Erasmus -wzór listu motywacyjnego adresowanego do Wydziałowej

Transkrypt

Erasmus -wzór listu motywacyjnego adresowanego do Wydziałowej
Erasmus
-wzór listu motywacyjnego adresowanego do Wydziałowej Komisji
Rekrutacyjnej
W liście motywacyjnym student podaje powody, dla których ubiega się o stypendium, opisuje
pokrótce swoje plany naukowe, wymienia ośrodek zagraniczny, w którym chciałby studiować
oraz dwa ośrodki alternatywne, wskazuje preferowany okres pobytu (semestr zimowy lub
letni).
Każdy list powinien zawierać klauzulę „Oświadczam, że nigdy wcześniej nie
wyjeżdżałem/am na studia w ramach programu Erasmus”. Jeśli kandydat korzystał
kiedyś z innych stypendiów zagranicznych, powinien umieścić tę informację w liście
motywacyjnym. Można również napisać o swoich dodatkowych osiągnięciach podczas
studiów (np. działalność w Kole Naukowym).
Wzór
Imię, nazwisko
Filologia, obecny rok studiów
Do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Programu Erasmus UMK
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyznanie mi stypendium umożliwiającego mi studia we
Włoszech w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014. Ośrodki uniwersyteckie, w
których chciałbym podjąć naukę, to:
1. Università degli Studi di Bari
2. Università degli Studi di Macerata
3. Università degli Studi di Catania.
Prośbę swą motywuję tym, że.....
Oświadczam, że nigdy wcześniej nie wyjeżdżałem na studia w ramach programu Erasmus.
Z poważaniem, ….

Podobne dokumenty