej niż nam! My bowiem, niestety,
często zniechęceni trudnościami, gotowi bylibyśmy się poddać.
Owoc doskonały
Biblia jasno określa, jaki owoc
powinno wydawać Boże dziecko. Na
jego poszczególne elementy składają się
m.in. dobroć, pokora, wytrwałość, powściągliwość, łagodność, uprzejmość,
cierpliwość itd. Zaznaczyć też należy, że
list do Galacjan mówi o owocu Ducha, a
więc wszystkie te cechy tworzą jedną
całość, nie możemy „odpuścić” sobie
twierdząc, że posiadamy już, przykładowo, uprzejmość i dobroć, ale cierpliwość, wstrzemięźliwość i pokora są
nieosiągalne dla naszego charakteru –
„taki już jestem”, „nikt przecież nie jest
doskonały”. Owszem, nikt nie jest (tylko
jeden Człowiek był), ale jako chrześcijanie mamy stawać się doskonałymi.
Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec
wasz niebieski doskonały jest (Mt 5:48),
„Wierzę nawet wtedy, gdy mówię: jestem bardzo utrapiony”
Nawet w najtrudniejszych okolicznościach nie powinniśmy zapominać, co uczynił dla nas Bóg Ojciec, jak
okazał nam miłość w Chrystusie, ani o
tym, kim staliśmy się w naszym Zbawicielu. Słowo Boże wzywa nas, abyśmy
skupiali się na dwóch rzeczach: naszej
nadziei dotyczącej wieczności oraz na
tym, jak dzisiaj, w tym kolejnym darowanym dniu, możemy oddać chwałę
Bogu służąc Jemu i bliźnim. Niestety,
jakże często skupiamy naszą uwagę na
zgoła odmiennych kwestiach: na tym,
jak ciężko i trudno jest nam dzisiaj oraz
na zamartwianiu się o jutro. Przed tym
4
naprawdę trudno o bardziej jednoznaczne stwierdzenie.
Temu właśnie, aby człowiek
Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany (2 Tm 3:17),
bardzo często służą doświadczenia,
przez które przechodzimy oraz okresy
oczekiwania. To właśnie one stanowią
próbę charakteru i jeden z najważniejszych momentów kształtowania. Dawniej, gdy cnota i prawy charakter
cieszyły się jeszcze powszechnym uznaniem, ci, którzy miłowali mądrość i prawość zdawali sobie sprawę, że cnoty
takie jak odwaga, męstwo i wytrzymałość nie powstają same z siebie, lecz są
kształtowane pod wpływem dyscypliny
i niełatwych okoliczności. Jeśli jakikolwiek sportowiec chce w ogóle mierzyć
wysoko w skali osiągnięć, musi stale
podwyższać sobie poprzeczkę wymagań. Tylko w ten sposób możemy mówić o rozwoju. Nie ma tutaj miejsca na
pójście na łatwiznę. Pójście na łatwiznę
zazwyczaj oznacza, niestety, zejście na
manowce. Dlatego tak dobitnie Pan Jezus mówił, że mamy obliczyć koszt –
koszt uczniostwa – zanim zdecydujemy
się pójść za Nim. Później bowiem już On
sam nie pozwoli nam zadowalać się
tym, co łatwe, przyjemnie i…bezwartościowe.
obietnicę i nawet wbrew nadziei żywiąc
nadzieję, tak jak Abraham, nie zachwiejemy się w wierze i nie zwątpimy z niedowiarstwa, ale wzmocnieni wiarą
oddamy Bogu chwałę (Rzym 4:18-21)?
Niech inspiracją będą dla nas postawy
Bożych mężów opisane w Biblii. Wspomniany już został Abraham i jego oczekiwanie na obiecanego potomka.
