mm2005_03m

Komentarze

Transkrypt

mm2005_03m
M
erkuriusz
s
Gminny Biuletyn Informacyjny
z
c
z
o
n
o
w
s
k
i
NR 3 (101) 2005 / marzec / egzemplarz bezpłatny / ISSN: 1730-8186
Budżet i dodatki
dla pedagogów
Więcej o dochodach , wydatkach i inwestycjach - na stronach 2-7
Przygotowania do
powstania MUZEUM
Obecne władze miejskie postawiły sobie za punkt honoru
doprowadzenie do powstania z dawna oczekiwanego miejskiego
muzeum. W sprawie pozyskania gmachu pod przyszłe muzeum
prowadzone są teraz rozmowy z przedstawicielami zasłużonego
dla Mszczonowa rodu Maklakiewiczów. Nie czekając jednak na
rozstrzygnięcie kwestii lokalowych burmistrz Józef Grzegorz
Kurek powierzył już misję zbierania pamiątek z przeszłości miasta
Barbarze Gryglewskiej.
O przygotowaniach “gruntu” pod muzeum - str.11-12
Pierwszy turniej
laskarzy z
Lutkówki
Więcej na stronie 26
628 lat Mszczonowa
AKTUALNOŚCI, WYWIADY, OGŁOSZENIA
Specjalnie dla MSZCZONOWIANEK
Międzywojewódzki Turniej
w Hokeju na Hali o Puchar
Burmistrza Mszczonowa,
jaki rozegrano w piątek 11
marca w hali sportowej
mszczonowskiego OSIR-u
był premierą tej dyscypliny
we Mszczonowie. Jednak
już teraz wiadomo, że ta gra
ma wśród mszczonowian
szansę na zdobycie dużej
popularności. Turniej był
widowiskowy i naprawdę
emocjonujący.
1377-2005
Podczas XXVII Sesji Rady
Miejskiej ostateczne przyjęto w
formie uchwały budżet gminy na
2005 rok oraz uchwalono
regulamin przyznawania i
wypłacania dodatków do
wynagrodzenia oraz nagród dla
nauczycieli zatrudnionych w
placówkach prowadzonych przez
Gminę Mszczonów.
Kładzenie
masełka i
studnia
zakochanych
Budowanie Mszczonowa,
którego 17 lat temu podjął się
burmistrz Kurek to zajęcie
skomplikowane i pracochłonne.
“Wylaliśmy fundament pod
nowoczesne miasto,
rozprowadziliśmy media i
uporządkowaliśmy kwestie
związane z planowaniem
przestrzennym. Przed nami czas
upiększania. Ja osobiście
nazywam to <kładzeniem
masełka>. “
Więcej o planach przebudowy
centrum Mszczonowa - str. 9-10
8 marca w auli Gimnazjum Publicznego
Mszczonowski Ośrodek Kultury z okazji Dnia
Kobiet zorganizował dla mszczonowianek
specjalny blok artystyczny, w którym obok
muzyków filharmonii lwowskiej i Wojciecha
Siemiona wystąpili młodzi aktorzy miejscowej Grupy
Teatralnej Skorpion.
Relacja i zdjęcia z koncertu - str. 22
ZDROWYCH I WESOŁYCH
ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
ŻYCZĄ MIESZKAŃCOM MIASTA I GMINY MSZCZONÓW:
-Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski wraz z Radnymi Rady Miejskiej,
-Burmistrzowie Józef Grzegorz Kurek i Marian Jackowski,
-Pracownicy Urzędu Miejskiego oraz
-Redakcja „Merkuriusza Mszczonowskiego”.
A
K
T
U
A
XXVII Sesja Rady Miejskiej Mszczonowa
Budżet i dodatki dla pedagogów
28 lutego odbyła się XXVII sesja Rady
Miejskiej Mszczonowa. Obrady
samorządu prowadził przewodniczący
Łukasz Koperski. Po otwarciu sesji i
stwierdzeniu prawomocności obrad,
przyjęto protokół z poprzedniego
posiedzenia gremium samorządowego.
Następnie przystąpiono do dyskusji nad
przewidzianymi na ten dzień
uchwałami. Najważniejsze z nich to
ostateczne przyjęcie w formie uchwały
budżetu gminy na 2005 rok oraz
uchwalenie regulaminu przyznawania i
wypłacania dodatków do
wynagrodzenia oraz nagród dla
nauczycieli i dyrektorów szkół
zatrudnionych w placówkach
prowadzonych przez Gminę
Mszczonów.
Zgodnie z tradycją, obrady sesji było
podzielone na część uchwał, gdzie radni
głosowali przygotowane uchwały i
część informacyjną. Informację o
działalności kontrolnej składała
Komisja Rewizyjna. Natomiast
burmistrz Józef Grzegorz Kurek
przedstawił radnym informację o
pracach Urzędu Miasta między sesjami.
W wolnych wnioskach radni po
gospodarsku rozmawiali z
komendantem komisariatu policji o
zagrożeniach przestępczością na terenie
zarówno miasta jak i gminy.
Poprzednie stawki dotyczące dodatków
dla dyrektorów szkół i nauczycieli oraz
szczegółowych warunków ich
przyznawania regulowała uchwała
Rady Gminy z 29 sierpnia 2000 roku.
Obecna uchwala jest wynikiem zmian
przepisów i była konsultowana przez
związki zawodowe. Dotyczy
wysokości stawek dodatków: za
wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego i dodatku za warunki pracy
oraz zasad ich przyznawania. Zasady te
i wysokość stawek określa przyjęty
równolegle z uchwałą „Regulamin
przyznawania i wypłacania dodatków
do wynagrodzenia oraz nagród dla
nauczycieli i dyrektorów szkół na 2005
rok”.
Przy podejmowaniu uchwały
budżetowej radni dyskutowali nad
możliwością uchwalania budżetu
wcześniej, do końca grudnia .
Zabierając w tej sprawie głos, burmistrz
J.G. Kurek zgodził się, iż trzeba zmienić
procedurę uchwalania budżetu, ale jego
zdaniem, załatwienie tej sprawy do
końca grudnia niesie spore ryzyko
obcięcia przez Ministerstwo Finansów
subwencji. Tegoroczny, przyjęty budżet
burmistrz nazwał trudnym do
zrealizowania, ponieważ zawiera on
wiele dotacji z różnych źródeł na
zadania inwestycyjne.
Różne uchwały
Termy i komendant
Cześć uchwałodawczą ostatniej sesji
rozpoczęły dwie uchwały, dotyczące
gospodarki nieruchomościami. W
pierwszej radni wyrazili zgodę na
zbycie zabudowanej gminnej
nieruchomości w Osuchowie. Kolejna
decyzja Rady dotyczyła wyrażenia
zgody na przekazanie w użytkowanie
wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej,
gminnej zabudowanej nieruchomości
znajdującej się w Mszczonowie.
Nieruchomość - jak zapewniał prezes
spółdzielni i jednocześnie radny
Wo j c i e c h H o r b o t - z o s t a n i e
wykorzystana pod potrzebne usługi dla
ludności.
W informacjach przedkładanych
Radzie burmistrz mówił o postępach
prac przy Termach Mszczonów.
Komitet Sterujący wstępnie już
zaopiniował pozytywnie wniosek
Mszczonowa o udzielenie pomocy
technicznej na to zadanie ( dot. studium
wykonalności i programu
funkcjonalnego projektu). Było
spotkanie z firmami, które będą robiły
studium z firmą GMF. Przygotowuje się
kosztorys dla Ministerstwa Gospodarki.
Komitet Sterujący ma teraz zatwierdzić
ten kosztorys.
Na dzień dzisiejszy głównym
beneficjantem projektu ma być gmina,
str. 2
L
N
O
Ś
C
I
która wystąpi o dofinansowanie z UE w
wysokości 75 proc. zadania. Teraz
wspólnie z niemiecką GMF gmina
szuka inwestora, gotowego wyłożyć
pozostałe 25 proc. Burmistrz pracuje
intensywnie nad przekonaniem Urzędu
Marszałkowskiego, aby był wspólnie z
gminą beneficjantem programu, bo
idzie o inwestycję ważną dla zachodniej
części województwa, inwestycję
regionalną.
Zawsze dużym zainteresowaniem
radnych cieszą się spotkania z
komendantem komisariatu policji. Tym
razem samorządowy zostali
poinformowani, że obecna komendant
Wanda Szewczenko z dniem 30
kwietnia przechodzi na emeryturę. Jest
to więc drugi( po A. Balcerskim),
odchodzący w ostatnim czasie na
emeryturę komendant
mszczonowskiego komisariatu. Kto
będzie następcą, jeszcze nie wiadomo?
Obecna strategia Komendy Głównej
zakłada odmłodzenie policji.
Z informacji W. Szewczenko wynika,
że na 20 etatów, w komisariacie pracuje
obecnie 17 policjantów. Wykrywalność
przestępstw jest przyzwoita, bo
oscyluje na poziomie 60 proc, a w lutym
osiągnęła 72 proc. Niemniej radnych
niepokoją takie zjawiska negatywne,
jak rozboje na dzieciach i dorosłych
oraz działalność dealerów
narkotykowych w szkołach. Tutaj
komendant miała dobrą wiadomość, bo
właśnie ujęto niedawno największego
dealera narkotykowego w powiecie i
okazał się nim mieszkaniec
Mszczonowa.
(Vgl)
PRANIE
*DYWANÓW
*WYKŁADZIN
*TAPICEREK
PUNKT USŁUGOWY
Mirosław Feder
ul. Legionów Polskich 63/13
96-300 Żyrardów
tel. 0 605 299 963
(0 46) 855-15-94
Merkuriusz Mszczonowski 3/2005
B U D Ż E T
2 0 0 5
Uchwała Nr XXVII/220/ 05
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 28 lutego 2005 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Mszczonów na 2005 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4; pkt 9, lit. d, lit. e i lit. i oraz
pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) art.
109, art. 122, art. 124 i art. 128 ust 2, pkt 1 i 2, art. 134 ust 3
ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (
Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm. ) oraz art. 400 i
art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony
Środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. ) Rada
Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się dochody budżetu gminy ogółem w wysokości
25.057.686 zł. zgodnie z załącznikiem Nr1.
§ 2.
Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 31.156.657 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2
§ 3.
Deficyt budżetu wynosi 6.098.971 zł. zgodnie z załącznikiem
Nr 3.
Dodatkowo z dochodów budżetu 2005 roku zostaną
s f i n a n s o w a n e s p ł a t y r a t k r e d y t ó w, p o ż y c z e k
długoterminowych w kwocie 1.217.779 zł.
Niedobór środków wynosi 7.316.750 zł., który zostanie
sfinansowany z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w
wysokości 7.316.750 zł.
§ 4.
Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2005 roku i lata
następne stanowi załącznik Nr 4.
§ 5.
Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 55.000 zł.
§ 6.
Ustala się dotacje dla gminnej instytucji kultury w wysokości
658.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 7.
Ustala się plan przychodów i wydatków:
! zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6,
! rachunków dochodów własnych zgodnie z załącznikiem
Nr 7,
§ 8.
Ustala się plan przychodów gminnego funduszu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 50.000 zł. oraz
wydatków funduszu w wysokości 155.000 zł. Plan finansowy
funduszu stanowi załącznik Nr 8.
Merkuriusz Mszczonowski 3/2005
§ 9.
Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
ustawami w wysokości 1.202.426 zł. zgodnie z załącznikiem
Nr 9.
§ 10.
Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z
realizacją zadań powierzonych realizowanych w drodze
umów lub porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego w wysokości 155.749 zł. zgodnie z
załącznikiem Nr 10.
§ 11.
Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
alkoholu i wydatki określone w programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości
150.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 11.
§ 12.
Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2005 w wysokości
13.462.818 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 12.
§ 13.
Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze
środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności (art.
124 ust. 1 pkt. 4a ustawy o finansach publicznych)zgodnie z
załącznikiem Nr 13.
§ 14.
Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i
pożyczek krótkoterminowych oraz emisji papierów
wartościowych do wysokości 500.000 zł. na pokrycie
występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu.
§ 15.
Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz może
samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 1.000.000 zł.
§ 16.
Upoważnia się Burmistrza Miasta do udzielania poręczeń,
pożyczek i gwarancji w roku budżetowym łącznie do
wysokości 200.000 zł.
§ 17.
Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1)
dokonywania zmian w planie wydatków z
wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień
planowych wydatków Kierownikom jednostek
organizacyjnych gminy.
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach
w innych bankach niż bank obsługujący budżet.
§ 18.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
!
!
§ 19.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i
obowiązuje w roku budżetowym 2005.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Łukasz Koperski
str. 3
B U D Ż E T
2 0 0 5
PLAN WYDATKÓW na ZADANIA INWESTYCYJNE na 2005 rok
ORAZ WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
Nazwa zadania/programu inwestycyjnego
Jednostka organ.realizująca lub koordyn.
Okres realizacji zadania/programu
Przebudowa i modernizacja drogi we wsi
Marków Towarzystwo
Gmina Mszczonów, lata: 2005
Zakup inwestycyjne (kserokopiarka,
klimatyzacja)
Gmina Mszczonów, lata: 2005
Budowa wodociągu we wsiach: GrabceTow.,
Wólka Wręcka,Świnice
Gmina Mszczonów,lata 2003/2005
Budowa i przebudowa drogi we wsiach:
Świnice,Grabce Towarzystwo,Wólka
Wręcka
Gmina Mszczonów, lata: 2005/2006
Modernizacja budynku OSP w Mszczonowie
Gmina Mszczonów, lata: 2005
Budowa wodociągu we wsi Badowo Dańki
Gmina Mszczonów, lata: 2004/2005
Budowa wodociągu we wsiach:
Małachowszczyzna, Olszewek, Bobrowce,
Pawłowice, Suszeniec. Janówek, Poręby
Nowe. Osuchów.
Gmina Mszczonów, lata: 2004/2006
Budowa wodociągu we wsiach: Zimna
Woda, Lutkówka, Lutkówka Kolonia
Gmina Mszczonów, lata: 2004/2008
Budowa wodociągu - osiedle Tarczyńska II
w Mszczonowie
Gmina Mszczonów, lata: 2004/2006
Budowa sieci wodociągowej w ul.
Fabrycznej w Mszczonowie
Gmina Mszczonów, lata: 2005/2006
Połączenie stacji wodociągowej Piekary Mszczonów na odcinku Badów Górny Wymysłów
Gmina Mszczonów, lata: 2004/2005
Budowa sieci wodociągowej w ul.
Warszawskiej, Nowy Rynek pomiędzy ul.
Warszawską a Żyrardowską w Mszczonowie
Gmina Mszczonów, lata: 2005
Budowa sieci wodociągowej wraz z
przyłączami w ul. Czereśniowej i Wiśniowej
w Mszczonowie
Gmina Mszczonów, lata: 2005
Budowa sieci wodociągowej wraz z
przyłączami Tłumy Gmina Mszczonów
Gmina Mszczonów, lata: 2005
Budowa sieci wodociągowej wraz z
przyłączami w miejscowościach
Wręcza,Nowy Dworek, Olszówka gmina
Mszczonów
Gmina Mszczonów, lata: 2005
Budowa sieci wodociągowej w
miejscowości Osuchów
Gmina Mszczonów, lata: 2005
Dokumentacje przyszłościowe
Gmina Mszczonów, lata:2005
Zakup kontenera socjalnego
Gmina Mszczonów, lata: 2005
str. 4
Budowa drogi we wsi Olszówka
Gmina Mszczonów, lata: 2005
Budowa dróg gminnych na osiedlu
Józefpolska w Mszczonowie
Gmina Mszczonów, lata: 2005/2006
Przebudowa i modernizacja drogi we wsi i
do wsi Dwórzno
Gmina Mszczonów, lata: 2004-2005
Budowa i przebudowa ulic: Konwaliowa,
Różana, Spółdzielcza
Gmina Mszczonów, lata : 2005/2006
Budowa chodników w ul. Zarachowicza,
Ługowej
Gmina Mszczonów, lata: 2005
Budowa nawierzchni ulicy Towarowej
iCichej
Gmina Mszczonów, lata: 2004/2005
Przebudowa chodników ul. Dworcowa,
Tarczyńska, Żyrardowska, Warszawska,
Nowy Rynek - (pomiędzy ul. Warszawską i
Żyrardowską)
Gmina Mszczonów, lata: 2005/2006
Przebudowa ul. Szkolnej
Gmina Mszczonów, lata: 2005
Przebudowa ul. Leśnej w Osuchowie
Gmina Mszczonów, lata: 2005
Dokumentacje przyszłościowe
Gmina Mszczonów, lata: 2005
Wykup gruntów
Gmina Mszczonów, lata: 2005
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w
Piekarach
Gmina Mszczonów, lata: 2004/2005
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej we
Wręczy
Gmina Mszczonów, lata: 2005/2006
Modernizacja Szkoły Podstawowej w
Mszczonowie
Gmina Mszczonów, lata: 2004-2005
Adaptacja i rozbudowa budynku gospod. dla
potrzeb Zespołu Szkół Publicznych w
Osuchowie
Gmina Mszczonów, lata: 2004-2005
Zakup sprzętu komputerowego i
oprogramowania dla Szkół Podstawowych i
inne zakupy inwestycyjne
Gmina Mszczonów, lata: 2005
Modernizacja przedszkola
Gmina Mszczonów, lata: 2005/2006
Zakup sprzętu komputerowego i
oprogramowania dla Gimnazjów
Gmina Mszczonów, lata: 2005
Zakup samochodu z przeznaczeniem na
dowożenie dzieci do szkół
Gmina Mszczonów, lata: 2005
Zakup sprzętu komputerowego i
oprogramowania dla Zespołu Obsługi
Placówek Oświatowych
Gmina Mszczonów, lata: 2005
Zakup kserokopiarki dla Gminnej Komsji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gmina Mszczonów, lata: 2005
Odbudowa Ratusza
Gmina Mszczonów, lata: 2004/2006
Bud.kanal.ściekowej z przykanal. oraz kanal.
deszcz.oś. "Józefpolska" obejmującego ul:
Józefpolska,Jagiełły,Grunwaldu,Kazimierza
Wlk.,
Ks.Ziemowita,Skierniewicka,Kr.Jadwigi
Gmina Mszczonów, w latach 2003/2005
Budowa budynku noclegowni w
miejscowości Gąba
Gmina Mszczonów, lata: 2005
Budowa kolektora sanitarnego w ul.
Sportowej w Mszczonowe
Gmina Mszczonów, lata: 2005
Adaptacja budynku Urzędu Miejskiego dla
potrzeb niepełnosprawnych
Gmina Mszczonów, lata: 2005
Przebudowa i modernizacja oczyszczalni
ścieków w Grabcach Józefpolskich
Gm. Mszczonów / zad.realiz.będzie przez
Związek Międzygminny" Mazowsze Zach"
Modernizacja budynków komunalnych
Gmina Mszczonów, lata: 2005
Merkuriusz Mszczonowski 3/2005
B U D Ż E T
w latach 2006-2007 ( paragraf 6650)
Budowa kanalizacji ściekowej w ul.
Warszawskiej, Nowy Rynek pomiędzy ul.
Warszawską, a Żyrardowską w
Mszczonowie
Gmina Mszczonów, lata: 2005/2006
Bud.kanal.ściekowej z przykanal.w M-owie
-rejon "Spokojna", ul: Ks.Poniatowskiego,
Bagno,Boczna,Spokojna,Szkolna wzdłuż
rowu melior.-0,4,Sportowa,Brzoskwiniowa
zad.realiz.przez Związek" Mazowowsze
Zach", lata:2004/ 2006
Budowa kanalizacji ściekowej we wsi
Grabce Józefposkie
Gmina Mszczonów / zad.realiz.przez
Związek Międzygmin" Mazowsze Zach"
lata: 2004/2006 ( paragraf 6650 w 2006r.)
Budowa kanalizacji ściekowej we wsiach:
Badowo-Danki, Adamówek,
Kamionka,Sosnowica, Wymysłów
Gmina Mszczonów/zad.realiz.przez Związek
2 0 0 5
Międzygmin Mazowsze Zach.
lata:2004/2006 (par.6650 w 2006-2008)
Budowa kanalizacji ściekowej we wsiach:
Bronisławów, Władysławów, Marianka,
Badowo-Dańki.
Gmina Mszcoznów / zad.realiz.przez
Związek Międzygmin" Mazowsze Zach"
lata: 2005/2007( par.6650 w 2006-2008)
Budowa kanalizacji ściekowej we wsiach:
Badów Górny, Piekary
Gmina Mszczonów /zad.realiz. przez
Związek Międzygmin.Mazowsze Zach. lata:
2005-2008 ( par.6650)
Budowa kanalizacji sciekowej w osiedlu
Tarczyńska II
