Coraz więcej ciekawych pomysłów

Komentarze

Transkrypt

Coraz więcej ciekawych pomysłów
DZIENNIK GAZETA PRAWNA (DGP Extra)
2013-10-18
Coraz więcej ciekawych pomysłów
na franczyzowy biznes
Arkadiusz Słodkowski: Największy atut to gotowa koncepcja biznesowa, na której ktoś wcześniej już zarobił
Skąd się bierze rosnące zain­
teresowanie tą formą prowa­
dzenia działalności gospodar­
czej? I to zarówno ze strony
firm, które mogą udzielać li­
cencji, jak i franczyzobiorców.
Zainteresowanie jest wysokie
już od wielu lat, rośnie też zna­
jomość pojęcia franczyza i zro­
zumienie korzyści, jakie niesie
z sobą ten model współpracy.
Franczyza to popularny sposób
prowadzenia biznesu, bo bez­
pieczny zarówno dla firm, któ­
re oferują licencję, jak i fran­
czyzobiorców, którzy decydują
się n a współpracę. Franczyzodawcom umożliwia rozwój
sieci punktów dzięki wpły­
wom ze sprzedaży licencji. To
alternatywa dla innych źródeł
finansowania, ale o tyle lep­
sza, że nieobciążona koszta­
mi kredytu i bez konieczności
dzielenia się własnością jak na
giełdzie. Z drugiej strony, fran­
czyza zmniejsza ryzyko jakie
niesie z sobą otwarcie firmy
na własną rękę. Inwestując
w sprawdzony pomysł na biz­
nes, franczyzobiorca zyskuje
czas, który musiałby poświęcić
na rozkręcenie swojego inte­
resu zupełnie od zera. Z takiej
możliwości co roku korzysta
ok 3 tys. przedsiębiorców. Jak
wynika z raportu o rynku fran­
czyzy na koniec 2012 roku na
zasadach franczyzy funkcjo­
nowało łącznie ponad 51 tys.
przedsiębiorstw, a do końca
2013 roku ich łączna liczba
przekroczy 54 tys.
Przybywa również pomy­
słów na biznes we franczyzie.
Ostatnie lata dowodzą, że pol­
ski rynek franczyzy oparł się
kryzysowi i kolejny rok z rzę­
du odnotował wzrost. Według
szacunków na koniec 2013 roku
Polacy będą mieli do wyboru
ok 930 pomysłów na biznes.
Jakie są najistotniejsze
zalety działania na zasadach
franczyzy?
Cłówną zaletą jest efekt ska­
li. Tu obie strony pracują na
Portal dla małych i średnich firm
Qf Franchising.pl
Franchising.pl to największy portal biznesowy skierowany
do małych i średnich przedsiębiorstw działających na licen­
cji oraz do osób, które rozważają otwarcie własnego biznesu.
Portal użytkowany jest przez biznesmenów - obecnych
i potencjalnych biorców licencji, przez profesjonalistów
z firm franczyzowych i partnerskich oraz osoby zaintereso­
wane problematyką gospodarczą. Przedsiębiorcy znajdą na
portalu newsy biznesowe, porady z zakresu prawa, ekono­
mii, a także wiele praktycznych informacji, jak prowadzić
firmę. Portal prezentuje różne branże gospodarki (handel,
telekomunikacja, usługi, finanse i informatyka), opisując je
na przykładzie konkretnych firm. Na stronie dostępna jest
baza systemów franczyzowych, czyli katalog ponad 400
sprawdzonych pomysłów na własny biznes.
wspólny sukces. Franczyzodawca nie musi zatrudniać
kolejnych pracowników, bo
przekazuje część kompetencji
partnerowi Franczyzobiorca
zyskuje bezpieczeństwo, ponie­
waż korzysta ze sprawdzonego
pomysłu na biznes. W dalszym
ciągu natomiast to on odpo­
wiada za sukces swojej firmy.
Franczyza, mimo że oparta na
czyimś modelu biznesowym,
nie jest jedynie inwestycją, ale
przedsiębiorstwem, którym
trzeba zarządzać. Współod­
powiedzialność we franczyzie
dotyczy również ewentualnej
porażki pomysłodawcy, tzn.
franczyzobiorca musi się liczyć,
że w przypadku niepowodze­
nia franczyzodawcy, on także
poniesie tego konsekwencje.
Dlatego do franczyzy należy się
dobrze przygotować i spraw­
dzić, w jaki biznes inwestu­
jemy nasze oszczędności, aby
w przyszłości procentowały.