Bogobojny i nienaganny Job, gdy stracił
wszystko – swoje dzieci oraz cały dobytek – nie zgrzeszył przeciwko Bogu, ale
uniżył się i oddał Mu chwałę: Pan dał,
Pan wziął, niech będzie imię Pańskie
błogosławione. (…) Dobre przyjmujemy
od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? (Job 1:2, 2:10). Kolejnym
przykładem niezachwianej wiary jest
postawa Ananiasza, Miszaela i Azariasza (nazwanych przez króla babilońskiego Szedrachem, Meszachem i AbedNegem) i niezwykła, pełna wiary i odwagi odpowiedź, której udzielili Nabukadnesarowi: Jeżeli nasz Bóg, któremu
służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i
z twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech
ci będzie wiadome, o królu, że twojego
boga nie czcimy i złotemu posągowi,
który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy
(Dan 3:17-18). Nie umiłowali swojego
życia tak mocno, aby je raczej wybrać
niż śmierć, jeśli ceną za to byłoby oddanie chwały komukolwiek innemu niż
żywemu Bogu. Autor Trenów zaś daje
taką radę: Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana. („W milczeniu”
nie oznacza, że nie możemy przynosić
naszych problemów i próśb przed Boże
oblicze, lecz raczej chodzi tu o brak na-
Postawa w czasie doświadczeń
Nasza postawa w czasie doświadczeń
(oczekiwania/cierpienia
itp.) jest odzwierciedleniem naszej
wiary. Czy nawet w niezrozumiałych,
bolesnych okolicznościach będziemy
mocno trzymać się Tego, który dał
5
rzekania, pretensji czy żalów). Przypomina również: niewyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie jego nie
ustaje. Każdego poranku objawia się na
nowo, wielka jest wierność twoja. Pan
jest moim działem, mówi dusza moja,
dlatego w nim mam nadzieję. Dobry jest
Pan dla tego, kto mu ufa, dla duszy,
która go szuka (Treny 3:22-26). Natomiast w księdze proroka Izajasza zapisana jest piękna obietnica: Gdyż tak
mówi Wszechmocny, Pan, Święty Izraelski: Jeżeli się nawrócicie i zachowacie
spokój, będziecie zbawieni, w ciszy i zaufaniu będzie wasza moc; lecz wy nie
chcieliście (Iz 30:15). Izrael nie chciał zastosować się do Bożych słów, czy my będziemy chcieli? To już indywidualna
decyzja każdego.
paczaj, duszo moja, gdyż jeszcze chwalić będę mojego Boga! Już dziś, nawet teraz w czasie utrapienia, chwal, duszo
moja, Pana, gdyż On jest godny chwały!
Nie chcę być jak marchew lub
jajko: w trudnym czasie albo kompletnie
załamywać się, albo zatwardzać serce w
żalu i złości. Chciałabym być jak ziarna
kawy, które zalane wrzątkiem wydają
wspaniały aromat. Pragnę być wonnością Chrystusową, zarówno w dobrych
chwilach, jak i w tych trudnych, bolesnych. Ponieważ zostałam stworzona
dla Bożej chwały, nie chcę mijać się z celem mojego życia. Pragnę oddawać
chwałę mojemu Bogu bez względu na
okoliczności.
Autor: Aleksandra Kwiecień
Chwal, duszo moja, Pana!
Źródło: nalezecdojezusa.pl
Myślę, że warto pójść w ślady
Dawida i codziennie przypominać sobie
słowami Psalmu 103:
Błogosław, duszo moja, Panu i
wszystko, co we mnie, imieniu jego
świętemu!
BIBLIJNE ROZWAŻANIA
DLA NASTOLATKA
Mój Bóg mnie wysłucha
„Lecz ja będę wypatrywał Pana, będę
wyczekiwał Boga mojego zbawienia.
Mój Bóg mnie wysłucha!”
Błogosław, duszo moja, Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw
jego!
Księga Micheasza 7:7
Pamiętaj, duszo moja, nawet w
trudnych chwilach, bolesnych doświadczeniach czy czasie wyczerpującego czekana, nie zapominaj, kim jest Twój Bóg i
co dla ciebie uczynił; wspomnij na Jego
dobrodziejstwa i cuda z przeszłości i
uchwyć się nadziei Jego Słowa; nie roz-
Czy ty, podobnie jak prorok Micheasz, mógłbyś powiedzieć, że będziesz wypatrywał Boga? Oczekiwał na
to, że Bóg cię wysłucha, nie wiedząc, jak
długo będziesz musiał czekać? A może
jesteś osobą bardzo niecierpliwą, która
chce mieć wszystko od razu, tu i teraz?
6
Pomyśl, jak traktujesz Boga? Czy dajesz
Mu szansę na działanie zgodnie z Jego
wolą i w Jego czasie, czy też, nie widząc
Bożej odpowiedzi na swoje modlitwy,
zaczynasz działać po swojemu? Jeżeli
ten drugi sposób charakteryzuje ciebie,
to zastanów się, do czego może cię doprowadzić? Czym może zakończyć się
twój brak cierpliwości? Pan Bóg najlepiej wie, co jest dla ciebie dobre i kiedy,
dlatego nie przyspieszaj rzeczy, które
powinny poczekać na odpowiedni czas.
otwarciu drzwi domu przez jednego z
mieszkańców wioski. Tragiczny bilans
ataku terrorystycznego może być jeszcze większy, dlatego libański minister
zdrowia Wael Abou Faour postawił w
stan pełnej gotowości wszystkie szpitale, zarządzając leczenie rannych na
koszt rządu.