Gmina Mszczonów/zad.realiz.przez Związek
Międzygmin.Mazowsze Zach. lata: 20062008 ( par.6650)
Elektryfikacja osiedla mieszkaniowego
Tarczyńska II w Mszczonowie (opracowanie
dokumentacji)
Gmina Mszczonów, lata:2005
Modernizacja oświetlenia drogowego
Gmina Mszczonów, lata: 2004-2005
Budowa oświetlenia ulicznego
Gmina Mszczonów, lata: 2005
Dotacja na zakupy inwestycyjne dla Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Mszczonowie
Gmina Mszczonów, lata: 2005
Rozbudowa i modernizacja Miejskiego
Ośrodka Kultury w Mszczonowie
Gmina Mszczonów, lata: 2003/2006
Budowa kompleksu basenowego
Gmina Mszczonów, lata: 2003/2006
Dokumentacje przyszłościowe
Gmina Mszczonów, lata:2005
Dochody budżetu gminy Mszczonów na 2005 rok - wykres
Merkuriusz Mszczonowski 3/2005
str. 5
B U D Ż E T
2 0 0 5
Dochody budżetu gminy Mszczonów na 2005 rok
Wydatki budżetu Gminy Mszczonów na 2005 rok
str. 6
Merkuriusz Mszczonowski 3/2005
BUDŻET 2005 / AKTUALNOŚCI GCI
Wydatki budżetu gminy Mszczonów na 2005 rok - wykres
AKTUALNOŚCI GMINNEGO
CENTRUM INFORMACJI
W MSZCZONOWIE
ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów,
tel. / fax: (046) 857-11-99, e-mail: [email protected]
W poprzednim numerze
„Merkuriusza Mszczonowskiego”
pisaliśmy o realizacji projektu Sieci
Gminnych Centrów Informacji przez
Żyrardowskie Stowarzyszenie Wspierania
Przedsiębiorczości. Trzeba by wspomnieć
także przy okazji tego tematu o
korzyściach wynikających dla samych
klientów GCI po połączeniu infocentrów w
sieć. Już niebawem klienci GCI będą mogli
skorzystać z nowej, fachowej literatury z
zakresu poradnictwa zawodowego,
przedsiębiorczości, informatyki, czy
działalności NGO. Poza tym w każdym
punkcie informacyjnym będzie można
skorzystać z konsultacji dotyczących
warunków udzielania pożyczki oraz
tworzenia Biznes Planu, a także uzyskać
wniosek pożyczkowy. Będą to z pewnością
zmiany korzystne dla naszych klientów.
GCI cały czas stara się poszerzać
swoją ofertę szkoleniową, dlatego
przygotowało dla swoich klientów nowe
propozycje szkoleniowe, a w tym kursy
języka angielskiego oraz kursy
spawania. Zarówno kursy języka
angielskiego, jak i kursy spawania, są
dostosowane do różnych poziomów
uczestników. W zakresie kursów
językowych proponujemy:
Merkuriusz Mszczonowski 3/2005
1. Kurs języka angielskiego od podstaw
dla dorosłych (32 godziny lekcyjne);
2. Kurs języka angielskiego dla dorosłych
z elementami języka biznesu (32
godziny lekcyjne; na poziomie
średniozaawansowanym).
3. Kurs Business English dla dorosłych
(32 godziny lekcyjne; na poziomie
zaawansowanym).
Zakres kursów spawania w zależności od
metody spawania:
1. Spawanie acetylenowo - tlenowe.
2. Spawanie łukowe ręczne elektrodą
otuloną.
3. Spawanie metodą TIG.
4. Spawanie metodą MIG/MAG.
Kursy te odbędą się, o ile zgromadzi się
wystarczająca ilość uczestników. Zajęcia
teoretyczne będą odbywały się w siedzibie
GCI, z kolei praktyka w zakresie spawania
w zakładzie na terenie Mszczonowa.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
do zapoznania się z programem
poszczególnych propozycji
szkoleniowych w siedzibie GCI.
Iwona Majewska
str. 7
A K T U A L N O Ś C I
AKTUALNOŚCI GMINNEGO CENTRUM
INFORMACJI W OSUCHOWIE
ARiMR rozpoczyna
przyjmowanie wniosków
o płatności obszarowe
Od 15 marca do 15 maja br. w
biurach powiatowych Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa będą przyjmowane wnioski
o przyznanie płatności bezpośrednich
za 2005 r. Dopuszczalne jest złożenie
wniosku po tym terminie, ale nie
później niż do 9 czerwca 2005 r.
Jednak za każdy dzień roboczy
opóźnienia należna rolnikowi płatność
będzie obniżana o 1%. Rolnik
gospodarujący na obszarach o
niekorzystnych warunkach
gospodarowania może wystąpić
również o przyznanie dodatkowych
płatności z tytułu ONW.
Rolnicy, którzy ubiegali się o
przyznanie płatności w 2004 r.,
otrzymają z ARiMR za pośrednictwem
poczty częściowo wypełniony
formularz wniosku (tzw. wniosek
spersonalizowany) wraz z instrukcją
wypełnienia. W przypadku, gdy rolnik
złoży wniosek o płatność bezpośrednią
przed otrzymaniem wniosku
spersonalizowanego, nie powinien go
składać po raz drugi.
Producenci rolni, którzy
zamierzają po raz pierwszy złożyć
wniosek o płatności obszarowe,
powinni wystąpić do ARiMR o
n a d a n i e i m n u m e r u
identyfikacyjnego. Wnioski należy
składać w biurze właściwym ze
względu na miejsce zamieszkania lub
siedzibę wnioskodawcy. O płatności
bezpośrednie do gruntów rolnych
może się ubiegać producent rolny
posiadający gospodarstwo rolne o
powierzchni co najmniej 1 ha. Działki
rolne wchodzące w skład
gospodarstwa nie mogą być mniejsze
niż 0,1 ha i muszą być utrzymane w
dobrej kulturze rolnej. Płatności
przysługują również osobom, które
władają gruntami rolnymi z innego
tytułu, np. dzierżawy, użytkowania i
str. 8
użyczenia. Należy pamiętać, że o
dopłatę na daną działkę rolną może
ubiegać się tylko jeden wnioskodawca.
Jeśli więc osoba użytkująca grunt rolny
(a nie będąca jej właścicielem)
zamierza złożyć wniosek o przyznanie
płatności bezpośrednich, powinna
zawrzeć umowę na użytkowane grunty
(najlepiej w formie pisemnej). W ten
sposób uniknie problemów w
przypadku, gdy z wnioskiem o
przyznanie płatności bezpośrednich na
tą samą działkę rolną wystąpi inny
wnioskodawca.
Jeżeli rolnik lub inny wnioskodawca
ma już numer identyfikacyjny nadany
przez ARiMR, nie musi się o to ubiegać
ponownie. Wyjątkiem jest zmiana
danych, np. NIP czy REGON. W takiej
sytuacji wnioskodawca powinien
złożyć wniosek o wpis do ewidencji
producentów, zaznaczając, że celem
zgłoszenia jest zmiana danych.
Na płatności bezpośrednie
składają się:
! jednolita płatność obszarowa do
gruntów rolnych w gospodarstwie
rolnym (grunty orne, pastwiska,
łąki, sady i uprawy wieloletnie), a
także upraw wierzby (Salix sp.) i
róży bezkolcowej (Rosa
multiphlora) na cele energetyczne;
! płatności uzupełniające do
powierzchni upraw:
! chmielu;
! innych roślin, określanych
corocznie w rozporządzeniu Rady
Ministrów.
Osoba ubiegająca się o płatność
obszarową za 2005r. deklaruje we
wniosku o przyznanie płatności:
! wszystkie działki ewidencyjne
wchodzące w skład gospodarstwa,
na których położone są grunty
rolne; w przypadku ubiegania się o
płatność ONW, wszystkie działki
ewidencyjne wchodzące w skład
gospodarstwa (w tym: budowlane,
zalesione, pod wodami,
stanowiące nieużytki itp.),
! trwałe użytki zielone (łąki i
pastwiska).
G C I
Wpisując we wniosku powierzchnię
trwałych łąk i pastwisk, wnioskodawca
zobowiązuje się, że powierzchnie
zadeklarowane jako trwałe użytki
zielone nie zostaną włączone do
płodozmianu oraz że nie ulegnie
zmniejszeniu procentowy udział
powierzchni trwałych użytków
zielonych w gospodarstwie.
Wszystkie złożone wnioski podlegają
szczegółowej weryfikacji - dane są
porównywane z bazami danych m.in.
ewidencji gruntów.
W biurach powiatowych
rolnicy mają wgląd do map
ewidencyjnych. Ponadto przewidziana
jest kontrola na miejscu w losowo
wybranych gospodarstwach. W
przypadku stwierdzenia niezgodności
między informacjami podanymi we
wniosku a stanem faktycznym
(ujawnionym w trakcie kontroli
administracyjnej i kontroli na miejscu),
na wnioskodawcę zostaną nałożone
określone sankcje. Po
przeprowadzeniu wszystkich kontroli
wnioskodawca otrzyma decyzję w
sprawie przyznania płatności, a na jego
konto bankowe zostaną przekazane
pieniądze. Przelewy będą dokonywane
w okresie od 1 grudnia 2005 r. do 30
czerwca 2006 r. Termin ten jest
ujednolicony dla wszystkich państw
członkowskich Unii Europejskiej.
Jednolita płatność obszarowa w 2005r.
nie może przekroczyć - zgodnie z
Traktatem Akcesyjnym - 30%
poziomu dopłat unijnych. Płatności
uzupełniające mogą podwyższyć
płatność obszarową do maksymalnie
60% poziomu dopłat unijnych.
Rafał Kwaczyński
Materiały wybrane ze strony Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa www.arimr.gov.pl
Wszelkie bliższe informacje, wnioski
oraz pomoc w ich wypełnieniu mogą
Państwo uzyskać w
Gminnym Centrum
Informacji w Osuchowie
lub pod numerem telefonu
857-42-93
Merkuriusz Mszczonowski 3/2005
A
K
T
U
A
L
N
O
Ś
C
I
Warsztaty z „Pracowni
Umiejętności”
W dniach 5 - 6 marca 2005 roku
Fundacja „Fundusz Młodych - Wehikuł”
zorganizowała z inicjatywy Akademii
Rozwoju Filantropii w Polsce i Polskiej
Telefonii Cyfrowej Era warsztaty dla
młodzieży i dorosłych. Spotkania odbyły
się w Miejskim Domu Kultury w
Żyrardowie. Warsztaty były kontynuacją i
dopełnieniem programu „Pracownia
Umiejętności”, który „Fundusz Młodych Wehikuł” ogłosił na początku listopada
2004 roku. W programie wzięła udział
młodzież gimnazjalna i licealna z miasta
Mszczonowa, Radziejowic, Puszczy
Mariańskiej oraz Żyrardowa. Młodzież,
aby wziąć udział w programie „Pracownia
Umiejętności” musiała tworzyć formalną
lub nieformalną grupę realizującą wspólne
cele i założenia. Do konkursu przystąpiło
35 projektów, z których dofinansowano
20, na łączną kwotę 30 000 złotych.
Warsztaty przeprowadziła grupa
trenerska ze Stowarzyszenia „Tratwa” z
Olsztyna. Byli to min. Wioletta Pruska
oraz Ryszard Michalski. W dwudniowych
warsztatach udział wzięło ponad 40 osób.
Warsztaty miały na celu pomóc młodzieży
w budowaniu relacji partnerskich w
ramach wspólnie prowadzonych
projektów społecznych. Wyzwoliły w
młodzieży chęć podejmowania wyzwań,
naukę planowania i realizacji swoich
pomysłów.
U dorosłych warsztaty
pomogły wyzwolić nowatorskie podejście
do problematyki pracy z młodzieżą,
wykraczającego poza tradycyjnie
prowadzone w szkołach, domach kultury i
kółkach zainteresowań.
Warsztaty składały się z trzech części.
Osoby uczestniczące w warsztatach
podzielono
na cztery pięcioosobowe
grupy. Pierwszego dnia przeprowadzono
część „Litery” oraz „Pakt dla Przyszłości”,
mające na celu zrozumienie przez
uczestników odmienności sytuacji grupy
partnerskiej, identyfikację korzyści i
zagrożeń mogących pojawić się w razie
podjęcia
w przyszłości wspólnego
działania. Grupy realizowały ćwiczenia
pokazujące zasady działania w
środowisku, które posiada własne,
określone, odmienne wzorce obyczajowe
i kulturowe.
Drugiego i trzeciego dnia trenerzy
przeprowadzili ostatnią część warsztatów
„Nowe mapy”.
Była to faza podsumowująca całość
warsztatów. Celem ćwiczeń było
stworzenie przez młodzież „Banku
pomysłów” na wspólne działania na
przyszłość. Ćwiczenia dały szansę
uzmysłowienia uczestnikom, w jak
odmiennych przestrzeniach żyją młodzi i
dorośli w tym samym mieście. Młodzież
przekonała się jak wiele jest miejsc, o
których szczególnym znaczeniu po prostu
nic nie wie.
Warsztaty zakończyły się w
atmosferze radości i entuzjazmu.
Młodzież oraz ich opiekunowie otrzymali
certyfikaty udziału w warsztatach. Miejmy
nadzieję, że praca
i wysiłek
organizatorów przyniesie określone
rezultaty.
Okazją do wykorzystania swej
wiedzy i umiejętności będą następne
programy grantowe organizowane przez
Fundację „Fundusz Młodych- Wehikuł”.
Magda Podsiadły
„Fundusz Młodych - Wehikuł”
Kładzenie masełka i studnia zakochanych
Utrudzeni sprawami codziennymi
uciekamy w świat marzeń. Snujemy wtedy
plany tego, jak wyglądać będzie nasze
życie za lat kilka lub kilkanaście. Niewielu
zdaje sobie sprawę z tego, że podczas
takich „wędrówek” wyznaczamy sobie
kurs, który staje się motorem naszych
działań. Nie ma chyba człowieka, który po
ciężkiej pracy czasami nie oddawałby się
takim przyjemnym wizjom. Budowanie
Mszczonowa, którego 17 lat temu podjął
się burmistrz Kurek to zajęcie
skomplikowane i pracochłonne. Nie
powinien więc dziwić fakt, że niedawno
będąc u niego w gabinecie tuż przed
godziną 16.00 dość łatwo udało mi się go
nakłonić do tego, aby zdradził mi właśnie
takie zawodowe marzenia i opowiedział
jak widzi przyszły Mszczonów. Burmistrz
szybko wyjawił mi kilka pomysłów i nie
zastanawiał się przy tym nawet chwili, tak
więc z pewnością obraz nowego
Mszczonowa już od dawna nosi w swej
wyobraźni. -Z tworzeniem miasta jest jak z
budową domu - zaczął. - Wylewanie
f u n d a m e n t ó w, s t a w i a n i e ś c i a n i
rozprowadzanie mediów oraz niezbędnych
instalacji to praca zasadnicza, od której
zależy to, czy nasz budynek będzie udany i
funkcjonalny. Te działania są jednak mało
efektowne i zwykle towarzyszy im trochę
b a ł a g a n u . D o p i e ro p ó ź n i e j p r z y
wykańczaniu wszystko nabiera należytego
wyglądu. Trzeba jednak pamiętać, że nigdy
nie będzie szans na ładny dom, jeśli
zabraknie solidnego wykonania jego
podstaw. Tak właśnie jest z dzisiejszym
Mszczonowem. Wylaliśmy fundament pod
nowoczesne miasto, rozprowadziliśmy
media i uporządkowaliśmy kwestie
związane z planowaniem przestrzennym.
Przed nami czas upiększania. Ja osobiście
nazywam to „kładzeniem masełka”.
Wprawdzie w Mszczonowie jest już coraz
Merkuriusz Mszczonowski 3/2005
więcej kostki na chodnikach oraz coraz
ładniejsze są miejskie parki i zieleńce, ale
cały czas naszemu miastu brak jeszcze tego
co sprawia że o danej miejscowości mówi
się, że jest ładna. Przed wojną - kontynuuje
burmistrz- centrum Mszczonowa miało
bardzo efektowny układ architektoniczny.
Dwa rynki otoczone kamieniczkami,
okazały ratusz i pięknie wkomponowany w
miejską zabudowę zabytkowy kościół.
Teraz chciałbym doprowadzić do tego, aby
nasze miasto znowu zyskało taki centralny
punkt, który w pełni oddawałby jego
miejski charakter. Centrum Mszczonowa
musi ulec przebudowie. Gdy już przy rynku
stanie budynek ratusza, przebudujemy też
cały rynek. Nie będzie to już parking dla
samochodów ciężarowych, ale rozległy
plac wyłożony kostką z atrakcyjną,
niewysoką zielenią, ławeczkami i wodnymi
atrakcjami. Jedną z nich będzie oczywiście
fontanna, zaś drugą zabytkowa studnia, na
str. 9
A
której pozostałości natrafiliśmy
stosunkowo niedawno. To bardzo ciekawa
historia- podkreśla burmistrz siadając
wygodniej w fotelu. -Ja o tej studni w ogóle
nie widziałem, choć z pewnością starsi
mieszkańcy pamiętają ją jeszcze.
Dowiedziałem się, że kiedyś zwieńczeniem
tej studni była przepiękna żeliwna pompa,
która w przyszłości koniecznie musi
powrócić na swe miejsce. Wnętrze studni
jest wymurowane czerwoną cegłą, sądzę, że
jeśli wieko do niej wykonamy z
przeźroczystego materiału i całość od
środka oświetlimy to osiągniemy bardzo
ciekawy efekt. Każdy będzie mógł wtedy
zajrzeć do tej starannie wymurowanej
przez dawnych majstrów czeluści. Nocą zaś
nasza iluminacja podświetlać będzie
żeliwną pompę i roztaczać wokół niej
dyskretny blask. Burmistrz uśmiecha się i
dodaje- to może być nawet dobre miejsce
dla zakochanych i dlatego przy naszej
pompie stanie niewielka, kuta,
dwuosobowa ławeczka. Kolejną sprawą
będzie przebudowanie ulicy Sienkiewicza,
tak by na jej bazie powstał pasaż.
Powiększone zostaną chodniki i
zainstalowane stylizowane lampy.
Wszystkie te działania gmina będzie mogła
wykonać z własnych środków. To nie będzie
aż tak trudne. Zresztą w porównaniu z
kanalizacją wszystko inne jest tanie- dodaje
K
T
U
A
z uśmiechem mój rozmówca.
Muszę stwierdzić, że wizja
nowego Mszczonowa zaczyna mi się coraz
bardziej podobać, ale w tej sielance widzę
pewne braki. Przerywam więc na chwilę
burmistrzowi i pytam. - Panie burmistrzu
chyba się nie mylę, że nawet jeśli powstanie
ładny plac, lampy i studnia to wszystko i tak
nie będzie atrakcyjnie wyglądać bo obok
nadal będą znajdować się rozpadające się
domy? Żeby to miało sens w Mszczonowie
znów muszą pojawić się kamieniczki, tak
jak przed wojną. - No właśnie- przyznaje
mi rację burmistrz i wyjawia, że już
niedługo pojawi się szansa na
odbudowanie mszczonowskiej starówki. No może nie tak do końca, ale z pewnością
będzie można przy udziale architekta nadać
istniejącym już budynkom wygląd, który
wkomponuje je w cały układ. Receptą na
rozwiązanie problemu niezbyt ładnego
dotychczasowego Mszczonowa jest
partnerstwo publiczno prywatne. Już
niebawem dzięki prawu o takim
partnerstwie - wyjaśnia burmistrz- gmina
będzie mogła zainwestować w prywatne
budynki. Oczywiście nie będzie się to
odbywało, na zasadzie robienia prezentów,
bo byłoby to nieuczciwe wobec pozostałych
mieszkańców, ale proszę mi wierzyć
wybierzemy akceptowalne dla wszystkich
rozwiązanie. -No dobrze -pytam po raz
L
N
O
Ś
C
I
drugi - pozostaje jeszcze tylko jedno, żeby
zrealizować te wizje trzeba mieć zgodę
Rady Miejskiej? -O to jestem już zupełnie
spokojny - stwierdza bez wahania
burmistrz. -Takie sesje polegające na
snuciu wizji przyszłego Mszczonowa z
przewodniczącym Rady Łukaszem
Koperskim robiliśmy już nie raz. Wciąż do
naszych planów dodajemy nowe elementy.
Rzemieślnikom, którzy wiodą prym w
samorządzie bardzo zależy na tym, aby
Mszczonów w swym rozwoju nawiązywał
do historii. Najlepszym dowodem na to jest
modernizacja MOK-u. Byłem za tym, aby
ten obiekt postawić od nowa, ale
przewodniczący wraz z radnymi przekonali
mnie, że nie wolno burzyć pozostałości po
przedwojennej Sokolni. To za ich przyczyną
zachowana została największa,
historyczna sala ośrodka. Podczas
modernizacji pozbyliśmy się jedynie
powojennych dobudówek. Jeszcze raz
powtórzę, o rzemieślników jestem zupełnie
spokojny. Ciągniemy ten samorządowy
wózek zgodnie i na pewno w jednym
kierunku. Zresztą szybko będzie się można o
tym przekonać, gdyż wizję „nowego, a
zarazem nawiązującego do swej
przeszłości Mszczonowa”, zaczniemy
realizować jeszcze w tej kadencji.
Marcin Letkiewicz
Modernizacja przedszkola
W tym roku zakończony
zostanie proces modernizacji gminnych
szkół. Pod koniec roku wybudowany też
zostanie nowy MOK. Zaś koleją z