Franczyza to sprawdzona me­
toda robienia interesów, która
jest z powodzeniem używana
w wielu branżach przez tysią­
ce przedsiębiorców na całym
świecie. Wybór jest ogromny
- kilkaset ofert na rynku obej­
muje wszystkie możliwe bran­
że, a kwoty inwestycji wahają
się od kilku tysięcy złotych do
kilku milionów. Największy
atut? Gotowy pomysł na biz­
nes, na którym ktoś wcześniej
już zarobił
W jakich branżach franchi­
sing najbardziej dynamicznie
się rozwija?
Franczyza rozwija się we
wszystkich branżach. W mi­
nionym roku najwięcej po­
wstało nowych sieci gastro­
nomicznych, natomiast pod
względem liczby placówek
dominuje rynek spożywczy.
Można powiedzieć, że ubie­
gły rok upłynął pod znakiem
integragi w branży spożyw­
czej. Kierunek rozwoju fran­
czyzy to reakcja n a to, co się
dzieje na poszczególnych ryn­
kach - Polacy chętniej jedzą na
mieście, więc pojawiają się ko­
lejne restauracje, a osiedlowe
sklepiki przyłączają się do sieci,
aby móc poprawić warunki za­
opatrzenia i otrzymać wspar­
cie marketingowe.
Zdecydowanie najpopular­
niejsze we franczyzie są biz­
nesy, które mają niską kwotę
inwestycji. Są przede wszyst­
kim bardziej dostępne dla
przedsiębiorców. Zwykle nie
wymają długich przygotowań
do otwarcia, a to oznacza, że
szybciej wystartują, więc
i szybciej zaczną zarabiać.
Arkadiusz Słodkowski, prezes zarządu, współzałożyciel
Czy podobne tendencje jak
Profit system
w Polsce można zauważyć
w innych krajach?
rozwój w ostatnim czasie przy­ pomysł i sprawdzić, jakiej
W Europie liderem pod wzglę­ śpieszył, upodabniając tym sa­ podlega on sezonowości, jaką
dem liczby systemów jest Fran- mym polski rynek franczyzowy m a konkurencję na rynku,
q'a. W czołówce wymienia się do bardziej rozwiniętych ryn­ czy oferowane produkty lub
również Wielką Brytanię, ków zachodnich, gdzie wystę­ usługi są niezależne od tren­
dów mody. Franczyza powin­
Niemcy czy Hiszpanię, gdzie pują w przewadze.
na nieść z sobą unikalną wie­
liczba sieci franczyzowych
oscyluje wokół tysiąca, Pol­ Z pewnością nie każdy biznes dzę, coś, czego franczyzobiorca
nie mógłby mieć działając na
ski rynek franczyzy najczę­ utworzony na zasadzie
własną rękę. Sieci franczyzościej porównywany jest z tym franchisingu osiąga sukces.
wej należy zapewnić również
ostatnim. Jeśli mówimy o fran­ Od czego zależy powodzenie
jednolity wizerunek, ponie­
czyzie, Polska przekroczyła ru­ takich przedsięwzięć?
bikon - pokonała barierę roz­ We franczyzie liczy się do­ waż to zagwarantuje rozpo­
poznawalności Zachód nasycił świadczenie i wiedza, dlatego znawalność wśród klientów.
się już markami, my cały czas przyjmuje się, że aby tworzyć Biznes musi być jednak przede
mamy niedosyt, dlatego fran­ system franczyzowy, należy wszystkim opłacalny zarów­
czyza tak szybko się rozwija. prowadzić biznes przynaj­ no z punktu widzenia pomy­
Dla nas oznacza to, że wciąż mniej przez 12 miesięcy. Mi­ słodawcy, jak i potencjalnych
jest jeszcze miejsce dla nowych n i m u m tyle czasu potrzeba, franczyzobiorców.
sieci, głównie usługowych. Ich aby dokładnie przetestować
Rozmawiał Robert Olesiński

Podobne dokumenty

markę

markę To okazja nie tylko dla operatorów, ale także dla przedsiębiorczych ludzi z lokalnego r y n k u - mówi Grzegorz Lipnicki, wiceprezes zarządu Top Secret z grupy Redan. Aktywność firm w pozyskiwaniu ...

Bardziej szczegółowo

franczyza

franczyza systemów franczyzowych wzrosła o  kolejne 100, a  liczba franczyzobiorców aż o 7 tys. W 2012 r. liczba placówek franczyzowych w przekroczyła w Polsce 50 tys., w tym zawiera się ponad 20 tys. sklepó...

Bardziej szczegółowo