PROGRAM SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE „BĄDŹMY ZDROWI”

Transkrypt

PROGRAM SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE „BĄDŹMY ZDROWI”
PROGRAM SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE
„BĄDŹMY ZDROWI”
I. WSTĘP
Szkoła Podstawowa Nr 20 w Katowicach im. Tadeusza Rejtana wykazała chęć przystąpienia do Progra mu
Szkół Pro mujących Zdrowie, ponieważ edukacja zdrowotna to proces umożliwiający zwiększenie kontroli nad swoim
zdrowiem oraz jego wzmocnienie. Promocja zdrowia w naszej szkole ma pomóc ucznio mw dokonywaniu zmian w
swoim stylu życia tak, aby mogli zbliżyć się do pełni zdrowia.
Program Pro mujący Zdrowie Szkoły Podstawowej Nr 20 w Katowicach pod hasłe m „Bądźmy zdrowi”
adresowany jest do trzech grup odbiorców: uczniów, nauczycieli i rodziców naszej szkoły.
Opracowanie Programu poprzedziła diagnoza z której wynika, że uczniowie naszej szkoły mają dużą wiedzę na temat
czynników zagrażających zdrowiu człowieka i znają zasady zdrowego stylu życia.
Proble mem naszych uczniów jest przestrzeganie zasad zdrowego stylu życia. Uczniowie często sięgają po niezdrowe
jedzenie . Zadaniem programu jest nauczenie naszych uczniów zdrowego sposobu odżywiania się i zdrowego stylu
życia.
W założeniach program spiralny , powracanie i przypominanie niektórych elementów wpłynie na przekształcenie się
ich w zachowania zdrowotne.
Program zgodny jest z Progra mem Wychowawczym Szkoły, współgra z innymi programa mi obowiązującymi w
szkole.
II. EWALUACJA
Podstawowym elementem oceny skuteczności programu jest badanie zmian, jakie wystąpiły w wyniku
przeprowadzonych działań.
Lista wskaźników skuteczności programu obejmuje swym zakresem:
o zauważalne zmiany w postawach, wiedzy i zachowaniu uczniów
o wzrost świadomości właściwego odżywiania
o stopień zaangażowania się uczniów w działania proekologiczne
o wzrost liczby uczniów korzystających z oferty zajęć pozalekcyjnych
Oceny skuteczności programu dokonuje się poprzez:
o przeprowadzanie wśród uczniów i rodziców ankiet
o analizę frekwencji na zajęciach pozalekcyjnych
o analiza bilansów zdrowia
o % uczniów zdających na kartę rowerową
o % uczniów biorących udział we fluoryzacji i lakowaniu zębów
o obserwację uczniów, rozmowy z pracownikami szkoły.
III. BIBLIOGRAFIA
o M. Demel – Pedagogika zdrowia, WSiP, Warszawa 1980.
o T. Dobrzański – Medycyna wychowania fizycznego i sportu, WSiT, Warszawa 1989.
o S. Móżdżeń – Zarys historii wychowania, WSiP, Kielce 1993.
o E. Serwińska, M. Sokołowska, G. Skoczek – Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole, CMPP-P,
Warszawa 2007.
o C. Stypułkowski – Wychowanie zdrowotne w nauczaniu przedmiotowym, Oficyna Wyd. „Impuls”, Kraków
2002.
o A. Gaweł – Pedagodzy wobec wartości zdrowia, Wyd. UJ, Kraków 2003.
o Z. Słońska, M. Misiurna – Promocja zdrowia. Słownik podstawowych terminów, Agencja Promo – Lider,
Warszawa 1993.
Cele programu promocji zdrowia w SP nr 20 w Katowicach:
1.Kształtowanie zachowań (stylu życia) i warunków sprzyjających
zdrowiu, jego poprawie i ochronie.
2.Uświadomienie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.
3.Uświadomienie korzyści z troski o własne ciało oraz aktualnych zagrożeń dla zdrowi.
4..Kształtowanie postaw prorodzinnych, prozdrowotnych i prospołecznych.
5.Propagowanie różnych dyscyplin sportowych wśród młodzieży szkolnej jako formy zmniejszającej zachowaniom
agresywnym.
6.Wdrażanie do aktywnego udziału całej społeczności do kultywowania właściwych zachowań prozdrowotnych.
PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH
NA LATA 2008 - 2011
MODUŁ
TREŚCI /
PROCEDURY / METODY
EFEKTY
ZADANIA
ZDROWIE
FIZYCZNE
1.Rozwijanie
1. Szkolny dzień sportu.
Uczniowie wiedzą jakie zajęcia sportowe są
sprawności fizycznej
2. Szkolne zawody sportowe.
organizowane w szkole.
3. Międzyszkolne zawody sportowe.
Uczniowie chętnie biorą udział w zawodach
4. Pozalekcyjne zajęcia sportowe.
szkolnych i międzyszkolnych.
5. Wycieczki rekreacyjne.
Uczniowie korzystają z zajęć z gimnastyki
6.Gimnastyka korekcyjna.
korekcyjnej.
7. Wyjazdy na basen.
Uczniowie chętnie wyjeżdżają na basen.
1.80% uczniów czynnie uczestniczy w dniu sportu.
2. 25% uczniów uczestniczy w organizowanych
zawodach sportowych.
3. 25% uczniów korzysta z pozalekcyjnych zajęć
sportowych.
4. wszystkie klasy wyjeżdżają na przynajmniej jedna
wycieczkę rekreacyjną.
5. Wszyscy uczniowie ze wskazaniami lekarskimi
korzystają z zajęć gimnastyki korekcyjnej.
6. Raz w tygodniu 25 uczniów wyjeżdża na basen.
2. Bezpieczeństwo
1. Spotkanie z przedstawicielem
Uczniowie znają zasady ruchu drogowego.
policji.
Uczestniczą w zajęciach przygotowujących do
2. Spotkanie z przedstawicielem straży zdobycia karty rowerowej. Uczniowie uczestniczą w
miejskiej.
turnieju BRD. Wychowawcy na bieżąco realizują
3. Zajęcia przygotowujące do
program „Sznurek”
zdobycia karty rowerowej.
1.90% uczniów klas 4 bierze udział w spotkaniu z
4. Udział w międzyszkolnym
policjantem.
konkursie BRD.
2. .90% uczniów klas 4 bierze udział w spotkaniu z
5. Realizacja programu SZNUPEK
przedstawicielem straży miejskiej.
3.20 uczniów uczęszcza na zajęcia przygotowujące
do zdobycia karty rowerowej.
4. 15 uczniów zdaje na kartę rowerową.
5. Szkolna drużyna zajmuje miejsce w pierwszej 10
turnieju BRD.
3. Czas wolny
1. Realizacja programu
Uczniowie korzystają z zajęć w ramach programu
środowiskowego „Bądźmy razem”.
środowiskowego. Uczniowie , nauczyciele i rodzice
2. Organizacja festynu szkolnego.
wspólnie organizują festyn szkolny.
1. 40% uczniów korzysta z zajęć programu
środowiskowego.
2. 30 % rodziców uczniów naszej szkoły włącza się
w organizację festynu szkolnego.
4. Higiena
1. Spotkania z pielęgniarką szkolną.
Uczeń umie uzasadnić konieczność przestrzegania
2. Udział we fluoryzacji zębów.
zasad higieny.
3. Udział w lakowaniu i
Uczeń zna potrzebę fluoryzacji zębów
lakierowaniu zębów.
4. Prelekcje na lekcjach
wychowawczych, lekcjach
Zna korzyści lakowania
i lakierowania zębów Wie, że należy myć zęby po
posiłku.
przyrody i wychowania do życia w
rodzinie na temat higieny
osobistej.
1. 20 % uczniów bierze udział w lakowaniu zębów.
2. 30 % uczniów bierze udział w fluoryzowaniu
zębów.
5. Zdrowe odżywianie
1. Pogadanki na lekcjach
Uczeń wie od jakich czynników zależy dzienne
wychowawczych na temat
zapotrzebowanie na składniki odżywcze.
zdrowego odżywiania.
Uczeń wie, że warzywa i owoce są najlepszą
2. Prelekcje dla rodziców podczas
zebrań.
3. Prelekcje na lekcjach
przekąską w ciągu dnia.
Wie jak wybrać zdrowsze jedzenie zamiast mniej
zdrowego.
wychowawczych, lekcjach przyrody
Umie podać skutki niewłaściwego odżywiania.
i wychowania do życia w rodzinie
Uczeń wie jakich pokarmów powinien unikać.
na temat higieny osobistej.