dużych gminnych inwestycji, która ma
służyć dzieciom będzie przebudowa
m i e j s k i e g o p r z e d s z k o l a . To
przedsięwzięcie ma się zakończyć w
2007 roku. W przedszkolu dobudowana
będzie jeszcze jedna sala, budynek
zostanie ocieplony, a jego elewacja zyska
nowoczesny i atrakcyjny wygląd. Wizje
str. 10
projektanta zamieszczamy poniżej.
Następną ciekawostką związaną
z przebudową przedszkola jest
planowane przeniesienie wejścia na
teren placówki. W przyszłości znajdzie
się ono od strony ulicy Tysiąclecia. Takie
rozwiązanie sprawi, że dzieci i ich
rodzice wysiadając z zaparkowanych aut
będą mogli czuć się o wiele bezpieczniej
niż obecnie na ruchliwej ulicy
Tarczyńskiej.
M...L
Merkuriusz Mszczonowski 3/2005
M
U
Z
E
U
M
Przygotowania do powstania MUZEUM
Obecne władze miejskie
postawiły sobie za punkt honoru
doprowadzenie do powstania z
dawna oczekiwanego miejskiego
muzeum. W sprawie pozyskania
gmachu pod przyszłe muzeum
prowadzone są teraz rozmowy z
przedstawicielami zasłużonego dla
M s z c z o n o w a r o d u
Maklakiewiczów. Nie czekając
jednak na rozstrzygnięcie kwestii
lokalowych burmistrz Józef
Grzegorz Kurek powierzył już
misję zbierania pamiątek z
przeszłości miasta
Barbarze
Gryglewskiej. Pani Gryglewska jest
nauczycielką historii Gimnazjum
Publicznego we Mszczonowie i od
wielu lat pasjonuje się dziejami
swej miejscowości. Dwa lata temu
walnie przyczyniła się do powstania
w Gimnazjum izby pamięci
poświęconej patronowi szkoły
J a n o w i
A d a m o w i
Maklakiewiczowi. To jakże udane
dzieło przekonało władze
samorządowe, iż Barbara
Gryglewska podoła wyzwaniu
przygotowania pierwszych
ekspozycji muzeum i rzeczywiście
już po kilku miesiącach jej
działalność przyniosła
nieoczekiwane wprost efekty. Wiele
osób przekazało jej swe rodzinne
pamiątki, które są nierozerwalnie
związane z historią Mszczonowa.
Mszczonowianie zezwolili jej też
na kopiowanie swych zdjęć, które
przedstawiają miasto oraz jego
mieszkańców w okresie
przedwojennym i za czasów
okupacji.
Ta l e n t o r g a n i z a c y j n y
Barbary Gryglewskiej sprawił, że
wokół niej zebrała się też grupa
osób chcących pomagać w
zbieraniu dokumentów z
przeszłości miasta. Osoby te
pozyskują cenne pamiątki, skanują
stare fotografie, kopiują kroniki
miejskich organizacji i instytucji, a
także nagrywają wspomnienia
mieszkańców pamiętających
ciekawe wydarzenia z historii
Mszczoniowa. Barbara Gryglewska
zapewnia, że każdy kto zechce
zasilić jej grupę będzie mile
widziany. Zadanie przygotowania
„gruntu” pod muzeum jest szczytne,
trudne i pracochłonne, a czasu na
jego wykonanie jest coraz mniej.
Każdego roku odchodzą od nas
ludzie, którzy mogliby wiele
opowiedzieć o ważnych
wydarzeniach z przeszłości miasta,
giną dokumenty i lekkomyślnie
niszczone są stare fotografie.
Amatorom dokumentalistom nie
zawsze jednak wiatr wieje w oczy.
Zdarzają się też miłe chwile
tryumfu. Do takich należy
uzyskanie kopii kroniki
mszczonowskiego Sokoła,
odnalezienie drugiego zdjęcia
(patrz foto poniżej)
Cóż naprawdę przedstawiają te zdjęcia - procesję Bożego Ciała czy obchody święta
3-go Maja? A może coś zupełnie innego...?
Merkuriusz Mszczonowski 3/2005
str. 11
M
Wrzesień 1939 - ulica Rawska przed
ratuszem (w tle -zabudowania Placu
Piłsudskiego)
Wrzesień 1939 - ulica Sienkiewicza
Wrzesień 1939 -Plac Piłsudskiego
str. 12
U
Z
E
U
M
przedstawiającego procesję lub patriotyczną
demonstrację z roku 1919 (pierwsza fotografia tego
wydarzenia publikowana już w lokalnej prasie, jest
najstarszą z do tej pory odnalezionych fotografii
przedstawiających ulice Mszczonowa). Olbrzymią
niespodzianką było też pozyskanie trzech zdjęć z
albumu żołnierza Wehrmachtu, który zrobił je we
wrześniu 1939 roku. Szczególna wartość tych zdjęć
polega na tym, że żaden z ówczesnych mieszkańców
miasta nie odważyłby się fotografować żołnierzy
niemieckich, gdyż za taki czyn z pewnością musiałby
zapłacić życiem.
Naprawdę wiele osób deklaruje chęć
przekazania do miejskiego muzeum cennych
zabytkowych dokumentów i
p r z e d m i o t ó w, k t ó r e t e r a z
przechowane są w rodzinnych
zasobach i pokazywane jedynie
krewnym oraz najbliższym
znajomym. Osoby te chciałby
jednak od razu zobaczyć swe
rodzinne „skarby” wyeksponowane
w muzealnej sali wystawowej.
Dlatego tak pilna jest potrzeba
pozyskania siedziby dla
mszczonowskiego muzeum.
Miejmy nadzieję, że nastąpi to już
niebawem, a póki co osobom
zaangażowanym w jego tworzenie
przyszedł z pomocom Internet. Już
niebawem zebrane dotychczas
eksponaty, czyli - zabytkowe
przedmioty, dokumenty, fotografie
i kroniki obejrzeć będzie można na
specjalnej stronie internetowej,
której administrator nada nazwę
Wirtualnego Muzeum Ziemi
Mszczonowskiej. Adres tej strony
podamy w kolejnym numerze MM.
Obok i na poprzedniej
stronie publikujemy zdjęcia, o
których wspominaliśmy w
powyższym artykule. W tym
numerze Merkuriusza
rozpoczynamy też cykl pt.:
Mszczonowskie Kroniki. Chcemy
go otworzyć przedrukiem pierwszej
części „Kroniki 7ºklasowej
publicznej szkoły powszechnej nr 1
w Mszczonowie”, autorstwa jej
dyrektora Stanisława
Kasperkiewicza.
/Pio/
Merkuriusz Mszczonowski 3/2005
MSZCZONOWSKIE
KRONIKI
Stanisław Kasperkiewicz
„Kronika 7ºklasowej publicznej szkoły
powszechnej nr 1 w Mszczonowie”
Kronikę niniejszą zaczęto pisać w
styczniu 1937 roku.
Zapoczątkował ją mianowany w
drodze konkursu a urzędujący od
dnia 1 września 1935 roku
kierownik Szkoły Stanisław
Kasperkiewicz.
-*Żyjemy w czasach niezwykłych i w
wypadki brzemiennych. Dzisiejszy
człowiek dojrzały, człowiek pracy
fizycznej czy umysłowej, był świadkiem
lub uczestnikiem wielkich wydarzeń
historycznych. Sprawiedliwość dziejowa
wróciła nam Ojczyznę. Nie zginął Naród.
Nie zginął duch. Nie poszły na marne męki,
krew i ta mozolna praca przeszłych
pokoleń. Słyszeliśmy grający „złoty róg”.
Żołnierz polski, pochodzący już ze
wszystkich warstw społeczeństwa,
wyrąbał z obszaru Europy dzisiejsze
granice Najjaśniejszej Rzeczpospolitej i z
piersi swych uczynił nieprzebyty mur dla
wrogów. Wśród nas żył, działał, walczył i
zginął niejeden z dzielnych synów
Ojczyzny, niejeden ofiarny bojownik o
wolność i sprawiedliwość. Przeżyliśmy
okres zaciekłych walk partyj politycznych.
Łagodnieje kryzys materialny, zaostrza się
moralny. Państwa europejskie zbroją się
lub walczą ze sobą otwarcie. Traktaty są
gwałcone, Liga Narodów traci autorytet.
Zaostrza się coraz bardziej antagonizm
między Polakami a Żydami. Na
uniwersytetach ogromne zamieszanie. Co
jakiś czas przerywane są wykłady. W
chwili obecnej Uniwersytet Stefana
Batorego w Wilnie zamknięto. W imię
czego są prowadzone te walki, jakie z nich
wynikają szkody lub pożytek, niech sądzi
historia. Tymczasem rok po roku budzi się
świadomość wsi polskiej, następuje jej
odrodzenie przez oświatę, którą szerzy
Szkoła Powszechna, a utrwala wojsko.
Na tle tych wypadków występuje
miasteczko Mszczonów jak wysepka na
olbrzymim oceanie. Nie zaważy ono
zapewne na szali historii, lecz i tu przecież
jest społeczeństwo, jest mały światek
dążeń ku lepszemu jutru. Ścierają się
poglądy i kwitnie pieniactwo ale przecież
widać także troskę o przyszłość Państwa.
Niechże ta kronika, obejmująca w wielkim
skrócie dzieje miasta od 1377 roku, będzie
krytycznym odzwierciedleniem dalszych
wypadków, bo przecież choćby na tym
maleńkim odcinku pracy będzie można
wysnuwać wnioski o postępie czy upadku
zdrowej myśli państwowej.
Jeśli chodzi o dane historyczne dotyczące
szkoły i miasta, to dla badacza będą
miarodajne źródła, która znajdzie w
Archiwum Państwowym. Ciekawy
czytelnik niniejszej kroniki znajdzie w niej
wiadomości zebrane na miejscu, tzn. w
Mszczonowie i choć ich nie jest dużo, lecz
zostały oparte na danych źródłowych.
Za podstawę do opracowania działu
historycznego posłużyły mi: 1/. Książka
p.t. „Starożytna Polska pod względem
historycznym, jeograficznym i
statystycznym” napisana przez Michała
Balińskiego i Tymoteusza Lipińskiego,
wydana w Warszawie przez Orgelbranda i
synów. W Warszawie. 1885r.
2). Dostarczone mi przez nauczycielkę
tutejszej szkoły p.Lubosiewicz Zofię
zapiski jej ojca, który tu był sędzią
grodzkim. Zapiski te noszą tytuł „Opis
Mszczonowa 1879r.” Materiału jest w nich
więcej niż w książce Balińskiego i
Lipińskiego, a że wiadomości są ścisłe,
świadczy o tym fakt, że pod względem dat i
faktów w zupełności się z książką
pokrywają.
3). „Informator Powiatu Błońskiego”
wydany pod protektoratem obwodu
powiatowego L.O.P.P. w roku 1936.
4). Znajdująca się w inwentarzu Szkoły
Nr.2 kronika Szkoły zapoczątkowana
przez byłego kierownika p.Henryka
Jagoszewskiego, a obejmująca rozwój
szkoły od 1912 roku do roku szkolnego
1933/34.
Dalsze wiadomości czerpałem z
opowiadania już wymienionej
p.Lubosiewicz Zofii, która pracuje w
Mszczonowie już 24 lata. Fotografie
personelu nauczycielskiego ofiarowała
p.Szustkiewiczowa Michalina, także
nauczycielka tutejszej Szkoły.
*) Miasto Mszczonów leży w południowej
części powiatu błońskiego pod 51stopni
57'5'' szer. i 38 stopni 42'4'' dłg. geogr.
Mieści się ono na wyżynie stanowiącej
dawniej centrum obszaru rozległych
puszcz i węzeł systemu wodnego tychże
Merkuriusz Mszczonowski 3/2005
puszcz. Wyżyna mszczonowska wznosi się
do 600 stóp, podczas gdy mokre niziny nad
brzegami rz. Tuczny płynącej z Puszczy
Jaktorowskiej sięgają zaledwie 250 stóp.
Wyżyna ta wysyła na wszystkie strony ku
Wiśle, Bzurze i Pilicy liczne strumienie,
które przez wyniszczenie puszcz
zmniejszyły swe dawne rozmiary. Z puszcz
Jaktorowskiej, Korabiewskiej i
Bolimowskiej pozostały dziś ślady
zaledwie. Samo miasto Mszczonów leży
nad małą rzeczką Okrzeszą.
(Opis Mszczonowa 1879 r.)
**) „Starożytną wieś Mszczonów
Ziemowit III, książę mazowiecki w 1377
roku zamienita na miasto.”
(Rękop. w Bibl. Głównej Uniw. Warsz.
p.t.: Opisy zab. star. gub. Warsz. Str. 137141 i Atlas III. Tabl. 16.)
***) Ziemowit (V) przywilejem wydanym
w Rawie 1437 roku nadał miastu prawo
chełmińskie i uwolnił od podatków oraz
ciężarów, aby ochronić je od upadku.
Zygmunt I pożyczywszy pewną sumę u
J ę d r z e j a R a d z i e j o w s k i e g o W- d y
płockiego, wypuszcza synom jego, Janowi
i Mikołajowi sposobem zastawu
Mszczonów i kilka wsi 1530r.
(Starożytności polskie T.II - Encykl.
Orgelbr. większa)
Oto wyciąg z dokumentów:
„Przyrzekamy słowem król, że tegoż Jana
ze wspomnianych majętności wykupić
nikomu nie pozwolimy z poddanych
naszych jakiegokolwiek stanu, stopnia i
płci, a nawet iż My sami ani Następcy Nasi
nie wykupimy.” Tenże król, przychylając
się do prośby mieszczan, potwierdza w
zupełności 1546 r. pierwotne ich prawa.
Zygmunt August pragnąc wynagrodzić
„ważne usługi, cnotę, pilność, staranie,
roztropność, nieskazitelność i wierność”
Mik. Radziejowskiemu kaszt. Gostyń. i
żony jego, która uczyła mowy polskiej
królową Katarzynę, trzymał do chrztu syna
ich Jana oraz nadał tej rodzinie w
posiadanie wieczyste 1554 roku dobra
król. Mszczonów ze wsiami Zator,
Kapinos, Wiejca, Wilków, Głusk, Wola
Wilkowska, i Mała Wieś. Zastrzegł jednak,
że dobra te po wygaśnięciu potomstwa płci
męskiej w tej rodzinie wrócą do króla.
Podług lustracji w roku 1660 „miasto
zasiadło na włokach 18, które wynoszą
łanów 6, oprócz włók woytowskich. Z 12
włók, które teraz miasto sieie, płacą
czynszu ogółem f.40 y owsa daią z każdej
osiadłej po kor.18. Item płacą z domów,
morgów, ogrodów, szewcy od rzemiosła
swego, prasołowie, piwowarowie od
słodów piwnych y gorzałczanych. Targi,
jarmarki, y łopatkowe mogą uczynić f.50.
Pieniędzy coronationis powinni dawać f.6,
woz woienny podczas posp. rusz.
str. 13
MSZCZONOWSKIE
wyprawować. Summa prowentów z miasta
facit fl. 640.”
Jan III potwierdzając w r. 1679 Michałowi
R a d z i e j o w s k i e m u b i s k . Wa r m i ń .
posiadanie Mszczonowa prawem lennym,
rozciąga to dobrodziejstwo na trzech braci
Prażmowskich, jego siostrzeńców. Miasto
dość osiadłe i handlowe, lecz pożarami
trapione, stanowiło s-stwo niegrodz., które
uchwałą sejmu dn. 21 listopada 1773 r.
nadane zostało wiecznolennym prawem
(jure feudi perpetui) Józ. Łuszczewskiemu
sędziemu Sochacz. w nagrodę jego
znakomitych zasług (eximia merita nobis
et Reipub praestita). Stan. August
ustanawia w 1776 r. jarmarki: w lutym w
wstępny czwartek postu, w marcu na św.
Benedykta, w maju we środę po świątkach,
w czerwcu na św. Abdon i w październiku
w wigilię Wszystkich Świętych.
W okolicy znajduje się mnóstwo drobnej
s z l a c h t y, o k t ó r e j n i e k o r z y s t n i e
wzmiankuje Swięcicki, na początku 17
wieku żyjący.
Kościół w Mszczonowie ufundowali
książęta mazowieccy w roku 1324.
(Encykl. Pow. (większa) Orgelbranda)
Pożar w 1800 r. zniszczył miasto i kościół.
W roku 1806 ma Mszczonów 1100
mieszkańców (400 Żydów). W roku 1827
ma 219 domów i 1700 mieszkańców. W
1860 roku 203 domy (21 murowanych)
3469 mk. (1736 Żydów).
(Wszystkie te dane zaczerpnięto z
zapisków „Opis Mszczonowa” 1879 r.)
Pożar dnia 9 października 1862 r. zniszczył
całe miasto tak, iż ocalało tylko 30 domów.
Jedyną pamiątką przeszłości mógłby być
kościół. Częste pożary zniszczyły go
kilkakrotnie. Obecny został odbudowany
około 1840 roku. W roku 1879 Mszczonów
był połączony drogą bitą ze stacją kolei
żelaznych w Rudzie Guzowskiej (dziś
Żyrardów) W tymże roku posiadał kościół
murowany, synagogę, szkołę początkowa
ogólną, sąd gm. okr.III dla gmin
Radziejowice, Piekary, Skuły, urząd
miejski, st. poczt, 173 domy 5291
mieszkańców (w tym było 3200 Żydów).
Samo miasto należało do okr. VI sądu
pokoju w Błoniu. Z zakładów fabrycznych
istniały w r. 1879 2 browary z produkcją na
9000r.s. destylarnia z prod. na 3400r.s., 3
garbarnie z prod. na 2000 r.s. fabryka octu
wyrabiająca za 1800r.s., fabryka kafli z
produkcją na 2700r.s., fabryka zapałek z
produkcją na 1000 r.s., cegielnia z
produkcją na 700 r.s.
W roku 1881 dochód kasy miejskiej
wynosił 4995 r.s.
(Dane powyższe są w zapiskach
p.Lubosiewicza, dawnego sędziego
urzędującego w Mszczonowie. Skąd je
str. 14
brał-niewiadomo. To jest pewne, że
„Informator powiatu błońskiego” wydany
w roku 1936 podaje w skróceniu te same
fakty i daty zgadzają się w zupełności).
Na tych wiadomościach kończą się
dawniejsze wiadomości historyczne
dotyczące Mszczonowa jako całości.
Dalszy ciąg uwidoczniony jest w
„Informatorze powiatu błońskiego”
wydanym w 1936 r. W chwili obecnej
Mszczonów jest miastem rolniczorzemieślniczym. Posiada połączenie
szosowe z Piotrkowem, Łodzią,
Skierniewicami, Grójcem i Sochaczewem.
Posiada połączenie autobusowe:
Mszczonów-Grójec oraz WarszawaPiotrków (przez Mszczonów). Dojazd do
najbliższej stacji kolejowej Żyrardów
dorożkami. W latach 1934-1935 trakt
częstochowski został przebudowany, a na
terenie miasta została ułożona kostka
granitowa. Przez Mszczonów często
odbywa podróże z Warszawy do Spały Pan
Prezydent Rzpltej i inne wysoko
postawione osoby nie wyłączając
dygnitarzy zagranicznych. Przechodząca
przez miasto wspomniana już rzeczka
Okrzesza, już dawno została zamulona i
obecnie jako cuchnący kanał służy do
odpływu wód opadowych.
Ogólna powierzchnia miasta w obrębie
granic administracyjnych wynosi 1450,63
ha wraz z przedmieściami: Wymysłów,
Sosnowica, Kazanów i Mały Mszczonów.
Zabudowana powierzchnia miasta zajmuje
78,38 ha, pastwiska wspólnie zajmują
190,35 ha - resztę stanowią powierzchnie
pod ulicami, placami, drogami oraz ziemia
orna. Przy mieście na terenie gminy
Radziejowice znajduje się fabryka
zapałek, lecz ta od roku 1933 jest
nieczynna. Domów mieszkalnych w
Mszczonowie jest 412, w czym około
połowy murowanych. Ze znaczniejszych
budynków miejskich należy wymienić
kościół murowany, gmach magistratu
murowany, dom parafialny, budynek
murowany T-wa Gimn. „Sokół”. W domu
tym wyświetla się od stycznia 1937 r. filmy
dźwiękowe, co wpływa bardzo dodatnio na
wychowanie kulturalne społeczeństwa.
Posiada też miasto budynek drewniany w
bardzo złym stanie, a w budynku tym
umieściło sale wykładowe 7 kl. Publ.
Szkoły Powszechnej Nr.2.
Ulic w mieście jest 25, dwie z nich nie są
zabrukowane. Na jednym z trzech placów
miejskich w okresie wiosennym w 1936
roku urządzono dość ładny kwietnik i
posadzono świerki srebrzyste. Liczba
ludności w mieście w 1936 roku wynosiła
5502 osób. Z tego 3170 Polaków, 2270
Żydów, 54 Niemców i 8 innych. Skład
KRONIKI
zawodowy mieszkańców - rolnicy,
rzemieślnicy i drobni kupcy. Najwięcej
szewców. Poważniejszych zakładów
przemysłowych brak. Jest tylko młyn
motorowy, dwa wiatraki i mała cegielnia
nie produkująca zbyt dobrej cegły.
W skład Rady Miejskiej wybranej w dniu
27 maja 1934 r. weszło 15 radnych. Wśród
nich znajduje się 14 mężczyzn i kobieta
(Polka). Polaków 9, Żydów - 6. Jeśli chodzi
o Zarząd miasta, to w styczniu 1936 r.
burmistrz P.Feliks Bąkowski został
zawieszony w czynnościach służbowych i
ma dochodzenie karne oraz dyscyplinarne.
Wśród członków Rady Miejskiej widać
dość duże zrozumienie dla spraw
szkolnych. Na posiedzeniu budżetowym w
lutym 1937 r. zatwierdziła ona w całej
rozciągłości budżet przedstawiony przez
dozór szkolny i wystąpiła z prośbą do
Wydziału Powiatowego o nieskreślanie
żadnych pozycji.
Bolączki i niedomagania Mszczonowa.
1)Bardzo dotkliwie odczuwa się brak
własnego gmachu szkolnego. 2)Brak
zakładu kąpielowego. 3)Brak parku
miejskiego. 4)Należy uregulować
koniecznie cuchnący kanał (rzeczka
Okrzesza) 5)Nasuwa się konieczność
zadrzewienia dróg i ulic w obrębie miasta.
7)Brak jest planu regulacyjnego miasta
8)Dużo ludzi nie ma pracy. 9)Brak jest