Atak na libańską wioskę al-Qaa
jest konsekwencją wojny trwającej od
ponad 5 lat w Syrii. W wyniku konfliktu
śmierć poniosło już ponad 280 tys. osób,
wywołując w regionie kryzys humanitarny na niespotykaną jak do tej pory
skalę. Liban, jako kraj sąsiadujący z Syrią, jest w największym stopniu narażony na konsekwencje tej wojny.
Zarówno jego władze państwowe, jak i
libańskie Kościoły od dawna apelują o
rozwiązanie polityczne, które pozwoliłoby uchodźcom z Syrii i wygnańcom z
innych państw Bliskiego Wschodu na
powrót do swych krajów, ponieważ Liban nie jest już w stanie ich gościć. Ponadto kraj ten, który jest jedynym w
regionie państwem wielowyznaniowym, przeżywa od dwóch lat poważny
kryzys polityczny i instytucjonalny na
skutek niemożności wybrania prezydenta.
Źródło: chrzescijanin.pl
Do refleksji:
1. W jakich sytuacjach najbardziej brakuje ci cierpliwości? Czy Pan Bóg może
zmienić te sytuacje?
2. W jaki sposób możesz wypatrywać i
wyczekiwać Boga?
ZE ŚWIATA
Liban: na granicy z Syrią
ataki terrorystyczne na chrześcijan
Chrześcijańska w większości
wioska al-Qaa w północno-wschodnim
Libanie, na pograniczu z Syrią, stała się
celem czterech samobójczych ataków
terrorystycznych. W wyniku wysadzenia się zamachowców co najmniej dziewięć osób poniosło śmierć, wśród nich
czterej kamikaze, a kilkanaście jest
ciężko rannych.
Wybuchy, jakie dotknęły osadę
zamieszkiwaną głównie przez katolików obrządku melchickiego, następowały po sobie co 10 minut. Świadkowie
tragicznych wydarzeń podkreślają, że
pierwszy z kamikaze wysadził się po
ROZWAŻANIE
Myśl o możliwościach, jakie masz, a nie
o problemach. List do Hebrajczyków
12:2 w prosty sposób mówi: „Patrzmy
na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją udoskonala”.
Autor: Joyce Meyer
7
WAŻNE INFORMACJE
PASTOR
CZŁONKOWIE
RADY ZBORU
BIBLIOTEKA
REDAKCJA
STRONA WWW
SPOTKANIE
MODLITEWNE
GRUPA DOMOWA
GRUPA „PODSTAWY
WIARY”
SZKÓŁKA
NIEDZIELNA
(dzieci starsze – gr. I)
SZKÓŁKA
NIEDZIELNA
(dzieci starsze – gr. II)
SZKÓŁKA
NIEDZIELNA
(dzieci młodsze)
SZKÓŁKA
NIEDZIELNA
(dzieci przedszkolne)
NABOŻEŃSTWA
KONTO BANKOWE
ADRES
WWW
EMAIL
WŁADYSŁAW
PLEWIŃSKI
Arkadiusz Jurgiełajtis, tel.: 517 524 520
e-mail: [email protected]
Władysław Plewiński, Oleg Owierczuk,
Michał Karczewski
Ania Jurgiełajtis, Kasia Werkowska
Marta Jurgiełajtis, tel.: 509 963 995, e-mail:
[email protected]
[email protected]
Codziennie (z wyjątkiem środy): godz. 2000
oraz w niedzielę: godz. 800.
Reszel, sobota: godz. 1800.
Niedziela: godz. 900.
Wakacje 
Wakacje 
Wakacje 
Wakacje 
Niedziela: godz. 1000, środa: godz. 1800.
Mazurski Bank Spółdzielczy S.A. Giżycko
77 9343 0005 0013 8569 2000 0010
ul. Powstańców Warszawy 33, 11-400 Kętrzyn
www.kz.ketrzyn.pl
[email protected]
SUPERKONTO
06 1020 3639 0000 8302 0011 6152
8