Wie o jakich porach należy spożywać posiłki.
4. Stworzenie Zasad Zdrowego
Odżywiania
5. Konkurs klasowy na zdrową
wiosenną sałatkę warzywną lub
Przykładowe jadłospisy.
Przepis na zwycięską sałatkę.
Ilość rodziców obecnych na prelekcjach.
Plakaty dotyczące zdrowego odżywiania się.
owocową.
6. Prelekcja pielęgniarki szkolnej
o konsekwencjach złego
odżywiania.
7. Organizacja zdrowego tygodnia.
1. Ekologia
1. Udział w Międzyszkolnym
Konkursie Ekologicznym
2. Warsztaty ekologiczne, wycieczki
Uczeń wie o możliwościach
i konieczności rekultywacji środowiska.
Umie interpretować zależność człowieka od
przyrodnicze, prelekcje i wykłady
przyrody.
o tematyce ekologicznej.
Wie, że rezerwaty i parki narodowe są azylem dla
3. Włączenie się do projektów
edukacyjnych.
zagrożonych gatunków.
Uczeń aktywnie włącza się w działania ekologiczne.
4. Włączanie się do akcji
1.Drużyna szkolna zajmuje miejsca w pierwszej 10
ogólnopolskich na rzecz
konkursu ekologicznego.
środowiska przyrodniczego (np.:
2.Plakaty ekologiczne.
ZDROWIE
Sprzątanie Świata”, „Święto
3. Ilość zebranej makulatury.
PSYCHICZNE
Drzewa”, „Dzień Ziemi)
5. Udział w konkursach
przyrodniczych.
6. Współpraca z klubami
ekologicznymi.
7. Zbiórka makulatury
HARMONOGRAM DZIAŁA
TREŚCI /
PROCEDURY /
ZADANIA
METODY
MODUŁ
EWALUACJA
1.Rozwijanie
1. Szkolny dzień
Uczniowie wiedzą jakie zajęcia
sprawności
sportu.
sportowe są organizowane w
fizycznej
2. Szkolne zawody
szkole.
sportowe.
Uczniowie chętnie biorą udział w
3. Międzyszkolne
zawodach szkolnych i
zawody sportowe.
międzyszkolnych.
ZDROWIE
4. Pozalekcyjne
FIZYCZNE
TERMINY
ODPOWIEDZIALNI
IX 2008
Nauczyciele wych. fiz
III I VI 2009
Nauczyciele wych. fiz
Uczniowie korzystają z zajęć z
Cały rok
Nauczyciele wych. fiz
zajęcia sportowe.
gimnastyki korekcyjnej.
szkolny
5. Wycieczki
Uczniowie chętnie wyjeżdżają na
V I VI 2009
wychowawcy klas
rekreacyjne.
basen.
6.Gimnastyka
1.80% uczniów czynnie
Cały rok
Nauczyciele wych. fiz
korekcyjna.
uczestniczy w dniu sportu.
szkolny
7. Wyjazdy na basen.
2. 25% uczniów uczestniczy w
Cały rok
Nauczyciele wych. fiz i
organizowanych zawodach
szkolny
wych świetlicy
X 2008
Nauczyciel przyrody i
sportowych.
2.
1. Spotkanie z
3. 25% uczniów korzysta z
Bezpieczeństwo przedstawicielem
pozalekcyjnych zajęć sportowych.
policji.
4. wszystkie klasy wyjeżdżają na
2. Spotkanie z
przynajmniej jedna wycieczkę
przedstawicielem
rekreacyjną.
straży miejskiej.
5. Wszyscy uczniowie ze
3. Zajęcia
wskazaniami lekarskimi korzystają
przygotowujące do
pedagog szkolny
V 2009
Nauczyciel przyrody
z zajęć gimnastyki korekcyjnej.
Cały rok
Nauczyciel przyrody
zdobycia karty
6. Raz w tygodniu 25 uczniów
szkolny
rowerowej.
wyjeżdża na basen.
4. Udział w
Uczniowie znają zasady ruchu
międzyszkolnym
drogowego. Uczestniczą w
konkursie BRD.
zajęciach przygotowujących do
5. Realizacja
programu SZNUPEK
IV 2009
Nauczyciel przyrody
zdobycia karty rowerowej.