biblioteki publicznej. 10)Należy ożywić i
uzdrowić organizacje społeczne, które nie
spełniają swej roli 11)Dotkliwie odczuwa
się brak boiska sportowego.
Szkoła powszechna w
Mszczonowie, do roku 1912 nosiła ona
nazwę Miejskiej. Dzieliła się na trzy
odrębne szkoły: męską, żeńską i
koedukacyjną. Każda z tych szkół składała
się z czterech oddziałów a mianowicie:
wstępnego, pierwszego, drugiego i
trzeciego. W każdej uczył jeden nauczyciel
wszystkich przedmiotów z nauką rel.
rzym-kat. włącznie. Dzieci uczęszczały
bez różnicy wyznania. Przepisowo
przyjmowano po 60 uczniów lecz ze
względu na dużą liczbę kandydatów wolno
było przyjmować jeszcze 20 dzieci za
specjalnym zezwoleniem władz
szkolnych. W tym wypadku nauczyciel
ponosił odpowiedzialność za poziom całej
szkoły. Promocje do oddziałów wyższych i
świadectwa z ukończenia szkoły
otrzymywały dzieci na podstawie
egzaminów, które odbywały się przy końcu
roku szkolnego w każdej szkole
oddzielnie. Na egzaminach musiało być
miejscowe nauczycielstwo i zaproszony
nauczyciel z obcej miejscowości.
Zaproszenie obcego nauczyciela
Merkuriusz Mszczonowski 3/2005
MSZCZONOWSKIE
1) Magistrat m. Mszczonowa
Dziś już straganów przed magistratem
niema. Plac zamieniono na kwietnik.
2) Fabryka zapałek
Widać część domu zwanego dawniej
„Nygusówką”. Tego domu już nie ma.
3) Kościół w Mszczonowie.
Na wiosnę 1936 r. wybudowano przed
kościołem betonowe schody.
4) Dom Nowocina. Już w Mszczonowie
szpitala niema. W domu tym jest wynajęta
jedna licha sala dla Szkoły Nr. 2.
5) Synagoga
6) Widok na rzeczkę Okrzeszę z mostu przy
ul.Rawskiej. Rzeczywistość nie przedstawia
się tak pięknie. W kanale jest błoto. Okropne
warunki sanitarne.
7) Apteka p.Bukowskiej. Przed apteką
garncarze miejscowi z garnkami. Obecnie
tam nie stoją: na placu kwietnik.
8) T.zw. „Kaflarnia”. Dawniej rzeczywiście
była obok fabryka kafli. Obecnie niema jej
śladu. Dom widoczny na fotografii wynajęty
jest pod urząd pocztowo-telegraficzny.
KRONIKI
potwierdzane było przez inspektora.
Protokół z egzaminu i odpis podpisywali
wszyscy obecni. Oryginał pozostawał w
księdze protokołów, a odpis przesyłano do
inspektora. Nagrody dla dobrych uczniów
(książki) nabywane były przez magistrat, a
podpisywane przez inspektora. Szkołę
męską prowadził B.Woronowicz, żeńską Z.Lubosiewicz (dotąd pracuje w szkole
Nr.1 wyróżniając się zapałem i wiedzą
pedagogiczną), koedukacyjną I.Stróżewski. Szkoły żeńska i
koedukacyjna mieściły się w wynajętym
domu Kozłowskiego. Dziś dom ten
znajduje się przy ulicy Rynek Nr. 14 i są w
nim 2 sale szkolne. Szkoła męska mieściła
się w specjalnym budynku drewnianym
naprzeciwko kościoła. Dziś ten budynek
nosi nazwę „Starej szkoły”. Mieszczą się w
nim 3 sale wykładowe Szkoły Nr.2 i
kancelaria.
Za lokal szkolny płacono 180 rb. Rocznie.
Do lokalu należało mieszkanie
nauczycielki, komórka na drzewo i
Merkuriusz Mszczonowski 3/2005
piwnica. Na utrzymanie jednej szkoły
przeznaczano 700 rb. 96 kop. Z tej sumy
rząd płacił 90 rb., kasa miejska 80 rb.,
podatek od mieszkańców wynosił 530 rb.
96 kop. Pensję nauczycielstwu wypłacał
magistrat na I-go każdego miesiąca.
Nauczycielstwo prócz pensji otrzymywało
mieszkanie i opał. Pensja roczna
nauczyciela wynosiła 360 rb. W sprawach
ściśle szkolnych należało udawać się
bezpośrednio do Warszawskiej Dyrekcji
Naukowej. W sprawach opału, remontów
i.t.p. - do magistratu. Inwentarz szkoły
żeńskiej oceniano na 107 rb. 90 kop.
Bibliotekę szkolną na 135 rb. 25 kop.
Od roku 1913 sprawami szkolnymi
zajmował się Inspektor 3-go rejonu
zamieszkujący w Warszawie.
Do 3-go rejonu należały następujące
powiaty: błoński, grójecki i skierniewicki.
Na wizytację szkoły przyjeżdżał inspektor
raz do roku.
W roku 1914 wojna przerwała naukę
szkolną. Klasy zostały zajęte przez wojska
str. 15
MSZCZONOWSKIE
niemieckie. Przerwa w nauczaniu trwała
od dnia 29 września 1914 r. do okr. 18
lutego 1915 r. W tym czasie i wojska
rosyjskie, zająwszy znów Mszczonów
umieściły w salach szkolnych szpital dla
rannych. Od dn. 1 marca 1915 roku w
przeciągu 5 miesięcy magistrat pensji
nauczycielom nie płacił. Nauka
aczkolwiek bez wynagrodzenia
nauczycieli odbywała się tylko w szkole
żeńskiej. Szkoły męska i koedukacyjna
zostały całkowicie zniszczone. Wojska
rosyjskie zdemolowały sale obu tych
szkół, zniszczyły pomoce naukowe,
bibliotekę, część ławek porąbały na opał.
Mieszkanie nauczycielki P.Lubosiewicz
zajmował najpierw jakiś wyższy rangą
oficer niemiecki, później lekarze
niemieccy, a następnie rosyjscy.
Nauczycielkę z mieszkania usunięto,
meble jej zniszczono. W roku 1916 na
skutek rozporządzenia władz niemieckich
wznowiono naukę we wszystkich trzech
szkołach. Zajęcia szkolne odbywały się
teraz na dwie zmiany: od godz. 8 do 11-ej i
od 12- do 3 po południu. Powiększona
została liczba nauczycieli i więcej dzieci
mogło chodzić do szkoły. Językiem
wykładowym był wyłącznie polski. Plan
lekcji podawały władze niemieckie.
Inspektor niemiecki wizytował szkoły 2
razy w roku, przyjeżdżał także na
egzaminy końcowe. Odwiedzał szkoły i
lekarz powiatowy, wygłaszając w czasie
wizytacji pogadanki do dzieci. Wszystkie
dzieci szkolne otrzymywały w szkole
śniadania. Składały się te śniadania z
kubka gorącej herbaty z cukrem i bułki.
Dnia 8 października 1917 r. objęły
szkolnictwo władze polskie.
Pierwszym inspektorem polskim na powiat
błoński i skierniewicki był
p.S.Klebanowski, mianowany na to
stanowisko przez dyrektora departamentu.
P. inspektor Klebanowski zniósł oddziały
wstępne, mianując pierwszy rocznik
pobierający naukę oddziałem pierwszym,
ostatni zaś - czwartym. Tak powstała 4-ro
oddziałowa szkoła. Religii uczyli
miejscowi księża.
W roku 1918 zostaje inspektorem
szkolnym p.Lucjan Zapolski. Powstała
wtedy w Mszczonowie jedna szkołapięciooddziałowa. Każdy z nauczycieli
prowadził jeden oddział.
(5 godzin nauki dziennie). V-ty oddział
uczono po południu zbiorowo.
W tymże roku został mianowany na
stanowisko kierownika szkoły
p.W.Plewiński. Powstała 7-io klasowa
szkoła powszechna (rozwojowa).
W roku 1920 zniesiono oddziały żeńskie i
męskie, a utworzono szkołę koedukacyjną.
str. 16
W marcu 1922 roku został mianowany do
Mszczonowa p.Henryk Jagoszewski, a
władze szkolne powierzyły mu
kierownictwo. Szkoła liczyła już w tym
roku nauczycieli 14, oddziałów-16. Do
roku 1924 szkoła znajdowała się w
opłakanych warunkach materialnych ze
względu na stały spadek marki polskiej.
Dzięki temu uchwalony budżet przy
realizacji go wystarczał zaledwie na opał i
pensję dla woźnego. Po wprowadzeniu
stałej waluty-złotego polskiego, stan
szkoły polepszył się znacznie. Dotkliwie
jednak dawał się odczuć brak własnego
gmachu szkolnego. Klasy znajdowały się
w prywatnych budynkach wynajętych,
rozmieszczonych w pięciu punktach
miasta.
W roku szkolnym 1925/26 uczy się 16
oddziałów w 9 klasach. Liczba sił
nauczycielskich - 15. Do szkoły uczęszcza
770 dzieci z czego 400 chłopców, a 270
dziewcząt. Z liczby 770 było dzieci
wyznania rz.-kat. 501, mojż.-262, ewang.7.
Szkoła w tym roku posiadała gabinet
przyrodniczy, umieszczony w dwóch
oszklonych szafach, bibliotekę
nauczycielską liczącą około 300 tomów i
bibliotekę uczniowską około 400 tomów.
W pierwszych miesiącach 1926 r. władze
szkolne wpłynęły na radę miejską
m.Mszczonowa, aby powzięła uchwałę
zdążającą do rozpoczęcia budowy gmachu
szkolnego. W tym celu został powołany do
pomocy miastu specjalny komitet
składający się z 15 osób powołanych z
grona miejscowej ludności. W skład tego
komitetu weszli P.P.Szustkiewicz Ignacy burmistrz miasta, dr.Zarachowicz
Stanisław, ks. Kanonik Zakrzewski,
Bukowski Marian, Jagoszewski Henryk kier. szkoły, Ciszewski, Lipiński,
Bledniewski, Grzegorski, Karolkiewicz,
Lipozyc, Jeruchman, Kaminer, Ertel, i
piętnasty, którego nazwisko zostało
pominięte.
Sprawa jednak budowy szkoły napotkała
dwie wielkie trudności. Po pierwsze nie
było odpowiedniego placu na budowę, a po
drugie brak było pieniędzy. Komitet
zwrócił się z apelem do wszystkich
organizacyj społecznych o pomoc w
postaci urządzania imprez, z których
dochód mógłby być przeznaczany na
budowę szkoły. Rada miejska dopiero w
roku budżetowym 1927 miała wstawić do
budżetu szkolnego pewną sumę
przeznaczoną na budowę. Z organizacyj
społecznych największą ofiarność okazało
na razie T-wo „Lutnia”. Burmistrz miasta
p.Szustkiewicz Ignacy odnosił się do
spraw szkolnych przychylnie.
KRONIKI
P.Jagoszewski twierdzi, że temu to
burmistrzowi szkoła zawdzięcza nieomal
to wszystko, co się w niej znajduje. Według
księgi inwentarza wartość urządzenia
szkolnego i pomocy naukowych oceniano
na sumę około 10.000 złotych. Popierał
także sprawę budowy szkoły miejscowy
proboszcz ks.Antoni Zakrzewski. Dążył on
jednak do tego, aby katolicy sami
pobudowali szkołę, z której Żydzi nie
mogli korzystać.
Skład grona nauczycielskiego w roku
szkolnym 1925-26 był następujący:
1). p. o. Kierownika Szkoły P.Henryk
Jagoszewski
2). Maria Jagoszewska wychowawczyni
kl.Va
3). Zofia Lubosiewicz wychowawczyni
kl.IIa
4). Czesław Szaliński wychowawca kl.VII
5). Julia Jankowska wychowawczyni
kl.IVc
6). Julia Łukjaniec wychowawczyni kl.IIIc
7 ) . K a r o l i n a Tw a r d o s z ó w n a
wychowawczyni kl.Vc
8). Alfons Grudzień wychowawca kl. IVb
9). Amelia Folkówna wychowawczyni
kl.IIIa
10). Matylda Zaborska wychowawczyni
kl.IIIb
11). Rywka Wagner wychowawczyni kl.Ic
i IIc
12). Michalina Hekner wychowawczyni
kl.Ia i Ib
13). Kotoński Henryk wychowawca kl.VI
14). Aniela Rastówna wychowawczyni
kl.IVa
15). Elżbieta Widuek wychowawczyni
kl.IIa
16). Ks. kan. Antoni Zakrzewski uczył
religii 10 godzin tygodniowo
17). Ks. prefekt Henryk Wesołowski uczył
rel. 12 godzin tygodniowo
Na stronicy następnej są dwie
fotografie personelu nauczycielskiego. 1sza z roku szkolnego 1924/25, druga zaś z
roku 1925/26.
Z tego całego grona w roku szkolnym
bieżącym pracują tylko w szkole Nr.1
P.P.Lubosiewicz Zofia, Łukjaniec J.,
Szustkiewiczowa M. (dawniej
Heknerówna) i P.Kotoński. Jest on na
etacie, lecz obecnie ma urlop dla odbycia
s t u d i ó w n a Wy ż s z y m K u r s i e
Nauczycielstwa w Warszawie.
W roku 1927 miasto dokonuje rejentalnej
zamiany gruntu parafialnego z gruntem
miejskim na „Stegnach”, przeznaczając
specjalną uchwałą rady miejskiej uzyskany
grunt parafialny pod budowę szkoły. Grunt
Merkuriusz Mszczonowski 3/2005
MSZCZONOWSKIE
KRONIKI
1
*
ten, położony prawie w samym
śródmieściu przy ulicy Warszawskiej,
zajmuje przeszło pięć morgów
powierzchni i dobrze się nadaje pod szkołę.
Będzie tam można urządzić boisko
sportowe, założyć sad, prowadzić ogródki
dziecięce i.t.p.
Rada miejska odniosła się do sprawy
budowy szkoły przychylnie. Uchwalono w
budżecie nadzwyczajnym na rok 1928
kwotę 25000 zł. na wydatki wstępnie
związane z budową.
Niestety pieniądze te z nieuwidocznionych
w kronice pisanej przez p.Jagoszewskiego
przyczyn nie zostały wypłacone i obrócone
na wyżej wspomniany cel. W lutym 1928 r.
została wybrana nowa rada miejska, która
w założeniu także dość przychylnie
ustosunkowała się do sprawy budowy
szkoły, lecz chciała zaciągnąć pożyczkę od
Rządu, a miasto spłacałoby ją co rok wraz z
podatkami. Niestety, Rząd przyszedłby z
pomocą tylko wtedy, gdyby widział
rzetelny wysiłek ze strony samorządu, a
tego nie było. Gorzej jeszcze, bo w marcu
1928 r. władze nadzorcze wykryły w
magistracie nadużycia pieniężne.
Odkrycie to wywołało wielkie wrzenie w
całym mieście. Wszyscy czekali w
naprężeniu wyników badań sędziego
śledczego, a następnie wyroku Sądu
Okręgowego. W październiku 1928 r. skład
magistratu został rozwiązany i do
Mszczonowa przybył komisarz rządowy
p.Józef Major.
Za czasów jego urzędowania Sąd
Okręgowy na zasadzie odpowiednich
paragrafów ustawy amnestyjnej zwalnia
od kary posądzonego o defraudację kasjera
magistratu, biorąc pod uwagę fakt, że tenże
kasjer zwrócił do kasy miejskiej brakującą
sumę. Z p.Józefem Majorem pracowała
rada miejska. Rozpoczyna się gorączkowe
życie w mieście. Na posiedzeniach Rady
miejskiej zapadają uchwały zmierzające w
kierunku rozbudowy miasta, upiększenia
go, poprawy ulic, rynków, budowy
studzien i.t.p. Dla szkoły nie zrobiono nic.
Jest wprawdzie w budżecie
nadzwyczajnym na rok 1929 powzięta
uchwała w celu zaciągnięcia przez miasto
pożyczki w wysokości 400.000 zł. na
Merkuriusz Mszczonowski 3/2005
budowę szkoły, ale spełzło to na niczym pożyczki nie otrzymano.
P.Major zredukował budżet szkolny, a
nawet preliminowanych sum nie wypłacił.
W gospodarce miejskiej zagalopował się
poważnie. Choć pozostały po nim pamiątki
w postaci oświetlenia miasta
elektrycznością, naprawy kilku ulic i
położenia na nich chodnika, studnia
artezyjska na Placu Marszałka
Piłsudskiego, to jednak od jego kadencji
rozpoczyna się poważne zadłużenie
miasta. Biorąc to pod uwagę, w czerwcu
1929 województwo odwołało p.Majora ze
stanowiska komisarza. Na jego miejsce
komisarzem został mianowany urzędnik
Wydziału powiatowego w Grodzisku
Mazowieckim - p.Zygmunt Kraszewski.
W szkole nie było żadnych zmian. Skład
personelu taki sam, takie same opłakane
warunki materialne i higieniczne. Zmiany
w magistracie odbijają się bardzo
niekorzystnie na administracji szkolnej.
Zastępca inspektora szkolnego p.Józef
Mroczkowski używa wszelkich środków,
aby posunąć naprzód sprawę budowy
str. 17
MSZCZONOWSKIE
KRONIKI
*
3
2
1
szkoły. W tym miejscu nadmienić należy,
ż e w ś r ó d m i e j s c o w y c h Ż y d ó w,
stanowiących 40% ludności budzi się myśl
założenia własnej szkoły dla chłopców.
Szkoła ta, w myśl zatwierdzonego przez
p.Ministra W.R.iO.P. planu dla całego
państwa polskiego miała mieć bardziej
charakter talmudyczny niż
ogólnokształcący. Tylko dwie lub trzy
godziny miały być poświęcane dziennie na
nauki świeckie, a więc jęz. Polski,
geografię, historię, arytmetykę i.t.p. reszta
zaś na naukę religii. W roku 1927 powstaje
taka szkoła pod nazwą „Jesod-Hatora”.
Przeliczyli jednak Żydzi swe siły. Do
szkoły tej uczęszczało początkowo 80
chłopców, którzy za naukę płacili. To
bardzo zniechęciło ich rodziców.
Frekwencja w szkole maleje. Z
utworzonych w roku 1927 czterech
oddziałów pozostało na rok 1928/29 tylko
dwa oddziały, a i te istnieją tylko pięć
miesięcy, bo zarządowi gminy żydowskiej
brakło pieniędzy na opłacanie nauczycieli.
Sprawa otwarcia wyżej wymienionej
szkoły wyznaniowej była także jedną z
str. 18
przyczyn odwlekających akcję budowy
szkoły. Żydzi obawiali się obciążenia ich
nowymi podatkami, więc separowali się
częściowo od szkoły powszechnej, byle
tylko budowę odwlekać.
W roku szkolnym 1928/29 skład personelu
nauczycielskiego uległ częściowo
zmianie. Fotografia znajduje się na
następnej stronicy.
Siedzą od strony lewej ku prawej: P.P.
Jagoszewski H. - kier. szkoły, Grudniowa
K. (Twardoszówna), Jagoszewska M., Ks.
kan. Zakrzewski, Szustkiewiczowa
Michalina, ks. prefekt Wilk Piotr,
Jankowska Julia.
Stoją od lewej do prawej: P.P. Kotoński H.,
Frenklówna Gela, Łukjaniec J.,
Lubosiewicz Z., Turosowa M., Turos W.,
Zaborska M., Szaliński Cz., Rachutówna
J., Wagner Rywka, Grudzień Alfons. W
roku bieżącym t.j. 1936/37 z tego składu
o s o b o w e g o j e s t w s z k o l e N r. 1
P. L u b o s i e w i c z , Ł u k j a n i e c i
Szustkiewiczowa. (P.Kotoński na urlopie).
W szkole Nr.2 - P.P.Grudniowa, Turosowa,
Grudzień i Turos.
Liczba dzieci zapisanych do szkoły w roku
1928/29 - 803. Z tego chłopców - 424,
dziewcząt - 379. W tej liczbie wyznania
rzymsko-katolick.-547, możeszowego 254, ewangelickiego - 2.
W dniu 25 lipca 1928 roku zmarła ś.p.
P.Amelia Foltrówna, nauczycielka etatowa
tutejszej szkoły. Pozostawiła ona po sobie
wybitne ślady pracy, od której się nigdy nie
uchylała, prowadząc z wynikiem bardzo
dobrym klasę V oraz przedmioty
humanistyczne w klasach VI-ej i VII-ej.
Śmierć jej nastąpiła nagle i
niespodziewanie z powodu tyfusu
brzusznego. P.Foltrówna pozostawiła po
sobie bardzo miłe wspomnienia wśród
koleżeństwa i dziatwy szkolnej.
Cześć jej pamięci!
Rok 1929/30.
Inspektorem szkolnym powiatu
błońskiego został p.Jan Miłkowski dotychczasowy inspektor z Sochaczewa. Z
początkiem roku szkolnego ulega
Merkuriusz Mszczonowski 3/2005
MSZCZONOWSKIE
częściowo zmianie skład osobowy grona
nauczycielskiego. Zostają przeniesieni z
Mszczonowa p.p.Szaliński Czesław - do
Żyrardowa, Frenklówna Gela - do Błonia i
p.Pachutówna.
Na ich miejsce zostali mianowani
p.p.Szajerman Teodor z Badowa Górnego,
Chachulska Zofia z Piekar i na kontrakt
p.Marek Omeczyński.
W ciągu roku szkolnego został
przeniesiony do Łowicza ks. prefekt Wilk
Piotr, a na jego miejsce przybył ks.Bielecki
Stanisław.
Praca w szkole w powodu braku
odpowiedniego lokalu staje się coraz
trudniejsza. Ciężko bardzo pogodzić
wymagania programu z brakiem sali
gimnastycznej, sali robót, przyrodniczej
i.t.d. Na czele Magistratu był wówczas
Z.Kraszewski. Miasto było pogrążone w
długach, a ponieważ i dochody się
zmniejszyły, rozpoczął się we wszelkich
dziedzinach życia gospodarczego
KRONIKI
ogromny zastój. Sprawa budowy szkoły
schodzi zupełnie z porządku dziennego. P.
inspekor Miłkowski wraz ze swym
zastępcą p.dr. Wilkoszewskim postanowili
sprawę tę jednakoż na nowo poruszyć i
postawić na ostrzu miecza w ten sposób, że
pomimo iż liczba dzieci podlegających
obowiązkowi szkolnemu wzrastała, nie
przyznali miastu nowych etatów i zabronili
przyjmować do szkoły najmłodszych
roczników dzieci.
Tak w roku 1929/30 jak i w kilku latach
poprzednich były prowadzone przy szkole
kursy wieczorowe, na które uczęszczali
przeważnie terminatorzy. W roku 1929/30
uczęszczało na te kursy 43 chłopców.
Istnieje projekt, aby w roku 1930/31
zorganizować dla nich specjalną
wieczorową szkołę zawodową, w której
młodzież rzemieślnicza będzie się mogła
uczyć 10 miesięcy w ciągu roku szkolnego
po dwie godziny dziennie.
Dozór Szkolny m.Mszczonowa składał się
Merkuriusz Mszczonowski 3/2005
w roku 1929/30 z następujących osób:
1). Ks. kanonik Zakrzewski Antoni przewodniczący.
2). Jagoszewski Henryk - kier. szkoły sekretarz.
3). p. Kraszewski Zygmunt - burmistrz
miasta.
4). dr. Zarachowicz Stanisław - lekarz
szkolny.
5). Dąbrowski Stefan - przedstawiciel rady
miejskiej.
6). Segał Eliasz - przedstawiciel rady
miejskiej.
7). Lipszyc Dawid - przedstawiciel
wyznania mojżeszowego.
8). Kotoński Henryk - przedstawiciel
Nauczycielstwa z wyboru.
9). Brak Delegata z Rady Szkolnej
Powiatowej w Grodzisku. Był nim do
kwietnia 1930 r. ś.p. magister Bukowski
Marian. Z utratą p.Bukowskiego brakło w
dozorze jednego z tych cichych, a wielkich
oświatowców, którzy dobrą życzliwą radą i
str. 19
MSZCZONOWSKIE
przykładem świecili całemu zespołowi
dozoru.
Praca dozoru szkolnego nabiera
coraz wyraźniejszych cech programowego
wysiłku w kierunku dobra szkoły. Trzeba
było jednak staczać niejednokrotnie walki
z uporem i nieświadomością
poszczególnych jednostek w samorządzie
miejskim, których hasłem była niczym
nieuzasadniona oszczędność i
konserwatyzm. Ci bowiem byli zdania, że
w czasach ich młodości „było dobrze”, a
więc i teraz nie są potrzebne żadne zmiany i
„nowości” tymbardziej, że pociągają one
za sobą wydatki.
W styczniu 1930 r. odwiedził szkołę
p . Wi z y t a t o r O k r ę g u S z k o l n e g o
Warszawskiego - T.Kostuch wraz z
p.inspektorem Miłkowskim.
Po inspekcji p.Wizytator odbywał
konferencję ze wszystkimi nauczycielami,
u których był na lekcjach udzielając rad,
wskazówek i pouczeń.
W tym miejscu przerywa się kronika
szkolna pisana przez p.Jagoszewskiego
Henryka. Następca jego, p.Kotoński
Henryk zaczął pisywać od roku szkolnego
1933/34, więc luzy zostaną zapełnione na
podstawie dokumentów znajdujących się
w aktach szkoły.
Rok 1930/31.
Do rejonu szkolnego należały następujące
miejscowości: Mszczonów miasto i wsie:
Czekaj, Gładkówka, Grabce Józefpolskie,
Lublinów, Marków, Marków T-wo i
Świnicki, Wójtówka. W tym roku
szkolnym do Mszczonowa przychodzi
KRONIKI
p.Wojciechowski Henryk, pracujący
obecnie w szkole Nr.1. Dnia 12 stycznia
1931 r. zmarłą na chorobę płucną p.Rywka
Wagner, nauczycielka tutejszej szkoły.
Budżet dozoru szkolnego wynosi 20.250
złp. Zarząd miasta wzbrania się wypłacać
go w całości i powstaje z tego powodu
konflikt pomiędzy magistratem, a szkołą.
Według sprawozdania zamieszczonego w
księdze protokołów z dn. 13 i 17 czerwca
do szkoły uczęszczało 909 dzieci. Z tej
liczby było promowanych do następnego
oddziału względnie ukończyło szkołę 686
dzieci. Klasyfikowanych z wynikiem
ogólnym niedostatecznym było 223 dzieci.
Klasa VII w roku 1929/30
str. 20
Merkuriusz Mszczonowski 3/2005
A
K
T
U
A
L
N
O
Ś
C
I
Na temat składowiska odpadów Zmiany na trasie
w Słabomierzu - Krzyżówce
katowickiej
W związku z publikacją z
o s t a t n i e g o n u m e r u Wi a d o m o ś c i
Mszczonowskich, która dotyczyła
składowiska śmieci w Słabomierzu Krzyżówce do Rady Miejskiej wpłynęło
szereg pytań dotyczących zasad
funkcjonowania tegoż składowiska i
organu administracyjnego, który
odpowiada za jego działanie. Wprawdzie
składowisko nie leży na terenie gminy
Mszczonów i nie podlega w żaden sposób
władzom samorządowym Mszczonowa,
ale niestety jest położone blisko naszych
granic i uciążliwości z nim związane
dotyczą także mieszkańców gminy
Mszczonów. Przewodniczący Rady
Miejskiej Mszczonowa Łukasz Koperski
pragnąc odpowiedzieć na pytania
mieszkańców zwrócił się stosownym
pismem do Starosty Żyrardowskiego
Stanisława Niewiadomskiego i w dniu 4
lutego otrzymał odpowiedź, którą poniżej
publikujemy.
***
STAROSTWO POWIATOWE
w Żyrardowie
Żyrardów, 2005-02-04
Pan Łukasz Koperski
Przewodniczący Rady Miejskiej w
Mszczonowie
ul. Grójecka 45
96-320 Mszczonów
Dotyczy: składowiska odpadów
Slabomierz-Krzyżówka w gm.
Radziejowice.
W odpowiedzi na Pana pismo z
dnia 20.01.2005r. Starostwo Powiatowe w
Żyrardowie, uprzejmie informuje, że
zgodnie z obowiązującymi przepisami w
tym zakresie m.in. z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r.
w s p r a w i e o k re ś l e n i a ro d z a j ó w
przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko oraz
szczególnych uwarunkowań związanych z
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko (D.U. Nr 257 poz.2573),
składowisko odpadów obojętnych i innych
niż niebezpieczne Słabomierz-Krzyżówka
w gm. Radziejowice w myśl zapisu §2.1
pkt.41 jest uznane jako składowisko
odpadów, mogące przyjmować nie mniej
niż 10 ton odpadów na dobę i zostało
zakwalifikowane do przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na
środowisko, które wymagają sporządzenia
raportu o oddziaływaniu na środowisko.
W związku z powyższym,
zgodnie z art.378 ust.2 ustawy Prawo
Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia
2001r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn.
zm.), organem ochrony środowiska
właściwym w sprawie wszystkich
planowanych przedsięwzięć odnośnie
przedmiotowego składowiska odpadów
Słabomierz-Krzyżówka w gm.
R a d z i e j o w i c e , j e s t Wo j e w o d a
Mazowiecki. W sprawie, którą Pan
podnosi w różnych aspektach, Starostwo
Powiatowe w Żyrardowie, po uzyskaniu
dodatkowych wyjaśnień w tym zakresie od
PGK „Żyrardów" Sp. z o.o. informuje:
1. Wojewoda Mazowiecki zatwierdził
decyzją znak: WŚR-V-6625/l/2004 z dnia
04.05.2004r. „Instrukcję
eksploatacji
składowiska odpadów komunalnych
Słabomierz-Krzyżówka
gm.
Radziejowice". W przedmiotowej decyzji
Wojewoda Mazowiecki określił m.in.: typ
składowiska, rodzaje odpadów
dopuszczonych do składowania,
wymagane urządzenia techniczne
niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania składowiska, aparaturę
kontrolno-pomiarową do prowadzenia
monitoringu składowiska, sposoby
s k ł a d o w a n i a o d p a d ó w, s p o s o b y
zabezpieczenia i procedury przyjmowania
odpadów, częstotliwość prowadzenia
badań oraz dokumentacji dotyczącej
eksploatacji składowiska.
2. W zakresie dopuszczalnej wysokości
składowania dostarczanych odpadów na
składowisko Słabomierz-Krzyżówka w
ww. „Instrukcji eksploatacji składowiska
odpadów.." została określona maksymalna
dopuszczalna rzędna terenu - 170,00 m
n.p.m. Rzędna ta jest zgodna z zapisem §5
pkt. l Uchwały Nr XXX/153/2000 Rady
Gminy Radziejowice z dnia 28.12.2000r.
3. Zarządzający składowiskiem odpadów
Słabomierz-Krzyżówka PGK „Żyrardów"
Sp. z o.o. zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Środowiska dnia 9 grudnia 2002r.
w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz
warunków prowadzenia
monitoringu
składowiska (D.U. Nr 220 poz.1858),
Merkuriusz Mszczonowski 3/2005
Wszystko wskazuje na to, że już
niebawem trasa katowicka na odcinku
przebiegającym przez tereny gminy
Mszczonów zostanie całkowicie
przebudowana.
Aktualnie wykonywana jest
dokumentacja techniczna mająca na celu
przystosowanie drogi nr 8 na odcinku
Adamowice - Radziejowice do parametrów
drogi ekspresowej. Zakres prac ma na celu:
usprawnienie ruchu, poprawę
bezpieczeństwa, ograniczenie dostępności
do drogi głównej i określenie sposobu
powiązania z układem lokalnym, a także
wzmocnienie istniejącej nawierzchni do
115 kN. Projektowana droga będzie miała
po dwa pasy ruchu w jednym kierunku,
utwardzone pobocze szerokości 2m oraz
przy skrzyżowaniach i węzłach dodatkowe
pasy rozdzielające ruch na poszczególne
kierunki. Szczegółowy zakres
opracowania będzie znany po wydaniu
przez wojewodę decyzji lokalizacyjnej
celu publicznego i po opracowaniu
projektu technicznego. Rozpoczęcie prac
przewiduje się pod koniec 2005r.
Projekt modernizacji drogi ma z
założenia uwzględniać wszelkie
zabezpieczenia wynikające z raportu
dotyczącego ochrony środowiska. Jest to
dla Mszczonowa pomyślna informacja,
gdyż jeśli okaże się, że zabudowa na terenie
osiedla Józefpolska będzie wymagała
zabezpieczeń w postaci ekranów
ograniczających hałas to z pewnością
zostaną one wykonane i sfinansowane ze
środków pochodzących z budżetu państwa.
GK
wywiązuje się z nałożonych obowiązków
w tym zakresie i prowadzi m.in. badania
jakości odprowadzanych odcieków do
wód powierzchniowych, wpływ
składowiska na jakość wód gruntowych
pierwszego poziomu oraz stopień
osiadania górotworu.
Odcieki odprowadzane ze składowiska
odpadów Słabomierz-Krzyżówka
ujmowane są w sposób gwarantujący
bezpieczeństwo dla środowiska poprzez
system zorganizowanego drenażu
zbiorczego, skąd są wywożone do punktu
zlewnego na oczyszczalni ścieków
komunalnych w Żyrardowie, ul. Czysta 5.
4. Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
realizując obligatoryjny obowiązek
określony w ustawie z dnia 27 kwietnia
str. 21
A
2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 96, poz.592 z
późn. zm.), opracowało „Program
Ochrony Środowiska wraz z „Planem
Gospodarki Odpadami w Powiecie
Żyrardowskim na lata 2004-2012", który
jest obecnie zatwierdzany przez Marszałka
Województwa Mazowieckiego. W
opracowaniu tym określono istotne
zagadnienia dla gospodarki odpadami
Powiatu w tym m.in. dalszej eksploatacji
przedmiotowego składowiska. W roku
2009 przewidywane jest zamknięcie i
rekultywacja istniejącego wysypiska
odpadów Słabomierz-Krzyżówka gm.
Radziejowice, zaś w latach 2005-2008
budowa Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych w Żyrardowie z
kompostownią i segregacją odpadów.
Ponadto w zatwierdzonej przez Wojewodę
Mazowieckiego „Instrukcji eksploatacji
składowiska odpadów komunalnych
K
T
U
A
Słabomierz-Krzyżówka gm.
Radziejowice", została wyraźnie określona
możliwa tzw. „żywotność" techniczna
dotychczasowego składowiska
Słabomierz-Krzyżówka w istniejących
granicach własności na okres 17 lat.
Wynika ona bezpośrednio z aktualnej
pojemności składowiska oraz przyjętych
warunków składowania odpadów (tj. bez
segregacji, lub z segregacją i
kompostowaniem odpadów
organicznych).
W świetle podnoszonych przez Pana
zagadnień, uwzględniając posiadane
kompetencje Starosty Powiatu
Żyrardowskiego, o dalsze wyjaśnienia,
szczegółowe informacje oraz
podejmowanie ewentualnych interwencji
w tym zakresie prosimy zwracać się
bezpośrednio do użytkownika obiektu tj.
do PGK „Żyrardów" Sp. z o.o. w
L
N
O
Ś
C
I
Żyrardowie, ul. Czysta 5 oraz do organu
kontrolnego w tym zakresie, którym jest
Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Warszawie Delegatura w
Płocku.
Z poważaniem
z up. STAROSTY
mgr inż. Kamil Credo
Członek Zarządu
Ogłoszenie
Sprzedam działkę odrolnioną o
powierzchni 1 ha w Mszczonowie
przy ulicach : Łąkowa-Grójecka.
Cena: 230 tys. zł.
Telefon: 857 22 52 (po 18-tej) lub
693 665 850
Specjalnie dla MSZCZONOWIANEK
8 marca w auli Gimnazjum
Publicznego Mszczonowski Ośrodek
Kultury z okazji Dnia Kobiet
zorganizował dla mszczonowianek
specjalny blok artystyczny, w którym
obok muzyków filharmonii lwowskiej i
Wojciecha Siemiona wystąpili młodzi
aktorzy miejscowej Grupy Teatralnej
Skorpion.
Program otworzył koncert
filharmoników lwowskich pt.:
„Muzyczny bukiet prezentów dla pań”.
W jego trakcie wykonano szereg
utworów klasycznych na fortepian i
wiolonczelę, na których zagrały Helena
Władysławska i Ludmiła Komar. Przy
akompaniamencie artystek kilka
znanych i powszechnie lubianych
str. 22
standardów zaśpiewał też baryton
Bogdan Kosopud.
W drugiej części świątecznego
popołudnia wystąpili aktorzy Teatru
Skorpion, którym na scenie towarzyszył
sam Wojciech Siemion. Pod okiem i przy
współudziale swego mistrza
mszczonowska młodzież przedstawiła
program poetycko -muzyczny pt.: „
Wyprawa w cztery krainy, czyli ogrody
pełne pogody” na podstawie twórczości
Jarosława Iwaszkiewicza.
Przedstawienie opowiadało o czterech
ukochanych krainach wielkiego artysty Ukrainie, Italii, Mazowszu i Podhalu.
Tytuł programu jak stwierdził Wojciech
Siemion został złożony „ze
skradzionych tytułów utworów
Iwaszkiewicza”. Młodzież do
przedstawienia przygotowywała się
przez całe ferie zimowe. Inspiratorem
ambitnego i jak się okazało bardzo
udanego przedsięwzięcia artystycznego
był Wojciech Siemion, który przed
publicznością marcowego spotkania
wyznał, że Jarosława Iwaszkiewcza znał
osobiście i był mu on bardzo bliski.
Panie zgromadzone 8 marca w
gimnazjalnej auli usłyszały pod swym
adresem wiele miłych słów i całe
mnóstwo życzeń. Program
zorganizowany przez MOK pozwolił im
miło spędzić popołudnie, zapomnieć o
codziennych problemach i choć przez
chwilę obcować z prawdziwą sztuką.
/Pio/
Merkuriusz Mszczonowski 3/2005
A
K
T
U
A
L
N
O
Ś
C
I
Dziesięciolecie
1 marca Radio Niepokalanów
skończyło 10 lat swojej wznowionej
działalności. Z tej okazji 12 marca
odbyły się jubileuszowe uroczystości,
które rozpoczęto Mszą św. w Bazylice
w Niepokalanowie. Po Mszy wszyscy
sympatycy rozgłośni, którzy
przybyli na urodzinowe obchody
mogli obejrzeć i wysłuchać koncertu
Eleni.
Jednak to dopiero początek
naszego wkraczania na poziom nastoletni. Ciąg dalszy - bardziej
pogodny planujemy na 21 - 22 maja. O
tym jednak będziemy informować
Państwa nieco później.
Radio Niepokalanów - to
najstarsza katolicka rozgłośnia w
Polsce. W 1938r. św. Maksymilian
Kolbe wyemitował pierwszy program .
Merkuriusz Mszczonowski 3/2005
Niestety, II wojna światowa przerwała
zamiary uruchomienia na stałe
rozgłośni. Dopiero w 1995 r. słuchacze
usłyszeli nas na częstotliwości 102, 7
FM. Od niedawna słychać nas w Łodzi
i okolicach na 98,6 FM. Poza tym
można nas słuchać poprzez Internet na
s t r o n a c h : w w w. r n . c o m . p l l u b
www.radioniepokalanow.pl
Wśród bogatej oferty
programowej każdy znajdzie coś dla
siebie. Wyjątek stanowią tylko ci,
str. 23
A
K
T
U
A
L
N
O
Ś
C
I
którzy poszukują plotek, polityki lub ciężkiej, mało ambitnej
muzyki. Tego w naszej ofercie nigdy nie znajdą. Chcemy dać
Państwu chwilę odpoczynku, trochę łagodności, odrobinę
refleksji i wystarczająco dużo modlitwy, by przyjąć bez
buntu i lęku naszą szarą rzeczywistość. Znajdziecie u nas
muzykę z lat 60 - tych, 70 - tych i 80 - tych, ale nie tylko.
Także tę współczesną z dobrym teksem i w dobrym
wykonaniu. Oprócz tego znajdziecie ludzi, którzy chcą nieść
dobre słowo i nadzieję tam, gdzie jej brakuje.
Nasz radiowy błękit może rozjaśnić Twój skrawek nieba.
Na 102, 7FM i 98, 6 FM w Łodzi gra dla Ciebie Radio
Niepokalanów do tańca i do różańca.
Radio Niepokalanów
Renowacja
świątyni
Ostatnie lata to czas wielu remontów i
inwestycji dotyczących Kościoła parafialnego
w Mszczonowie. Historia owej świątyni sięga
XIV w. Tudzież dopiero w XIX wieku został
wybudowany obecny kościół murowany pod
wezwaniem św. Jana Chrzciciela.
Ks. prałat Lucjan Świderski - obecny
proboszcz parafii, stara się aby zachować
piękno i świetność mających już ponad 100 lat
malowideł ściennych. Minionego roku zostały
zakończone prace renowacyjne wnętrza
kościoła. Cała inwestycja trwała przez 5
miesięcy i miała wynieść 150 tysięcy złotych.
Aby wszystko przebiegało w jak najlepszym
str. 24
porządku został zatrudniony
wykwalifikowany zespół, który działał pod
nadzorem państwa Karoliny i Jakuba
Bałtowskich. Aby przyspieszyć zakończenie
przedsięwzięcia specjaliści pracowali od rana
do późnych godzin wieczornych a nawet na
codziennych Mszach św.. Ks. Proboszcz
składa szczególne podziękowania dla
wszystkich ludzi dobrej woli, którzy w miarę swoich
możliwości wspomogli finansowo parafię. Jest równie
zadowolony jak i reszta parafian, którzy twierdzą, że znacznie
lepiej wygląda kościół teraz niż jeszcze parę miesięcy
wcześniej.
Jak mówi sam ks. Prałat to jeszcze nie koniec prac
konserwatorskich. Plany na przyszłość dotyczą jeszcze
ołtarza, posadzki oraz betonowych kolumn, które pragnie aby
wkomponowały się w całość i w zupełności przywróciły
pierwotny wygląd pokaźnego obiektu sakramentalnego. Co
najważniejsze stara się o uznanie kościoła jako zabytku
narodowego.
Warto przypomnieć, że dosyć niedawno, bo dwa lata temu
zostało przeprowadzonych wiele zabiegów restauracyjnych,
takich jak renowacja zewnętrznych ścian świątyni,
wyremontowanie murów otaczających kościół, pokrycie
nową nawierzchnią kamienną tereny przykościelne czy
położenie drewnianych lamperii we wnętrzu kościoła.
Redakcja gazetki parafialnej
Marana tha
Merkuriusz Mszczonowski 3/2005
S P O R T
I
R E K R E A C J A
Osuchów i Green
Team zwycięzcami
halowych
rozgrywek 2004/05
Od połowy grudnia do połowy lutego hali OSIR-u trwały
rozgrywki Ligi Piłki Nożnej Halowej sezonu 2004/05. Udział
w nich wzięło osiem zespołów, które grały systemem każdy z
każdym w dwóch rundach -zasadniczej i rewanżowej.
Ostatecznie po dwumiesięcznych zmaganiach pierwsze
miejsce zdecydowanie przypadło drużynie Osuchowa, który
wywalczył aż 32 punkty, drugie miejsce z 29-punktowym
dorobkiem zajęli piłkarze Kamikadze, zaś trzecie (25 pkt.)
Maćki. Najlepszym strzelcem ligi został Paweł Gręda z
„Kamikadze”, który strzelił 27 goli. Najskuteczniejszym
bramkarzem także okazał zawodnik z zespołu „Kamikadze” Przemysław Leniarski.
W grudniu i lutym OSIR był ponadto organizatorem
Gimnazjalnej Ligi Piłki Halowej, w której zmierzyło się ze
sobą sześć drużyn. Rozgrywki gimnazjalne odbyły się w
dwóch kolejkach, podczas których podobnie jak w lidze open