Cały rok
wychowawcy i pedagog
Uczniowie uczestniczą w turnieju
szkolny
szkolny
realizatorzy programu
BRD. Wychowawcy na bieżąco
3. Czas wolny
1. Realizacja
realizują program „Sznurek”
Cały rok
programu
1.90% uczniów klas 4 bierze
szkolny
środowiskowego
udział w spotkaniu z policjantem.
„Bądźmy razem”.
2. .90% uczniów klas 4 bierze
2. Organizacja festynu udział w spotkaniu z
szkolnego.
przedstawicielem straży miejskiej.
VI 2009
nauczyciele i rodzice
4. Higiena
1.Spotkania z
3.20 uczniów uczęszcza na zajęcia
pielęgniarką szkolną.
przygotowujące do zdobycia karty
2.Udział we
rowerowej.
Cały rok
fluoryzacji zębów.
4. 15 uczniów zdaje na kartę
szkolny
3.Udział w lakowaniu
rowerową.
i lakierowaniu zębów.
5. Szkolna drużyna zajmuje
4.Prelekcje na
miejsce w pierwszej 10 turnieju
lekcjach
BRD.
Cały rok
wychowawczych,
Uczniowie korzystają z zajęć w
szkolny
lekcjach przyrody i
ramach programu
wychowania do życia
środowiskowego. Uczniowie ,
w rodzinie na temat
nauczyciele i rodzice wspólnie
higieny osobistej.
organizują festyn szkolny.
X 2008
Higienistka i wychowawcy
Higienistka i wychowawcy
Wychowawcy i nauczyciel
1. 40% uczniów korzysta z zajęć
5. Zdrowe
1.Pogadanki na
programu środowiskowego.
Cały rok
odżywianie
lekcjach
2. 30 % rodziców uczniów naszej
szkolny
wychowawczych na
szkoły włącza się w organizację
temat zdrowego
festynu szkolnego.
odżywiania.
Wychowawcy
2.Prelekcje dla
Uczeń umie uzasadnić
rodziców podczas
konieczność przestrzegania zasad
zebrań.
Wychowawcy i nauczyciel
3.Prelekcje na lekcjach
higieny.
wychowawczych,
Uczeń zna potrzebę fluoryzacji
Cały rok
lekcjach przyrody i
zębów
szkolny
wychowania do życia
Zna korzyści lakowania
w rodzinie na temat
i lakierowania zębów Wie, że
higieny osobistej.
należy myć zęby po posiłku
Wychowawcy i nauczyciel
Wychowawcy i nauczyciel
4.Stworzenie Zasad
Zdrowego Odżywiania
V 2009
5.Konkurs klasowy na
V 2009
zdrową wiosenną
sałatkę warzywną lub
owocową.
6.Prelekcja
pielęgniarki szkolnej o
konsekwencjach złego
Higienistka
1. 20 % uczniów bierze udział w
lakowaniu zębów.
2. 30 % uczniów bierze udział w
V 2009
fluoryzowaniu zębów.
Wychowawcy i nauczyciel
odżywiania.
7. Organizacja
zdrowego tygodnia.
V 2009
Uczeń wie od jakich czynników
zależy dzienne zapotrzebowanie
na składniki odżywcze.
Uczeń wie, że warzywa i owoce są
najlepszą przekąską w ciągu dnia.
Wie jak wybrać zdrowsze jedzenie
zamiast mniej zdrowego.
Umie podać skutki niewłaściwego
odżywiania.
Uczeń wie jakich pokarmów
powinien unikać.
Wie o jakich porach należy
spożywać posiłki.
Przykładowe jadłospisy.
Przepis na zwycięską sałatkę.
Ilość rodziców obecnych na
prelekcjach.
Plakaty dotyczące zdrowego
odżywiania się.
Uczeń wie o możliwościach
i konieczności rekultywacji
środowiska.
Umie interpretować zależność
człowieka od przyrody.
Wie, że rezerwaty i parki
narodowe są azylem dla
zagrożonych gatunków.
Uczeń aktywnie włącza się w
działania ekologiczne.
1.Drużyna szkolna zajmuje
miejsca w pierwszej 10 konkursu
ekologicznego.
2.Plakaty ekologiczne.
3. Ilość zebranej makulatury.