grano systemem każdy z każdym.
Młodzieżową najlepszą drużyna Mszczonowa został w sezonie
2004/05 Green Team, który zdystansował swych rywali
osiągając wynik 21 punktów. Drugie miejsce z dwunastoma
punktami osiągnął „Skład węgla i papy”, a dwie kolejne
pozycje, także z dwunastopunktowym dorobkiem, Kitowiec
Team i Orły. Najlepszym zawodnikiem gimnazjalnej ligi
wybrano Sebastiana Trójkowskiego (Kitowiec Team),
najskuteczniejszym strzelcem został Paweł Sasin (Green Team
- 27 bramek), zaś na tytuł najskuteczniejszego bramkarza
zasłużył Kacper Górecki (Green Team).
/Pio/
Merkuriusz Mszczonowski 3/2005
Sekcja Tenisa Stołowego OSIR-u Mszczonów
rozpoczęła tegoroczną edycję rozgrywek
Grand Prix Mszczonowa
o Puchar Burmistrza
Miasta Mszczonowa
Pierwszy turniej tenisowy, jaki odbył się w ramach Grand
Prix rozegrano w sobotę 19 lutego. Jego koordynator, instruktor
sekcji tenisa Adam Morawski, był zadowolony z poziomu
rozgrywek, choć zmartwiła go dość niska frekwencja
spowodowana epidemią grypy. Zawody zyskały już odpowiednią
renomę i stałe grono kibiców. Grand Prix daje mszczonowskim
tenisistom możliwość doskonalenia umiejętności i zmierzenia
swych sił w grach z zawodnikami z sąsiednich miejscowości.
W ramach tegorocznego Grand Prix Mszczonowa
rozegrane zostaną jeszcze dwa turnieje. Najbliższy odbędzie się w
dniu 19 marca, kolejny 23 kwietnia. Natomiast 21 maja tenisiści
wystartują dodatkowo w Turnieju TOP 16, który będzie pewnego
rodzaju podsumowaniem tegorocznego Grand Prix i szansą na
rewanż, Dla tych wszystkich, którym nie uda się zająć
oczekiwanych pozycji we właściwych rozgrywkach .
/pio/
WYNIKI
I Turnieju (19.02.2005) GRAND PRIX MSZCZONOWA
W TENISIE STOŁOWYM
O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA MSZCZONOWA
KATEGORIA URODZENI W 1989r i młodsi
1 Michał Odolczyk (Jaktorów) 60 pkt
2 Rafał Skoneczny (KS Mszczonowianka) 58
3 Marcin Sankowski (Jaktorów) 55
4 Jakub Zygier (KSMszczonowiank) 53
5/6 Magdalena Kurzyp (KS Mszczonowianka) 49
Aleksandra Osińska (KS Mszczonowianka) 49
7/8 Marcin Siwirski (KS Mszczonowianka) 45
Marcin Morga (Jaktorów) 45
9/12 Łukasz Szydlik (KS Mszczonowianka) 40
Przemysłąw Rybaczuk (Żyrardów) 40
Radosław Rybaczuk (Żyrardów) 40
str. 25
S P O R T
Sebastian Żołek (Jaktorów) 40
13/16 Nina Rożewicz (KS Mszczonowianka) 33
Maciej Chojecki (KS Mszczonowianka) 33
Krzysztof Rybaczuk (Żyrardów) 33
Mariusz Kowalski (Żyrardów) 33
17 Michał Kosiciarz (KS Mszczonowianka) 21
KATEGORIA OPEN
1 Marek Kubowicz (KS Marymont Warszawa) 60 pkt
2 Marek Przybyłowski (KS Marymont Warszawa) 58
3 Kamil Czerkies (KS Sokołów Brwinów) 55
4 Lewandowski Łukasz (Jaktorów) 53
5/6 Jan Gartkiewicz 49
Dariusz Strupiński 49
7/8 Adam Morawski (KS Mszczonowianka) 45
Piotr Kłosiński (UKS Jaktorów) 45
9/12 Rafał Skoneczny (KS Mszczonowianka) 40
Aleksandra Osińska (KS Mszczonowianka) 40
Jerzy Zarakowski (UKS Jaktorów) 40
I
R E K R E A C J A
Robert Strupiński (UKS Jaktorów) 40
13/16 Marcin Mrga (UKS Jaktorów) 33
Marcin Sankowski (Tur Jaktorów) 33
Magdalena Kurzyp (KS Mszczonowianka) 33
Michał Odolczyk(KS Tur Jaktorów) 33
17/21 Nina Rożewicz (KS Mszczonowianka) 21
Damian Karolak (KS Mszczonowianka) 21
Maciej Chojecki (KS Mszczonowianka) 21
Michał Kosiciarz (KS Mszczonowianka) 21
Sebastian Żołek (Tur Jaktorów) 21
KATEGORIA DEBEL OPEN
1.Kubowicz M / Przybyłowicz (KS Marymont Warszawa) 60 pkt
2.Kłosiński P / Strupiński D (UKS Jaktorów) 58
3.OdolczykM / Lewandowski Ł (Tur Jaktorów) 55
4.Kurzyp M / Osińska A (KS Mszczonowianka) 53
5.Strupiński R/ Zarakowski J (UKS Jaktorów) 47
6.Sankowski M / Morga M (Tur Jaktorów) 43
7.Morawski A/ Zygier J (KS Mszczonowianka) 41
Pierwszy turniej laskarzy
z Lutkówki
Laskarze z rocznika `94 z UKS
Lutkówka wywalczyli Puchar
Burmistrza Miasta Mszczonowa,
natomiast ich starsi o dwa lata koledzy
musieli się pogodzić z zajęciem w swej
grupie szóstego (ostatniego) miejsca.
Międzywojewódzki Turniej w
Hokeju na Hali o Puchar Burmistrza
Mszczonowa, jaki rozegrano w piątek
11 marca w hali sportowej
mszczonowskiego OSIR-u był premierą
tej dyscypliny we Mszczonowie. Jednak
już teraz wiadomo, że ta gra ma wśród
mszczonowian szansę na zdobycie dużej
popularności. Turniej był widowiskowy
i naprawdę emocjonujący. Zawodnicy z
UKS Lutkówka, którzy reprezentowali
gminę Mszczonów w hokejowym
str. 26
Merkuriusz Mszczonowski 3/2005
S P O R T
I
R E K R E A C J A
starciu z o wiele bardziej
renomowanymi zespołami ze
Skierniewic, Łodzi i Koluszek,
pokazali, że są ambitni i potrafią
zachować sportowego ducha nawet w
najtrudniejszych sytuacjach.
Z nową dyscypliną uprawianą
w podmszczonowskiej Lutkówce duże
nadzieje wiąże dyrektor OSIR-u
Krzysztof Brzóska. Jego zdaniem
laskarze podobnie jak judocy mogą się
stać towarem eksportowym
mszczonowskiego OSIR-u.
Drużyna z Lutkówki trenuje
pod okiem doświadczonego zawodnika
Marka Sikory. Treningi są prowadzone
dopiero od niespełna roku. Trzeba
jednak zaznaczyć, że chłopcy z UKS-u
są zdolni i bardzo szybko opanowują
trudne hokejowe techniki. Nowo
zdobyte umiejętności wielokrotnie
prezentowali w rozegranym turnieju,
czym zasłużyli sobie na uznanie
szkoleniowca.
Szczegółowe wyniki
Międzywojewódzkiego Turnieju w
Hokeju na Hali o Puchar Burmistrza
M s z c z o n o w a ( 11 . 0 3 . 2 0 0 5 r. )
prezentujemy w tabelach.
Najskuteczniejszy strzelec rocznika ‘92:
Sebastian Grzelecki z KS Polonia
Skierniewice I
Najlepszy bramkarz rocznika ‘92:
Bartłomiej Wiaderny z UKS Budowlani
Łódź
Skład zwycięskiego zespołu KS Polonia Skierniewice II (rocznik `92):
Od lewej stoją: Jarosław Zieliński, Karol Góralski, Bartłomiej Hermanowicz,
Stanisław Kucharski, Tomasz Miazek, Patryk Burczyński
Najskuteczniejszy strzelec rocznika ‘94:
Szymon Osiński z UKS Lutkówka
Najlepszy bramkarz rocznika ‘94:
Arkadiusz Kokus z KS Polonia
Skierniewice
M..L.
Nagrodę odbiera najlepszy strzelec rocznika
94 Szymon Osiński z UKS Lutkówka
Skład drużyn UKS Lutkówka:
Od lewej stoją:Daniel Kiełczewski, Mariusz Szymański (kapitan), Przemysław
Szymański, Daniel Jabłoński, Jan Słojewski (bramkarz), Rafał Mentek, Piotr
Maciszewski, Wojciech Maliszewski, Marek Sikora (trener)
Od lewej (rząd drugi) Szymon Osiński, Piotr Bogumił, Michał Zgórzak (kapitan),
Daniel Joteiko, Kamil Gąsienica, Łukasz Kiełczewski (bramkarz).
Merkuriusz Mszczonowski 3/2005
str. 27
S P O R T
Puchar na wesoło
W dniu 27.02.2005r. na hali sportowej odbył się Turniej o
Puchar Ligi Piłki Nożnej Halowej sezon 2004/2005.
Turniej ten był podsumowaniem trwających od grudnia
rozgrywek ligowych i podobnie jak liga został potraktowanych przez
jego uczestników jako dobra okazja do zabawy z piłką. Oczywiście w
trakcie rozgrywek nie zabrakło sytuacji, które obfitowały w wybuchy
sportowej złości, ale z reguły przeważała jednak przyjazna atmosfera.
Piłkarze amatorzy, dla których gra w piłkę to sposób na zrelaksowanie
się i utrzymanie kondycji udowodnili, że sport może być wspaniała
rozrywką.
Turniej rozegrano systemem każdym w dwóch grupach
kwalifikacyjnych. Szczegółowe wyniki pucharowych rozgrywek i
końcową klasyfikację zamieszczamy poniżej.
PÓŁFINAŁ A
PÓŁFINAŁ B
OSUCHÓW -WUNDER BAUM
GANG OLSENA -KAMIKADZE
VII -VIII
V-VI
I
R E K R E A C J A
MAĆKI -PRZYSZŁOŚĆ
KUKLÓWKA -KORONA 0 - 5
FINAŁ B GANG OLSENA -WUNDER BAUM
FINAŁ A
OSUCHÓW-KAMIKADZE
3-6
0-2
0-4
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce
KAMIKADZE
II miejsce
OSUCHÓW
III miejsce
WUNDER BAUM
IV miejsce
GANG OLSENA
V miejsce
KORONA
VI miejsce
KUKLÓWKA
VII miejsce
PRZYSZŁOŚĆ MSZCZONOWIANKI
VIII miejsce
MAĆKI
3-1
0-1
mecze o miejsca:
Informacje z Mszczonowa i okolic na falach eteru:
98,1 FM
str. 28
Merkuriusz Mszczonowski 3/2005
R
E
K
L
A
M
A
Bazy magazynowe SH-U w
Mszczonowie oraz w
Żabiej Woli zapraszają:
SHU Mszczonów, ul. Warszawska 6/8
tel. (046) 857-13-45 lub (0) 606 389 428
Do wydzierżawienia:
- Powierzchnia około 50m kw. w pawilonie Merkury
(ul. Dworcowa)
- Wolna powierzchnia 80 m kw w Mszczonowie przy ulicy
Grójeckiej 114 (teren bazy SHU)
- Pomieszczenia w pawilonie „Hermes" w Mszczonowie:
* na II piętrze pom. administracyjne o powierzchni:
- 30 m kw. z wodą bieżącą
- 12 m kw.
W atrakcyjnej cenie:
* Materiały budowlane oraz pokryciowe
- płyty laminowane
- płyty kartonowo - gipsowe „MORGIPS”
* W promocji:
- okna z PCV
* Środki ochrony roślin
Do sprzedaży:
- żwirownia w Dębinach Osuchowskich, pow. około 4 ha, z
aktualnym pozwoleniem na eksploatację - cena 190 tys. zł.
- budynek (z przeznaczeniem na dom mieszkalny-sklep) wraz
z działką o powierzchni około 445 m kw. w Lindowie.
- działka w Kuklówce, przy sklepie SH-U, gm. Radziejowice
- działka w Skułach , gm. Żabia Wola
- lada chłodnicza: długość 140 cm, głębokość 60 cm, cena
1700 zł netto; tel. (0-46) 857-13-45, kom. 0606 389 428
- szafa chłodnicza, dwudrzwiowa, dwustronnie przeszklona,
pojemność 1400 litrów, cena 2500 netto
- gorczyca biała, 700 kg, cena 700 zł, tel. (0-46) 857-13-45
Korzystając z naszych usług - zmniejszasz bezrobocie w gminie!
Agencja Ochrony Osób i Mienia
„ORZEŁ” oferuje Państwu swoje usługi.
Obecnie stosujemy ceny promocyjne.
Agencja Ochrony
Osób i Mienia
ORZEŁ
96-320 Mszczonów
ul. Warszawska 6/8
(0-46) 857 13 45
0-606 389 428
OFERTA
PROMOCYJNA
Szanowni Państwo !
Z przyjemnością proponujemy Państwu jedną z form
ochrony opartą o najnowszą technologię GSM
MONITORING.
powiatu żyrardowskiego i grodziskiego już od ponad 10 lat.
Walcząc z przestępczością na przedstawionym terenie
jesteśmy prekursorami w tym zakresie .
Jako Firma ciesząca się dużym zaufaniem w środowisku
współpracujemy obejmując całodobową ochroną wiele
instytucji, obiektów bankowych, szkół, urzędów, hurtowni,
sklepów, obiektów sakralnych, domów mieszkalnych i
letniskowych.
W zakresie swoich usług świadczymy również:
- ochronę fizyczną obiektów i imprez masowych
- konwój wartości pieniężnych i osób
- objęcie ochroną całodobowo obiektów
wyposażonych w lokalne systemy alarmowe
(przekazujemy Państwu lub wskazanym
osobom informację o zdarzeniach : napad,
włamanie, zanik napięcia itp.)
Współpraca Stron opiera się na umowie cywilnoprawnej.
Zainteresowanych Państwa zapraszamy :
Mszczonów, ul. Warszawska 6/8 pawilon
„Hermes" IIp. (046)8571345, 0606389428.
Agencja Ochrony Osób i Mienia „ORZEŁ" działa na terenie
Korzystając z naszych usług - zmniejszasz bezrobocie w gminie!
Merkuriusz Mszczonowski 3/2005
str. 29
Merkuriusz Szkolny
Młodzieżowy Biuletyn Informacyjny Gminy Mszczonów
NR 3 (28)
2005
marzec
Pierwszy tydzień ferii w Mszczonowie
Podczas pierwszego tygodnia tegorocznych ferii
zimowych Mszczonowski Ośrodek Kultury oraz Ośrodek Sportu i
Rekreacji przygotowały całą masę atrakcyjnych propozycji.
W MOK-u codziennie odbywały się zajęcia przeróżnych
kół zainteresowań. Dzieci i młodzież korzystały z możliwości
uczestnictwa w zajęciach plastycznych, teatralnych oraz
muzycznych.
Wśród tych ostatnich należy wspomnieć o działalności
Studia Piosenki oraz o spotkaniach wielbicieli KARAOKE. Dla
fanów muzyki i tańca w poniedziałek 14 lutego przygotowano też
Młodzi aktorzy słuchają porad Wojciecha Siemiona
Zajecia Studia Piosenki
str. 1 (30)
specjalne dwie dyskoteki walentynkowe.
Praca w kółku teatralnym młodym adeptom sztuki
aktorskiej przyniosła nie tylko wiele dobrej zabawy ale pozwoliła
również doskonalić swe umiejętności i to pod okiem samego
Wojciecha Siemiona.
Amatorzy sztuk plastycznych także mogli mieć powody
do zadowolenia. Szczególnie owocne było tradycyjne już feryjne
spotkanie poświecone malowaniu olbrzymiego transparentu. Tym
razem dzieci malowały transparent z postaciami z bajek Adama
Mickiewicza.
Natomiast mszczonowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
fanom sportowych przeżyć proponował codziennie od 9.00 do
14.00 rozgrywki w różnych dyscyplinach. Oprócz spotkań o
charakterze czysto rekreacyjnym w pierwszym tygodniu ferii w
hali rozegrano dwa turnieje - Turniej Piłki Nożnej Halowej Drużyn
Gimnazjalnych (17.02) oraz Turniej Tenisa Stołowego (19.02),
który wchodził skład rozgrywek Grand Prix Mszczonowa.
W gimnazjalnych zmaganiach piłkarskich zwyciężył
zespół „Green Team”, drugie miejsce zajął zespół o nazwie
„Kitowiec Team”, zaś trzecią pozycję wywalczył „Skład węgla i
papy”. Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano Sebastiana
Trójkowskiego, najskuteczniejszym bramkarzem został Kacper
Górecki, zaś tytuł super strzelca przypadł w udziale Pawłowi
Sasinowi (27 strzelonych bramek).
Pisząc o organizacji feryjnych zajęć MOK-u i OSIR-u nie
sposób jednak nie wspomnieć o wpływie, jaki na ich przebieg
miała panująca wtedy epidemia grypy. Wiele dzieci nie mogło
skorzystać z przygotowanych dla nich propozycji i złożone
chorobą zmuszone były spędzić pierwszą część ferii w domu przed
ekranem telewizora lub przy komputerze.
M.L.
W hali OSIR-u codziennie odbywały sie rozgrywki w różnych
dyscyplinach sportowych
Merkuriusz Szkolny 3/2005
S
Z
K
O
Ł
Y
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ
I miejsce Liceum Ogólnokształcące w
Mszczonowie
II miejsce Zespół Szkół w Mszczonowie
III miejsce Młodzieżowa Rada Miejska
IV miejsce Gimnazjum Osuchów
V miejsce Gimnazjum Mszczonów
TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
I miejsce Liceum Ogólnokształcące w Mszczonowie
II miejsce Zespół Szkół w Mszczonowie
III miejsce Gimnazjum Mszczonów
IV miejsce Młodzieżowa Rada Miejska
V miejsce Gimnazjum Osuchów
TURNIEJ PIŁKI KOSZYKOWEJ
I miejsce Zespół Szkół w Mszczonowie
II miejsce Liceum Ogólnokształcące w Mszczonowie
III miejsce Gimnazjum Mszczonów
IV miejsce Młodzieżowa Rada Miejska
V miejsce Gimnazjum Osuchów
Ferie zimowe - tydzień drugi
Drugi tydzień ferii okazał się bardzo podobny do
pierwszego. Z jednej strony wiele atrakcyjnych propozycji
przygotowanych przez MOK i OSIR, a z drugiej niewielka
frekwencja dzieci i młodzieży wynikająca z szalejącej wciąż na
naszym terenie epidemii grypy. Zdarzało się, że instruktorzy
prowadzili zajęcia dla zalewie kilku osób. Żartowano sobie wtedy,
że tego typu „ skrajnie oblegane” zajęcia należy nazywać
elitarnymi. Jednak te wszystkie dzieciaki, których choroby ominęły
z pewnością nie żałowały swego udziału w rozgrywkach
sportowych prowadzonych w hali OSIR-u, czy też w zajęciach
kulturalno rozrywkowych, jakie odbywały się w MOK-u.
Do szczególnych sportowych atrakcji drugiego feryjnego
tygodnia niewątpliwie zaliczyć należy organizowane przez
Młodzieżową Radę Miejską turnieje w piłkę nożną, siatkówkę i
koszykówkę. Uczestnikami turniejów były reprezentacje: Liceum
Ogólnokształcącego w Mszczonowie, Zespołu Szkół w
Mszczonowie, Gimnazjum Mszczonów , Gimnazjum Osuchów i
Młodzieżowej Rady Miejskiej.
Rozgrywki w poszczególnych dyscyplinach odbywały się
systemem „każdy z każdym”, a ich końcowe wyniki przedstawiały
się następująco:
Spośród propozycji MOK-u szczególną uwagę chciałbym
poświęcić zajęciom plastycznym, które odbywały się hallu
gimnazjum. Młodzi plastycy stworzyli podczas ferii wiele
ciekawych prac, które prezentujemy na zdjęciach. Konkretne
propozycje w programie Ośrodka Kultury odnaleźli też dla siebie
amatorzy śpiewu i tańca. W naśladowanie gwiazd wielkiej sceny
bawili się wielbiciele Karaoke. W drugim tygodniu nie zabrakło
ponadto zajęć teatralnych oraz projekcji filmów rysunkowych dla
dzieci.
Trzeba koniecznie zaznaczyć, że tegoroczne ferie były dla
dyrekcji i pracowników MOK-u tym większym wyzwaniem, że
odbywały się w okresie kiedy to ośrodek z racji prowadzonej
modernizacji pozbawiony został własnej siedziby. Duże
podziękowania należą się tu dyrekcji gimnazjum i strażakom,
którzy udzielali instruktorom MOK-u swych sal i tym samym
umożliwili przeprowadzenie całej akcji feryjnej.
M.L.
Mszczonowski Ośrodek Kultury dziękuje Państwu
Agnieszce i Mariuszowi Flisom za przekazanie
słodyczy dla dzieci biorących udział w zajęciach
feryjnych.
Grażyna Pływaczewska
dyrektor MOK
Zajęcia plastyczne i wernisaż prac wykonanych podczas ferii
Merkuriusz Szkolny 3/2005
Turniej piłkarski OSiR
str. 2 (31)
S
Z
K
„Choćby Cię smażono w smole, nie mów co się dzieje w szkole” - głosi
jedno ze staropolskich porzekadeł. Aby jednak zmienić to
przysłowiowe zalecenie, dzielimy się wiadomościami z Zespołu Szkół
Publicznych w Osuchowie.
„Co tam Panie, w Osuchowie?”
Bardzo przyjemnie rzeczy się mają
-odpowiadamy. Po okresie ferii wszyscy
wrócili do pracy i nauki. Zarówno Szkoła
Podstawowa jak i Gimnazjum mają jeszcze
sporo zadań do wykonania zanim pomyśleć
będzie można o dłuższym odpoczynku.
Pożegnaliśmy karnawał i to w tym
roku naprawdę w dobrym stylu. Nasi
najmłodsi uczniowie - „maluchy” z zerówki
- przypomniały wszystkim ostatkową
tradycję przebierania się i chodzenia do
domów, aby jeszcze raz w karnawale wesoło
zaśpiewać
i pożartować. Dla wielu
mieszkańców Osuchowa odwiedziny tych
małych przebierańców były powodem
wzruszenia, a także wielkiej radości. Dzieci
śpiewały piosenki, grały na instrumentach,
recytowały wiersze i składały życzenia na
nowy rok. Ich kolorowe stroje widoczne
były już z daleka i nawet ostry mróz nie
przeszkodził „kolędnikom”w dobrej
zabawie. A otrzymane datki podtrzymały
tylko dobry nastrój. Ogromne torby
słodyczy no
i oczywiście pieniądze, za
które maluchy wraz z - wychowawczynią p.
Małgorzatą Malowaniec - wybiorą się
wiosną na wycieczkę, to ten bardziej
widoczny efekt całej zabawy. Natomiast
zliczyć się nie dało liczby buziaków i
ciepłych słów skierowanych tego dnia
w stronę naszych najmłodszych uczniów ze
strony mieszkańców.
Do podtrzymania tradycji
pospieszyli też gimnazjaliści. Klasa III b (z
wychowawcą: p. Andrzejem Stolarskim na
czele) zaprezentowała nam całą kolekcję
O
Ł
mody ostatkowej. Po korytarzach
szkolnych przechadzali się: żołnierze, poeci
romantyczni, anielskie diabły, eleganccy
dżentelmeni i piękne, młode damy. Aż
smutno było żegnać karnawał w tak
doborowym towarzystwie...
Jednak dobra zabawa, połączona
oczywiście z nauką, trwa w Osuchowie
nadal. Od kilkunastu już dni bowiem, w
naszym gimnazjum trwa - zaplanowana do
końca roku szkolnego - uczniowska walka.
Najprościej rzecz ujmując; klasa walczy z
Same damy a On jeden
Przebrana III b w towarzystwie również przebranego
wychowawcy
Portret "ostatkowych" gwiazd
Kolędnicy z "zerówki" zaglądali do sklepów.....
........ i prywatnych domów
str. 3 (32)
Y
Merkuriusz Szkolny 3/2005
S
Z
K
O
Konkurs ph. "Czy znasz tę kolędę?”
klasą, na szczęście - intelektualnie i
sprawnościowo. Odbywa się tu bowiem
wielki szkolny konkurs ph. „Klasa
z
Klasą”. 3 - osobowe zespoły uczniów
zmagają się z zadaniami i pytaniami z
następujących przedmiotów: religia, język
polski, matematyka, biologia, geografia
oraz wychowanie fizyczne. Punkty zdobyte
przez delegacje klasowe w każdym etapie
sumowane będą na koniec zmagań i tuż
przed wakacjami poznamy zwycięską klasę.
Pomysłodawcy konkursu - nauczycielki
naszego gimnazjum - stworzyły projekt,
który wpisany zostanie w kalendarz szkolny
i stanie się imprezą cykliczną. Jak dotąd
uczniowie mają za sobą trzy etapy
konkursu: część z wiedzy religijnej ph.:
„Czy znasz tę kolędę?” - pomysłodawca i
organizator tego etapu to pani Mariola
Posmyk - część matematyczną ph.: Z
matematyką za pan brat” - tu autorem
regulaminu i osobą odpowiedzialną za
przebieg jest pani Zofia Lechowska, a także
etap I konkursu ekologicznego,
zorganizowanego przez p. Elżbietę Biedną
ph. „Ratujmy Ziemię”.
Konkurs religijny składał się z
trzech etapów: najpierw uczniowie
odgadywali tytuł kolędy na podstawie
usłyszanej melodii ( a warto wspomnieć, że
kolędy grał na akordeonie pan Jan Chałuś),
następnie zawodnicy śpiewali kolędę z
odsłoniętym jednym jej słowem, jako
trzecie zadanie - śpiewali - ale drugą
zwrotkę kolędy rozpoznanej po usłyszanym
fragmencie. Na koniec istniała możliwość
zdobycia dodatkowych punktów za
odpowiedzi na pytania dotyczące tradycji
bożonarodzeniowych. Cała zabawa
przypominała nieco znany telewizyjny
program „Jaka to melodia” oraz
„Śpiewające fortepiany”, humory
dopisywały zarówno zawodnikom, jak i
publiczności, a doping dało się słyszeć na
sali przez cały czas trwania konkursu.
Zwycięzcą tego etapu okazała się klasa III a.
(wychowawca: p. Gabriela Momotiuk).
Kolejne miejsca zajęli:
kl. II a (wychowawca p. Elżbieta Sajak) i kl.
III b
miejsce III - I a ( wychowawca p. Elżbieta
Biedna) i kl. I b (wychowawca p. Agata
Grzybowska),
Ł
Y
Uczestnicy i jurorzy
miejsce IV natomiast - kl. II b (wychowawca
p. Zofia Lechowska).
Znamy już także wyniki części
matematycznej wspomnianego konkursu..
Tu znów zwycięzcą okazała się klasa III a.
Najlepiej poradziła sobie z postawionymi
przez p. Zofię Lechowską zadaniami. A były
ich trzy rodzaje: „Test na inteligencję” zawarte były tu zadania sprawdzające
logiczne myślenie; „Domino
matematyczne” - tu sprawdzaliśmy
umiejętność wykonywania działań na
liczbach rzeczywistych z zastosowaniem
kolejności wykonywania działań,
umiejętność posługiwania się procentami
oraz podstawowymi działaniami
matematycznymi związanymi z działaniami
arytmetycznymi; trzeci element zmagań
nosił tytuł „Rozwiąż TO zadanie”. I tu
uczniowie rozwiązywali wylosowane
zadanie tekstowe. Pozostałe miejsca w
klasyfikacji matematycznej należą do:
II - kl. III b
III - kl. II b
IV - kl. II a
V - kl. I b.
W ramach konkursu „Klasa z
Klasą” nasi uczniowie przygotowywali się
również do etapu polonistycznego
zaplanowanego pod hasłem „I Ty możesz
zostać Andersenem”. Autorką regulaminu
oraz osobą odpowiedzialną za tę część jest p.
Agata Grzybowska,
a całość wpisuje
się w program obchodów 200 rocznicy
śmierci H. Ch. Andersena . Zadanie uczniów
polegało na stworzeniu baśni w oparciu o
popularne „Andersenowskie”- motywy.
Mimo, że po baśnie sięga się przede
wszystkim w przedszkolu i szkole
podstawowej, to jednak i w gimnazjum
warto je przypomnieć, chociażby ze względu
na niekwestionowane wartości moralne w
nich zawarte - wyjaśnia p. Agata
Grzybowska . - Dobrze jest przypomnieć
młodzieży utwory, które z pewnością
wpłynęły na kształtowanie się ich
osobowości. Największą ilość punktów
zdobyła klasa III a, a zatem stworzyła
najciekawszą i najbardziej poprawną pod
względem językowym, stylistycznym i
ortograficznym pracę. Tuż za zwycięską
klasą znalazła się kl. II a i kl. III b, miejsce III
- przypadło trzem pozostałym klasom, czyli:
Merkuriusz Szkolny 3/2005
I a, I b i II b.
Znamy już także zwycięzców I
etapu konkursu ekologicznego, który miał
formę testu z zakresu wiedzy ekologicznej.
Najlepsi w tych zagadnieniach to uczniowie
kl. III b,
a tuż za nimi:
kl. II b i I b z tą samą liczbą punktów,
miejsce III przypadło kl. II a,
miejsce IV zajęła kl. III a
a miejsce V - kl. I a.
Celem tego konkursu jest kształtowanie
umiejętności posługiwania się wiedzą z
zakresu edukacji ekologicznej oraz
odróżnianie pozytywnych zachowań wobec
przyrody od zachowań negatywnych podkreśla p. Elżbieta Biedna.
Aby zaspokoić nie tylko potrzeby
intelektualne ale i ducha rywalizacji
sportowej - wszyscy uczniowie mogą stanąć
do walki na boisku. „Siatkówka sport dla
wszystkich” - to hasło sportowej części
międzyprzedmiotowego konkursu.
Pomysłodawczynią i autorką regulaminu tej
części zmagań jest p. Elżbieta Sajak i to na
jej zajęciach dodatkowych - U.K.S. rozgrywane są Turnieje Eliminacyjne.
Rozpoczęły się już bowiem mecze mające
na celu wyłonienie mistrzów klas I, II, III.
Rozgrywane są one systemem „każdy z
każdym”, na boisku stają przeciwko sobie 2osobowe zespoły, dwie dziewczyny i dwóch
chłopców. Awans do drugiego etapu
rozgrywek uzyskuje drużyna, która wygra
eliminacje na poziomie swojej klasy. II etap
natomiast to już Turniej Mistrzów. Mecze
rozgrywane będą do dwóch wygranych
setów w systemie „każdy z każdym” z
udziałem publiczności - wyjaśnia
p.
Elżbieta Sajak. Sport łączy się zawsze z
wielkimi emocjami, gorącym dopingiem
i oczywiście widoczną rywalizacją.
Uczniowie poważnie podchodzą do
sportowych wyzwań, a wychowawcy
poszczególnych klas stają się najgłośniej
dopingującymi widzami.
W Osuchowie praca wre, młodzież
walczy o jak najlepsze miejsca w szkolnych
i gminnych zmaganiach. Przed nimi kolejne
etapy konkursu polonistycznego groteskowa interpretacja i inscenizacja
wybranej baśni Andersena oraz działania a
ramach edukacji ekologicznej. Tym razem
str. 4 (33)
S
przygotowywać będą plakat dotyczący
jednego z następujących tematów:
a)
Oszczędzanie wody
b)
Oszczędzanie energii
c)
Selektywna zbiórka odpadów.
Nie zabraknie też emocji sportowych, gdyż
walka o awans do Turnieju Mistrzów wciąż
trwa.
Trzymamy kciuki za naszych uczniów,
czekamy na zwycięzców, wszyscy
zawodnicy czekają na główną nagrodę ufundowany przez szkołę wyjazd.
A tak naprawdę to wszyscy
czekamy już pewnie na tę wiosnę, tym
bardziej, że wiosenne święta tuż, tuż. I w
imieniu całej społeczności szkolnej Zespołu
Szkół Publicznych w Osuchowie: Dyrekcji,
Rady Pedagogicznej, uczniów i ich
rodziców pragniemy życzyć wszystkim wiosny w sercach. Radości, uśmiechu i
nadziei na każdy dzień pracy i nauki.
Dominika Noszczak -Bielak
str. 5 (34)
K
O
Ł
Y
Na spacer po lesie zawsze jest dobra pora...
Chcąc pomóc zwierzętom
przetrwać zimę, dzieci z klas 0 - III Szkoły
Podstawowej w Osuchowie wybrały się do
pobliskiego lasu. Ich przewodnikiem był p.
Marian Zientek - leśniczy. Zaraz po dotarciu
na umówione miejsce przy leśniczówce
dzieciaki wręczyły prezent dla ...... ptaków!
Był to karmnik wykonany przez tatę ucznia z
kl. „0”. Oczywiście nie był wypełniony
wiatrem, ale przysmakami dla ptaków. Przy
takiej okazji nie mogło zabraknąć
przypomnienia dzieciom podstawowych
zasad, którymi należy się kierować podczas
spacerowania w lesie. Jednak zaraz po
krótkiej pogadance maluchy ruszyły w las.
Pan leśniczy opowiadał swoim gościom o
sposobach niesienia pomocy zwierzętom w
czasie zimy, pokazywał tropy zwierząt na
śniegu oraz wyjaśniał, jak je rozpoznawać.
Uczniowie kl. O - III na spotkaniu z p. Markiem Zientkiem
Napełniamy karmnik smakołykami
Z
Po dotarciu do paśnika młodzi turyści mogli
się przekonać, że zwierzęta naprawdę
kierują się do takich miejsc w poszukiwaniu
pożywienia. Ilość śladów dookoła paśnika
dowodziła, że musiała się tam wcześniej
gościć całkiem pokaźna gromada zwierząt.
Nasi uczniowie również napełnili paśnik
przygotowanymi specjalnie przysmakami.
Chociaż w dniu wyprawy mróz był
naprawdę duży, to jednak wszyscy byli
zadowoleni i dumni, że potrafią myśleć nie
tylko
o sobie, ale i o czworonożnych
przyjaciołach. I zgodnie ze złożonymi tego
dnia obietnicami - nasi sąsiedzi z
pobliskiego lasu mogą liczyć na częstsze
odwiedziny uczniów, którzy na pewno
przyjdą wcale nie z pustymi rękoma.
Dominika Noszczak - Bielak
Maluchy z "zerówki" wręczają prezent dla mieszkańców lasu -
Czy wiecie, jaki zwierzak tędy
spacerował?
Jeszcze trochę siana do paśnika
Merkuriusz Szkolny 3/2005
S
Z
K
O
Ł
Y
Helukabel i mszczonowski Komisariat Policji w
trosce o bezpieczeństwo dzieci
Odblaski dla maluchów
Firma HELUKABEL
wspólnie z policjantami
Komisariatu Policji we
Mszczonowie rozpoczęła w
mszczonowskich szkołach
gminnych akcję rozdawania
świateł odblaskowych
połączonych z cyklem spotkań
poświęconych tematowi
bezpieczeństwa na drodze.
Helukabel jest sponsoremcałego
przedsięwzięcia, zaś o stronę
merytoryczną spotkań dbają
dzielnicowi- Sławomir Zieliński i
Piotr Zarębski. Siedziba firmy
Helukabel znajduje się na terenie
gminy Radziejowice i na swoim
terenie przedstawiciele firmy
zakończyli już tą jakże pożyteczną
akcję. Teraz nie bacząc na granice
samorządowe przystąpili do
rozdawania odblasków w szkołach
gminny Mszczonów. Pierwsza
partia światełek została już
wręczona maluchom ze Szkoły
Podstawowej w Lutkówce.
Spotkanie w Lutkówce odbyło się
31 stycznia. W jego trakcie
uczniom zaprezentowano także
film edukacyjny o prawidłowym
zachowaniu się na drodze. Później
miała miejsce pogadanka, którą
poprowadzili wspomniani już
dzielnicowi. Udzielili oni
dzieciom wielu cennych porad
oraz ostrzegali przed
niebezpieczeństwami, jakie
czyhają na nie na drodze.
Następnie policjanci spotkali się w
szkole z rodzicami uczniów i
rozmawiali z nimi na tematy
dotyczące aktualnych problemów,
które nurtują mieszkańców
Lutkówki i okolicznych wsi.
Okazuje się, że współpracę
pomiędzy mieszkańcami policją
można i należy jeszcze rozszerzać.
Stróże prawa otrzymali podczas
dyskusji wiele cennych uwag i
informacji, które z pewnością
wykorzystają w swej przyszłej
pracy.
M.L.
STYPENDIA SZKOLNE
Ustawą z dnia 16
grudnia 2004 r. ustanowione
zostały stypendia szkolne.
Ustawa ta określa tylko
o g ó l n e w a r u n k i
przyznawania stypendiów
/mi. ustala wysokość
miesięcznego dochodu na
osobę w rodzinie
uprawniającą do ubiegania
się o stypendium na 316 zł./
Szczegółowe warunki oraz
zasady przyznawania
stypendiów określi Rada
Miejska, dopiero wtedy
możliwe będzie
rozpatrywanie wniosków i
przyznawanie stypendiów. W
c h w i l i o b e c n e j
przygotowany został
„Wniosek o przyznanie
stypendium szkolnego”.
Merkuriusz Szkolny 3/2005
HELUKABEL jest firmą
niemiecką. Swą działalność
rozpoczęła 25 lat temu. Jej główna
siedziba mieści się w Windsbach.
Obecnie Helukabel swe oddziały
posiada w wielu krajach na całym
świecie. W ich laboratoriach,
centrach testowych i
logistycznych pracują setki osób.
Firma zajmuje się produkcją i
dostarczaniem kabli i przewodów
oraz osprzętu kablowego dla
wszystkich dziedzin gospodarki.
W czerwca roku 2004 Helukabel
uruchomił swoją filię w
miejscowości Krze Duże, przy
trasie katowickiej, w gminie
Radziejowice. Znajduje się tam
nowoczesny magazyn wraz z
budynkiem biurowym. Magazyn
ma powierzchnię tysiąca metrów
kwadratowych. Jest w nim aż 960
miejsc paletowych i nowoczesne
doki transportowe. W filii firmy w
Krzach Dużych pracuje blisko 20
osób. Jedną z nich jest Anna
Gałach - specjalista do spraw
marketingu, która jest
bezpośrednio zaangażowana w
przeprowadzanie na terenie gminy
Mszczonów akcji rozdawania
świateł odblaskowych dla
uczniów.
Wszyscy zainteresowani
mogą już wypełniać i składać
wnioski w Zespole Obsługi
Placówek Oświatowych przy
ul. Warszawskiej albo w
Urzędzie Miejskim.
Wszyscy, którzy złożyli
podania o przyznanie
stypendium proszeni są albo
o złożenie wypełnionego
formularza albo uzupełnienie
brakujących informacji i
załączników.
GCI
str. 6 (35)
OGŁOSZENIE
KOMISARIATU POLICJI W MSZCZONOWIE
Został uruchomiony TELEFON
ZAUFANIA
(0) 605 722 784
Prosimy na ten numer telefonu przekazywać wszelkiego rodzaju informacje
dotyczące zagrożeń miejscu Państwa zamieszkania, jak również wszelkiego
rodzaju informacje mogące być pomocne w identyfikacji sprawców przestępstw i
wykroczeń. Poprzez okazaną policji w ten sposób pomoc przyczynią się Państwo
do poprawy bezpieczeństwa w rejonie swojego zamieszkania. Zapewniamy, że
informacje nagrane na pocztę głosową tego telefonu będą w pełni anonimowe.
Dziękujemy za pomoc
INFORMACJA
Decyzją Rady Miejskiej Mszczonowa oraz Burmistrza Miasta zostały
zakupione flagi narodowe, które będą sukcesywnie rozdawane właścicielom
posesji znajdujących się na terenie Mszczonowa. Flagi te będą przekazywane
mieszkańcom nieodpłatnie.
Władze miejskie zwracają się z apelem do wszystkich
osób, którym zostaną przekazane flagi o ich wywieszanie
w okresie świąt narodowych.
Wywieszanie barw narodowych z okazji ważnych dla naszego kraju rocznic i istotnych
bieżących wydarzeń to przejaw patriotyzmu. O zachowanie narodowej tradycji
powinniśmy w sposób szczególnie dbać właśnie teraz w okresie integrowania się
Polski z pozostałymi państwami należącymi do Unii Europejskiej. Dajmy wyraz
naszego uznania dla tego co polskie, dla dokonań przodków, okażmy szacunek naszej
historii. Wywieszenie flagi nie jest rzeczą trudną, nie wymaga wyrzeczeń, a
jednocześnie jest widoczną oznaką tego, iż pojęcie ojczyzny nie jest nam obce i
przykładamy do niego należytą wagę.
Burmistrz Miasta
Józef Grzegorz Kurek
Przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Koperski
Mszczonowski Ośrodek Kultury informuje, że został
zmieniony regulamin XIII Spotkań Artystycznych Szkół.
Poszczególne konkursy będą się odbywały w roku szkolnym 2004/ 2005 .
Kolejny etap Turnieju estradowego to:
Turniej Tańca - 12 maja 2005r.
Natomiast Turniej Teatralny będzie kwalifikacją do Powiatowych Miniatur
Teatralnych - termin eliminacji 17 marca 2005r.
XXV Mały Konkurs Recytatorski - 21 kwietnia 2005r.
Konkurs Piosenki odbędzie się w tymczasowym, niewielkim pomieszczeniu
Mszczonowskiego Ośrodka Kultury przy Pl. Piłsudskiego 1
INFORMACJA:
Został uruchomiony numer bezpłatny
0-800-45-69-07
w celu zgłaszania do Wydziału Gospodarki Gminnej awarii oświetlenia ulicznego na terenie
miasta i gminy Mszczonów oraz wywozu nieczystości stałych z sołectw
Reklamuj się
w Merkuriuszu
Mszczonowskim!
Ceny reklam i ogłoszeń:
1 strona - 200 zł + VAT
1/2 strony - 100 zł + VAT
1/4 strony - 50 zł + VAT
1/8 strony - 25 zł + VAT
1/16 strony - 12,5 zł + VAT
- ogłoszenia drobne zamieszczamy gratis,
- z opłat za reklamy i ogłoszenia mogą być
zwolnione lokalne organizacje i instytucje
w zależności od treści i objętości
materiałów przekazanych redakcji,
- reklam i ogłoszeń nie zamieszczamy na
pierwszej i ostatniej stronie,
- zainteresowani zamieszczeniem
ogłoszenia lub reklamy w Merkuriuszu
Mszczonowskim proszeni są o
skontaktowanie się w tej sprawie z
Gminnym Centrum Informacji ul.
Żyrardowska 4, tel. 857 11 99.
Radio Victoria w tym roku świętuje 10lecie swojego istnienia. Z tej okazji dla
słuchaczy przygotowanych jest wiele
atrakcji. Jedną z niespodzianek jest
wyjątkowa płyta CD „10 na 10", na której
zespoły z regionu między Łodzią a
Warszawą wykonują własne interpretacje
dziesięciu polskich przebojów.
Na albumie zagościły: łowicki zespół
Aspirine, żyrardowskie DNA i Taxi ,
Drugi Tydzień ze Skierniewic oraz
kutnowski chór John Henry's Cool Band.
Zespoły te są doskonale znane słuchaczom
Radia Victoria. Ich piosenki bardzo często
goszczą na antenie radia i zajmują bardzo
dobre miejsca na naszej Liście Przebojów.
Wśród utworów na albumie „10 na 10" są
m.in. „Małe Szczęścia", „Na Falochronie",
„Malcziki", „Kroplą Deszczu" itd.
Album „10 na 10" to niebywała gratka dla
fanów dobrej muzyki, a tym samym
słuchaczy Radia Victoria. Tej płyty nie
można nigdzie kupić, jest ona do zdobycia
wyłącznie na antenie Radia Victoria. Przez
cały rok jubileuszowy będzie rozdawana
słuchaczom również podczas imprez
plenerowych.
PŁASKOSTOPKA REDAKCYJNA „MERKURIUSZA MSZCZONOWSKIEGO”
ADRES REDAKCJI:
ul. Grójecka 45, 96-320 Mszczonów,
tel. 0-46 857 16 89, 607 099 886, fax. 0-46 857 3000, e-mail: [email protected]
REDAGUJE ZESPÓŁ
WYDAWCA:
Urząd Miejski w Mszczonowie,adres j.w.
DRUK: Drukarnia “Al-Pi”, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Opypy 1a, (0-22) 734-41-75...76, fax: 7344177
www.al-pi.pl
e-mail: [email protected], [email protected], [email protected]
Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania
tekstów. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń.

Podobne dokumenty

mm2005_07m

mm2005_07m realizacji zadań. Uspokoił ich burmistrz, który wyliczył, że realnie gmina jest w stanie wyłożyć te 700 tys. złotych nie obcinając innych ważnych inwestycji. Na razie przyjęta uchwała jest tylko gw...

Bardziej szczegółowo

mm2006_01m

mm2006_01m właścicieli. - Jeżeli zostanie wybrany Mszczonów, będziemy negocjować z właścicielami. Wielu z nich jest chętnych do sprzedaży - twierdzi Józef Kurek, burmistrz miasta. Jego zdaniem problemom z wła...

Bardziej szczegółowo

mm2002_11listopad

mm2002_11listopad Jak to bowiem mówią mądrzy ludzie: jeśli się kogoś obrzuca błotem, to zwykle jakaś część tego błota się przyklei, bo nie sposób przecież wszystkiego zmyć. Na to też zapewne liczyła moja opozycja. W...

Bardziej szczegółowo

MM_pazdziernik_listopad2014

MM_pazdziernik_listopad2014 złotych, to dla porównania wielkość zbliżona do połowy rocznego budżetu naszej gminy. Tak dużej sumy nie udało się gminie pozyskać w żadnej z poprzednich kadencji. Ten imponujący wynik zawdzięczamy...

Bardziej szczegółowo